ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 Η ΕΝΩΣΗ

 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Πληροφορίες για τα μέλη

                                                               Σχεδιο: OCAL

Τα μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Ε.Υ.) διακρίνονται σύμφωνα με το καταστατικό σε τακτικά, πάρεδρα και επίτιμα.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ): Ως τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να εγγραφούν επιστήμονες απόφοιτοι όλων των αναγνωρισμένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ισότιμες σχολές) του τομέα υγείας.  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, βιολόγοι, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, τεχνολόγοι ραδιολόγοι και άλλοι επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων εφ' όσον ασκούν νόμιμα το επάγγελμά τους στην Ελλάδα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.  Για να γίνουν δεκτοί ως μέλη πρέπει να υποβάλουν έγγραφη αίτηση (υπάρχει ειδικό έντυπο) που να συνοδεύεται από ένα αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους.  Επί πλέον απαιτείται η υπογραφή της αίτησης από 2 τακτικά μέλη της Ένωσης.

ΠΑΡΕΔΡΑ ΜΕΛΗ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ): Εργαζόμενοι στον τομέα υγείας που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για να γίνουν δεκτοί ως τακτικά μέλη και φοιτητές ή σπουδαστές σχολών επιστημών υγείας μπορούν να γίνουν πάρεδρα μέλη της Π.Ε.Ε.Υ.  Τα πάρεδρα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών δεν ψηφίζουν όμως για την εκλογή Δ.Σ.  Για την εγγραφή παρέδρων μελών αρκεί η συμπλήρωση έντυπης αίτησης.  Τα πάρεδρα μέλη που αποκτούν τις προϋποθέσεις (π.χ. λαμβάνουν πτυχίο), αν το επιθυμούν, επιλέγονται αυτοδίκαια ως τακτικά μέλη χωρίς άλλη διαδικασία.

 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Ε.Υ. καθορίζει το δικαίωμα εγγραφής, την ετήσια συνδρομή και τις άλλες υποχρεώσεις των μελών.  Υπάρχει πρόνοια ώστε η οικονομική επιβάρυνση να είναι η ελάχιστη δυνατή.

ΕΓΓΡΑΦΗ:  Κατά την αρχική επιλογή μέλους καταβάλλεται δικαίωμα εγγραφής 20 Εur.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ (Ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021):  Η ετήσια συνδρομή είναι 20 Εur.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  [1] Σε εξουσιοδοτημένο εισπράκτορα της Π.Ε.Ε.Υ.  [2] Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα σας δοθεί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Σε όσους επιλέγονται ως μέλη της Π.Ε.Ε.Υ. αποστέλλεται επίσημη βεβαίωση, την οποία μπορούν ανάλογα να χρησιμοποιήσουν.

2. Όλα τα μέλη δικαιούνται έκπτωσης ή δωρεάν παρακολούθησης των επιστημονικών εκδηλώσεων της Π.Ε.Ε.Υ. (Συνέδρια, ημερίδες, μεταπτυχιακά μαθήματα κλπ.).

3. Τα μέλη λαμβάνουν δωρεάν τα επιστημονικά περιοδικά της Π.Ε.Ε.Υ. και, εφ' όσον το επιθυμούν, με έκπτωση τα επιστημονικά βιβλία, τεχνικά εγχειρίδια κλπ., που εκδίδει η Ένωση.

4. Επί πλέον τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, να προτείνουν νέα τακτικά μέλη και να εκλέγονται στο Δ.Σ. της Ένωσης.