Τεύχος 3ο

 

Η­ΜΕ­ΡΙ­ΔΑ

“ΤΟ ΔΗ­ΜΟ­ΣΙΟ ΣΧΟ­ΛΕΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩ­ΝΑ”

ΤΕ­ΤΑΡ­ΤΗ 31 ΜΑΡ­ΤΙΟΥ 2004 - Ω­ΡΑ 6:00 μ.μ.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥΒΕ

ΔΙΟΡ­ΓΑ­ΝΩ­ΣΗ: ΣΥΛ­ΛΟ­ΓΟΣ ΕΚ­ΠΑΙ­ΔΕΥ­ΤΙ­ΚΩΝ ΠΡΩ­ΤΟ­ΒΑΘ­ΜΙΑΣ ΕΚ­ΠΑΙ­ΔΕΥ­ΣΗΣ ΠΕ­ΡΙ­ΣΤΕ­ΡΙΟΥ “ΕΛ­ΛΗ Α­ΛΕ­ΞΙΟΥ”

ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ ΕΚ­ΔΗ­ΛΩ­ΣΗΣ

 

 

…Περισσότερα

Αγώνας για το σχολείο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών

Σύλ­λο­γος Εκ­παι­δευ­τι­κών ΠΕ Πε­ρι­στε­ρί­ου “Έλ­λη Α­λε­ξί­ου” - Έ­νω­ση Γο­νέ­ων Πε­ρι­στε­ρί­ου                                                                              

Πε­ρι­στέ­ρι 10-5-04

Α­να­κοί­νω­ση

Εκ­παι­δευ­τι­κοί, μα­θη­τές και γο­νείς συ­νε­χί­ζουν να βρί­σκο­νται α­ντι­μέ­τω­ποι με σο­βα­ρά προ­βλή­μα­τα, που δυ­σκο­λεύ­ουν  τη λει­τουρ­γί­α του σχο­λεί­ου και βά­ζουν φραγ­μούς στη γνώ­ση και στη μόρ­φω­ση των παι­διών των λα­ϊ­κών στρω­μά­των του Πε­ρι­στε­ρί­ου.

…Περισσότερα

ΚΟΙ­ΝΗ Α­ΝΑ­ΚΟΙ­ΝΩ­ΣΗ ΣΥΛ­ΛΟ­ΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤ­ΤΙ­ΚΗΣ

Την Τε­τάρ­τη 28 Α­πρί­λη, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στα γρα­φεί­α της ΔΟ­Ε σύ­σκε­ψη Συλ­λό­γων της Ατ­τι­κής, στην ο­ποί­α συμ­με­τεί­χαν με α­πό­φα­σή τους οι σύλ­λο­γοι Με­νι­δί­ου “ΣΩ­ΚΡΑ­ΤΗΣ”, Κ. Σω­τη­ρί­ου, Α­ρι­στο­τέ­λης, Αι­γά­λε­ω, Πε­ρι­στε­ρί­ου, Κε­ρα­τσι­νί­ου, Νί­καιας, Σα­λα­μί­νας, Κο­ρυ­δαλ­λού ε­νώ συμ­με­τεί­χαν ως πα­ρα­τη­ρη­τές οι σύλ­λο­γοι Α­θη­νά, Παρ­θε­νώ­νας, Γλη­νός, Πρό­ο­δος, Ν. Σμύρ­νη.

 

…Περισσότερα

Η ΠΡΟ­ΤΑ­ΣΗ ΤΗΣ Ε­ΣΑΚ-ΔΕ­Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ­ΠΑΙ­ΔΕΥ­ΣΗ

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟ­ΡΙ­ΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚ­ΠΑΙ­ΔΕΥ­ΤΙ­ΚΩΝ

Η κυ­βέρ­νη­ση του ΠΑ­ΣΟΚ με τη συ­ναί­νε­ση της Ν.Δ. και του ΣΥΝ προ­χώ­ρη­σε στη στα­δια­κή κα­τάρ­γη­ση της ε­πε­τη­ρί­δας (ν. 2525/97). Η Ε­ΣΑΚ-ΔΕ­Ε ή­ταν και εί­ναι η μό­νη πα­ρά­τα­ξη που με συ­νέ­πεια στή­ρι­ξε και στη­ρί­ζει το αί­τη­μα της ε­πα­να­φο­ράς της ε­πε­τη­ρί­δας, α­πο­κα­λύ­πτο­ντας ταυ­τό­χρο­να, ό­τι η κα­τάρ­γη­ση της ε­πε­τη­ρί­δας υ­πα­γο­ρεύ­θη­κε α­πό την Ε.Ε. και τον Ο­Ο­ΣΑ ό­χι για να α­ντι­με­τω­πι­σθεί η α­

…Περισσότερα

Διοί­κη­ση με σύμ­βα­ση ο­ρι­σμέ­νου χρό­νου!

(Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ει­ση­γεί­ται... “χα­λα­ρά” και στην 73η Γ.Σ.)

Συ­να­δέλ­φισ­σες και Συ­νά­δελ­φοι

Μια α­κό­μη Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση του κλά­δου μας πλη­σιά­ζει, μέ­σα σε έ­να κυ­κε­ώ­να ε­ξε­λί­ξε­ων. Σε διε­θνές ε­πί­πε­δο οι Η­ΠΑ ε­πι­χει­ρούν “δια πυ­ρός και σι­δή­ρου” να κα­το­χυ­ρώ­σουν την πα­γκό­σμια η­γε­μο­νί­α τους.

…Περισσότερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2004, η ημερίδα με θέμα “Το Δημόσιο Σχολείο στον 21ο αιώνα”, που διοργάνωσε ο σύλλογός μας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΥΒΕ.

Πρώτος τοποθετήθηκε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης “Δύναμη Ανανέωσης και Δημιουργίας” κ. Κώστας Λαλένης:

“Α­γα­πη­τοί φί­λοι

χαί­ρο­μαι ι­διαί­τε­ρα που συμ­με­τέ­χω

…Περισσότερα

ΔΙΑ­ΘΕ­ΜΑ­ΤΙ­ΚO ΠΛΑΙ­ΣΙΟ ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΩΝ ΣΠΟΥ­ΔΩΝ- ΕΥΕ­ΛΙ­ΚΤΗ ΖΩ­ΝΗ

 

Ει­σή­γη­ση στην η­με­ρί­δα της Δι­δα­σκα­λι­κής Ο­μο­σπον­δί­ας Ελ­λά­δας

 

Κρι­τι­κή προ­σέγ­γι­ση στο “Δια­θε­μα­τι­κό Ε­νιαί­ο Πλαί­σιο Προ­γραμ­μά­των Σπου­δών-Ευέ­λι­κτη Ζώ­νη” α­πό τη σκο­πιά της πρό­τα­σης για τη δη­μιουρ­γί­α “Ε­νιαί­ου του 12χρο­νου Σχο­λεί­ου της Πο­λυ­τε­χνι­κής Εκ­παί­δευ­σης”.

…Περισσότερα

ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ ΠΕ­ΡΙ­ΒΑΛ­ΛΟ­ΝΤΙ­ΚΗΣ ΕΚ­ΠΑΙ­ΔΕΥ­ΣΗΣ

“Ω­ΦΕ­ΛΙ­ΜΑ ΚΑΙ ΒΛΑ­ΒΕ­ΡΑ Ε­ΝΤΟ­ΜΑ”

Κρι­τή­ρια ε­πι­λο­γής του θέ­μα­τος

Τα έ­ντο­μα, εί­ναι έ­να θέ­μα, που προ­κα­λεί εν­δια­φέ­ρον και πε­ριέρ­γεια στα μι­κρά παι­διά του νη­πια­γω­γεί­ου ,λό­γω της α­να­το­μί­ας του σώ­μα­τος τους.

Πο­ρεί­α του προ­γράμ­μα­τος

…Περισσότερα

Παρέμβαση στην Ημερίδα της ΔΟΕ στα Ιωάννινα (17-5-04)

με θέμα “Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Ευέλικτη ζώνη)

Οι α­στοί παι­δα­γω­γοί επι­κα­λού­νται τους ε­ξής λό­γους εμ­φά­νι­σης και ε­φαρ­μο­γής της δια­θε­μα­τι­κότη­τας:

Α. Ε­πι­στη­μο­λο­γι­κοί

Σύμ­φω­να με αυ­τούς, η ε­πι­στή­μη δεν έ­χει σή­με­ρα σκο­πό την α­νεύ­ρε­ση της από­λυ­της α­λή­θειας, αλ­λά τη δια­τύ­πω­ση ερ­μη­νευ­τι­κών

…Περισσότερα

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στις 14/5/2004 στο Υπουργείο Παιδείας

 

Με ε­πι­τυ­χί­α πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η συ­γκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας των εκ/κών έ­ξω α­πό το Υ­πουρ­γεί­ο Παι­δεί­ας την Πα­ρα­σκευ­ή 14 Μα­ϊ­ου.

Α­κού­στη­καν το­πο­θε­τή­σεις α­πό τον Πρό­ε­δρο της ΔΟ­Ε, Πρό­ε­δρο της ΕΛ­ΜΕ, Εκ/πο της Α­ΔΕ­ΔΥ και Εκ/πο της Α­ΣΓ­ΜΕ  α­πό Προ­έ­δρους Συλ­λό­γων Α/θμιας Εκ/σης, α­πό Εκ­πρό­σω­πο του Συλ­λό­γου Α­να­πλη­ρω­τών …

…Περισσότερα

Σύλ­λο­γος εκπαιδευτικών “Έλ­λη Α­λε­ξί­ου” - Έ­νω­ση Γο­νέ­ων Πε­ρι­στε­ρί­ου

Πα­ρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Δή­μαρ­χο Πε­ρι­στε­ρί­ου στο ΚΥ­ΒΕ

Ο Σύλ­λο­γος Εκ/κών Α/μιας Εκ­παί­δευ­σης “Έλ­λη Α­λε­ξί­ου” μα­ζί με την Έ­νω­ση Γο­νέ­ων Πε­ρι­στε­ρί­ου πραγ­μα­το­ποί­η­σαν πα­ρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Δή­μαρ­χο Πε­ρι­στε­ρί­ου Αν­δρέ­α Πα­χα­του­ρί­δη στο ΚΥ­ΒΕ την Πέ­μπτη 20 Μα­ϊ­ου.

Το διεκ­δι­κη­τι­κό, α­γω­νι­στι­κό πλαί­σιο εί­χε ή­δη α­να­κοι­νω­θεί τις προ­η­γού­με­νες η­μέ­ρες:

…Περισσότερα

Ση­μεί­ω­μα

α­πό τη

συ­ντα­κτι­κή

ο­μά­δα

 

Συ­νά­δελ­φοι, -ισ­σες,

Το τε­λευ­ταί­ο φύλ­λο της ε­φη­με­ρί­δας του συλ­λό­γου μας για τη σχο­λι­κή χρο­νιά 2003-2004 εί­ναι γε­γο­νός.

Ευ­χό­μα­στε σε ό­λους Κα­λό κα­λο­καί­ρι και κα­λή ε­πι­στρο­φή το Σε­πτέμ­βρη.

 …Περισσότερα