ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Η ακτινοβολία είναι μορφή ενέργειας, είτε η φύση της είναι ηλεκτρομαγνητική είτε είναι σωματιδιακή.Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία περιλαμβάνει την κοσμική ακτινοβολία, τις ακτίνες Χ, τις υπεριώδεις,το ορατό φως, τις υπέρυθρες (θερμικές) και τα ραδιοηλεκτρικά κύματα. Όσο για τη σωματιδιακή ακτινοβολία, τα κινούμενα σωματίδια που την αποτελούν, μπορεί να είναι ηλεκτρόνια, ποζιτρόνια, νετρόνια, δευτερόνια, σωμάτια άλφα, μεσόνια (όλα αυτά είναι ελαχιστότατα τμήματα της ύλης) ή ακόμα μπορεί να είναι άτομα ή μόρια .Όταν λεμε ακτινοβολία, δεν ξεχωρίζουμε αν πρόκειται για σωματιδιακή ή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.Μερικοί πρότειναν να ονομάζεται ακτινοβολία η ηλεκτρομαγνητική και ακτίνες η σωματιδιακή. Αλλά σήμερα οι δυο αυτοί όροι χρησιμοποιούνται αδιάκριτοι μεταξύ τους                              

 

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ  

Τι γίνεται η ηλιακή ενέργεια που φτάνει στη γη; Η απάντηση είναι ότι <<αποταμιεύεται>> άμεσα στο φυσικό περιβάλλον μας.

Ακόμη η ηλιακή ενέργεια είναι η αιτία για μια σειρά από φυσικές διαδικασίες, όπως είναι η δημιουργία των ανέμων και των κυμάτων, η εξάτμιση του νερού, η φωτοσύνθεση. Είναι επίσης η αιτία που διατηρείται σταθερή κατά μέσο όρο η θερμοκρασία του του πλανήτη μας. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες και ύστερα από πολλές ενεργειακές μετατροπές η ηλιακή ενέργεια εμφανίζεται πάλι εμμέσως, είτε ως ενέργεια κίνησης με τους ανέμους και τα ρέοντα νερά είτε ως ενέργεια αποθηκευμένη σε χημική μορφή στις τροφές, στο ξύλο, στα ορυκτά καύσιμα και αλλού.                                                                                      

Οι δυο <<λεωφόροι>> της ηλιακής ενέργειας μέσω των φυτών, είναι οι τροφές και τα καύσιμα. Γιατί στα φύλλα των φυτών, με την ηλιακή ενέργεια που δεσμεύει η χλωροφύλλη, το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας συνδυάζεται με το νερό που φτάνει από τις ρίζες, συνθέτονται έτσι νέες ουσίες, τα ζάχαρα.Τη διαδικασία αυτή την ονομάζουμε φωτοσύνθεση και χάρη σ' αυτήν τα φυτά δημιουργούν τροφή για να αναπτύξουν τους ιστούς τους .Με τον τρόπο αυτό η ηλιακή ενέργεια μετασχηματίζεται στα φυτά σε τροφοενέργεια, η οποία μέσω των τροφών μεταφέρεται στους ζωικούς οργανισμούς. Γιατί όλοι οι ζωικοί οργανισμοί και ο άνθρωπος, τρέφονται από φυτά ή από ζώα, που τρώνε φυτά. Επίσης, σχεδόν το 90% της ενέργειας που χρησιμοποιούμε, είτε για την κίνηση των μηχανών είτε για την παραγωγή ηλεκτρισμού, προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων, τα  οποία σχηματίστηκαν στο υπέδαφος πριν εκατομμύρια χρόνια από την αποσύνθεση χερσαίων και θαλάσσιων φυτών και μικροοργανισμών.         

                                                    

   

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

 Το διοξείδιο του άνθρακα και άλλα καυσαέρια από την καύση ορυκτών καυσίμων στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας , στα εργοστάσια και στα μεταφορικά μέσα λειτουργούν στην ατμόσφαιρα σαν ένα τεράστιο παράθυρο γύρο από τη Γη. Έτσι συγκρατείται ένα μεγάλο ποσοστό από τη θερμότητα που ακτινοβολείται από τη Γη προς στο Διάστημα . Αυτό συντελεί ώστε η Γη να γίνεται ολοένα και θερμότερη, με αποτέλεσμα να τροποποιείται σταδιακά το κλίμα της, με δραματικές πιθανόν επιπτώσεις στην ισορροπία των οικοσυστημάτων .

 

  Την εργασία αυτή επιμελήθηκαν  οι μαθητές 

στο κείμενο και στην 1η εικόνα: ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΜΕΓΡΕΜΗΣ Γ΄2  

στην 2η εικόνα: Μαρίνη Βασιλική Γ2

 


1.Εργασίες Μαθητών - 2.Δραστηριότητες - 3.Αρχική Σελίδα