Τεύχος 1ο

 

“ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.”

Απορρίπτουμε την αξιολόγηση, ζητάμε την κατάργηση του Ν. 2986 και της σχετικής εγκυκλίου που αναφέρεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης της Εκπαίδευσης.

Δηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε,  ….

:…Περισσότερα

ΘΕΜΑ: “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ”

Μετά από έντονες διαμαρτυρίες των Νηπιαγωγών του Συλλόγου μας, σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 24/31-12-2002 έγγραφό σας με θέμα: “Διαβίβαση οδηγού Οικονομικής Διαχείρισης της πράξης “Ολοήμερα νηπιαγωγεία”, έχουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

 

…Περισσότερα

Μπροστά στις εντάσεις της ιμπεριαλιστικής επίθεσης είναι άμεση και ζωτική ανάγκη να δυναμώσει το αντιπολεμικό - φιλειρηνικό κίνημα. Να συνδεθεί με τα άλλα κοινωνικά κινήματα, να οδηγηθεί σε συνολική ρήξη με την ιμπεριαλιστική Νέα Τάξη.Ο αγώνας κατά του πολέμου για να είναι αποτελεσματικός, για να κινητοποιεί τους λαούς, …

…Περισσότερα

Ση­μεί­ω­μα

α­πό τη συ­ντα­κτι­κή ο­μά­δα του Συλ­λό­γου

Η έκ­δο­ση της ε­φη­με­ρί­δας του συλ­λό­γου μας εί­ναι πλέ­ον πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Η ι­δέ­α του συλ­λό­γου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε, α­πο­τέ­λε­σμα της ο­ποί­ας εί­ναι η ε­φη­με­ρί­δα που κρα­τά­τε στα χέ­ρια σας. Η έκ­δο­σή της α­ριθ­μεί τα 1.500 φύλ­λα. Σκο­πός της εί­ναι η ε­λεύ­θε­ρη έκ­φρα­ση, η δια­τύ­πω­ση …

 

…Περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικά λογισμικά για άτομα με Ειδικές Ανάγκες

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο όρος  Εκπαιδευτικές τεχνολογίες δηλώνει την χρήση των Ν.Τ στην εκπαίδευση προς όφελος της μαθησιακής ……

…Περισσότερα

Ε­ΞΕ­ΤΑ­ΣΕΙΣ Ε­ΠΙ­ΛΟ­ΓΗΣ ΔΑ­ΣΚΑ­ΛΩΝ ΣΤΑ ΔΙ­ΔΑ­ΣΚΑ­ΛΕΙΑ

Πώς - Για­τί  - Α­πό ποιους;

  Ε­δώ και αρ­κε­τά χρό­νια προ­σπα­θώ να μπω στο Δι­δα­σκα­λεί­ο για τη με­τεκ­παί­δευ­ση των δα­σκά­λων χω­ρίς ό­μως α­πο­τέ­λε­σμα….

Έ­τσι λοι­πόν έ­χω να κα­τα­θέ­σω τις πα­ρα­κά­τω:…

…Περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ή   καλύτερα τμήματα διευρυμένου ωραρίου

Έξι χρόνια μετά το νόμο 2525/97  το ΥΠΕΠΘ  εγκαταλείπει τη λογική του Ολοήμερου Σχολείου χωρίς, για άλλη μια φορά,  να προβεί σε καμιά κοινοποίηση αποτελεσμάτων κάποιας αξιολόγησης για τη λειτουργία των...

…Περισσότερα

ΠΟ­ΛΕ­ΜΟΣ Η Υ­ΠΕΡ­ΤΑ­ΤΗ ΜΠΙΖ­ΝΑ

Ό­ταν η οι­κο­νο­μί­α κα­ταρ­ρέ­ει στην ει­ρή­νη, πά­ντα χρειά­ζε­ται έ­νας πό­λε­μος για να την ξε­λα­σπώ­σει. Ό­ταν κα­ταρ­ρέ­ουν ε­ται­ρεί­ες ό­πως η world com και η telecom, βιο­μη­χα­νί­ες πα­ρα­γω­γής α­λου­μι­νί­ου πτω­χεύ­ουν, πα­ραι­τεί­ται ο υ­πουρ­γός οι­κο­νο­μι­κών των Η. Π. Α., ό­ταν οι ερ­γα­ζό­με­νοι της χώ­ρας εί­ναι α­να­σφά­λι­στοι, υ­πο­α­πα­σχο­λού­με­νοι …

…Περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ;

Το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Εκ/σης, το οποίο έχει στην ουσία .... εδώ και δύο χρόνια στα Α.Π. της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει απασχολήσει σχεδόν καθόλου τους ….

…Περισσότερα

Πα­ρέμ­βα­ση στο 17ο Πα­νελ­λή­νιο Εκ­παι­δευ­τι­κό Συ­νέ­δριο ΔΟ­Ε - ΠΟ­ΕΔ που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη Λευ­κω­σί­α της Κύ­πρου με θέ­μα: “Η Ει­δι­κή Εκ­παί­δευ­ση στην Ελ­λά­δα και στην Κύ­προ. Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Διά­στα­ση και προ­ο­πτι­κή. Δια­δι­κα­σί­α σύ­γκλι­σης σ’ έ­να σχο­λεί­ο για ό­λους”.

Ε­μείς οι Εκ­παι­δευ­τι­κοί των Ει­δι­κών Τά­ξε­ων των σχο­λεί­ων του Πε­ρι­στε­ρί­ου που …

…Περισσότερα

“Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι”

“Δε σας θέλει ο λαός πάρτε τη βάση σας και μπρος”

Δεν ήξεραν οι Αμερικανοί της αεροπορικής βάσης της Σούδας αν ήταν αλήθεια ή όνειρο αυτό που άκουγαν πρωί πρωί την Κυριακή 30 Μάρτη. Γρήγορα όμως βεβαιώθηκαν. Είδαν τον “εφιάλτη” μπροστά στην ….

 

…Περισσότερα

Πέτα με ένα περιστέρι στη Χώρα των ταράνδων

Εμπειρίες από το ταξίδι σε σχολεία της Φινλανδίας

Κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών γυμνασίου που πραγματοποιήθηκε στη Φινλανδία.

Σκοπός της ανταλλαγής ήταν η επίσκεψη στα σχολεία και η ανταλλαγή ..

…Περισσότερα

Συν­δι­κα­λι­στι­κό Κί­νη­μα και προ­ο­πτι­κή

Η ε­πί­θε­ση στο δη­μό­σιο σχο­λεί­ο και τους εκ­παι­δευ­τι­κούς συ­νε­χί­ζε­ται και θα ε­ντα­θεί το ε­πό­με­νο διά­στη­μα. Η κυ­βέρ­νη­ση προ­χω­ρά με βί­αιο τρό­πο στην υ­λο­ποί­η­ση των δε­σμεύ­σε­ων που έ­χει α­να­λά­βει στα πλαί­σια της Ε.Ε.,

…Περισσότερα

Πόλεμος στον πόλεμο του κεφαλαίου

Ίσως την ώρα που διαβάζονται τούτες οι γραμμές χιλιάδες τόνοι βομβών νάχουν ανασκάψει το έδαφος του Ιράκ, να έχουν πλήξει “από λάθος” μη στρατιωτικούς στόχους, ακόμα και καταφύγια να έχουν παραδώσει στη φωτιά.

Πόλεμος, λοιπόν! Πόλεμος που ακολουθεί σαν κυνηγάρικο σκυλί …

…Περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι ραγδαίες και έντονες αλλαγές που παρατηρούνται στην απαρχή της νέας χιλιετίας έχουν διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα ατή χώρα μας. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας κι όχι μόνο, η άνιση κατανομή του …

…Περισσότερα

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ορισμός

Ως “Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων” (ΕΖ) ορίζεται ένα τμήμα του ωρολογίου προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου, στο οποίο:

α) το διδακτικό περιεχόμενο αποτελείται από ευρύτερα θέματα,  ….

…Περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η πολιτική κοινωνικοποίηση των παιδιών, η ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο ως δέκτες και “αφομοιωτές” αξιών, στάσεων και πεποιθήσεων εί­ναι ένα θέμα που δεν απασχολεί τους κοινωνικούς επιστήμονες και τους παιδαγωγούς τα τελευταία μόνο χρόνια.

Με τη βιομηχανική …

…Περισσότερα

20ή Παμπελοποννησιακή Πορεία Ειρήνης

ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ - ΤΡΙΠΟΛΗ

Μαζικό “παρών” έδωσαν την Κυριακή 18 Μαϊου 2003 το απόγευμα στη γενέτειρα του Γρηγόρη Λαμπράκη, Κερασίτσα, φιλειρηνιστές, για να τιμήσουν τη μνήμη του και το όραμά του για πανανθρώπινη ειρήνη.

Από νωρίς το απόγευμα …

…Περισσότερα

Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που ως Πρόεδρο (του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου “Έλλη Αλεξίου”, χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση τιμής και μνήμης των αγωνιστών κρατουμένων στη Μακρόνησο.

Η συγκίνηση μου γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, όταν βλέπω να είναι ανάμεσα μας αρκετοί απ' αυτούς, ….

 

…Περισσότερα