επιστροφή

ΥΜΗΤΟΣ 8

προηγούμενα: Υμηττός 1  Υμηττός 2  Υμηττός 3 Υμηττός  4,  Υμηττός 5, Υμηττός 6, Υμηττός 7

επόμενα: Υμηττός 9

 

επιστροφή στην αρχή

 

Προς τους Περιβαλλοντικούς Συλλόγους Περιστερίου (ΠΦΣΠ), Πετρούπολης (ΠΟΙΚΙΛΟ), Χαϊδαρίου (ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ).

Θέμα: Παρατηρήσεις στο νέο σχέδιο π.δ. προστασίας του Υμηττού

   

Αγαπητοί φίλοι, σας στέλνω τις απόψεις μου για το νέο σχέδιο π.δ. προστασίας του Υμηττού, προκειμένου να τις λάβετε υπόψη σας κατά τη διατύπωση και των δικών σας απόψεων. Δυστυχώς λόγω έλλειψης στοιχείων και επαρκών δεδομένων οι παρατηρήσεις μου περιορίζονται στη Ζώνη Α που πάντως καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του Υμηττού. Η γνώμη μου είναι ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις μπορούν να αποτελέσουν και τη βάση ή το παράδειγμα για την υπαγωγή σε καθεστώς ανάλογης προστασίας και του Αιγάλεω – Ποικίλου. Γι’ αυτό όμως χρειάζεται ο συντονισμός διάφορων ενεργειών για τις οποίες θα σας διατυπώσω την άποψή μου με άλλη επιστολή.

    Το κείμενο των παρατηρήσεών μου είναι το ακόλουθο: 

    1. Δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο π.δ. για την προστασία του Υμηττού. Είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει το νέο σχέδιο ΡΣΑ. Τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου π.δ. (όπως προκύπτει και από τις πρώτες αντιδράσεις ΣΥΝ, Οικολόγων) είναι θετικά. Η γνώμη μου είναι ότι ως προς τη ζώνη Α (γιατί για τις άλλες δεν έχω δεδομένα), που καταλαμβάνει το 90% της έκτασης του Υμηττού ή άλλως 93.000- στρέμματα, η προτεινόμενη ρύθμιση είναι κατ’ αρχήν ικανοποιητική. Ειδικότερα: α) Γίνεται ευθεία υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 1650/1986 (άρθρο 19) για την προστασία χλωρίδας και πανίδας, β) Γίνεται ευθεία υπαγωγή στο άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, γ) Διατηρούνται σε παράλληλη ισχύ οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας,  δ) Στο άρθρο 1 (σκοπός) διατυπώνονται σαφώς και επαρκώς οι νομικές έννοιες της οικολογικής διαχείρισης, της διατήρησης των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας, της ανάπτυξης των οικολογικών λειτουργιών του Υμηττού ως οικοσυστήματος ενώ ελλείπουν ασαφείς και μη προσδιορισμένες νομικά και εννοιολογικά διατυπώσεις όπως «περιαστικό πάρκο» ή «οικολογική ανασυγκρότηση». Συνεπώς ο Υμηττός αντιμετωπίζεται ως αυτόνομο οικοσύστημα που απαιτεί σεβασμό και προστασία και όχι ως τόπος επέκτασης ανθρώπινων δραστηριοτήτων (αναψυχή, πολιτισμός κλπ) έστω και με ρυθμιζόμενο τρόπο, ε) Προσδιορίζονται σαφώς τα όρια της ζώνης Α (άρθρο 2), στ) Προσδιορίζεται σαφώς το περιεχόμενο της προστασίας  της Ζώνης Α και οι επιτρεπόμενες χρήσεις (άρθρο 3), ζ) Προβλέπεται σαφές χρονοδιάγραμμα για τη διακοπή της λειτουργίας των λατομείων, η) Ακυρώνεται η διάσπαση αρμοδιοτήτων σε πολλούς φορείς με την πρόβλεψη συγκρότησης Φορέα Διαχείρισης.

   2. Τα σημεία που πρέπει κανείς να σταθεί κριτικά είναι: α) Η διατήρηση των νομίμως υφισταμένων κτισμάτων στη Ζώνη Α στα οποία θα επιτρέπεται η διενέργεια μόνο επισκευαστικών εργασιών. Για αυτά θα έπρεπε να προβλέπεται ότι εντός ορισμένης προθεσμίας θα καταγραφούν ώστε στη συνέχεια να αξιολογηθεί ποια και πόσα από αυτά θα διατηρηθούν και ποια θα απαλλοτριωθούν μαζί με τις ιδιωτικές εκτάσεις που τα περιλαμβάνουν, ως ασύμβατα με τις έννοιες της προστασίας και οικολογικής διαχείρισης της Ζώνης Α. β) Όσον αφορά τις κεραίες, ενώ είναι θετική η έκφραση «με στρατηγική κατεύθυνση την απομάκρυνσή τους» δεν γίνεται διαχωρισμός μεταξύ νόμιμων και παράνομων κεραιών, ούτε προσδιορίζεται κάποιο χρονοδιάγραμμα για την απομάκρυνση. γ) Για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί (άρθρο 6 παρ. 1) θα έπρεπε να προβλέπεται ο επανέλεγχός τους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (και όχι από τις κατά τόπους πολεοδομικές υπηρεσίες) και η ανάκληση όσων αφορούν κτίσματα που η ανέγερσή τους είναι ασυμβίβαστη με το καθεστώς προστασίας και διαχείρισης του οικοσυστήματος. δ) Για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος των λατομείων (άρθρο 6 παρ. 4) δεν προσδιορίζεται το περιεχόμενο της αποκατάστασης, ούτε γίνεται παραπομπή σε διατάξεις που πρέπει να εφαρμοσθούν. Θα έπρεπε να προβλέπεται ότι η αποκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που θα συντάξουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου ή του ΟΡΣΑ εντός ορισμένης προθεσμίας. ε) Για την απομάκρυνση των υφιστάμενων βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κλπ (άρθρο 6 παρ. 5) θα έπρεπε επίσης να προβλέπεται ότι υποχρεώνονται να άρουν τις επιζήμιες συνέπειες για το οικοσύστημα κατά την απομάκρυνσή τους, με την ίδια διαδικασία που αναφέρω και για τα λατομεία. στ) Για τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια διδακτηρίων, νοσοκομείων κλπ (άρθρο 7 παρ. 8) θα έπρεπε να προβλέπεται καταγραφή τους ώστε να γίνει διαχωρισμός αυτών που η διατήρησή τους επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για τα λοιπά επίσης να προβλέπεται χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης και απαλλοτρίωσης. ζ) Επειδή από τη Ζώνη Α διέρχεται τμήμα της Αττικής Οδού θα έπρεπε να προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τις υποβαθμιστικές επενέργειες στο οικοσύστημα από τη λειτουργία της (π.χ. ζώνες υψηλής βλάστησης). η)  Επειδή οι διατάξεις του άρθρου 3 για τη Ζώνη Α περιλαμβάνουν επιγραμματικές αναφορές σε ζητήματα προστασίας θα έπρεπε να προβλέπεται η εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης - πλαισίου σχεδίου οικολογικής διαχείρισης από διαπανεπιστημιακή ομάδα εργασίας, στα πλαίσια που προσδιορίζονται από τις διατάξεις του ν. 1650/86 (άρθρα 18, 19, 20) και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (άρθρο 6 παρ. 1, 2).  θ) Δεν διατυπώνεται ρητή απαγόρευση για βόσκηση και θήρα. ι) Δεν διατυπώνεται ρητή απαγόρευση διάνοιξης νέων οδικών αξόνων. ια) Δεν διατυπώνονται μέτρα διατήρησης και ενίσχυσης της μελισσοκομικής δραστηριότητας με παραδοσιακές μεθόδους αν και το μέλι Υμηττού είναι προϊόν δραστηριότητας με ιδιαίτερα ιστορικά, πολιτισμικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, απόλυτα συμβατής με το σύστημα. ιβ) Από την εμπειρία των Φορέων Διαχείρισης που έχουν ήδη συσταθεί προκύπτει ότι αυτοί υπολειτουργούν λόγω έλλειψης πόρων (βλ. και σχετικό άρθρο Ν. Πέτρου στο τεύχος 125 του περιοδικού «η φύση» σε http://www.eepf.gr/fysi125editorial.html ), και της κατά συνέπεια ελλιπούς στελέχωσής τους με επαρκές ανθρώπινο δυναμικό. Συνεπώς στο σχέδιο π.δ. υπάρχει εγγενές αίτιο αυτοακύρωσής του στην εφαρμογή, παρά τις όποιες καλές προθέσεις των συντακτών του. Γι’ αυτό πρέπει η διάθεση κονδυλίων και πόρων για την προστασία του περιβάλλοντος να αποτελεί μόνιμο αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε π.χ. μέρος των εσόδων από τα διόδια της Αττικής Οδού να διατίθεται στο Φορέα Διαχείρισης του Υμηττού, όπως γίνεται με το Καζίνο της Πάρνηθας στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού.

 

                                                                                           Περιστέρι 29/4/2010

                                                                                           Με σ.χ.

                                                                                           Τάσος Λύτρας

                                                                           Δικηγόρος, ιδρυτικό μέλος του ΠΦΣΠ

(ελήφθη 30-4-2010)

 

επιστροφή στην αρχή

 

ΣτΕ: Παράνομες οι κατοικίες στο στρατόπεδο ΣΑΚΕΤΑ  

Καμία διάταξη νόμου δεν προβλέπει ότι τα στρατιωτικά έργα και εγκαταστάσεις μπορούν να εξαιρεθούν από τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής στην οποία κατασκευάζονται. Επομένως, η ανέγερση των δύο συγκροτημάτων δεκαοκτώ διώροφων κατοικιών εντός του στρατοπέδου ΣΑΚΕΤΑ, στην περιοχή Καρέα του Υμηττού, είναι παράνομη. Αυτό αναμένεται να υποστηρίξει αύριο στο Ε' τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας η κ. Αικατερίνη Σακελαροπούλου, με μία εισήγηση η οποία αν γίνει δεκτή θα αποτελέσει πλήρη δικαίωση για το δήμο Βύρωνα, τους κατοίκους του Υμηττού και τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού οι οποίοι προσέφυγαν στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.

Σύμφωνα με τη κ. Σακελαροπούλου, το στρατόπεδο ΣΑΚΕΤΑ βρίσκεται στη Β' ζώνη προστασίας του Υμηττού, εντός της οποίας απαγορεύεται η ανέγερση κατοικιών και επομένως η ανέγερση του συγκροτήματος είναι παράνομη. Ακόμα και ο ισχυρισμός του Δημοσίου ότι σε αυτές τις κατοικίες "πέραν της στεγάσεως των αξιωματικών, εξυπηρετούνται εκ παραλλήλου και επιχειρηματικές ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας" δεν μπορεί κατά την εισηγήτρια να άρει την παρανομία, αφού, ακόμα κι έτσι, δεν αναιρείται η χρήση των κτηρίων ως κατοικίες.

Επιπλέον, η κ. Σακελαροπούλου θα υπογραμμίσει ότι τα στρατιωτικά έργα δεν εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό κανόνα που απαιτεί έκδοση οικοδομικής άδειας και έγκριση αρχιτεκτονικών μελετών. Η διαφοροποίηση έγκειται κατά την εισηγήτρια στο γεγονός ότι οι οικοδομικές άδειες, και ειδικά για έργα εντός στρατοπέδων, εκδίδονται για λόγους ασφαλείας από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και όχι από τις οικείες πολεοδομίες.

Και σε αυτήν την περίπτωση, όμως, θα τονίσει η εισηγήτρια, δεν σημαίνει ότι συντρέχει λόγος να υποχωρήσουν οι συνταγματικές επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος, επειδή το έργο ανήκει στην κυριότητα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

ΑΥΓΗ, 05/05/2010

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Εισήγηση κατά των έργων στο στρατόπεδο «Σακέτα»

«Φραγμό» στην ανέγερση των δύο συγκροτημάτων 18 διώροφων κατοικιών μέσα στο στρατόπεδο «Σακέτα» βάζει η εισήγηση της Συμβούλου Επικρατείας Αικ. Σακελλαροπούλου στην αυριανή συνεδρίαση του Ε' Τμήματος του ΣτΕ. Υπενθυμίζεται ότι προσωρινά είχαν σταματήσει οι εργασίες με απόφαση αναστολής από το ΣτΕ. Η εισηγήτρια, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξει ότι το στρατόπεδο «Σακέτα» βρίσκεται εντός της Β' ζώνης προστασίας του Υμηττού που απαγορεύει την ανέγερση κατοικιών.

Η εισήγηση απορρίπτει τους ισχυρισμούς του δημοσίου πως δήθεν οι κατοικίες «πέραν της στέγασης των αξιωματικών, εξυπηρετούνται και επιχειρησιακές ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας». Επ' αυτού, η εισηγήτρια θα αναφέρει ότι ακόμη και τα στρατιωτικά έργα δεν εξαιρούνται του υποχρεωτικού κανόνα της έκδοσης οικοδομικής άδειας και της έγκρισης αρχιτεκτονικών μελετών. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι οικοδομικές άδειες για τα έργα εντός του στρατοπέδου δεν εκδίδονται από τις πολεοδομικές υπηρεσίες, αλλά για λόγους ασφαλείας από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, ενώ δε συντρέχει λόγος σε καμιά περίπτωση να υποχωρούν οι συνταγματικές αρχές του άρθρου 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος, και πως τα στρατιωτικά έργα δεν εξαιρούνται από το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής που κατασκευάζονται.

Οι κατοικίες «Σακέτα» στην περιοχή Καρέα προορίζονται για τη στέγαση του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας για άγαμους και έγγαμους αξιωματικούς με ολιγομελείς οικογένειες, ενώ προβλέπονται άλλες 10 κατοικίες και βρεφονηπιακός σταθμός. Στο ΣτΕ προσέφυγαν κάτοικοι της περιοχής και οργανώσεις.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 05/05/2010

 

επιστροφή στην αρχή

 

«Ημερήσια δασική αναψυχή» και προστασία του Υμηττού.

Οικειοποίηση και όχι αξιοποίηση της περιαστικής φύσης.

Δημοσιεύτηκε στον Δαίμονα της Οικολογίας

Μάιος 2010

Στη μνήμη του Γιώργου Ντούρου


Είχα την τύχη να γνωρίσω τον Γιώργο πριν μερικά χρόνια στο σπίτι του Γιάννη Σχίζα, και ένοιωσα αμέσως αυτό που λέμε «είδε ο γύφτος τη γενιά του και αναγάλλιασε η καρδιά του»! Δημόσιοι υπάλληλοι και οι δύο, αριστεροί, με προβληματισμό και δράση πέραν των τειχών του δημοσίου, αλλά με πρώτη μέριμνα την αξιοποίηση του υπηρεσιακού μας ρόλου για την υλοποίηση των οραμάτων, παρά την αναγκαία μάχη για υπέρβαση των διοικητικών στεγανών και αγκυλώσεων. Με απασχολούσε τότε –όπως πάντα- η ανεπάρκεια της κανονιστικής πολιτικής (ΠΔ/τα ελέγχου χρήσεων και δόμησης) για την ουσιαστική προστασία, της «περιαστικής φύσης» και όχι «περιαστικού πράσινου», διάκριση που οφείλω στον Γ Σχίζα.

Του μίλησα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στον Οργανισμό Αθήνας (ΟΡΣΑ), στην προσπάθεια εισαγωγής αρχών σχεδιασμού στον παράκτιο χώρο και καθιέρωσης μιας αντίληψης «οικειοποίησης» και όχι «αξιοποίησης» του δημόσιου χώρου, για τις ακρότητες αιτημάτων όπως η πλήρης απαγόρευση εστιατορίων στις ακτές, αλλά και την αδυναμία υπέρβασης της θεώρησης άσπρο-μαύρο και ανατροπής των καθιερωμένων πρακτικών, λόγω των στεγανών και της αντιπαλότητας μεταξύ του αυτοπεριοριζόμενου κανονιστικού σχεδιασμού και, της δυναμικά ανερχόμενης διαχειριστικής αντίληψης «οικονομικής αξιοποίησης». Τον ρώτησα για τον ασφυκτικό έλεγχο που ασκούν οι δασικές υπηρεσίες σε φυτεύσεις Δήμων στα περιαστικά δάση και με έπεισε για την αναγκαιότητα του, λόγω της έλλειψης παιδείας των δήμων που σπεύδουν -μαζί με τη φύτευση- να κάνουν ‘εργολαβίες’ του τύπου ασφαλτοστρωμένα πάρκιγκ, τσιμεντοστρωμένοι πεζόδρομοι ή σιδερόφρακτες περιφράξεις, επειδή με αυτού του τύπου τα έργα είναι … εξοικειωμένοι.

Συμφωνήσαμε για την πρωτοποριακή πρόβλεψη του ΡΣΑ για δίκτυο διαδρομών σύνδεσης των ορεινών όγκων με τις ακτές και τον ρώτησα, πως θα έβλεπε έναν αντίστοιχο προβληματισμό στα βουνά, δηλαδή να σχεδιάσουμε πορείες πεζών και ποδηλάτων, καθιστικών και στάσεων θέας ή ακόμα και μικρών περιπτέρων για να προσελκύσει το βουνό επισκέπτες που θα μάθουν να το σέβονται και να το αγαπούν, χωρίς όμως να ανοίξουμε παράθυρα «αξιοποίησης». Και είχε έτοιμη τη λύση: μου μίλησε για την ΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και στις δασικές εκτάσεις της χώρας» (ΦΕΚ 170Β/95). Πρόκειται για ένα νομοθέτημα – φαντάζομαι ότι θα είχε συμβάλλει στην έκδοσή του- που συνδέει ακριβώς θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης, προσδιορίζοντας αφενός τα όρια των παρεμβάσεων (ύφος, υλικά, κλίμα- κα), αφετέρου τις διαδικασίες διοικητικών συνεργασιών μεταξύ ΟΤΑ, δασικών υπηρεσιών, ή ιδιωτών.

Λέει χαρακτηριστικά: «τα οποιαδήποτε έργα και κατασκευές θα γίνονται με βάση τις αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου, του βαθμού αντοχής του φυσικού περιβάλλοντος για τις διάφορες δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής και γενικότερα της προστασίας και βελτίωσης των συνθηκών διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος που πάντοτε θα τίθεται σαν πρωταρχική και ανυποχώρητη προϋπόθεση».

Ανά πάσα στιγμή, μπορεί κανείς να έχει επιφύλαξη για την φερεγγυότητα της διοίκησης στην τήρηση αυτών των αρχών και να εκτιμά ότι καλλίτερα να απαγορεύσουμε πλήρως π.χ. τα περίπτερα, προκειμένου να αποφύγουμε το ξεχείλωμα της παρέμβασης. Φαίνεται ότι υπ’ αυτή την ανησυχία, η πρόσφατη Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ για τον ορεινό όγκο Υμηττού -που υιοθέτησε, επί τέλους, αυτήν την ΥΑ- απέκλεισε πλήρως τα «μικρά ξύλινα λυόμενα οικήματα…για απλή διάθεση αναψυκτικών, σάντουιτς κλπ». Επειδή πρόσφατα έζησα με απελπισία το καθαροδευτεριάτικο γλέντι ηπειρωτών στον Υμηττό /Ηλιούπολη, με απίστευτη ηχορύπανση αλλά και άφθονη πλαστική ρύπανση από τα δοχεία της διατιθέμενης φασολάδας, κατανοώ και συμμερίζομαι κάθε επιφύλαξη. Αναρωτιέμαι όμως ως πότε θα υποχωρούμε από τις αρχές μας, σε αντιπαράθεση με αυτές του μέσου Ελληνάρα… Δεν είναι καλύτερα να απαγορεύσουμε τα αυτοκίνητα παρά τα περί-

πτερα στον Υμηττό; Είμαστε ή δεν είμαστε ενεργοί πολίτες που αγωνιζόμαστε να κληρονομήσουμε νέα ήθη στα παιδιά μας; Είναι ή δεν είναι ο ΟΡΣΑ ο φορέας που οφείλει να διαδώσει αυτά τα νέα ήθη για την αειφόρο ανάπτυξη της Αθήνας; Μπορούμε να επιβάλλουμε στη διοίκηση και στους πολιτικούς την ευθύνη τήρησης της νομοθεσίας ή θα προστρέχουμε πάντα σε λύσεις τύπου «πονάει μάτι κόψει κεφάλι», που εν τέλει καλλιεργούν την πολιτική διγλωσσία της απαγόρευσης/ανοχής; Τι θάλεγε άραγε ο Γιώργος –ως Δ/ντής αισθητικών δασών- γι’ αυτά το διλήμματα;

Και μια τελευταία επισήμανση: η ημερήσια διέξοδος στην «περιαστική φύση» (βουνό και θάλασσα) όπως και τα μητροπολιτικά πάρκα είναι ο μόνος τρόπος ανατροπής του μικροαστικού ονείρου ποιότητας ζωής, του «εξοχικού». Είναι μια σίγουρη μέθοδος ανάσχεσης της αστικής διάχυσης, που εφαρμόζεται στην σύγχρονη πολεοδομία ως εργαλείο της «συμπαγούς πόλης»: να κάνουμε φιλική την περιαστική φύση, να φέρουμε την εξοχή στην καθημερινότητά του αστού, ώστε να την αγαπήσει και να τη διαφυλάξει ο ίδιος χωρίς το βούρδουλα του νομοθέτη.

Μάρω Ευαγγελίδου


 

επιστροφή στην αρχή

 

Προς Τον «Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας»

Πανόρμου 2 - Αθήνα

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

                                                                  ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προς τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας

(Aρ.Πρωτ 1735 / 19 Μαϊου 2010)

 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

 

Η πρόταση τροποποίησης του ισχύοντος Π.Δ «περί προστασίας του Υμηττού» (ΦΕΚ

544 Δ’/1978) που κατατέθηκε στις 19/4/2010 για διαβούλευση από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α), περιλαμβάνει ρυθμίσεις που κρίνονται ικανοποιητικές και αποδεκτές, oι οποίες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις προτάσεις και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια από ένα ευρύ κίνημα πολιτών,  καθώς και διατάξεις που θεωρούνται ανεπαρκείς και απαράδεκτες.

 

Συγκεκριμένα, θετική θεωρείται:

1. Η κατ’ αρχήν αντιμετώπιση του Υμηττού ως «οικοσυστήματος υπό προστασία» και η αποφυγή ασαφών και μη προσδιορισμένων νομικά και εννοιολογικά διατυπώσεων όπως «πάρκο αναψυχής» και «περιαστικό πάρκο», που υπήρχαν στο προηγούμενο σχέδιο τροποποίησης του εν λόγω Π.Δ, καθώς και στο προηγούμενο σχέδιο του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής.

2.Η υπαγωγή του Υμηττού στις διατάξεις του ν. 1650/1986 (άρθρο 19) για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας, στο άρθρο 6 της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων  και της άγριας χλωρίδας και πανίδας, καθώς και η παράλληλη διατήρηση  σε ισχύ των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

Όμως, επισημαίνουμε ότι στην Εισηγητική Έκθεση του Σχεδίου Π.Δ υπάρχουν ελλείψεις στην έκθεση των δεδομένων του οικοσυστήματος, (βιοποικιλότητα, ενδημικά και προστατευόμενα είδη πανίδας και χλωρίδας, προστατευόμενοι τύποι οικοτόπων, σπηλαιολογικός πλούτος, στοιχεία για τη γεωλογία, την ιστορία, την πολιτιστική παράδοση του Υμηττού, υποβαθμίσεις, σημερινές πιέσεις που ασκούνται στο οικοσύστημα και απειλούν την εύθραυστη πλέον ισορροπία του), ώστε να τεκμηριώνεται με επαρκή αιτιολογία η αναγκαιότητα λήψης των μέτρων προστασίας που θα ληφθούν.

3. Η αύξηση της συνολικής περιοχής προστασίας του Υμηττού σε 105.000 στρ    καθώς και η αύξηση της Α’ Ζώνης απόλυτης προστασίας από  76.000 σε 93.000 στρέμματα

4. Η απαγόρευση παραχώρησης δημόσιων δασικών εκτάσεων κατά κυριότητα και κατά χρήση στην Α΄Ζώνη.

5. Η απαγόρευση κατασκευής νέων «κοινωφελών εγκαταστάσεων» υγείας, πρόνοιας, αθλητισμού, πολιτισμού κ. ά, στο σύνολο της προστατευόμενης περιοχής.

6. Η ένταξη όλων των ρεμάτων του ορεινού όγκου, σε πλάτος 50 μ. εκατέρωθεν του κεντρικού τους άξονα, στο καθεστώς της απόλυτης προστασίας.

7. Η απαγόρευση του κυνηγιού σε όλη την προστατευόμενη περιοχή

8. Η απαγόρευση εγκατάστασης διαφημιστικών πινακίδων στην προστατευόμενη περιοχή.

9. Η σύνδεση του ορεινού όγκου του Υμηττού με τον αστικό ιστό, μέσω της   θεσμοθέτησης δύο μητροπολιτικών Πάρκων (Γουδή και Ιλισίων)

 

Αρνητικές θεωρούνται οι διατάξεις που προβλέπουν :

1. Την μετάθεση στο μέλλον, (δηλ. εντός οκταμήνου) της καταγραφής των τελεσίδικα χαρακτηρισμένων ως αυθαίρετων κτιριακών εγκαταστάσεων και οικισμών που βρίσκονται στα σημερινά όρια προστασίας του Υμηττού (άρθρο 4 παρ.2)

2. Την ύπαρξη στην περίμετρο του ορεινού όγκου εκτεταμένων περιοχών με το χαρακτηρισμό «Β’ Ζώνη προστασίας», όπου  διατηρείται η χρήση «εκπαίδευση»  και η δυνατότητα δόμησης διδακτηρίων και σχετικών εγκαταστάσεων έως 8000 τ. μ

3. Την δυνατότητα  δόμησης  ενός «Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» ανά Δήμο, στην ανατολική πλευρά του Υμηττού, ύστερα από αίτημα της Μητρόπολης Μεσογαίας και όχι κάποιων Ο.Τ.Α της περιοχής.

4. Την νομιμοποίηση των υφιστάμενων αυθαίρετων  κτιριακών εγκαταστάσεων και επεκτάσεων των νεκροταφείων κάποιων Ο.Τ.Α (Ζωγράφου, Χολαργού, Παπάγου,

κ. ά).

5. Την μετάθεση για το μέλλον, χωρίς  κάποιο χρονοδιάγραμμα, της απομάκρυνσης των παράνομων ραδιοτηλεοπτικών κεραιών, των οποίων η εγκατάσταση έγινε αυθαίρετα.

 

Επίσης, στο νέο σχέδιο Π.Δ «περί προστασίας του Υμηττού»,

-Δεν συμπεριλαμβάνεται στη Ζώνη απόλυτης προστασίας και η περιοχή Φασκομηλιάς – Λίμνης Βουλιαγμένης η οποία είναι ενταγμένη στο Δίκτυο «Νατούρα 2000», ενώ και αυτή αποτελεί οργανικό μέρος του ίδιου οικοσυστήματος.

Επίσης δεν έχουν συμπεριληφθεί και άλλες περιοχές που περιλαμβάνονται στο «Νατούρα 2000», και βρίσκονται εντός της μωβ γραμμής του χάρτη που συνοδεύει

την πρόταση, στον Καρέα, την Ηλιούπολη, τη Βούλα, τη Βάρη, με τρόπο που προσλαμβάνεται ως αυθαίρετη και παράνομη απόπειρα μείωσης των ορίων της περιοχής «Νατούρα».

- Δεν υπάρχει σαφής απαγόρευση διάνοιξης νέων οδικών αξόνων στον Υμηττό, όπως αναφέρεται ρητά στο Πρακτικό 67/1998 του ΣτΕ, ενώ αντίθετα υπάρχει ρητή τέτοια απαγόρευση για τους πυρήνες των μητροπολιτικών πάρκων.

- Δεν προσδιορίζεται χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης των αυθαίρετων και παράνομων εγκαταστάσεων της ΔΕΗ στα όρια των Δήμων Ηλιούπολης – Αργυρούπολης καθώς και της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος από το Λαύριο, που υφίστανται παρά την αρνητική γνωμοδότηση του Πρακτικού 67/1998 και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (2005)

- Δεν υπάρχει αναφορά στην αναγκαιότητα απομάκρυνσης άχρηστων ή αυθαίρετων, πραγματικών ή δήθεν στρατιωτικών εγκαταστάσεων, που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του Υμηττού (περιοχή στρατοπέδου Σακέτα, Γουδή, Άνω Γλυφάδα κ.ά) και θέσπιση σχετικού χρονοδιαγράμματος.

- Για τα νομίμως υφιστάμενα κτίσματα στην Ζώνη B’, με χρήση που απαγορεύεται από το παρόν Π. Δ, προβλέπεται διατήρηση και δυνατότητα διενέργειας  εργασιών, επισκευής, συντήρησης και εκσυγχρονισμού. Δεν προωθείται ως εναλλακτική λύση η απαλλοτρίωσή τους, μαζί με τις ιδιωτικές εκτάσεις που τα περιβάλλουν, ως ασύμβατων με την έννοια της προστασίας και της οικολογικής διαχείρισης του ορεινού όγκου.

 

Επισημαίνεται ακόμη ότι προβλέπεται η συγκρότηση, όχι ενός, αλλά 2 Φορέων Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής του Υμηττού, ενός για τις Ζώνες Α, Β, Γ και Ε(άρθρο 4 παρ.1) και άλλου για τις Ζώνες Δ1 και Δ2 των Μητροπολιτικών Πάρκων, χωρίς να συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι γι’ αυτό και δεδομένης της υπολειτουργίας των ήδη υφιστάμενων Φορέων λόγω έλλειψης πόρων. Ακόμη, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα εκπόνησης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης - πλαισίου οικολογικής διαχείρισης  της προστατευόμενης περιοχής, με βάση τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 (άρθρα 18,19,20) και της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (άρθρο 6, παρ.1 και 2).

Σε σχέση με τις Ζώνες Δ1 (Πάρκο Γουδή) και Δ2( Πάρκο Ιλισίων), ορισμένα σημεία του νέου Π. Δ μας βρίσκουν αντίθετους και άλλα μας δημιουργούν επιφυλάξεις και ανησυχίες. Δεν ορίζονται σαφή χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των σχεδίων, δεν είναι σαφείς οι επιδιώξεις και το ζήτημα παραπέμπεται σε μελλοντικές ρυθμίσεις (Π.Δ, Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης). Δεν υπάρχουν ουσιαστικοί περιορισμοί δόμησης στην πυκνοδομημένη περιφερειακή Ζώνη του Πάρκου Γουδή, ενώ στον πυρήνα δίνεται η δυνατότητα αύξησης του Συντελεστή Δόμησης  (κατά 5%,) οδηγώντας τελικά στον κατακερματισμό, στην τσιμεντοποίηση και στη συρρίκνωσή του χώρου. Πέραν των άλλων, θεωρούμε εμπαιγμό την διατήρηση για 25 ακόμη χρόνια των «προσωρινών» Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του Μπάντμιντον. Επί πλέον, η μεταβατική ρύθμιση που θεσπίζεται είναι ασαφής και αντί θετικών διατάξεων περιέχει όρους διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο.

 

Συμπέρασμα

Με την σημερινή κατάσταση που επικρατεί στον Υμηττό, δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για την «προστασία» του ορεινού όγκου και του οικοσυστήματος, όπως το 1978, αλλά για ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων προστασίας με σκοπό την «διάσωσή» του. Με αυτήν την έννοια, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που παρουσίασε ο Ο.Ρ.Σ.Α για διαβούλευση θεωρείται σε πολλά σημεία άτολμο και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών.

 

Προτάσεις

1.      Nα δημοσιοποιηθούν άμεσα οι υφιστάμενες αυθαίρετες και παράνομες κτιριακές εγκαταστάσεις στον Υμηττό για τις οποίες υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και να προωθηθεί άμεσα, και όχι σε 8 μήνες από τη δημοσίευση του νέου ΠΔ, η διαδικασία κατεδάφισής τους.

2.      Να καταγραφεί εντός 2-3 μηνών η υφιστάμενη κατάσταση εγκαταστάσεων και χρήσεων στον Υμηττό. Να δημοσιοποιηθούν άμεσα οι εγκαταστάσεις που έχουν λάβει άδεια χωροθέτησης και οι «νομίμως ισχύουσες  άδειες», με βάση το σημερινό καθεστώς δόμησης στον Υμηττό (είδος εγκατάστασης, φορέας, θέση, συνολική δόμηση). Να θεσπισθεί χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης των χρήσεων ή και απαλλοτρίωσης των κτισμάτων που η ύπαρξη και χρήση τους είναι ασυμβίβαστη   με το καθεστώς προστασίας και διαχείρισης του οικοσυστήματος, με σκοπό την κατεδάφισή τους. Οι οικοδομικές άδειες που έχουν  εκδοθεί αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί να επανελεγχθούν ως προς την νομιμότητά τους και το συμβατό ή μη της ανέγερσης και χρήσης τους με το καθεστώς προστασίας του οικοσυστήματος.

3.      Να καταργηθούν από τα όρια προστασίας του Υμηττού χρήσεις γης που θεωρούνται «ήπιες», όπως «εκπαίδευση», «κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έρευνας», που ανοίγουν παράθυρα για  ογκώδεις και ανεξέλεγκτες εγκαταστάσεις. Αρκεί να δει κανείς πόσο «ήπιες» είναι αντίστοιχες υφιστάμενες ιδιωτικές εγκαταστάσεις στον Δήμο Αγ. Παρασκευής (Κολλέγια,  κ. ά), στα όρια των Δήμων Κορωπίου- Βάρης (ιδιωτικά εκπαιδευτήρια) καθώς και τις προγραμματιζόμενες σχολικές εγκαταστάσεις στα όρια των Δήμων Ηλιούπολης και Βύρωνα, σε δασική έκταση χαρακτηρισμένη ως «προστατευτική».

4.      Να επεκταθεί η απαγόρευση παραχώρησης δημόσιων δασικών και μη εκτάσεων  κατά κυριότητα και κατά χρήση, σε όλη την προστατευόμενη έκταση του Υμηττού και όχι  μόνο στην Α’ Ζώνη προστασίας, πλήν αυτών προς τον Φορέα Διαχείρισης που θα συσταθεί.

5.      Να υπάρξει ρητή απαγόρευση κατασκευής αυτοκινητόδρομων στον Υμηττό με βάση τις διατάξεις του πρακτικού 67/1998 του  Συμβουλίου της Επικρατείας, (το οποίο θεωρείται στην Εισαγωγή του  Σχεδίου Π.Δ του Ο.Ρ.Σ.Α ότι έχει «δεσμευτικό χαρακτήρα») καθώς και συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης των υφιστάμενων αυθαίρετων και παράνομων εγκαταστάσεων της ΔΕΗ στα όρια των Δήμων Ηλιούπολης –Αργυρούπολης.

6.      Να καθοριστούν όλες οι περιοχές προστασίας αρχαιολογικών χώρων στον Υμηττό (π.χ Κορακοβούνι στον  Χολαργό, Σπήλαιο του Λιονταριού στα Γλυκά Νερά, Κακόρεμα στον Βύρωνα, περιοχή Προφήτη Ηλία στην Ηλιούπολη, Σπήλαιο Νυμφολήπτου στη Βούλα, ιερό Προοψίου Απόλλωνα στο Κορωπί κ.α).

7.      Να επαναπροσδιοριστουν τα όρια της Α’ με την Β΄ Ζώνη προστασίας,                  ώστε να  μην εντάσσονται στην Α’ Ζώνη υφιστάμενες γεωργικές περιοχές, υπό την προϋπόθεση της κατάργησης από την Β’ Ζώνη οποιωνδήποτε άλλων χρήσεων πλην της γεωργικής και της υπαίθριας αναψυχής όπως ορίζεται από την ισχύουσα δασική νομοθεσία.

8.      Να καταργηθεί οποιαδήποτε «αρτιότητα» και οποιοσδήποτε «Συντελεστής Δόμησης» στην Β’Ζώνη Προστασίας του Υμηττού, η οποία δεν αποτελεί  μια οποιαδήποτε «εκτός σχεδίου» περιοχή, αλλά ένα «οικοσύστημα υπό προστασία». Η πρόταση του Ο.Ρ.Σ.Α, οδηγεί αναπόφευκτα στο ξεπούλημα εκτεταμένων ενεργών και ανενεργών γεωργικών εκτάσεων στις παρυφές της ανατολικής πλευράς του Υμηττού και στην μετατροπή τους σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά συγκροτήματα, (Ινστιτούτα Σπουδών, παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων, Κολέγια, κλπ), ενώ θα ενισχύσουν τις υφιστάμενες πιέσεις για την κατασκευή νέων αυτοκινητόδρομων στον Υμηττό, ανατρέποντας εκ των πραγμάτων το υπάρχον Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής.

 

Συνοψίζοντας,  ως προς τις Ζώνες Προστασίας, προτείνουμε:

    - Ενιαία Ζώνη Α’ απόλυτης προστασίας του Υμηττού, συμπεριλαμβανομένης και της νότιας απόληξής του, στη Φασκομηλιά Βουλιαγμένης, που να περιλαμβάνει όλες τις εκτάσεις που περιλαμβάνει και το «Νατούρα» (εντός της  μώβ γραμμής)

- Δημιουργία Ζώνης Β’ υψηλής προστασίας, με αποκλειστική χρήση υπαίθριας αναψυχής, όπως ορίζεται από την ισχύουσα δασική νομοθεσία εξαιρουμένων των κέντρων πληροφόρησης και των ξύλινων λυόμενων οικημάτων, δυνατότητα γεωργικής χρήσης και μελισσοκομίας και ρητή απαγόρευση βόσκησης, χωρίς την δυνατότητα δόμησης εγκαταστάσεων εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων «κοινωφελών εγκαταστάσεων» υγείας, αθλητισμού, πολιτισμού κλπ.

- Οριοθέτηση Ζώνης Γ’ προστασίας αρχαιολογικών χώρων, και στα άλλα σημεία του Υμηττού όπου υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι και όχι μόνο στα προβλεπόμενα σημεία στο Κορωπί.

- Δημιουργία Ζώνης Δ1 και Δ2 (Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων) με ουσιαστικούς περιορισμούς στη δόμηση του χώρου και στις επιτρεπόμενες χρήσεις.

- Δημιουργία Ζώνης Ε με περιορισμένης έκτασης εγκαταστάσεις νεκροταφείων

   και αποκατάσταση των παράνομων επεκτάσεων σε δασικούς χώρους.

  

Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι το υπό τροποποίηση Π.Δ για τον Υμηττό, όχι μόνο πρέπει να αποτελέσει «προπομπό και πρότυπο για την προστασία όλων των ορεινών όγκων της Αττικής», αλλά και βάση για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής που θα ακολουθήσει, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία.

Η «Διαδημοτική Συντονιστική Επιτροπή για τη Διάσωση του Υμηττού» θα παρακολουθεί την τήρηση της εφαρμογής των όποιων θετικών διατάξεων του Π.Δ και θα απαιτήσει την απομάκρυνση όλων των εγκαταστάσεων που δεν είναι συμβατές με την προστασία του ορεινού όγκου και με τις προβλεπόμενες χρήσεις, καθώς και την κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων ,ώστε η προστασία του βουνού να μην παραμείνει μόνο στα χαρτιά, αλλά να συνεχίσει να αποτελεί πεδίο κοινωνικών διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων.

 

επιστροφή στην αρχή

 

επιστροφή στην αρχή

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΔ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

Το σχέδιο ΠΔ παρεμβαίνει μόνο στην αρτιότητα, και ανοήτως διατηρεί τον ΣΔ  0,2 της εκτός σχεδίου που είναι τεράστιος και έτσι μπορεί να προκύψουν τα 8000τμ σε «οικόπεδα» 40στρ. ή και περισσότερα σε μεγαλύτερα, αν υπάρχουν.  Θα έπρεπε ακόμα να απαγορεύσει κάθε αναγνώριση υφιστάμενων δρόμων και να καταργήσει τις σχετικές πράξεις της νομαρχίας γιατί εκεί βρίσκεται η ρίζα της νομότυπης δόμησης.

(ελήφθη από Μ.Ε. 21-5-2010)

 

επιστροφή στην αρχή

 

Σε σωστή κατεύθυνση το σχέδιο για την προστασία του Υμηττού  

Ως, κατ' αρχήν, θετικές χαρακτηρίζουν πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις τις διατάξεις του σχεδίου Π.Δ. για την προστασία του Υμηττού, καθώς κινούνται στην κατεύθυνση οικολογικής διαχείρισης του ορεινού όγκου, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να απομακρυνθούν οι ασύμβατες χρήσεις, δηλαδή οι κεραίες, το ΚΥΤ Αργυρούπολης, τα λειτουργούντα στρατόπεδα, ενώ ζητούν την άμεση καταγραφή των αυθαιρέτων. Σε κοινή τους ανακοίνωση η Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Ορνιθολογική, το WWF Ελλάς, το Δίκτυο Μεσόγειος SOS και η Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, θεωρούν πως η απαγόρευση του κυνηγιού στη Ζώνη Α' του Υμηττού, εκτός από το ότι αποτελεί προϋπόθεση του νόμου 1650/1986 για τις ζώνες απολύτου προστασίας της φύσης, κρίνεται ότι είναι διαχειριστικά ορθή επιλογή.

Να απομακρυνθούν όμως οι ασύμβατες χρήσεις

Επίσης κρίνουν απαραίτητη την ίδρυση Δασαρχείου Υμηττού και εκφράζουν "συγκρατημένη αισιοδοξία" ως προς τις μελλοντικές και ειδικότερες ρυθμίσεις για τα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισσού, καθώς και την ίδρυση των προβλεπόμενων φορέων διαχείρισης. Οι οργανώσεις αναφέρουν πως είναι αναγκαία η ενημέρωση του κοινού και η εποπτεία των δραστηριοτήτων του, κατά την πρόσβασή τους στη Ζώνη Α'. Οι διαδρομές και οι ποδηλατόδρομοι για το κοινό θα πρέπει να είναι περιορισμένες στον απολύτως απαραίτητο αριθμό. Και καταλήγουν: "Ως ένα από τα σημαντικότερα εναπομείναντα καταφύγια βιοποικιλότητας, αλλά και ως οικοσύστημα που προσφέρει πολύτιμες οικολογικές υπηρεσίες στους κατοίκους της υποβαθμισμένης Αττικής, ειδικά υπό τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώνονται από την κλιματική αλλαγή, ο Υμηττός χρήζει υψηλής προστασίας. Γενικότερα, είναι απόλυτη ανάγκη τα περιαστικά βουνά να είναι ανοιχτά σε όλους για ξεκούραση, ησυχία και αναψυχή".

ΑΥΓΗ, 12-5-2010

 

επιστροφή στην αρχή

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για τέταρτη χρονιά πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Ιούνη από την Πρωτοβουλία μας ο καθαρισμός του Υμηττού, με τη συμμετοχή δεκάδων πολιτών, κατοίκων του Βύρωνα και όχι μόνο!

Μοιραστήκαμε σε τρεις περιοχές όπως κάθε χρόνο: στο Πικ- Νικ (απέναντι από το Νεκροταφείο Βύρωνα), στο κομμάτι γύρω από το σημείο συνάντησησς (πίσω από τη Μονή Ζωοδόχου Πηγής) και στο δάσος πλησίον της οδού Γρανικού.

Σε κάτι λιγότερο από δύο ώρες, μαζεύτηκαν περισσότερες από 50 μεγάλες σακούλες σκουπιδιών, ενώ συγκεντρώθηκαν και αρκετά ογκώδη αντικείμενα (παλιά λάστιχα αυτοκινήτων, έπιπλα, στρώματα κλπ). Εκτός από καλή διάθεση, χρειαζόμασταν και κάποια υλική υποστήριξη (σακούλες, γάντια, νερά, καρέκλες και μικροφωνική εγκατάσταση) την οποία ζητήσαμε και πήραμε από το δήμο.

Αυτό που κρίνουμε ικανοποιητικό ως Πρωτοβουλία είναι ότι συμμετείχαν πολλά νεαρά παιδιά με όρεξη και μεράκι, γεγονός που δείχνει ότι η συνειδητοποίηση για το δάσος και το περιβάλλον αρχίζει νωρίς! Επίσης, χρόνο με το χρόνο διαπιστώνουμε μια σταδιακή βελτίωση στα μέρη που καθαρίζουμε. Αυτό για μας σημαίνει ότι με τις μικρές μας δυνάμεις συμβάλλαμε και στο να ευαισθητοποιούνται οι συμπολίτες μας λίγο περισσότερο.

Μετά τον καθαρισμό, ακολούθησε ενημερωτική εισήγηση της Πρωτοβουλίας σχετικά με το νέο σχέδιο ΠΔ του Υμηττού, τους σχεδιαζόμενους αυτοκινητόδρομους, τις νεοανεγειρόμενες στρατιωτικές κατοικίες στο Σακέτα και την τραγική κατάσταση της πυροφύλαξης και της δασοπροστασίας, ενώ ήδη διανύουμε την αντιπυρική περίοδο. Εκφράσαμε τις θέσεις μας για αυστηρότερο ΠΔ, για γκρέμισμα των στρατιωτικών ξενώνων και για ακύρωση κάθε σχεδιασμού για αυτοκινητόδρομους στο βουνό.

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια συμμετείχαν κάτοικοι του Βύρωνα και εκπρόσωποι τεσσάρων δημοτικών παρατάξεων, συγκεκριμένα ο δήμαρχος Βύρωνα Ν. Χαρδαλιάς, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Π. Κόνσουλας, ο νέος επικεφαλής της Στάσης Βύρωνα Ά. Κατωπόδης και ο δημοτικός σύμβουλος της Αριστερής Παρέμβασης Στ. Τζιορτζιώτης.

Κάποιοι συμπολίτες μας απευθύνθηκαν στον δήμαρχο και για τοπικά ζητήματα, και ιδιαίτερα την καθαριότητα του δάσους στην περιοχή της οδού Γρανικού, κάτι που δεν είχαν την ευκαιρία να κάνουν ως τώρα αν και το είχαν ζητήσει επανειλημμένα. Ανέφεραν επίσης πως για την αποψίλωση της περιοχής τους έψαξαν βρήκαν οι ίδιοι προσφορά η οποία είναι το ένα τέταρτο του ποσού που ο ΣΠΑΥ κοστολογεί τις αποψιλώσεις.

Απαντώντας στην εισήγησή μας, ο δήμαρχος και πρόεδρος του ΣΠΑΥ Ν. Χαρδαλιάς τάχθηκε υπέρ των νέων αυτοκινητόδρομων στη δυτική πλευρά του Υμηττού με το επιχείρημα ότι θα αποσυμφορήσουν την κυκλοφοριακή κίνηση. Για το θέμα της πυροπροστασίας επέρριψε τις ευθύνες στην κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι φέτος ο Υμηττός είναι ανοχύρωτος, ενώ για το θέμα των διαφημιστικών πινακίδων στη λεωφόρο Κατεχάκη δήλωσε ότι αποτελεί αρμοδιότητα του υπουργείου Μεταφορών – κάτι το οποίο προκάλεσε την έντονη αντίδραση του επικεφαλής της παράταξης «Βύρωνας: Ανάπτυξη-Προοπτική» Παν. Κόνσουλα οι οποίοι επέμειναν στις ευθύνες της δημοτικής αρχής. Επιπλέον ο τελευταίος τόνισε τη στήριξη της παράταξής του στη Διαδημοτική Συντονιστική Επιτροπή για τη Διάσωση του Υμηττού και στις ενέργειές της.

Ο νέος επικεφαλής της παράταξης "Στάσης Βύρωνα»  Α. Κατωπόδης, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος της «Αριστερής Παρέμβασης» Στ. Τζιορτζιώτης υπογράμμισαν τη σημασία που έχουν η ευαισθητοποίηση και ενεργή δράση των πολιτών για τα θέματα προστασίας του Υμηττού καθώς και το ότι πρέπει όλοι μας να έχουμε το νου μας στα νέα ζητήμτα που ανακυπτουν στο βουνό (π.χ. με την δημοπράτηση κολυμβητηρίου στη β' ζώνη προστασίας του Υμηττού).

 

Κλείνουμε αυτήν την ενημέρωση με κάτι λυπηρό. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά (είχε προηγηθεί ο καθαρισμός του 2008) η δημοτική αρχή επιχειρεί να καρπωθεί με επικοινωνιακά ψεύδη τις ενέργειές μας και παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της (http://www.dimosbyrona.gr/article.php?id=2101) τον καθαρισμό και τη συζήτηση ως δική της διοργάνωση! Ζητήσαμε να αγκαλιαστεί η Πρωτοβουλία μας αλλά όχι και να πνιγεί από τον πολυ εναγκαλισμό!

Τονίζουμε ότι, όπως προαναφέραμε, η Πρωτοβουλία μας ζήτησε μόνον την υλικοτεχνική υποστήριξη του Δήμου και του ΣΠΑΥ αλλά σε καμία περίπτωση δεν έγινε συνδιοργάνωση.  Εμείς οργανώσαμε και εμείς υλοποιήσαμε τον καθαρισμό και την ακόλουθη συζήτηση. Απαιτούμε λοιπόν άμεση και ρητή επανόρθωση.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ
Tηλέφωνα επικοινωνίας: 6972 382004, 6972 414920, 6937 954016
Ιστολόγιο:  http://prwtobouliabyrwna.blogspot.com

ελήφθη 15-6-2010

 

επιστροφή στην αρχή

 

Στις 23 Ιουνίου  το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Παρασκευής αποφάσισε την τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ( Γ.Π.Σ) του Δήμου

και την επέκταση των ορίων του υφιστάμενου Σχεδίου Πόλεως σε έκταση 39 στρ που βρίσκεται εντός της Β’ Ζώνης προστασίας του Υμηττού

Με την απόφασή του αυτή το Δ.Σ Αγ Παρασκευής  επιδιώκει την νομιμοποίηση κάποιων κατοικιών που έχουν χτιστεί «νομότυπα» πριν αρκετά χρόνια,

αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται σε μια δασική περιοχή όπου σύμφωνα με το ισχύον από το 1978 Π.Δ «περί προστασίας του Υμηττού», δεν επιτρέπεται η χρήση «κατοικία».

Επισημαίνεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την 67/1998 Γνωμοδότησή του έχει απορρίψει  κάθε οικιστική επέκταση στην Β’ Ζώνη προστασίας του Υμηττού,

αλλά και στην συγκεκριμένη περιοχή της Αγ. Παρασκευής.

Κατά συνέπεια, η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Παρασκευής, στον βαθμό που εγκριθεί από τον «Οργανισμό Αθήνας» και την υπουργό ΥΠΕΚΑ

και προωθηθεί μέσω του νέου Γ.Π.Σ, μπορεί να προσβληθεί στο ΣτΕ από Δημοτικές Παρατάξεις της Αγ. Παρασκευής ή πολίτες της ευρύτερης περιοχής.

Στο βαθμό που δεν γίνει απ’ αυτούς μπορεί και πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να κατατεθεί αίτηση ακύρωσης αυτής της απόφασης από την «Διαδημοτική Συντονιστική Επιτροπή για την Διάσωση του Υμηττού», η οποία σε πρόσφατο σχετικό Υπόμνημά της, έχει ταχθεί κατά της δόμησης  κατοικιών ή άλλων «κοινωφελών» εγκαταστάσεων εντός της Α’ και Β΄΄ Ζώνης προστασίας του Υμηττού.

                                                                                                Πάνος Τότσικας

http://stasivyrona.blogspot.com/2010/07/39.html

ελήφθη 4-7-2010

 

επιστροφή στην αρχή

 

Πολύ σωστά αγαπητέ Πάνο Τότσικα. Πολύ βρώμικο δημοτικό συμβούλιο αυτό. Να θυμίσω ότι αυτοί μόνο απο όλη την Αθήνα μαζί με τον δήμαρχο Δροσιάς ψέκασαν με το τοξικότατο φυτοφάρμακο insegar , απαγορευμένο απο το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνια, την Αγ. Παρασκευή για να αντιμετωπιστεί -υποτίθεται- η βαμβακίαση των πεύκων ενω είχαν προειδοποιηθεί για τα ασχημα αποτελέσματα στην υγεία των κατοίκων και για εναλλακτικές λύσεις. Αλλά το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης-που εντελώς αναρμόδια αποφάσισε αυτό ποιά φάρμακα να "εγκρίνει", λες και τα πεύκα ήταν γεωργικά κι όχι δασικά δέντρα δεν το έκανε αυτό τυχαία..Ήταν πολλά τα λεφτά που έπεσαν τότε και αρκετοί οι .."μεσάζοντες" ...

από sarilaki@otenet.gr 4-7-2010

 

επιστροφή στην αρχή

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΣ

 Εδώ και μερικούς μήνες, μαζί με τα νέα σχέδια για την «αξιοποίηση» της έκτασης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και της παραλιακής ζώνης του Αγίου Κοσμά,  επαναπροωθούνται και τα σχέδια για την κατασκευή νέων αυτοκινητόδρομων στον Υμηττό.

Ως γνωστόν, τον Αύγουστο του 2009, ο τότε υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιάς, λίγο πριν καταρρεύσει η κυβέρνηση της Ν.Δ, προώθησε μια Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνονταν η κατασκευή νέων αυτοκινητόδρομων στην Δυτική πλευρά του Υμηττού με επεκτάσεις μέχρι το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού και την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος καθώς και στην Ανατολική πλευρά του Υμηττού με επεκτάσεις στην περιοχή του κάμπου των Μεσογείων. Τα σχέδια περιλάμβαναν επίσης και την δημιουργία μεγάλων ή μικρότερων ανισόπεδων κόμβων και σταθμών διοδίων σε διάφορα σημεία, καθώς και την υπόγεια σύνδεση της περιοχής του στρατοπέδου Σακέτα Βύρωνα με την περιοχή του Κορωπίου. Το συνολικό μήκος αυτών των νέων αυτοκινητόδρομων ανέρχονταν σε 67 περίπου χιλιόμετρα.

Τα σχέδια ωστόσο της Ν.Δ και των επιχειρηματικών κύκλων που τα προωθούσαν, μπλοκαρίστηκαν από ένα δυναμικό κίνημα πολιτών και κάποιων Ο.Τ.Α που αναπτύχθηκε, και το οποίο, μεταξύ άλλων δράσεων, προσέφυγε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της κατασκευής των νέων αυτοκινητόδρομων, για μια σειρά λόγους, μεταξύ των οποίων ότι αντίκεινται  στο ισχύον Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας.

Η σημερινή κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, από την πρώτη στιγμή εμφανίστηκε με δυο απόψεις: Η υπουργός ΠΕΚΑ κ. Μπιρμπίλη, θεωρούσε ότι έπρεπε να προηγηθεί η συζήτηση για το Ρυθμιστικό και μετά να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις για τους νέους αυτοκινητόδρομους στην Αττική. Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Ρέππας, κάτω από την πίεση των επιχειρηματικών κύκλων, υιοθετούσε ουσιαστικά τα σχέδια του κ. Σουφλιά, αλλά εκτιμούσε ότι θα τα απέρριπτε το ΣτΕ , δεχόμενο τις προσφυγές των πολιτών και των Ο.Τ.Α λόγω της απόκλισής τους από το ισχύον Ρυθμιστικό.

Αυτή η διαφορά φαίνεται να ξεκαθαρίστηκε πρόσφατα: Εκείνοι που προωθούν τα νέα σχέδια για το Ελληνικό και την παραλία του Αγίου Κοσμά με την εταιρία Qatar Holdings, θεωρούν απαραίτητη και την επαναπροώθηση των παλιότερων «αναπτυξιακών» σχεδίων του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ για την δημιουργία ενός νέου οδικού δικτύου, στη δυτική πλευρά  του Υμηττού, που θα περιλαμβάνει την επέκταση της Αττικής Οδού στον ορεινό όγκο πάνω από τους Δήμους Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αργυρούπολης και διαμέσου του Δήμου Ελληνικού θα καταλήγει, αρχικά στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της πρώην Αμερικάνικης Βάσης, και στην συνέχεια στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, στην περιοχή του Αγίου Κοσμά. Έτσι, θεωρούν ότι θα εξυπηρετούνται με το νέο οδικό δίκτυο οι τουριστικές και εμπορικές εγκαταστάσεις  της παραλιακής ζώνης, οι οποίες προβλέπεται να περιλαμβάνουν  μαρίνα ελλιμενισμού θαλαμηγών που θα χρησιμοποιείται ως βάση για κρουαζιέρες στο Αιγαίο, ξενοδοχείο, πλωτό Καζίνο, μίνι αεροδρόμιο για τα lear jet και τα ιδιωτικά σκάφη των επισκεπτών καθώς και ολίγον πράσινο.

Εξ’ άλλου, για την σύνδεση της παραλιακής ζώνης της Ν. Α Αθήνας με το αεροδρόμιο των Σπάτων, εμφανίζονται δυο εκδοχές:  είτε η βελτίωση της σημερινής οδού Βάρης- Κορωπίου, είτε η δημιουργία νέου οδικού άξονα Ελληνικού – Αεροδρομίου Σπάτων μέσω σήραγγας στον Υμηττό, στα όρια των Δήμων Αργυρούπολης – Άνω Γλυφάδας.

 Οι νέοι αυτοί οδικοί άξονες που σχεδιάζονται, μήκους 30 περίπου χιλιομέτρων, ενώ θα προκαλέσουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον ορεινό όγκο και τον δασικό χώρο του Υμηττού, εμφανίζουν σύμφωνα με τους εμπνευστές τους το πλεονέκτημα να μην απαιτείται η τροποποίηση του ισχύοντος Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας για να υλοποιηθούν, και συνεπώς να μπορούν να προχωρήσουν και να ανατεθούν άμεσα, ενδεχομένως μέσω της διαδικασίας του Fast Track, ξεπερνώντας το «εμπόδιο» του Συμβουλίου της Επικρατείας. Eπισημαίνεται ότι το ΣτΕ, με  γνωμοδότησή του από το 1998 έχει αποφανθεί ότι δεν επιτρέπεται να κατασκευαστεί κανένας  αυτοκινητόδρομος στον Υμηττό. Οπότε  αναμένονται νέες προσφυγές στο ΣτΕ, από κινήσεις πολιτών και νέες εμπλοκές των προγραμματιζόμενων έργων.

Είναι προφανές ότι τα νέα σχέδια που προωθούνται στον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού όσο και οι νέοι αυτοκινητόδρομοι που σχεδιάζονται στον Υμηττό, δεν προωθούν το δημόσιο συμφέρον, αλλά τα  επιχειρηματικά συμφέροντα κάποιων κερδοσκόπων και κάποιων μεσαζόντων. Πραγματική ανάγκη δεν είναι οι νέοι αυτοκινητόδρομοι αλλά η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου μέσων μαζικής μεταφοράς και κυρίως  σταθερής τροχιάς.

Είναι προφανές ότι δεν χρειαζόμαστε άλλες μαρίνες για θαλαμηγούς στην παραλιακή ζώνη του Σαρωνικού, άλλα ξενοδοχεία, άλλα Καζίνα. Χρειαζόμαστε ελεύθερες παραλίες ανοιχτές και προσιτές στον καθένα, χρειαζόμαστε εκτεταμένους χώρους πράσινου, χρειαζόμαστε ένα μητροπολιτικό πάρκο ελεύθερο και ανοιχτό σε όλους στον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.

Είναι προφανές ότι στον Υμηττό δεν χρειαζόμαστε άλλα  εκπαιδευτικά συγκροτήματα και ιδιωτικά κολλέγια, όπως προωθεί το υπό τροποποίηση Προεδρικό Διάταγμα του 1978. Δεν χρειαζόμαστε άλλα ιδιωτικά νοσοκομεία και «κοινωφελείς» αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Όσα απ’ όλα αυτά είναι πραγματικά αναγκαία, πρέπει να γίνουν μέσα στον υφιστάμενο οικιστικό ιστό. Ολόκληρος  ο Υμηττός  να χαρακτηριστεί ως περιοχή απόλυτης προστασίας, χωρίς νέους αυτοκινητόδρομους και άλλες εγκαταστάσεις υποδομών.

Ο Υμηττός, η παραλιακή ζώνη, ο χώρος του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού είναι δημόσια αγαθά, ανήκουν σε όλους μας και όχι σε μια  κυβέρνηση που εκλέχτηκε προβάλλοντας ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα από αυτό που υλοποιεί. Είναι δημόσιες κτήσεις, δεν είναι εμπορεύματα προς αγοραπωλησία. Δεν ιδιωτικοποιούνται, δεν τεμαχίζονται, δεν παραχωρούνται σε κανέναν.

Ας το καταλάβουν αυτό όσοι δεν το έχουν καταλάβει ακόμη…

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΎ  11.10.2010

 

επιστροφή στην αρχή

 

«Γκρίζες ζώνες» που διευκολύνουν την εμπορευματοποίηση

Κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του Υμηττού, με το οποίο, ουσιαστικά, παγιώνονται και νομιμοποιούνται οι ήδη διαμορφωμένες καταστάσεις και γενικότερα γίνεται μια τακτοποίηση του χώρου, και διαμορφώνονται «γκρίζες ζώνες» ώστε να διευκολυνθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στο βουνό. Επίσης δημιουργείται φορέας διαχείρισης του ορεινού όγκου που δεν αποκλείεται να απαρτίζεται από ιδιώτες και «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» και με την απουσία της Δασικής Υπηρεσίας.

Με το ΠΔ καθορίζονται πέντε ζώνες προστασίας:

· Στη Ζώνη Α' απόλυτης προστασίας απαγορεύεται η δόμηση, ωστόσο παραμένουν οι ραδιοτηλεοπτικές κεραίες και δεν αποκλείεται η διέλευση των επεκτάσεων της Αττικής Οδού.

· Στη Ζώνη Β' επιτρέπονται ήπιες χρήσεις, η υπαίθρια αναψυχή και η γεωργία και οι γεωργικές αποθήκες, αλλά και εκπαιδευτήρια, κατασκευή εγκαταστάσεων περίθαλψης, πρόνοιας, αθλητισμού και πολιτισμού. Επιτρέπεται, επίσης, η ανέγερση από ένα κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε καθέναν από τους Δήμους Γλυκών Νερών, Παιανίας, Κρωπίας και Βάρης. Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας ορίζονται τα 40 στρέμματα και ποσοστό κάλυψης 15%, ενώ δεν πειράζονται προϋφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις.

· Η Ζώνη Γ' καλύπτει αρχαιολογικές ζώνες και επιτρέπεται εκεί μόνο η γεωργική χρήση.

· Η Ζώνη Δ' αποτελείται από τα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων.

· Προβλέπεται ενοποίηση σ' αυτά του πάρκου Χωροφυλακής και η κατασκευή του νέου κτιρίου δίπλα στη Σχολή Χωροφυλακής σε συνδυασμό με τις υπό εκπόνηση μελέτες. Προβλέπεται η κατεδάφιση του κτιρίου Μπάντμιγκτον, αλλά όταν τελειώσει η μίσθωση στον ιδιώτη, δηλαδή σε ...20 χρόνια!

· Η Ζώνη Ε' περιλαμβάνει τα νεκροταφεία, στα οποία δε θα επιτρέπεται η επέκτασή τους σε δασικές περιοχές.

Όλες οι οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν εκτελούνται κανονικά. Όλα τα λατομεία που υπάρχουν στον Υμηττό χαρακτηρίζονται «ανενεργά» και οφείλουν να προχωρήσουν στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος μέσα σε μία τριετία. Όμως, παραμένουν τα στρατόπεδα Ζορμπά και Φακίνου. Μέσα σε πέντε χρόνια πρέπει να μετεγκατασταθούν οι υπάρχουσες βιομηχανίες, βιοτεχνίες και οι εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας υλικών.

Όσον αφορά τα λατομεία, θα πρέπει να διακόψουν τη λειτουργία τους εντός 6 μηνών, ενώ οι υφιστάμενες βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Α' Ζώνη θα πρέπει να μετεγκατασταθούν μέσα σε 2 χρόνια, ενώ όσες βρίσκονται σε άλλες ζώνες μέσα σε 6 χρόνια.

http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=5893556&publDate=14/10/2010

 

επιστροφή στην αρχή

 

Στο 40% του αρχικού σχεδιασμού οι νέοι αυτοκινητόδρομοι της Αττικής
Στο 40% του αρχικού σχεδιασμού αναμένεται να κατασκευαστούν οι νέοι αυτοκινητόδρομοι της Αττικής.

«Η δημοπράτηση αναµένεται να γίνει το β΄ εξάμηνο του επόμενου χρόνου, προκειμένου τα έργα να αρχίσουν το 2012», δηλώνει στην εφημερίδα «Τα Νέα» ο υφυπουργός Υποδομών Γ. Μαγκριώτης.

Τα 62 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων που είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο του 2009 ο πρώην υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς, θα μειωθούν στα 25 χιλιόμετρα περίπου.

Σύµφωνα µε τον κ. Μαγκριώτη, «στα νέα σχέδια δεν υπάρχει η σήραγγα από Σακέτα προς Αττική Οδό, θα κατασκευαστεί καινούργια σήραγγα από την Πλατεία Κύπρου (στην Αργυρούπολη) προς την Αττική Οδό. Ο κόμβος Σακέτα θα περιοριστεί και καταργείται η Μεσόγεια διαδρομή προς τη Ραφήνα», ενώ διατηρείται η Δυτική Υμηττού μέχρι τη Βουλιαγμένης.

Παράλληλα, στο υπουργείο Υποδοµών υπάρχουν σχέδια για νέα έργα µε συμβάσεις παραχώρησης.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artId=361360&dt=18/10/2010

 

επιστροφή στην αρχή

 

Να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες στην περιοχή του Προφήτη Ηλία

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/12 10.00 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡ. ΗΛΙΑ

Κάποτε, ο Προφήτης Ηλίας ήταν ένα ξωκλήσι στον Υμηττό, πάνω από την Ηλιούπολη και γύρω του υπήρχε ένα δάσος από πεύκα. Αρκετοί από μας τον θυμούνται σαν μια εξοχή λίγο παραέξω από τα τελευταία σπίτια της πόλης.

Τη δεκαετία του ’80, η τότε δημοτική αρχή του κ. Κιντή, έφτιαξε ένα μικρό αυθαίρετο αναψυκτήριο κοντά στον Προφήτη Ηλία και διάνοιξε τον υφιστάμενο χωματόδρομο, τοποθετώντας μια μπάρα στην είσοδο, για να μην ανεβαίνουν τα ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Τη δεκαετία του ’90, η επόμενη δημοτική αρχή του κ. Γεωργάκη, παραχώρησε το αναψυκτήριο στη Δημοτική Επιχείρηση κι αυτή με τη σειρά της σε ιδιώτες για εκμετάλλευση, επεκτείνοντάς το αυθαίρετα και μετατρέποντάς το σε φαγάδικο ¨πολυτελείας¨.

Την ίδια περίοδο, εκκλησιαστικοί παράγοντες, μεγάλωσαν το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία κόβοντας δέντρα και τσιμεντώνοντας μέρος του περιβάλλοντος χώρου, παρόλες τις οχλήσεις του Δασαρχείου το οποίο ενεργοποιήθηκε μετά από καταγγελίες της ¨Πρωτοβουλίας Πολιτών για την προστασία του Υμηττού¨.

Η τελευταία δημοτική αρχή του κ. Αναγνώστου, συμπλήρωσε τον κατάλογο της ντροπής, δημιουργώντας μέσα στα όρια του δάσους ένα πάρκιν αυτοκινήτων, παρά τις καταγγελίες της ¨Πρωτοβουλίας Κατοίκων Ηλιούπολης¨ μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο.

Σήμερα, η κατάσταση δυστυχώς, έχει ως εξής:

- Η μπάρα της εισόδου είναι μονίμως ανοιχτή και αφύλαχτη.

- Στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία γίνονται κάθε Σαββατοκύριακο γάμοι, βαφτίσια και δεξιώσεις που συγκεντρώνουν - εκτός από πλήθος ανθρώπων - και μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων τα οποία παρκάρουν όπου βρούν: από την είσοδο του δρόμου, μέχρι το παράνομο πάρκιν και την κορυφή ακόμα του ίδιου του λόφου.

- Το αναψυκτήριο λειτουργεί καθημερινά σα μεζεδοπωλείο πολυτελείας, προσελκύοντας επίσης έναν σημαντικό αριθμό ανθρώπων και αυτοκινήτων.

ΖΗΤΑΜΕ

- Την απαγόρευση κυκλοφορίας των Ι.Χ. οχημάτων.

- Την κατάργηση όλων ανεξαιρέτως των επεκτάσεων και του πάρκιν αυτοκινήτων.

- Το κλείσιμο της μπάρας στην είσοδο του λόφου.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

(Ελήφθη 3-12-2010)

 

Διαμαρτυρία κατά της εμπορευματοποίησης δημόσιας δασικής έκτασης  

Να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες στην περιοχή του Προφήτη Ηλία ζητούν πολίτες της Ηλιούπολης και για τον λόγο αυτό οργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή, στις 10 το πρωί, μπροστά από το ομώνυμο εκκλησάκι.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση ο Προφήτης Ηλίας ήταν ένα ξωκλήσι στον Υμηττό, πάνω από την Ηλιούπολη, και γύρω του υπήρχε ένα δάσος από πεύκα. Τη δεκαετία του '80, η τότε δημοτική αρχή του κ. Κιντή, έφτιαξε ένα μικρό αυθαίρετο αναψυκτήριο κοντά στον Προφήτη Ηλία και διάνοιξε τον υφιστάμενο χωματόδρομο τοποθετώντας μια μπάρα στην είσοδο για να μην ανεβαίνουν τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Τη δεκαετία του '90 η επόμενη δημοτική αρχή του κ. Γεωργάκη παραχώρησε το αναψυκτήριο στη Δημοτική Επιχείρηση και αυτή με τη σειρά της σε ιδιώτες για εκμετάλλευση επεκτείνοντάς το αυθαίρετα και μετατρέποντάς το σε “φαγάδικο πολυτελείας”. Την ίδια περίοδο, εκκλησιαστικοί παράγοντες μεγάλωσαν το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία κόβοντας δέντρα και τσιμεντώνοντας μέρος του περιβάλλοντος χώρου, παρ' όλες τις οχλήσεις του Δασαρχείου, το οποίο ενεργοποιήθηκε ύστερα από καταγγελίες της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την προστασία του Υμηττού.

“Η τελευταία δημοτική αρχή του κ. Αναγνώστου δημιούργησε μέσα στα όρια του δάσους χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, παρά τις καταγγελίες. Σήμερα η μπάρα της εισόδου είναι μονίμως ανοιχτή και αφύλαχτη, στο εκκλησάκι γίνονται κάθε Σαββατοκύριακο γάμοι, βαφτίσια και δεξιώσεις που συγκεντρώνουν -εκτός από πλήθος ανθρώπων- και μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων τα οποία παρκάρουν όπου βρουν, ενώ το αναψυκτήριο λειτουργεί καθημερινά σαν μεζεδοπωλείο πολυτελείας” παρατηρεί σε ανακοίνωση του ο "Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Ηλιούπολης" που ζητεί την απαγόρευση κυκλοφορίας των Ι.Χ., την κατάργηση όλων ανεξαιρέτως των επεκτάσεων και του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων, όπως και το κλείσιμο της μπάρας στην είσοδο του λόφου.

ΑΥΓΗ, 4-12-2010

 

 

επιστροφή στην αρχή

 

ΟΡΟΣ  ΥΜΗΤΤΟΣ

Απόσπασμα από τη Συνέντευξη τύπου της Πρωτοβουλίας «Δράσεις για την κλιματική αλλαγή και την οικολογική κρίση – Κανκούν 2010», Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας, 3-12-2010 για τη Συγκέντρωση στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 4  Δεκεμβρίου 2010, 11:30 π.μ. – 2.00 μ.μ., με αφορμή τη  ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  ΣΤΟ ΚΑΝΚΟΥΝ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ, 29 / 11  -   10 / 12/ 2010. Συμμετείχε στους διοργανωτές και η Συντονιστική Επιτροπή Ελεύθερων Χώρων Αθήνας.

 

Από τον ΟΡΣΑ και το ΥΠΕΚΑ  προωθείται η τροποποίηση του ισχύοντος Π.Δ προστασίας του Υμηττού. Παρά τα αλλεπάλληλα πλήγματα που έχει δεχτεί ο ορεινός όγκος τα τελευταία χρόνια από ιδιώτες, εκκλησία, Ο.Τ.Α και κρατικούς φορείς, το ΥΠΕΚΑ επιμένει στη δυνατότητα  δόμησης, στη Β’ Ζώνη, αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων καθώς και απεριόριστων εκπαιδευτικών κτιριακών εγκαταστάσεων ( ιδιωτικών ή δημόσιων), έως και 8.000 τμ η κάθε μία.

 Εξάλλου, προγραμματίζεται η επέκταση της Αττικής Οδού στη δυτική πλευρά του Υμηττού μέχρι το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, (εκτεταμένα τμήματα του  οποίου σχεδιάζεται να παραχωρηθούν σε ιδιώτες για εκμετάλλευση),   καθώς και η κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου από το Ελληνικό έως το Κορωπί και το αεροδρόμιο των Σπάτων.

Ακόμη, διατηρούνται οι  αυθαίρετες και παράνομες εγκαταστάσεις  του Κέντρου Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) της ΔΕΗ στα όρια Ηλιούπολης- Αργυρούπολης, ενώ προωθείται η αλλαγή χρήσης κάποιων πρώην στρατιωτικών εγκαταστάσεων αντί της αποκατάστασης του δασικού χώρου που καταλάμβαναν.

Κινήσεις πολιτών και ορισμένοι Ο.Τ.Α διατυπώνουν το αίτημα της απόλυτης προστασίας του βουνού και  έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ,το οποίο έχει αποφανθεί από το 2005 κατά των εγκαταστάσεων του ΚΥΤ της ΔΕΗ και - από το 1997- κατά των αυτοκινητοδρόμων. Ωστόσο, το ΥΠΕΚΑ εξακολουθεί να αγνοεί τις αποφάσεις του ΣτΕ, προωθώντας τα σχέδιά του, τα οποία όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά οδηγούν  στην ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση του ορεινού όγκου του Υμηττού και των συνθηκών ζωής των κατοίκων της περιοχής. 

Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη ανακοίνωση της «Διαδημοτικής Συντονιστικής Επιτροπής για τη διάσωση του Υμηττού», “…οι ορεινοί όγκοι και οι δασικοί χώροι της Αττικής αποτελούν δημόσια αγαθά, ανήκουν σε όλους μας και όχι σε μια κυβέρνηση που εκλέχτηκε προβάλλοντας ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα από αυτό που υλοποιεί. Είναι δημόσιες κτήσεις, δεν είναι εμπορεύματα προς αγοραπωλησία. Δεν ιδιωτικοποιούνται, δεν τεμαχίζονται, δεν παραχωρούνται σε κανέναν”.

Ο ΟΡΣΑ και το ΥΠΕΚΑ οφείλουν να δώσουν καθαρή απάντηση για το αν θα εναντιωθούν στα ποικίλα κερδοσκοπικά ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία επιδιώκουν την λεηλασία των ορεινών όγκων της Αττικής ή θα συμβιβαστούν μαζί τους.

 

επιστροφή στην αρχή

 

Ανακοίνωση

Στην εποχή του μνημονίου και του Δ.Ν.Τ, όπου η κρίση είναι πλέον η τραγική πραγματικότητα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια άνευ προηγουμένου κοινωνική κατάρρευση. Η ολοένα και αυξανόμενη ανεργία με τις στρατιές των εκατοντάδων χιλιάδων ανέργων και ημιαπασχολούμενων, η μείωση των μισθών και των συντάξεων, η απαξίωση της κοινωνικής ασφάλισης, η ακρίβεια, τα ελαστικά ωράρια, τα λουκέτα, είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά αυτής της τραγικής πραγματικότητας την οποία μας καλούν οι κυρίαρχοι να αποδεχτούμε.

Μέσα σ’ αυτό το ζοφερό κλίμα, όπου η ηττοπάθεια και τα κοινωνικά αδιέξοδα περισσεύουν, μια ομάδα πολιτών της Ηλιούπολης ξανασυναντήθηκε. Μια ομάδα πολιτών που έχουν δώσει και παλιότερα το “παρών” σε αγώνες της πόλης μας για το Κ.Υ.Τ, την περιφερειακή Υμηττού, τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τη δημόσια περιουσία, αλλά και σε συνολικότερους αγώνες για ζητήματα, όπως αυτά της ανεργίας, του ρατσισμού, της καταστολής των κοινωνικών δικαιωμάτων κλπ.. Έχοντας συνειδητοποιήσει ότι κανένας αγώνας δε δίνεται μόνος του, κανένας αγώνας δεν είναι ξεκομμένος απ’ τη συνολική κοινωνική πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε και θέλοντας να δείξει ότι μπορεί να υπάρξει μια συλλογική απάντηση σε όλα αυτά, απηύθυνε ένα κάλεσμα συνάντησης προς στους συμπολίτες μας στην Ηλιούπολη.

Σ’ αυτό το πρώτο δημόσιο κάλεσμα, που έγινε την Κυριακή 21 Νοέμβρη 2010, στο ειδικό σχολείο της Ηλιούπολης, ανταποκρίθηκε ένας μεγάλος αριθμός ενεργών πολιτών της περιοχής μας, με μια ποικιλομορφία στη πολιτική ένταξη και προέλευση (ή και χωρίς καμία ένταξη) και συζήτησαν εξαντλητικά για την ανάγκη ενός νέου εγχειρήματος, τα χαρακτηριστικά του, τις προοπτικές του, αλλά και για τις επόμενες δράσεις του.

·         Με την πρωτοβουλία αυτή, και όσες ακολουθήσουν στο άμεσο μέλλον, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια συλλογική  απάντηση, σε όσα περιγράψαμε παραπάνω, μέσα από ένα  ανοιχτό χώρο συζήτησης, αλλά και δράσης.

·         Ένα χώρο, όπου θα μπορούμε να μοιραστούμε τις ανησυχίες μας και να συνδημιουργήσουμε εναλλακτικά πολιτιστικά και κοινωνικά δίκτυα και γεγονότα.

·         Ένα χώρο, ο οποίος θα μπορεί να προσδώσει τα τόσο αναγκαία χαρακτηριστικά της αμεσότητας και της συνέχειας στους επερχόμενους αγώνες, που θα είναι τόσο έντονοι, όσο έντονη θα είναι και η επίθεση που δέχεται και θα δεχτεί το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας.

·         Ένα χώρο, που δεν μπορεί παρά να λειτουργεί αμεσοδημοκρατικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά, με ισοτιμία των μελών στις αποφάσεις και βέβαια πάνω απ όλα κινηματικά.

Στην εποχή των ατομικών λύσεων και της γενικότερης απάθειας, εμείς εξακολουθούμε να προτάσσουμε το πνεύμα της αλληλεγγύης και το συλλογικό μας όραμα.

19/12/2010

“Αντίλογος” ελεύθερος κοινωνικός χώρος Ηλιούπολης antilogosilioupolis.blogspot.com - antilogos.ilioupolis@gmail.com

 

επιστροφή στην αρχή

 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

Κατατέθηκε στις 21/12 στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Ε’ τμήμα)

το επισυναπτόμενο  Υπόμνημα (αρ.πρωτ.8433/21.12.10).

AΙΤΗΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ                                                                                          

 21.12.2010

Προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού.

Θέμα: Τροποποίηση Π.Δ για την προστασία του Υμηττού,  κατασκευή νέων αυτοκινητόδρομων στον Υμηττό.

Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέουν από διάφορα κρατικά, κυβερνητικά, δημοσιογραφικά και επιχειρηματικά  «κέντρα» εξυφαίνονται νέα σχέδια λεηλασίας του Υμηττού.

 Από τον ΟΡΣΑ και το ΥΠΕΚΑ  προωθείται η τροποποίηση του ισχύοντος Π.Δ προστασίας του Υμηττού. Παρά τα αλλεπάλληλα πλήγματα που έχει δεχτεί ο ορεινός όγκος τα τελευταία χρόνια από ιδιώτες, εκκλησία, Ο.Τ.Α και κρατικούς φορείς, το ΥΠΕΚΑ επιμένει στην δυνατότητα  δόμησης στην Β’ Ζώνη, ιδιωτικών ή δημόσιων αθλητικών και πολιτιστικών κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και εκπαιδευτικών κτιριακών εγκαταστάσεων, έως και 8.000 τμ η κάθε μία, στην ανατολική, κυρίως, πλευρά του Υμηττού (Κορωπί, Παιανία - Γλυκά Νερά)

 Εξάλλου, προγραμματίζεται η επέκταση της Αττικής Οδού στην δυτική πλευρά του Υμηττού μέχρι το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, (εκτεταμένα τμήματα του  οποίου σχεδιάζεται να παραχωρηθούν σε ιδιώτες για εκμετάλλευση),   καθώς και η κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου από το Ελληνικό έως το Κορωπί και το αεροδρόμιο των Σπάτων, παρά τις σημαντικές περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές επιπτώσεις που θα προκαλέσουν στον ορεινό όγκο του Υμηττού, στους γειτονικούς Δήμους,  αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Ακόμη, διατηρούνται οι  όλες οι αυθαίρετες και παράνομες κτιριακές εγκαταστάσεις στον Υμηττό, μεταξύ των οποίων και  το Κέντρο Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) της ΔΕΗ στα όρια Ηλιούπολης- Αργυρούπολης, ενώ προωθείται η αλλαγή χρήσης κάποιων πρώην στρατιωτικών εγκαταστάσεων αντί της αποκατάστασης του δασικού χώρου που κατελάμβαναν (Βύρωνας, Γλυφάδα κ.ά)

Κινήσεις πολιτών και κάποιοι Ο.Τ.Α έχουν διατυπώσει το αίτημα της απόλυτης προστασίας του βουνού και  έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο έχει αποφανθεί από το 2005 κατά των εγκαταστάσεων του ΚΥΤ της ΔΕΗ και από το 1998 κατά των αυτοκινητόδρομων. Ωστόσο το ΥΠΕΚΑ εξακολουθεί να αγνοεί τις αποφάσεις του ΣτΕ, προωθώντας τα σχέδιά του τα οποία οδηγούν  στην ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση του ορεινού όγκου του Υμηττού και των συνθηκών ζωής των κατοίκων της περιοχής. 

Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη ανακοίνωση της «Διαδημοτικής Συντονιστικής Επιτροπής για τη διάσωση του Υμηττού», “…οι ορεινοί όγκοι και οι δασικοί χώροι της Αττικής αποτελούν δημόσια αγαθά, ανήκουν σε όλους μας και όχι σε μια κυβέρνηση που εκλέχτηκε προβάλλοντας ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα από αυτό που υλοποιεί. Είναι δημόσιες κτήσεις, δεν είναι εμπορεύματα προς αγοραπωλησία. Δεν ιδιωτικοποιούνται, δεν τεμαχίζονται, δεν παραχωρούνται σε κανέναν”.

Ο ΟΡΣΑ και το ΥΠΕΚΑ οφείλουν να ξεκαθαρίσουν αν θα εναντιωθούν στα ποικίλα κερδοσκοπικά ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία επιδιώκουν την λεηλασία του Υμηττού ή θα συμβιβαστούν μαζί τους.

To Συμβούλιο της Επικρατείας οφείλει να αποτρέψει την χειροτέρευση του καθεστώτος προστασίας του Υμηττού, όπως προωθείται από το ΥΠΕΚΑ   με την δυνατότητα αύξησης της συνολικής επιφάνειας των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης στην Β’ Ζώνη, και να απορρίψει την δυνατότητα κατασκευής αυτοκινητόδρομων, σύμφωνα και το πρακτικό 67/1998

Για την «Διαδημοτική Συντονιστική Επιτροπή για την Διάσωση του Υμηττού»

Πάνος Τότσικας, Πύρρωνος 77 -Ηλιούπολη,

 Γιάννης Φραγκιαδάκης, Βύρωνας, Νίκος Τσαουσάκης, Υμηττός,

Γιάννης Αδάμος, Καισαριανή, Ιωάννα Κοντούλη, Ζωγράφου,

Πώλ Μπέϊλυ, Παπάγου, Χαρά Καφαντάρη, Χολαργός,

Μαργαρίτα Λούζη, Αγ. Παρασκεύη, Γιάννης Μανιός, Γλυκά Νερά,

Σπύρος  Σταύρου, Παιανία, Δέδες Λιόνης, Κορωπί ,

Δέσποινα Κουρουπάκη, Βάρη,  Μάκης Σταύρου, Βούλα ,

Tάσος Ταστάνης , Γλυφάδα, Ακης Μπαδογιάννης, Ελληνικό,

Νίκος Τζιγκουνάκης, Αργυρούπολη, Νίκος Αναγνώστου, Άλιμος.

Τηλ.Επικοινωνίας : 210.9954362

 

επιστροφή στην αρχή

 

ΣτΕ: Νόμιμο το Π.Δ. για την προστασία του Υμηττού

Νόμιμο κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το προεδρικό διάταγμα για την προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού και των πεδινών και ημιορεινών περιοχών του. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο ωστόσο ζήτησαν την επαναδιατύπωση της διάταξης για το "δάσος κεραιών" στο βουνό προκειμένου η επιλογή της θέσης του να γίνει με γνώμονα την περιβαλλοντική νομοθεσία και τη νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών.

Το Ε' τμήμα του ΣτΕ με την υπ' αριθμόν 24/2011 γνωμοδότησή του έκρινε νόμιμες τις διατάξεις με τις οποίες αυξάνεται από 76.000 σε 93.000 στρέμματα η Α' ζώνη προστασίας του βουνού, η οποία πλέον θα καταλαμβάνει το 88,5% του ορεινού όγκου και στην οποία θα απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση, εκτός από επισκευές και αναστηλώσεις στα υφιστάμενα νόμιμα κτίσματα, αλλά όχι και επεκτάσεις.

Στη Β' ζώνη επιτρέπεται η ανέγερση γεωργικών αποθηκών, εκπαιδευτηρίων και υπαίθριων χώρων αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού, για τα οποία ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας καθορίζονται τα 40 στρέμματα με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 15%. Σημειώνεται ότι στον Υμηττό με βάση το Π.Δ. θα παραμείνουν όλα τα νόμιμα κτήρια (εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, άσυλα, εκκλησίες, χώροι αναψυχής και αθλητισμού και κατοικίες) χωρίς καμία δυνατότητα επέκτασης, παρά μόνο επισκευής.

Η Γ' ζώνη ορίζεται ως αρχαιολογικής προστασίας στην οποία επιτρέπεται μόνο η γεωργική χρήση και ανέγερση αποθηκών μέχρι 30 τ.μ., στη Δ' ζώνη προβλέπεται το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή και το Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων, ενώ στην Ε' ζώνη επιτρέπεται μόνο η λειτουργία των υφιστάμενων κοιμητηρίων, τα οποία πλέον νομιμοποιούνται.

Σύμφωνα με το Π.Δ. τέλος, οι υφιστάμενες βιομηχανίες, βιοτεχνίες και οι εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας υλικών πρέπει να μετεγκατασταθούν εντός πέντε ετών, ενώ όλα τα λατομεία χαρακτηρίζονται "ανενεργά" και οφείλουν να αποκαταστήσουν το φυσικό περιβάλλον εντός τριετίας.

ΑΥΓΗ,  25/02/2011

 

επιστροφή στην αρχή

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Συνηγορεί στην παράδοση του Υμηττού στο κεφάλαιο

Νόμιμο κρίθηκε από το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το Προεδρικό Διάταγμα για τη λεγόμενη «προστασία του Υμηττού», το οποίο, ουσιαστικά, ανάβει το «πράσινο φως» για την παγιοποίηση και νομιμοποίηση των ήδη διαμορφωμένων καταστάσεων, ώστε να διευκολυνθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στο βουνό.

Το ΠΔ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 34/2011 γνωμοδότηση του ΣτΕ και καθορίζει τον Υμηττό σε πέντε ζώνες προστασίας. Στη Ζώνη Α' απόλυτης προστασίας απαγορεύεται η δόμηση. Ωστόσο, παραμένουν οι ραδιοτηλεοπτικές κεραίες, οι οποίες θα συγκεντρωθούν σε δύο ιστούς (κεραιών).

Στη Ζώνη Β' επιτρέπονται ήπιες χρήσεις, γεωργικές αποθήκες, εκπαιδευτήρια, κατασκευή εγκαταστάσεων περίθαλψης, πρόνοιας, αθλητισμού και πολιτισμού, ενώ το ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας ορίζονται τα 40 στρέμματα και ποσοστό κάλυψης 15%. Αντίθετα, το ΣτΕ αναφέρει ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί αν είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

Η τρίτη ζώνη είναι αρχαιολογικής προστασίας και επιτρέπεται μόνο η γεωργική χρήση και ανέγερση αποθηκών. Η Ζώνη Δ' αποτελείται από το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή και Ιλισίων για τη διαχείριση των οποίων το ΣτΕ αναφέρει ότι επιβάλλεται να συσταθεί ο προβλεπόμενος φορέας. Επίσης, προβλέπεται η κατεδάφιση του κτιρίου Μπάντμιγκτον, αλλά όταν τελειώσει η μίσθωση στον ιδιώτη, δηλαδή σε ...20 χρόνια! Η Ζώνη Ε' περιλαμβάνει τα νεκροταφεία, στα οποία δε θα επιτρέπεται η επέκτασή τους σε δασικές περιοχές. Τέλος, τα λατομεία χαρακτηρίζονται «ανενεργά», τα στρατόπεδα Ζορμπά και Φακίνου παραμένουν και μέσα σε πέντε χρόνια πρέπει να μετεγκατασταθούν οι υπάρχουσες βιομηχανίες.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ,  25/02/2011

 

επιστροφή στην αρχή

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ http://www.protothema.gr/news-in-english/article/?aid=125200

(ελήφθη 10-6-2011)

το νέο ΠΔ για την προστασία του Υμηττού (ΦΕΚ 187Δ/2011). στο Εθνικό Τυπογραφείο (www.et.gr) Το κατεβαζετε απο εδω. http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el και εδω
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8HrWp6VkYB5x5MXD0LzQTLQj_FBr1Ak1c8knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudn_DazoOI97yhfNs43L-EhplwrfgiBA1DbGnvkrb2WE

 

επιστροφή στην αρχή

 

ΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡ. ΗΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Μετά τη διακοπή λειτουργίας της δημοτικής επιχείρησης ¨Ευώνυμος ΑΕ¨, η οποία ήρθε σαν αποτέλεσμα αφενός της πολιτικής στραγγαλισμού της Τ.Α. με την προβιά του ¨Καλλικράτη¨ και αφετέρου της μνημονιακής πολιτικής που έχουν επιβάλει το ΔΝΤ η Ε.Ε. και οι εδώ συνοδοιπόροι τους, μια σειρά από δημοτικές εγκαταστάσεις - στολίδια για την πόλη και τους πολίτες της - αφέθηκαν στην τύχη τους, αφού πρώτα πετάχτηκαν στο δρόμο οι εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν απλήρωτοι για μήνες.

Διαφωνώντας με τη λογική αφενός της ιδιωτικοποίησης αυτών των εγκαταστάσεων και αφετέρου της εγκατάλειψης και ερήμωσής τους, σε μια εποχή που το πρόβλημα της ανεργίας παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις και το πρόβλημα της πείνας έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια του, μια ομάδα ανέργων από την Ηλιούπολη, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στο άνοιγμα από τις 21/7 και τη λειτουργία του αναψυκτηρίου του Προφήτη Ηλία, δείχνοντας με αυτή μας την πράξη τον τρόπο, έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς, για το ξεπέρασμα της κρίσης.

Με το μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό στο περιβάλλον, απαλλαγμένη από χημικά και επικίνδυνες ουσίες διατροφή και χαμηλές τιμές στους συμπολίτες που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους, θα επιδιώξουμε το εγχείρημά μας αυτό, να γίνει παράδειγμα προς μίμηση από ανάλογες πρωτοβουλίες εντός και εκτός της πόλης μας.

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

(ελήφθη 21-7-2011)

ΕΓΙΝΕ ΦΑΣΑΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΣΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΝΕΒΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗΣΕ ΜΕ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΤΛ... (22-7-2011)

 

επιστροφή στην αρχή

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΚΒΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ

Σε μια περίοδο που η ελληνική κοινωνία βιώνει την πιο αδυσώπητη επίθεση στα εργατικά δικαιώματα και τις κοινωνικές κατακτήσεις της, και στην πόλη μας η βία της ανεργίας χτυπά ολοένα και περισσότερους συμπολίτες μας. Πρώην εργαζόμενοι της δημοτικής επιχείρησης «Ευώνυμος Α.Ε.» (η οποία έκλεισε από την 1/3/2011 και τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης), μαζί με άλλους άνεργους της Ηλιούπολης, επιχειρήσαμε να βρούμε μια λύση επαναλειτουργίας του κλειστού, πλέον, αναψυκτηρίου του προφήτη Ηλία, σε γνώση της δημοτικής αρχής και με την αρχική ενθουσιώδη συμφωνία της. Διαπιστώσαμε, όμως, ότι όταν αυτή η προσπάθεια άρχισε να παίρνει “σάρκα και οστά”, άρχισαν οι υπαναχωρήσεις και τα μισόλογα. Μέχρι τη στιγμή που φάνηκε να εξαντλείται κάθε περιθώριο εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης και αφού ανεχθήκαμε, με υπομονή, κάθε λογής υποσχέσεις και δηλώσεις κατανόησης και συμπαράστασης. Όταν όλα αυτά αποδείχτηκαν, απλά, κοροϊδίες, προχωρήσαμε, στις 21 του Ιούλη, σε κατάληψη του δημοτικού αναψυκτηρίου του Προφήτη Ηλία.

 Η κατάληψη έγινε με σκοπό την αυτοδιαχείριση του αναψυκτηρίου, δηλαδή, την επαναλειτουργία του από εμάς, τους άνεργους της Ηλιούπολης, αφενός μεν σαν διέξοδο στη μάστιγα της ανεργίας, αφετέρου δε για να δώσουμε ζωή σε ένα δημοτικό αναψυκτήριο με υπηρεσίες προσιτές στο βαλάντιο όλων των συμπολιτών μας. Δυστυχώς, η έλλειψη βασικών στοιχείων υλικοτεχνικής υποδομής του αναψυκτηρίου, καθώς και η χρονική συγκυρία που αποτολμήσαμε την κατάληψη, έκανε το εγχείρημα, προσωρινά, μη λειτουργικό. Έτσι, την επομένη της κατάληψης, αποφασίσαμε το κλείσιμο του χώρου, έως ότου αντιμετωπιστούν οι παραπάνω δυσκολίες. 

Ενώ, λοιπόν, κάποιοι από εμάς κλείναμε το χώρο, εμφανίστηκε μαινόμενος ο δήμαρχος της Ηλιούπολης Βασίλης Βαλασόπουλος. Προς έκπληξή μας, ο δήμαρχος επιδόθηκε σε ένα παραλήρημα απειλών, εκβιασμών και προσωπικών επιθέσεων. Μιλώντας σαν “ιδιοκτήτης” της δημοτικής περιουσίας, και σαν “εγγυητής” της υπό καθεστώς “εκκαθάρισης” δημοτικής επιχείρησης, απείλησε πως “δε θα επιτρέψει να καταστραφεί η δημοτική περιουσία”, πως θα καλέσει τον Εισαγγελέα και πως “έχει ευθύνη για την εκκαθάριση των αντικειμένων που είχαν μείνει στο χώρο”. Στην απαίτησή του να παραδοθούν τα κλειδιά του κατειλημμένου χώρου  αρνηθήκαμε και αποχωρήσαμε κανονικά, όπως και είχαμε προαποφασίσει.

Οι ισχυρισμοί του δημάρχου, βέβαια, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και είναι καθαρά προσχηματικοί.. Όταν ο εξοπλισμός του δημοτικού αναψυκτηρίου του Άλσους “Δ. Κιντής”, του δημοτικού κινηματογράφου “Μελίνα Μερκούρη” και του Πάρκου Κυκλοφοριακής αγωγής, επί της οδού Ηρώς Κωσταντοπούλου, τελούν υπό το ίδιο καθεστώς και, παρόλα αυτά, λειτουργούν κανονικότατα, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως ο δήμαρχος έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ανεκτικός και θετικός στην παραχώρηση χρήσης στους ιδιώτες, αρνητικός και επιθετικός στις πρωτοβουλίες των άνεργων πολιτών.

Θορυβημένος ο κ. δήμαρχος από τις κινηματικές δράσεις των Ηλιουπολιτών,  προσπαθεί με πλήθος υποσχέσεων να κατευνάσει και να ελέγξει τις ανησυχίες τους. Αλλά μόλις τα πράγματα πάνε να ξεφύγουν από το στενό έλεγχο της τοπικής εξουσίας και των ποικίλων σκοπιμοτήτων, τότε καταφεύγει στη γλώσσα των απειλών και επισείει την προσφυγή στην καταστολή.

Η μάχη για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, με κριτήρια κοινωνικού οφέλους είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί με ποικίλους τρόπους. Σε αυτή τη διαδικασία ο κ. δήμαρχος θα ξαναβρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τους Ηλιουπολίτες. Μόνο που την ατζέντα αυτής της συζήτησης θα τη βάλει η δράση του ακηδεμόνευτου κινήματος των πολιτών.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

(ελήφθη 23-7-2011)

 

επιστροφή στην αρχή

 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, ΑΛΙΜΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ

Φαξ /Τηλ. Επικ.: 210-98 88 480, 6974 65 56 38 (κ. Μάνος Θεοδωρακόπουλος),Ξάνθης 87α ● 17341

remapikrodafnis.blogspot.com ,  e-mail: manotheo1@ath.forthnet.gr

και

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ

e-mail: rema@ntev.gr

 08 Αυγούστου 2011

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση/Ενστάσεις για την ΜΠΕ/Μελέτη Ανάπλασης Ρέματος Πικροδάφνης

Σχετ.: Το έγγραφό μας με αρ. πρ. Γρ. Περ/ρχη 64828/19-07-2011, αρ. πρ. Περιφερειακού Συμβουλίου 69879/29-07-2011, 

ΠΡΟΣ:

Α.  Περιφέρεια Αττικής     Λεωφόρος Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743, Αθήνα κ. Περιφερειάρχη

2.   Περιφερειακό Συμβούλιο

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Β.   Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Γεν. Δ/νση Χωρ/ξικής & Περιβ/ντικής     Πολιτικής, Δ/νση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού , Λ. Μεσογείων 239,  Τ.Κ. 15451, Ν. Ψυχικό

Γ.   Υ.ΠΕ.Κ.Α

      1. Δ/νση  Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 11523, Αθήνα

      2. Δ/νση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών, Λ. Κηφισσίας, Αθήνα

      3. Δ/νση Περιβάλλοντος, Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα

Δ.   Διεύθυνση Δασών Πειραιά, Ναυαρίνου 2, Τ.Κ. 18531

Ε.   Β΄ Εφορεία Προϊστορικών Αρχαιοτήτων & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Λ.Συγγρού 98-100,11741

Στ. 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Πανός 16, Τ.Κ. 10555, Αθήνα

Ζ . ΚΣΤ΄ΕΠΚΑ, Αλκιβιάδου 229, Τ.Κ. 18536, Πειραιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Β.  Δήμους Π.Φαλήρου, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου

 

Κύριε Περιφερειάρχη,

Κυρίες, Κύριοι,

Σας αποστέλλουμε την παρούσα ένσταση/καταγγελία/αίτηση, σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων μας προς τον κ. Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο, κλπ.

Α. Επειδή μέχρι σήμερα δεν λάβαμε απάντηση στο αίτημα των  ως άνω σχετικών εγγράφων μας   και έτσι δεν δεχθήκατε να χορηγήσετε παράταση προθεσμίας μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου αντί της  08-08-2011, για την υποβολή των ενστάσεων/απόψεων πολιτών και φορέων, λόγω της εσφαλμένης επιλογής σας να δημοσιοποιήσετε την Μελέτη εντός των θερινών διακοπών που υπολειτουργούν πολλοί τομείς της διοίκησης και του κοινωνικού ιστού, με συνέπεια να καθιστάτε την κρίσιμη διαβούλευση εντελώς προσχηματική .

Β) Επειδή με την απουσία απάντησή σας στο αίτημά μας  να μας παραδώσετε σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις συναφείς μελέτες, γεγονός που και αντίκειται στον Διοικητικό Κώδικα, δεν καθίσταται  δυνατόν να μπορέσουμε εμείς και οι επιστημονικοί μας σύμβουλοι να μελετήσουμε τις μελέτες και να τις κρίνουμε, και αυτά έχουν ως  συνέπεια να καθιστάτε την κρίσιμη διαβούλευση εντελώς προσχηματική.

Γ) Επειδή για να μελετηθεί το έργο και να σχηματίσουμε άποψη και ένστάσεις, πρέπει να έχει κάποιος στην διάθεσή του ολόκληρες τις πρωτογενείς μελέτες (μελέτες διευθέτησης, υδραυλική, οριοθέτησης, ανάπλασης κλπ), και όχι να κρίνουμε την ΜΠΕ μόνο, που κρίνει – αν τις κρίνει – τις πρωτογενείς μελέτες.

Δ) Επειδή οι πρωτογενείς Μελέτες δεν μας δίδονται ούτε σε φωτοαντίγραφο, υποχρεώνοντας μας οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες να κάτσουμε στα γραφεία τους να τις κοιτάμε μόνο, όντας αδύνατο να τις θυμόμαστε, αλλά και να τις δώσουμε στους συμβούλους μας.

Ε) Επειδή αυτή η ¨ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ..¨ προβλέπει την κατασκευή έργου με πέτρα σύρμα και τσιμέντο (αναβαθμοί με συρματοκιβώτια ή σαραζανέτια), επάνω στην φυσική κοίτη και τα πρανή της. Παρόμοια έργα πετύχαμε κατά επανάληψη, να κριθούν παράνομα από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ζ) Επειδή αυτό το έργο σημαίνει ολοσχερή και μη αναστρέψιμη καταστροφή του ρεματικού οικοσυστήματος της Πικροδάφνης με τεράστια υποβάθμιση στην υπάρχουσα αντιπλημμυρική προστασία και στην περιβαλλοντική ποιότητα της ζωής των  πολιτών, των περιοχών που διέρχεται το ρέμα, αλλά και όλης της Αττικής.

Συνημμένα θα δείτε δύο φωτογραφίες από ίδιο έργο της Νομαρχίας στην Παλλήνη και καλείστε να το συγκρίνετε με τις τρεις άλλες φωτογραφίες  από την σημερινή κατάσταση του ρέματος που τραβήχτηκαν κατά την ¨Διοργάνωση Περίπατου Φίλων του Ρέματος¨ της 10 Απριλίου 2011.

Η)  Επειδή αυτό το έργο καταστροφής του ρεματικού οικοσυστήματος της φυσικής κοίτης, αποτελεί τον πυρήνα της όλης ¨Μελέτης Ανάπλασης¨ καθορίζοντας και την φιλοσοφία, από τεχνική, υδραυλική, περιβαλλοντική, νομική, άποψη και των επιμέρους πρωτογενών μελετών,

Σας υποβάλλουμε την σοβαρότατη ένστασή μας για την εν λόγω - με το παραπλανητικό όνομα - ¨Μελέτη Ανάπλασης του Ρέματος της Πικροδάφνης¨ και την ΜΠΕ της.

Για όσους παράγοντες της Διοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας, υποστηρίζουν αυτό το καταστροφικό έργο, σας ζητάμε  να διοργανώσετε μία  Συνέντευξη Τύπου και ΜΜΕ τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβρη με την συμμετοχή του κοινού των Δήμων μας  μέσα σε αυτήν την κοίτη του ρέματος της Παλλήνης ώστε ¨πλήρεις υπερηφάνειας¨ να παρουσιάσετε στους Δημότες και στον Ελληνικό Λαό αυτήν την εσφαλμένη επιλογή σας, που αντίκειται στις αντιπλημμυρικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές, αισθητικές, ανάγκες των πολιτών και της χώρας μας, ιδιαίτερα στις κρίσιμες περιόδους που περνάμε,  από οικονομική άποψη αλλά και από την άποψη της ένδειας των Αθηνών σε πνεύμονες αειφόρου ανάπτυξης.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για να βαδίσουμε σε άλλες προοπτικές προς το ποιοτικό και αειφόρο συμφέρον του τόπου, ημών και υμών.

Με ειλικρίνεια

Θεοδωρακόπουλος  Ι. Εμμανουήλ Μ.Α.

Ψυχολόγος,, Ψυχοθεραπευτής , Σύμβουλος

Μέλος  τ. επιτροπής του Δήμου Π. Φαλήρου εκ Δημ. Συμβούλων, εκπροσώπων των κατοίκων και    επιτροπών πρωτοβουλίας, για την Προστασία του Ρέματος της Πικροδάφνης

Μέλος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας

Εκ μέρους

της ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ   ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, ΑΛΙΜΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ*

και των ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ*

Είμαστε οι ακρογωνιαίες ενώσεις πολιτών/φίλων του ρέματος, που έχουμε επί μία ενδεκαετία υπερασπισθεί την διάσωση του ρεματικού οικοσυστήματος της Πικροδάφνης (εναλλακτική ονομασία: Ποταμάκι Νήριον). Το έννομο συμφέρον μας πηγάζει από το Σύνταγμα, την Νομολογία, την Νομοθεσία, και την επιτυχή δράση μας, ώστε να διατηρούμε στην φυσική του μορφή το ρέμα Πικροδάφνης (σχετ. 1, σχετ. 2, σχετ. 3). Με τις  δράσεις μας αυτές πετύχαμε την  απόκρουση των κατά συρροή επιθέσεων της Διοίκησης, κάθε βαθμίδας, αποκρούοντας  και την απουσία οφειλομένων ενεργειών της Διοίκησης, αλλά και τα απολύτως βλαπτικά σχέδια/αποφάσεις της Διοίκησης.

 

επιστροφή στην αρχή

 

Ρέμα Πικροδάφνης

Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 13:28

Να σταματήσουν τώρα οι εκδικητικές διώξεις του Δήμου Αγίου Δημητρίου σε συμπολίτη μας.

Λίγα λόγια για το ιστορικό: Τον Ιούνιο του 2007, επί δημαρχίας Λαζαρόπουλου, ο δήμος Αγίου Δημητρίου αποφάσισε να κάνει καταστρεπτικά και άχρηστα έργα επί του λεμονόκηπου στο τέρμα της οδού Ξάνθης που τον είχε αγοράσει από ιδιώτη, στην παραρεμάτια ζώνη του ρέματος Πικροδάφνης. Ο λεμονόκηπος αυτός, μαζί με τα δεκάδες οπωροφόρα δέντρα και φυτά του καθώς και με τα πλατάνια, κ.α. φυτά που φυτεύθηκαν στα πρανή της κοίτης, αποτελούν ένα σημείο συνάντησης, αναψυχής και απόλαυσης του ρέματος, από ανθρώπους της γειτονιάς που αγαπούν/εκτιμούν το ρέμα και με την ανιδιοτελή πολυετή προσφορά χρόνου και εργασίας , έχουν καταφέρει να εμπλουτίζεται και  διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Αυτό το χώρο ο δήμος αποφάσισε να αλλάξει τον χαρακτήρα του, και την χρήση του, με το να ρίξει μπετό και άλλα οικοδομικά υλικά και να προκαλέσει τελικά την αποξήρανση 20 δέντρων. Ο στόχος, πέρα από την προφανή σπατάλη δημόσιων κονδυλίων, παραμένει άγνωστος σε μας. Ίσως οραματιζόντουσαν κατασκευή  καφετέριας/εστίασης κλπ, για  εμπορική εκμετάλλευση, λειτουργίες που είναι ασύμβατες με το παρακείμενο οικοσύστημα. Με τέτοιους τρόπους, έχουν παραχωρήσει αντίστοιχες υποδομές σε όλες τις πλατείες, και είναι παραχωρήσεις που τελικά ρημάζουν το χώρο και φεσώνουν το δήμο.

Αμέσως οι φίλοι του ρέματος αντέδρασαν. Όπως κάνουν συνεπώς εδώ και τουλάχιστον 11 χρόνια, από τότε που ακύρωσαν με προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας το τσιμέντωμα του ρέματος και την μετατροπή του σε ανοικτό αγωγό από την ΕΥΔΑΠ και το ΥΠΕΧΩΔΕ. Μαζεύτηκαν στα έργα, απαίτησαν αυτά να σταματήσουν και ζήτησαν να δουν αν υπάρχουν σχετικές άδειες. Οι άδειες αυτές δεν υπήρχαν και τελικά μετά και την έγγραφη καταγγελία των έργων από τον Μάνο Θεοδωρακόπουλο στην Πολεοδομία, διετάχθη η  διακοπή των εργασιών  η οποία ισχύει μέχρι σήμερα.

Τον Απρίλιο του 2007 η ίδια δημοτική αρχή αποφάσισε να κατασκευάσει πεζογέφυρα πάνω από το ρέμα στο ύψος του Άγιου Βασίλη. Τα έργα γίνονταν μέσα στην ρεματική και παραρεμάτια ζώνη της Πικροδάφνης, και για να γίνουν θα έπρεπε να έχει προηγηθεί Οριοθέτηση του ρέματος. Για τα έργα δεν είχε υπάρξει καμία ενημέρωση από πλευράς δήμου. Οι κάτοικοι τότε χρησιμοποίησαν ένα ελάχιστο νόμιμο μέσο που έχουν στη διάθεσή τους: να απευθυνθούν στις αρμόδιες δημόσιες αρχές για να ελεγχθεί η νομιμότητα του έργου (πολεοδομία Νομαρχίας και αστυνομία) και κατέθεσαν και έγγραφη προσφυγή στην Περιφέρεια.

Απέναντι σε όλα αυτά η δημοτική αρχή του κ. Λαζαρόπουλου, συμπεριφερόμενη εκδικητικά και κακοπροαίρετα, υπέβαλε μηνύσεις εναντίον τεσσάρων  συμπολιτών μας, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε και  πλήθος άλλων ενεργών πολιτών. Οι περισσότερες μηνύσεις είναι κατά του  κ. Μάνου Θεοδωρακόπουλου και δεν ήταν τυχαίο. Ο συμπολίτης μας αυτός αποτελεί έναν από τους πιο ενεργούς και συνεπείς υποστηρικτές του ρέματος. Η επιλογή του και η απομόνωσή του ως μοναδικού κατηγορούμενου στη μήνυση, αποδεικνύει περίτρανα τον εκδικητικό χαρακτήρα αυτής.

Έτσι η στάση του Δήμου, ανέδειξε ένα  μείζον πολιτικό θέμα, διότι εγκαινίασε μία τακτική ποινικοποίησης της συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια ζωή. Ποινικοποίησης του αυτονόητου ελέγχου που πρέπει να ασκεί κάθε υπεύθυνος πολίτης επί  των πράξεων της διοίκησης. Στέλνει το μήνυμα ότι αν τολμήσεις έστω να αμφισβητήσεις τις πράξεις αυτές, σε περιμένουν μηνύσεις και έξοδα δικαστικά. Και έγινε αυτό σε μία περίπτωση που τα μέσα που χρησιμοποίησαν οι κάτοικοι, ήταν 100% νόμιμα, για έργα που άλλες δημόσιες αρχές αποφάνθηκαν ότι ήταν παράνομα, και στην πρώτη περίπτωση ο εργολάβος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τί θα έκαναν (ή θα κάνουν στο δύσκολο μέλλον που έρχεται με τα Μνημόνια και τη φτώχεια) σε άλλες περιπτώσεις αγωνιστικών κινητοποιήσεων, απεργιών, καταλήψεων, πορειών.

Η τωρινή δημοτική αρχή, της κ. Ανδρούτσου, και σύσσωμη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου έρχεται να ταυτιστεί πλήρως με αυτήν την πρακτική. Στις 4/10/2011 η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα (αριθμός απόφασης 447/2011) να συνεχίσει τη δίωξη εναντίον του συμπολίτη μας. Θέλουμε να τους καταστήσουμε σαφές ότι δεν θα μας φοβίσουν. Θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες και ενεργοί σε κάθε τοπικό θέμα. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε κάθε πρόσφορο μέσο για να αντιτασσόμαστε σε λάθος, άδικες και καταστρεπτικές αποφάσεις τους. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε ανιδιοτελώς τους δημόσιους χώρους (όπως το ρέμα της Πικροδάφνης) και να απαιτούμε τη λειτουργία του δήμου προς όφελος των εργαζόμενων/ανέργων πολιτών και όχι των εργολαβικών και εμπορικών συμφερόντων. Κανονικά αυτοί θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη για την ταλαιπωρία του συμπολίτη μας και όχι να απαιτούν δήλωση μετανοίας από αυτόν (σίγουρα νομίζουν ότι δείχνουν μεγαλοψυχία με αυτό).

Πρέπει να τονιστεί η ιδιαίτερα ανέντιμη στάση της δημάρχου κ. Ανδρούτσου και του κ. Γαβαλά (πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής), οι οποίοι σε σχετική συνάντηση που έκαναν μαζί μας, στις αρχές του χρόνου, δήλωσαν σαφώς ότι δεν συμφωνούν με την τακτική των μηνύσεων εναντίον πολιτών και ότι θα αποφασίσουν για την διακοπή των διώξεωνS αυτών Έρχονται τώρα να αναιρέσουν αυτή τους τη θέση και ανερυθρίαστα να συνεχίσουν την καταστολή της δημόσιας συμμετοχής.

Διαβάστε εδώ την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

http://energosdimotis.gr/images/pdf/apofasi_theodorakopoulou.pdf

Ως συνέπεια είναι λογικό να αμφισβητούμε και την ειλικρίνεια των δηλώσεών τους στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, ότι θέλουν το ρέμα φυσικό και με τις λιγότερες δυνατές παρεμβάσεις. Με τη στάση τους, μας δείχνουν ότι άλλα λένε - ρίχνοντας στάχτη στα μάτια των πολιτών -  και άλλα θα αποφασίσουν και θα κάνουν τελικά.

Δηλώνουμε ότι θα σταθούμε εμπόδιο σε κάθε σχέδιο καταστροφής και εμπορικής εκμετάλλευσης της ρεματιάς. Θα συνεχίσουμε να δρούμε με την γνωστή επιτυχία μας,  στην κατεύθυνση προάσπισης του φυσικού και κοινωνικού οικοσυστήματος της.

ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ. ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ.

Φίλοι του ρέματος
14/10/2011

http://energosdimotis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1586:2011-10-18-11-41-14&catid=83:2008-10-17-23-48-02&Itemid=200

 

Για τον Μάνο Θεοδωρακόπουλο (αγωνιστή για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης)

Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 13:07

Η μήνυση του Δήμου εναντίον του επί χρόνια υπερασπιστή του ρέματος της Πικροδάφνης, του Μάνου Θεοδωρακόπουλου, είναι μια απροκάλυπτη πολιτική δίωξη.

Η Δημοτική Αρχή με την ενέργειά της αυτή ταυτίζεται πλήρως με την διοίκηση Λαζαρόπουλου και λειτουργεί ως προς το θέμα αυτό ως συμπλήρωμά της, παρά την υποτίθεται σφοδρή αντιπολίτευση που έκανε στη συγκεκριμένη παράταξη.
Θυμόμαστε πριν τις εκλογές την εκτόξευση εκατέρωθεν εμπρηστικών λόγων μεταξύ των δυο και όχι μόνο παρατάξεων, λόγων και ίσως και πράξεων που θα μπορούσαν κάλλιστα να επιφέρουν μηνυτήριες αναφορές, κάτι που προφανώς όπως όλοι ξέρουμε δεν έγινε.
Αντίθετα, εξαπολύουν πολιτική δίωξη –επί της ουσίας ποινικοποιούν την δράση- σε όσους αγωνίζονται ανιδιοτελώς για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά εν τέλει και για τα  δικαιώματα  των πολιτών.
Την ίδια στιγμή, που οι πολίτες αυτής της χώρας δέχονται την συρρίκνωση και την καταλήστευση των εργασιακών, κοινωνικών, αλλά και πολιτικών δικαιωμάτων από μια ανάλγητη και επικίνδυνη κυβέρνηση, η οποία πρέπει να φύγει το συντομότερο.
Στον κατήφορο των μηνύσεων εναντίον των πολιτών που αγωνίζονται, βρίσκονται και οι παρατάξεις των Λαζαρόπουλου, Παπαδακάκη και Βρεττού, αφού και με την συμμετοχή τους αποφασίστηκε ομόφωνα η μηνυτήρια αναφορά εναντίον του Μάνου.
Απολύτως απαράδεκτη και πολιτικά ανέντιμη και η στάση της Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Γαβαλά, που ενώ αρχικά είχαν δεσμευτεί ότι θα αποσύρουν την μήνυση, όχι μόνο δεν την απέσυραν, αλλά σε μια επίδειξη απίστευτης υποκρισίας, ζήτησαν από τον διωκόμενο για να αποσύρουν την μήνυση να υποβάλει δήλωση μετανοίας και να….«συμμορφωθεί προς τας υποδείξεις»…..
Ναι!!! Δήλωση μετανοίας, όπως τότε που ζητούσαν από τους διωκόμενους κομμουνιστές τα απολυταρχικά και χουντικά στη συνέχεια καθεστώτα.
Και ενώ γινόντουσαν  όλα αυτά,  στο αμέσως προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, ο Μάνος ο Θεοδωρακόπουλος και οι φίλοι του ρέματος, εκθειαζόντουσαν από αυτούς που υπέβαλλαν την μήνυση, λέγοντας, ουσιαστικά αυτογελιοποιηούμενοι, ότι αν δεν ήταν αυτοί, οι φίλοι του ρέματος δηλαδή, το ρέμα θα είχε καταστραφεί με τις προηγούμενες κατευθύνσεις που είχαν τότε και οι Δήμοι και οι εμπλεκόμενοι φορείς.
Δυστυχώς για τον τόπο, αλλά και για τους ίδιους τους ανθρώπους που στη συγκεκριμένη περίπτωση για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβαν την διοίκηση έδειξαν ένα τέτοιο αυταρχικό πρόσωπο, σε περίπτωση που δεν διορθώσουν το βαρύτατο αυτό κατάντημα, αποσύροντας έστω και τώρα την μήνυση, οι «μάσκες» της ψευτοσυναίνεσης, του εθελοντισμού, μιας και έχουν φτιάξει και το δικό τους δίκτυο εθελοντών (που σκεφτείτε σε μια φανταστική υπόθεση να ήταν μέλος και ο Μάνος, αφού εθελοντής είναι και αυτός) κλπ, θα έχουν πέσει ανεπιστρεπτί και θα «χρεωθούν» για πάντα μια πλήρως αντιδημοκρατική συμπεριφορά.

Στράτος Μόρφης
(πολίτης Αγίου Δημητρίου)
14/10/2011

http://energosdimotis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1587:2011-10-18-12-16-37&catid=83:2008-10-17-23-48-02&Itemid=200

 

επιστροφή στην αρχή

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ»

Κατατέθηκε την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης του νέου Προεδρικού Διατάγματος για την Προστασία του Υμηττού (ΦΕΚ 187 Δ’/16.6.2011)

«…κατά το μέρος που παρέχει ελλιπή προστασία στα οικοσυστήματα και ιδίως κατά το μέρος που παρέχει την δυνατότητα περαιτέρω υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος,

επιτρέποντας την κατασκευή και λειτουργία α) εγκαταστάσεων και δικτύων ενέργειας και β) εγκαταστάσεων εκπαίδευσης (δημόσιων και ιδιωτικών) μεγάλης κλίμακας…»

Η προσφυγή στο ΣτΕ υπογράφεται από 20 πολίτες, μέλη της «Διαδημοτικής Επιτροπής για την Διάσωση του Υμηττού» και άλλων συλλογικοτήτων,

επιστήμονες, Δημοτικούς Συμβούλους των Δήμων Αθήνας, Ηλιούπολης και Γλυφάδας καθώς και από μέλη της αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε και του Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ.

Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες στο ΣτΕ, με το νέο Π.Δ «… ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα χωροθέτησης μέσα στις ζώνες προστασίας του Υμηττού υπερεντατικών χρήσεων ενέργειας

(Κέντρα Υψηλής Τάσης- Κ.Υ.Τ και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος), οι οποίες βλάπτουν σοβαρά τα οικοσυστήματα, θέτοντας σε κίνδυνο την επιδιωκόμενη αναγέννησή τους

και νομιμοποιούν εγκαταστάσεις και δραστηριότητες οι οποίες από μακρού λειτουργούν παρανόμως, όπως το Κ.Υ.Τ στα όρια των Δήμων Ηλιούπολης-Αργυρούπολης,

οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης από το Λαύριο κ.ά (Βλ. αποφάσεις ΣτΕ 1672/2005, 1676/2005, 1678/2005)»

Ακόμη, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες «…με την δυνατότητα κατασκευής ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτικών συγκροτημάτων στην Β’ Ζώνη προστασίας του Υμηττού,

ανατρέπεται η βασική κατεύθυνση του υφιστάμενου και υπό αναθεώρηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας «περί συνεκτικής πόλης», ουσιαστικά αναιρείται η χρήση “γεωργική γη”

στην Β’ Ζώνη προστασίας του Υμηττού και προωθούνται φαινόμενα κερδοσκοπίας από πραγματικούς ιδιοκτήτες ή καταπατητές της δημόσιας γης»

Τέλος οι προσφεύγοντες στο ΣτΕ ζητούν , στο νέο Π.Δ «…να αναφέρεται σαφώς ότι απαγορεύεται η κατασκευή νέων αυτοκινητόδρομων στις ζώνες προστασίας του Υμηττού,

με βάση το Πρακτικό  67/1998 του Ε’ τμήματος του ΣτE».

 

επιστροφή στην αρχή

 

Ανοιχτή επιστολή στον Δήμαρχο  και Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης

                                                                                 Αρ.πρωτ Δ.Ηλ: 10776/14.3.2013

Να επανεξεταστεί η  θέση  του Δ.Σ για το Π.Δ προστασίας του Υμηττού

Στις 15 Φεβρουαρίου, εκδικάστηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι αιτήσεις ακύρωσης του νέου και ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) για τον Υμηττό, που κατέθεσαν έξη Δήμοι, μεταξύ των οποίων και Δήμος Ηλιούπολης.

Την προσφυγή του Δήμου Ηλιούπολης υποστήριξε στο ΣτΕ ο ιδιώτης δικηγόρος Απόστολος Παπακωνταντίνου,  με βάση την ομόφωνη (;) απόφαση 311/31.8.2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, που του ανέθεσε αυτό το έργο.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση, από τις ρυθμίσεις του νέου Π.Δ για τον Υμηττό, (ΦΕΚ 187 Δ’/16.6.2011) και ειδικότερα από την επέκταση της Ζώνης Α’ προστασίας,  στον Δήμο Ηλιούπολης «…πλήττονται δύο συγκεκριμένες περιοχές, της «Δεξαμενής» και της οδού Νεύτωνος. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους. Παράλληλα, όμοροι Δήμοι που πλήττονται από τις διατάξεις του Π.Δ έχουν αναθέσει στο δικηγορικό γραφείο του κ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου την άσκηση όλων των ένδικων μέσων που θα χρειαστούν…»

Ερώτηση 1η: Έχει υπ΄όψιν του ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο πως οι δυο συγκεκριμένες περιοχές που αναφέρει η απόφαση ότι «πλήττονται», από την δεκαετία του 1950  είναι χαρακτηρισμένες, επισήμως και με επανειλημμένες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις ως «δημόσιες, δασικές, αναδασωτέες και εν μέρει διακατεχόμενες»; Έχει κάποια σημασία αυτό;

Ερώτηση 2η: Έχει υπ’ όψιν του ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, πόσοι και ποιοί είναι  πραγματικοί ιδιοκτήτες και πόσοι και ποιοί πραγματικοί κάτοικοι των προαναφερόμενων δύο περιοχών; Ότι κάποιοι, ελάχιστοι, μεταξύ των οποίων και κάποιοι φερόμενοι ως  ιδιοκτήτες «έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες» εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίς αποτέλεσμα, για να κατοχυρώσουν υπέρ αυτών την δημόσια περιουσία, την οποία διεκδικούσαν και οι κληρονόμοι Νάστου και  την οποία εμφανίζουν ως «περιουσία» τους; ΄Εχει κάποια σημασία αυτό;

Ερώτηση 3η: Ποιοί είναι οι «όμοροι Δήμοι», που «πλήττονται από τις διατάξεις» του νέου και ισχύοντος Π.Δ για τον Υμηττό και που «έχουν αναθέσει στο δικηγόρο κ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου την άσκηση όλων των ένδικων μέσων που θα χρειαστούν»; Οι  όμοροι Δήμοι Υμηττού-Δάφνης, Βύρωνα, Καισαριανής, Ζωγράφου δεν έχουν ζητήσει την ακύρωση του νέου Π.Δ, ο δε Δήμος Αργυρούπολης - Ελληνικού προσέφυγε στο ΣτΕ, με την δικιά του νομική υπηρεσία ζητώντας την μη νομιμοποίηση του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) που  έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί παράνομα στα όρια με τον Δήμο Ηλιούπολης. Συνεπώς, μόνο οι … «όμοροι Δήμοι» Κορωπίου και ( ενδεχομένως) Παιανίας, ανέθεσαν στον κ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου «να προασπίσει τα συμφέροντά τους καθώς και τα συμφέροντα των κατοίκων τους».  Ο οποίος, όπως μας πληροφορεί, κατέθεσε  αιτήσεις ακύρωσης του νέου Π.Δ  για την προστασία του Υμηττού, «εκ μέρους εκατοντάδων ιδιοκτητών, αλλά και εκ μέρους Δήμων και συλλόγων», με το αζημίωτο φυσικά…(κάποιες πληροφορίες μιλάνε για 500 ευρώ το κεφάλι).

Ερώτηση 4η: Έχει υπ’ όψιν του ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ), στον οποίο συμμετέχει και ο Δήμος Ηλιούπολης, έχει πάρει θέση υπέρ της επέκτασης της Ζώνης Α’ απόλυτης προστασίας του Υμηττού; Γιατί ο Δήμος Ηλιούπολης θεωρεί «πλήγμα» την επέκταση της Ζώνης απόλυτης προστασίας του Υμηττού και μάλιστα σε περιοχές  δημόσιες , δασικές, αναδασωτέες και διακατεχόμενες;

Ερώτηση 5η: Έχει υπ’όψιν του ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο τι λέει η αίτηση ακύρωσης  του νέου Π.Δ για τον Υμηττό που συνέταξε ο κ. Παπακωνσταντίνου και υποστήριξε στην ολομέλεια του ΣτΕ στις 15 Φεβρουαρίου εκπροσωπώντας τον Δήμο Ηλιούπολης; Έχει υπ’ όψιν του τους λόγους ακύρωσης που επικαλέστηκε ο κ. Παπακωνσταντίνου και πόση σχέση έχουν με την απόφαση 511/31.8.2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης;

Ερώτηση 6η: Έχει υπ’ όψιν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης ότι την δεκαετία του 1990 ο τότε Δήμαρχος Θοδ. Γεωργάκης ανέθεσε ειδική μελέτη καταγραφής της κατάστασης στην εκτός σχεδίου δασική περιοχή του Δήμου Ηλιούπολης, όπου βρίσκονται και οι προαναφερόμενες περιοχές «Δεξαμενή» και Νέυτωνος. Έχει υπ΄όψιν του ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης;

 

Προστασία του Υμηττού, όχι των διεκδικητών της δημόσιας, δασικής γης.

Τελικά ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης θα πρέπει να μας διαβεβαιώσουν αν συμφωνούν με  όσα αναφέρει στην αίτηση ακύρωσης ο εντεταλμένος εκπρόσωπος του Δήμου κ. Απ. Παπακωνσταντίνου, όπως π.χ   ότι «…με την δραστική αυστηροποίηση των περιορισμών δόμησης και των χρήσεων γης στην Ζώνη Β’… επέρχεται πλήρης αδυναμία του Δήμου μας για επέκταση στις εν λόγω περιοχές του σχεδίου πόλεως, προκειμένου να εκτονωθούν οι οικιστικές πιέσεις που έχουν προκύψει τις τελευταίες δεκαετίες..»

  • Αλήθεια, υπάρχει καμιά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης για  επέκταση του σχεδίου πόλεως της Ηλιούπολης στον   Υμηττό και δεν την ξέρουμε; Όχι βέβαια. Τότε σε τι αναφέρεται ο κ Παπακωνσταντίνου; Μήπως  μπέρδεψε την Ηλιούπολη με το Κορωπί;
  • Ακόμη, σε ποιές …καλλιεργούμενες εκτάσεις αναφέρεται ο κ. Παπακωνσταντίνου όταν γράφει στην προσφυγή του Δήμου Ηλιούπολης στο ΣτΕ ότι «..το υπόψη Π.Δ εντάσσει κατά τρόπο ανεπίτρεπτο στην Ζώνη Α’ (απολύτου προστασίας) εκτάσεις με καθαρώς πεδινό και μη δασικό χαρακτήρα, οι οποίες καλλιεργούνται. Στις εκτάσεις αυτές απαγορεύεται πλέον η αγροτική καλλιέργεια»…

Από πότε κ. Δήμαρχε  η Ηλιούπολη απέκτησε …αγροτικές καλλιέργειες που κινδυνεύουμε να χάσουμε;

  • Τελικά ο κ. Παπακωνσταντίνου ξεπερνώντας κάθε όριο προχειρότητας εξ αιτίας των μαζικών, εκατοντάδων αιτήσεων ακύρωσης που κατέθεσε, κατηγορεί τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) ότι «για την έκδοση του προσβαλλόμενου Π.Δ δεν έλαβε υπόψη κρίσιμα τεχνικά στοιχεία όπως η γεωμορφολογία των επίδικων εκτάσεων (του Δήμου Ηλιούπολης)…ο πεδινός τους χαρακτήρας τους, η γειτνίαση με τον πολεοδομικό ιστό του Κορωπίου» . Εδώ προφανώς, κάποιος συνεργάτης του κ. Παπακωνσταντίνου μετέφερε αυτούσιο στην προσφυγή για την Ηλιούπολη, αυτό που γράφτηκε για το Κορωπί, και ξέχασε να το διορθώσει μετά….

Με όσα αναφέρονται παραπάνω, οφείλουν να αντιληφθούν, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, ότι η αίτηση ακύρωσης του νέου και ισχύοντος Π.Δ για την προστασία του Υμηττού που κατέθεσε και υποστήριξε στο ΣτΕ ο μεγαλοδικηγόρος κ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου (της γνωστής οικογενείας), είναι διάτρητη και έξω από κάθε έννοια υπεράσπισης της δημόσιας περιουσίας και  του δημοσίου συμφέροντος. Ακόμη, στην αίτηση ακύρωσης, δεν υπάρχει καμία αναφορά  στο  ζήτημα της παράνομης λειτουργίας του Κέντρου Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στον Υμηττό, στα όρια των Δήμων Ηλιούπολης - Αργυρούπολης (το οποίο επιχειρείται να νομιμοποιηθεί με το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα) και για το οποίο οι Δήμοι και οι κάτοικοι έχουν ζητήσει την μετεγκατάστασή  του και όχι την συνέχιση της λειτουργίας του στον χώρο αυτό.

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης να επανεξετάσει το όλο ζήτημα στην επόμενη συνεδρίασή του και να ανακαλέσει άμεσα την αίτηση ακύρωσης του ισχύοντος Π.Δ για την προστασία του Υμηττού που έχει κατατεθεί από τον Δήμο Ηλιούπολης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

                                                                                                   14.3.2013

                       ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

 

επιστροφή στην αρχή

 

Εν μέσω αντιδράσεων, αποφασίζει το ΣτΕ για τον Υμηττό

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 20:56

Από τον Στράτο Ιωακείμ (ioakim@attikipress.gr)

Ο Υμηττός αποτελεί για δεκάδες χρόνια το «μήλον της Έριδος» για κάθε λογής συμφέροντα, που ορέγονται την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στο βουνό. Στις 15 Φεβρουαρίου συζητήθηκε η αίτηση ακύρωσης που ασκήθηκε εκ μέρους επτά δήμων (Παιανία, Γλυφάδα, Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, Κρωπία, Ελληνικό-Αργυρούπολη, Παπάγου-Χολαργός, Ηλιούπολη) κατά του από 14.06.2011 προεδρικού διατάγματος «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή–Ιλισίων» (ΦΕΚ τ. Δ’ αριθμ. 187/16.06.2011).

Οι φόβοι που έχουν εκφραστεί είναι πως μεταξύ άλλων, σε περίπτωση που γίνουν δεκτές οι προσφυγές, ευνοούνται τα σχέδια για νέους αυτοκινητόδρομους στον Υμηττό, που έχουν αναθερμανθεί εν όψει της πώλησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Να σημειώσουμε πως με το διάταγμα του 2011 είχαν αποκλειστεί οι αυτοκινητόδρομοι από τους ορεινούς όγκους, στη βάση και των σχετικών αναφορών του ΣτΕ. Προσεχώς επίσης, θα συζητηθούν στο ΣτΕ εκατοντάδες προσφυγές πολιτών, που θεωρούν ότι θίγονται από το Π.Δ. για τον Υμηττό.

Το προ ενάμιση χρόνου περίπου προεδρικό διάταγμα προέβλεπε την αυξημένη προστασία στο σύνολο του ορεινού όγκου του Υμηττού. Το Π.Δ. δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 187/ Δ/ 16.6.2011) και αφορά στο κομμάτι του Υμηττού που περικλείεται από τους δήμους Αγίας Παρασκευής, Παπάγου–Χολαργού, Αθηναίων, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης, Ελληνικού–Αργυρούπολης (δεν ήταν αντίθετος συνολικά με το νέο Π.Δ, αλλά κατέθεσε αίτηση ακύρωσης για επιμέρους ζητήματα (Κ.Υ.Τ κ.ά.), Γλυφάδας, Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Παιανίας.

Σύμφωνα με το διάταγμα, η ζώνη Α -απόλυτης προστασίας- εκτείνεται σε έκταση σχεδόν 100.000 στρεμμάτων και κατά περιοχές φθάνει στο σχέδιο πόλης. Σε αυτήν εντάσσονται τα σημαντικότερα ρέματα και οι αρχαιολογικοί χώροι, ενώ η δόμηση απαγορεύεται πλήρως. Περιφερειακά αυτής ή με μορφή θυλάκων αναπτύσσεται η ζώνη Β με χρήσεις υπαίθριου αθλητισμού και πολιτισμού, καθώς και εκπαίδευσης, με όρους πολύ αυστηρότερους των προϋφισταμένων. Παράλληλα θεσπίζεται κατάλογος αυθαιρέτων κτισμάτων, απαγορεύονται οι υπαίθριες πινακίδες διαφήμισης, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, ενώ προβλέπεται και χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης βιομηχανιών. Σημαντική, τέλος, είναι η πρόβλεψη για τη δημιουργία δυο μητροπολιτικών πάρκων (Γουδή–Ιλίσια), που θα συνδέουν την πόλη με το ορεινό σύστημα, αλλά και για τη σύσταση φορέα διαχείρισης.

Τι όριζε το Προεδρικό Διάταγμα του 1978

Το νέο διάταγμα αντικαθιστά το προηγούμενο του 1978 και στηρίζεται σε μελέτη του Οργανισμού Αθήνας. Με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) του 1978 επιχειρήθηκε η ανακοπή της επέκτασης υφιστάμενων αυθαίρετων και της δόμησης νέων κατοικιών στις Ζώνες προστασίας του Υμηττού (Α’ και Β’), ενώ δίνονταν η δυνατότητα κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων για κοινωφελή έργα στην Β’ Ζώνη (σχολεία, νοσοκομεία, αθλητικές, πολιτιστικές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κ.λπ.). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διάνοιξη νέων δρόμων και την κατασκευή ποικίλων ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων, σε διάφορα σημεία του Υμηττού, αλλά και την κατασκευή πολυτελών συνήθως κατοικιών, οι οποίες αδειοδοτούνταν ως «πολιτιστικές εγκαταστάσεις», «αναψυκτήρια» κ.λπ.

Σφοδρές αντιδράσεις

Δήμοι, φορείς και πολίτες έχουν εκφράσει κατά καιρούς τις ανησυχίες τους για το Προεδρικό Διάταγμα με τον καθένα από τους παραπάνω να κάνει τη δική του ανάγνωση, να προβάλλει τις δικές του ενστάσεις και να εξετάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής που τον απασχολεί. Έτσι, μετά τις αιτήσεις ακύρωσης που κατατέθηκαν (διαφορετικές κατά περίπτωση) το ΣτΕ καλείται να εκδώσει την απόφασή του.

Το μέλος της «Πρωτοβουλίας για την Προστασία του Υμηττού» Πάνος Τότσικας δηλώνει σχετικά με το Π.Δ. του 2011 πως «παρέχει ελλιπή προστασία στον Υμηττό, αφού επιτρέπει τη δημιουργία δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών συγκροτημάτων και δεν απαγορεύει ρητά την κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων στον Υμηττό, ενώ επιτρέπει την κατασκευή και λειτουργία δικτύων ενέργειας». Ωστόσο, αναγνωρίζει πως είναι σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με αυτό του 1978, αφού «προβλέπει την επέκταση της Α’ Ζώνης απόλυτης προστασίας του βουνού σε περιοχές που πριν συμπεριλαμβάνονταν στην Β’ Ζώνη, απαγορεύοντας κάθε είδους δόμηση σ’ αυτήν».

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η «Πρωτοβουλία για την Προστασία του Υμηττού» σχολιάζει με αφορμή την εκδίκαση στο ΣτΕ: «Το θετικό αυτό μέτρο(σ.σ. επέκτασης της Α’ Ζώνης) φαίνεται ότι δεν άρεσε σε κάποιους, ιδιώτες ή επιχειρηματίες, εφόσον η γη την οποία διέθεταν ή διεκδικούσαν από το ελληνικό δημόσιο έχασε πλέον κάθε εμπορική αξία γιατί δεν μπορούσαν πλέον να χτίσουν τίποτα εκεί. Με τη δημοσίευση του νέου Π.Δ για τον Υμηττό ξεκίνησε ένας οργανωμένος και συστηματικός πόλεμος κάποιων εναντίον του, με στόχο την ανατροπή του και την επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς. Έτσι, κάποια δικηγορικά μεγαλογραφεία, ανέλαβαν και προώθησαν την κατάθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) εκατοντάδων αιτήσεων ακύρωσης του Π.Δ., οι οποίες προέρχονταν είτε από φερόμενους ως ιδιοκτήτες γης που περιλαμβάνεται στα όρια των Ζωνών προστασίας του Υμηττού, είτε από κάποιους δήμους, οι οποίοι θεώρησαν ότι πρέπει να υποστηρίξουν τους “αδικημένους” δημότες τους και μη».

Το μέλος της Διαδημοτικής Συντονιστικής Επιτροπής για τη Διάσωση του Υμηττού και δημοτικός σύμβουλος Γλυφάδας Τάσος Ταστάνης διαβλέπει πρόθεση τσιμεντοποίησης και εμπορευματοποίησης του Υμηττού. «Αυτές τις ημέρες ήρθε ξανά στην επικαιρότητα το μεγάλο ζήτημα της κακοποίησης, της τσιμεντοποίησης και εμπορευματοποίησης του Υμηττού. Με αφορμή τη συζήτηση της προσφυγής των δήμων και των διαφορών καταπατητών στο ΣτΕ για να “πέσει” το Διάταγμα προστασίας του Υμηττού και να ανοίξει ο δρόμος για εντάξεις σχεδίων πόλης στο βουνό, που θα είναι πλέον η ταφόπλακα για ό,τι έχει απομείνει εκεί πάνω και συνάδει με τον δασικό χαρακτήρα του βουνού. Είμαστε σε αναμονή της απόφασης, παίρνοντας πάντα υπόψη τις μνημονιακές εποχές που ζούμε και ότι τα πάντα αγοράζονται και πωλούνται», σημειώνει ο κ. Ταστάνης και καταλήγει:

«Εμείς πάντως θα είμαστε συνέχεια στους δρόμους για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη ζωή, ανατρέποντας αυτές τις πολιτικές που φέρνουν την καταστροφή».

Δικηγόρος των πολιτών που υπερασπίζονται τη διάσωση του Υμηττού είναι ο Κώστας Διάκος. Σύμφωνα με τον έμπειρο νομικό το νέο Π.Δ. προωθεί φαινόμενα κερδοσκοπίας, αφού επιτρέπει την ανέγερση αποθηκών και άλλων οικημάτων, που με τον καιρό αλλάζουν χρήση.

Η άλλη όψη…

Διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με αυτή των πολιτών, έχουν οι δήμοι (με εξαίρεση τον δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης). Ειδικότερα, στους δήμους της Ανατολικής Αττικής η κύρια ένσταση έχει να κάνει με τις μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις που εντάχθηκαν πλέον στο νέο Π.Δ. στην Α΄ ζώνη προστασίας, αποτρέποντας τις καλλιέργειες και οδηγώντας τις υφιστάμενες αγροτικές εκτάσεις (κυρίως με ελιές) στον αφανισμό, αφού η άσκηση της γεωργίας στη συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται πλέον παράνομη. Επίσης, η διεύρυνση της Α΄ ζώνης προστασίας περιλαμβάνει και πολλά σπίτια, εντάσσοντάς τα σε μια «νεκρή» ζώνη. Το παράδοξο που δημιουργείται είναι πως, ενώ πολλά αυθαίρετα σπίτια έχουν «νομιμοποιηθεί» με τον νόμο Τρίτση, τα υπόλοιπα που βρίσκονται στην ίδια περιοχή στερούνται πλέον τη δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

Όμως δεν είναι μόνο οι δήμοι της Ανατολικής Αττικής. Ενστάσεις υπάρχουν και στους δήμους Ηλιούπολης, Γλυφάδας και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Για την Ηλιούπολη μεγάλο αγκάθι είναι το Κέντρο Υψηλής Τάσης, που σύμφωνα με το Π.Δ. παραμένει στο βουνό και δεν προβλέπεται να φύγει. Προβλήματα υπάρχουν στην Ηλιούπολη και με ορισμένα σπίτια που έχουν ανέβει ψηλά στους πρόποδες του Υμηττού και εντάσσονται στη ζώνη απόλυτης προστασίας (Α’ Ζώνη).

Η Γλυφάδα με τη σειρά της αντιμετωπίζει πρόβλημα με το νεκροταφείο. Η απόπειρα να φτιαχτεί κοιμητήριο στο βουνό παρανόμως δεν προχώρησε, με τη συγκεκριμένη περιοχή να έχει ενταχθεί στην Α’ ζώνη, όπου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση τέτοιου είδους εγκαταστάσεων. Η διοίκηση του δήμου επιθυμεί να υπάρχει η συγκεκριμένη χρήση στον Υμηττό. Το νοτιοανατολικό προάστιο αντιμετωπίζει και πρόβλημα με οικισμούς που βρίσκονται στο βουνό. Απ’ αυτούς κάποιοι έχουν χτίσει στα οικόπεδα τους, ενώ οι υπόλοιποι που πιθανόν θα ήθελαν να χτίσουν δε μπορούν, καθώς βρίσκονται στη Β’ ζώνη προστασίας που απαγορεύεται η ανέγερση κατοικιών.

Ανάλογα προβλήματα με τη Γλυφάδα έχει και ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Στο «Χέρωμα» της Βάρης υπάρχουν περίπου τετρακόσιες κατοικίες, παρά ταύτα εντάχθηκε στη Β΄ ζώνη προστασίας του Υμηττού.

Το αίτημα της ακύρωσης του Π.Δ.

Την υπεράσπιση ορισμένων δήμων, αλλά και πολιτών έχει αναλάβει η δικηγορική εταιρεία «Απ. Παπακωνσταντίνου-Γ. Κατρούγκαλος-Ν.Χλέπας και Συνεργάτες», που κατέθεσε την προσφυγή στο ΣτΕ με αίτημα την ακύρωση του Π.Δ. Οι ενστάσεις που προβάλλονται αφορούν κυρίως την:

- έλλειψη περιβαλλοντικής μελέτης, ενώ απαιτούταν,

- αδυναμία εναρμονισμού των διατάξεων του Π.Δ. με το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας, όπου σύμφωνα με τον νόμο 15/15/1985 προβλεπόταν η δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου στις περιοχές όπου υπάρχουν οικισμοί, προκειμένου να ενταχθούν στα σχέδια πόλεως,

- μη τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από τη σύμβαση Aarhus του 1998 για συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού,

- παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτητών.

 

επιστροφή στην αρχή

 

ΣτΕ: Πρόστιμο στο ΥΠΕΚΑ για το παράνομο και αυθαίρετο ΚΥΤ της ΔΕΗ

Απρίλιος 7, 2013

Οι εγκαταστάσεις τού ΚΥΤ της ΔΕΗ στον Υμηττό είναι παράνομες και αυθαίρετες!

Απόφαση 67/2012 του  Συμβουλίου Συμορφώσεων του ΣτΕ που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα με την οποία το ΥΠΕΚΑ καλείται να αποζημιώσει κατοίκους της Ηλιούπολης –Αργυρούπολης γιατί δεν συμμορφώθηκε στις αποφάσεις1672 και 1675 της Ολομέλειας του ΣτΕ του 2005

Σχετικό Δημοσίευμα στην "Εφημερίδα των Συντακτών", 6-7 Απριλίου, Σελίδα 69

 

επιστροφή στην αρχή

 

Δέκα χρόνια από την κορύφωση του αγώνα των κατοίκων Ηλιούπολης - Αργυρούπολης και των γύρω περιοχών, ενάντια στο ανθρωποκτόνο και περιβαλλοντοκτόνο Κέντρο Υψηλής Τάσης (Κ.Υ.Τ) της ΔΕΗ στον Υμηττό,

- δέκα χρόνια από την εισβολή και τις θηριωδίες των ΜΑΤ στην περιοχή και

- οκτώ χρόνια από την έκδοση των αποφάσεων του ΣτΕ με τις οποίες οι εγκαταστάσεις του Κ.Υ.Τ. κρίθηκαν παράνομες και αυθαίρετες, η ΔΕΗ δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί.

Το ΣτΕ (Επιτροπή Συμμόρφωσης) με την τελευταία απόφασή του (67/2012), επιβάλει χρηματική κύρωση 15.000 ευρώ στο  Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) υπέρ κατοίκων της περιοχής γύρω από το ΚΥΤ και ζητάει από τους αρμόδιους εισαγγελείς να επιληφθούν του θέματος.

Επειδή λοιπόν θεωρούμε

-  απαράδεκτη την παραμονή των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ στον συγκεκριμένο χώρο στον Υμηττό, δίπλα σε αθλητικούς χώρους και κατοικίες,

- προκλητική την επιμονή της ΔΕΗ και του ΥΠΕΚΑ στη μη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ και

-  εξοργιστική  την προσπάθεια «νομιμοποίησης» των παράνομων εγκαταστάσεων του ΚΥΤ μέσω του νέου και ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος για τον Υμηττό,

καλούμε φορείς, κατοίκους και δημοτικούς παράγοντες της περιοχής σε συνάντηση με στόχο την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ για την οριστική κατάργηση και απομάκρυνση των παράνομων και αυθαίρετων εγκαταστάσεων της ΔΕΗ την

Τρίτη 23 Απριλίου 7.30 μμ.

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥΤ ΤΗΣ ΔΕΗ

(ελήφθη 17-4-2013)

 

επιστροφή στην αρχή

 

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ -  ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΒΩΛΟΥΣ , ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ.
Ο ΠΑΝ. ΜΑΝΙΚΗΣ ΘΑ ΜΑΣ ΔΕΙΞΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ   ΦΥΤΕΥΣΗΣ , ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ  26-27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013   9.οο -17.οο ,
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ " ΑΝΘΗΣΤΗΡΙ " .
ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΒΛΑΣΤΟ "  http://blastos.wordpress.com/
 Το εργαστήρι υποστηρίζεται από το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.  Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 διοργανώνεται από το Αυτοδιαχειριζόμενο Κάμπινγκ Βούλας και τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Ελληνικού-Αργυρούπολης ΒΛΑΣΤΟΣ, θεωρητικό και πρακτικό εργαστήρι Φυσικής Καλλιέργειας με τον Παναγιώτη Μανίκη στον Υμηττό, στη θέση «Ανθιστήρι» της Αργυρούπολης.

Το σεμινάριο αφορά σε λαχανόκηπο- οπωροφόρα δέντρα -σβόλους-  ενώ θα γίνει και σπορά έκτασης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Φυσικής Καλλιέργειας με σβόλους που δεν απαιτεί βοτάνισμα, φυτοφάρμακα, λίπασμα ή όργωμα.

Φέρτε μαζί σας:

- Φαγητό για το συλλογικό μας τραπέζι

- Τσάπες και κουβά (αν έχετε) 

Πρόσβαση:

- Οδός Κιάφας και Επτανήσου (Το Ανθιστήρι βρίσκεται στην προέκταση της οδού Επτανήσου, 200μ. από τη Λεωφόρο Κύπρου και 200μ. από τη Λεωφόρο Αργυρουπόλεως.

- Λεωφορεία Α4 από Αθήνα και 201 από τη Δάφνη

Περισσότερες πληροφορίες:

- 6974342771, 6977925877, 2291079507, durjaki@hotmail.com

voulacamp.blogspot.com

blastos.worldpress.com

 

επιστροφή στην αρχή

 

Νέο ΡΣΑ: Καταργείται η Δυτ.Περιφ.Λεωφ.Υμηττού- Νέες ρυθμίσεις


Το ΥΠΕΚΑ προωθεί για δημόσια διαβούλευση την πρότασή του για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής 2021. Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται μια σειρά ρυθμίσεις για τις οποίες θα χρειαστεί να σταθούμε αναλυτικά, όταν θα έχουμε το πλήρες κείμενο της πρότασης του ΥΠΕΚΑ.
Αυτό που ωστόσο μπορούμε να επισημάνουμε, είναι ότι το ΥΠΕΚΑ υιοθετεί την πρόταση της "Πρωτοβουλίας Πολιτών για την προστασία του Υμηττού"
σχετικά με την κατάργηση της επέκτασης της Αττικής Οδού (Δυτική Περιφερειακή Υμηττού) στον Υμηττό, πάνω από την Ηλιούπολη και την Αργυρούπολη.
Αυτό προκύπτει σαφώς από τον Χάρτη 9 - (Οδικοί άξονες) και το αρχικό κείμενο.
Η θετική αυτή εξέλιξη, αποτελεί κατάληξη ενός πολύχρονου αγώνα που ξεκίνησε το 1989 η "Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Υμηττού" στην Ηλιούπολη
και επεκτάθηκε στην συνέχεια στους γειτονικούς Δήμους Βύρωνα, Υμηττού, Αργυρούπολης, Ελληνικού, Γλυφάδας.(βλ Εισήγηση στην Συνάντηση της "Διαδημοτικής Επιτροπής για την διάσωση του Υμηττού"- 30.1.2011).
Ακόμη, από το ΥΠΕΚΑ υιοθετείται η πρότασή μας για υπόγεια σύνδεση στην περιοχή της Ηλιούπολης του υφιστάμενου οδικού άξονα Λ. Κατεχάκη-Καρέα με την Λ. Βουλιαγμένης και την αναβάθμιση της Λ. Βουλιαγμένης μέχρι το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, καθώς και της Λ. Αλίμου.
Από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτει η πρόθεση του ΥΠΕΚΑ να καταργηθεί η υπερτοπική κυκλοφορία οχημάτων στον διερχόμενο από Ηλιούπολη-Αργυρούπολη οδικό άξονα (Λ. Ελ. Βενιζέλου – Λ. Αργυρουπόλεως),
που αποτελεί μακροχρόνιο αίτημα των κατοίκων αυτών των Δήμων και της "Διαδημοτικής Επιτροπής για την διάσωση του Υμηττού".
Τέλος, στην πρόταση του ΥΠΕΚΑ, φαίνεται να γίνεται δεκτή και η πρότασή μας για την σύνδεση με μέσο σταθερής τροχιάς του Ελληνικού με το νέο αεροδρόμιο στα Σπάτα, ενώ φαίνεται να παραμένει ανοικτό το ζήτημα της οδικής σύνδεσης Ελληνικού- Αεροδρομίου Σπάτων με νέο αυτοκινητόδρομο διαμέσου του Υμηττού.

 Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Υμηττού   30.10.2013

 

επιστροφή στην αρχή

 

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΝΙΚΗ

Τρίτη, 18 Φεβρουάριος 2014

Ο δικηγόρος-Νομικός Περιβάλλοντος και περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής Κώστας Διάκος υποχρέωσε την ΔΕΗ σε αποζημίωση ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ των περιοίκων για την προσβολή του ατομικού δικαιώματος τους στην προστασία του Περιβάλλοντος (Άρθρο 24 Σ) στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αργυρούπολης-Ηλιούπολης .

Σε όλους είναι γνωστό ότι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει μεγάλη αντίδραση των κατοίκων και του περιβαλλοντικού κινήματος γενικότερα, για την λειτουργία, στον Υμηττό και σε προστατευόμενη περιβαλλοντικά ζώνη του βουνού, από την ΔΕΗ Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στις παρυφές της οποίας ζώνης υπάρχει πυκνοδομημένη περιοχή αλλά και χώροι που συχνάζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως συγκροτήματα σχολείων.

Για το θέμα τότε, είχανε γίνει καταλήψεις του χώρου, εκδηλώσεις υπό την συμπαράσταση των δήμων Ηλιούπολης και Αργυρούπολης. Τελικά με παρέμβαση των ΜΑΤ υποχρεώθηκαν οι κάτοικοι σε αποχώρηση από τον χώρο.
Ας σημειωθεί ότι τότε (2004) παρά τις αιτιάσεις της Πολιτείας για την λειτουργία του ΚΥΤ για την δήθεν άρτια διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε τους πολίτες και συνεδριάζοντας στην πιο πλήρη σύνθεση του της Ολομελείας έκανε δεκτή αίτηση ακύρωσης των πολιτών, που διαχειρίστηκε νομικά ο Κώστας Διάκος.

Παρ’ όλα αυτά η ΔΕΗ συνέχισε να λειτουργεί στον χώρο αυτό το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης, αγνοώντας όλα τα νόμιμα (και δικαστικά βεβαιωμένα) δεδομένα, αδιαφορώντας για το Περιβάλλον και τον Άνθρωπο.

Τότε οι περίοικοι, πέραν των κινηματικών διαδικασιών, άσκησαν αγωγή αποζημιώσεως, μεταξύ των άλλων, και για ηθική βλάβη λόγω της προσβολής των ατομικών δικαιωμάτων τους που προκύπτουν από τα άρθρα 21 (Υγεία) και 24 (Περιβάλλον) του Συντάγματος. Την υπόθεση χειρίστηκε πάλι ο δικηγόρος – νομικός περιβάλλοντος και σήμερα περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, επικεφαλής της Αττικής Οικολογικής Απάντησης, Κώστας Διάκος.

Τελικά εκδόθηκε, …εν τέλει!!!, το 2013 η με αρ. 5560/13 απόφαση του Εφετείου Αθήνας η οποία δικαιώνει τους πολίτες και για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατοχυρώνει το δικαίωμα της προσωπικής αποζημίωσης για ηθική βλάβη λόγω παραβίασης του ατομικού δικαιώματος στην προστασία του περιβάλλοντος που επιβάλλει το άρθρο 24 του Συντάγματος. Και έτσι η ΔΕΗ υποχρεώθηκε στην καταβολή αποζημίωσης των πολιτών για την αντιπεριβαλλοντική της πολιτική.

Το αποτέλεσμα αυτής της δίκης αποτέλεσε και την αναθέρμανση των διεργασιών για να φύγει το ΚΥΤ. Αύριο λοιπόν (19.2.14) γίνεται μεγάλη συγκέντρωση στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη, με κύριο στόχο «ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΚΥΤ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ».
Να σημειώσουμε ότι η διάδοχος (εν όψει ιδιωτικοποίησης των «φιλέτων» της ΔΕΗ) ΑΔΜΗΕ  προσανατολίζεται με στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να το αναβαθμίσει!!!!!, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και παρά την απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Μεταξύ των ομιλητών της συγκέντρωσης θάναι και ο δικηγόρος-νομικός περιβάλλοντος περιφερειακός σύμβουλος Κώστας Διάκος.

Ρωτήσαμε τον Κώστα Διάκο για το θέμα και σχολίασε:«Κατ’ αρχήν να σημειώσω ότι η απόφαση του Εφετείου Αθήνας αποτελεί δείγμα περιβαλλοντικής ευαισθησίας στον χώρο της πολιτικής δικαιοσύνης. Στη χώρα μας μάλιστα που δεν φημίζεται για την θεσμική ευαισθησία για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Όμως η επιτυχία αυτή ανήκει σε μεγάλο βαθμό στα Κινήματα. Αυτά προωθούν τις επιλογές, συντονίζουν τις δράσεις, διαμορφώνουν το περί δικαίου αίσθημα. Έτσι είναι αναγκαίος πάντα ένας συνδυασμός και μια αγαστή συνεργασία της διαχείρισης κινηματικών διαδικασιών και στο νομικό επίπεδο, για να έχουμε επιθυμητά αποτελέσματα.

http://oikologikiapantisi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=433:2014-02-18-19-29-57&catid=9:2012-02-29-09-47-48

 

επιστροφή στην αρχή

 

Να συνδέσουμε ξανά το νήμα των αγώνων ενάντια στο Κ.Υ.Τ

 

Αγαπητοί Συμπολίτες,

όπως είναι γνωστό, από το 2003 έχει κατασκευαστεί αυθαίρετα και λειτουργεί χωρίς νόμιμη αδειοδότηση, Κέντρο Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ)  150/20 ΚV της ΔΕΗ στον Υμηττό, στα όρια των δήμων Ηλιούπολης-Αργυρούπολης, δίπλα σε σχολεία, αθλητικούς χώρους και κατοικίες. Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), τόσο με παλαιότερη απόφασή του (1998), όσο και με νεώτερες αποφάσεις του (2005), έχει κρίνει ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις της ΔΕΗ είναι ασυμβίβαστες «με την προστασία της οικολογικής ισορροπίας του βουνού»… «με συνέπεια την κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 24 του Συντάγματος υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την επιδείνωση της κατάστασης αυτού».

Παρά τις αποφάσεις του ΣτΕ, το ΚΥΤ εξακολουθεί μέχρι σήμερα να λειτουργεί παράνομα. Αυτό είχε σαν συνέπεια, να γίνει δεκτή η αίτηση κατοίκων της περιοχής προς την Επιτροπή Συμμόρφωσης των αποφάσεων του ΣτΕ και να επιβληθεί στο Υπουργείο ΠΕΚΑ χρηματική κύρωση συνολικού ποσού 15.000 ευρώ, την οποία πρέπει να καταβάλλει στους προσφεύγοντες κατοίκους της περιοχής (απόφαση 67/2012).

Ακόμη, με απόφαση του το Εφετείο Αθηνών (5560/2013), δέχτηκε την έφεση 69 κατοίκων της περιοχής Ηλιούπολης - Αργυρούπολης και επεδίκασε στην ΔΕΗ το ποσόν των 10.000 ευρώ - προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους - ανά προσφεύγοντα κάτοικο, που αφορά χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από την παράνομα συνεχιζόμενη λειτουργία του ΚΥΤ της ΔΕΗ στον Υμηττό.

Επισημαίνεται ότι, παρ’ όλες τις εις βάρος της αποφάσεις, η ΔΕΗ  όχι μόνο δεν έχει συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του ΣτΕ, όχι μόνο διατηρεί τις παράνομες και αυθαίρετες εγκαταστάσεις της στον Υμηττό, αλλά στο υπό  έγκριση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Σχέδιο Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο 2014-2023, περιγράφεται ένας αναβαθμισμένος ρόλος για το ΚΥΤ Αργυρούπολης. Αυτό σημαίνει ότι θεωρείται αναγκαία η κατασκευή ενός ακόμη μεγαλύτερου ΚΥΤ 400/150 ΚV.

 

Αγαπητοί συμπολίτες,

νωπές είναι ακόμη οι μνήμες μας από τους αγώνες που αναπτύχθηκαν τη διετία 2002-2004 από τους κατοίκους και τους συλλογικούς φορείς της περιοχής, συσπειρωμένους γύρω από την «Διαδημοτική Επιτροπή Αγώνα Ηλιούπολης-Αργυρούπολης», ενάντια στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στον Υμηττό. Οι αγώνες αυτοί κορυφώθηκαν με την εισβολή τον Μάϊο του 2003 δεκάδων διμοιριών Μ.Α.Τ στην περιοχή ενώ η βίαιη καταστολή που ακολούθησε, είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των μαζικών κινητοποιήσεων. Ωστόσο, ο αγώνας αυτός είχε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, την αποτροπή της κατασκευής της πλευράς  των 400/150 ΚV του ΚΥΤ το οποίο μέχρι τότε εμφανίζονταν ως εντελώς αναγκαίο για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.

Σήμερα, επανεμφανίζονται τα σχέδια για την κατασκευή ΚΥΤ 400/150 ΚV, εν όψει της δημιουργίας ενός τερατώδους πολεοδομικού συγκροτήματος στον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και της παραλίας του Αγίου Κοσμά. Για την προώθηση των σχεδίων αυτών, οι κυβερνώντες, φρόντισαν για λογαριασμό των «επενδυτών», να περάσουν στο τροποποιημένο Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του Υμηττού (ΦΕΚ 187 Δ’ /2011) μια διάταξη ώστε να επιτρέπονται χρήσεις σχετικές με εγκαταστάσεις ενέργειας. Την διάταξη αυτή προσέβαλαν στο ΣτΕ ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης και 20 κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, και αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ. Παρόλα αυτά, όπως πληροφορηθήκαμε, η ΔΕΗ προωθεί προς το ΥΠΕΚΑ την  έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων νομιμοποίησης των υφιστάμενων και αυθαίρετων εγκαταστάσεων του υφιστάμενου ΚΥΤ 150/20 ΚV, καθώς και της λειτουργίας νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης 400/150 ΚV στον ίδιο χώρο, το οποίο εμφανίζει ως «υπογειοποιημένο» και  λιγότερο επικίνδυνο.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε πλέον να παραμένουμε αδρανείς.

Η κατασκευή ενός νέου τερατώδους ΚΥΤ δίπλα στα σχολεία, τους αθλητικούς χώρους και τα σπίτια των κατοίκων της περιοχής, αποτελεί ένα νέο θανάσιμο κίνδυνο, που γίνεται περισσότερο κατανοητός όταν διαβάσει κανείς την απόφαση   του Εφετείου Αθηνών (5560/2013), η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «…η κατασκευή του έργου(ΚΥΤ) έχει θέσει σε κίνδυνο και θα θέσει και στο μέλλον την υγεία των εναγόντων (κατοίκων), λόγω της εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην κατοικημένη περιοχή».

Ακόμη, η  πρόσφατη απόφαση της κυβερνησης  για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ,  μεταξύ των οποίων και τα Κ.Υ.Τ, δημιουργεί νέες συνθήκες, οι οποίες ανατρέπουν προηγούμενες υποσχέσεις προς τις Δημοτικές αρχές Ηλιούπολης -Αργυρούπολης για την παραχώρηση του περιβάλλοντος χώρου του ΚΥΤ, την δημιουργία «διαδημοτικού βιοκλιματικού πάρκου και βοτανικού κήπου, κλπ»

Οι σημερινές δημοτικές αρχές Ηλιούπολης και Ελληνικού-Αργυρούπολης οφείλουν να σεβαστούν τους πολύχρονους αγώνες των κατοίκων της περιοχής, να διεκδικήσουν την μετεγκατάσταση του υφιστάμενου ΚΥΤ 150/20 ΚV και την μη αδειοδότηση ενός νέου ΚΥΤ 400/150 ΚV. Οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, να κινηθούν δικαστικά κατά της ΔΕΗ και να στηρίξουν τις προσφυγές των κατοίκων κατά της διάταξης του νέου Π.Δ για την προστασία του Υμηττού που επιτρέπει χρήσεις εγκαταστάσεων ενέργειας.  Οφείλουν να κινητοποιηθούν και να αποτρέψουν την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας και αναδασωτέας έκτασης των 140 στρεμμάτων που έχει παραχωρηθεί στη ΔΕΗ.

 

Εμείς, για άλλη μια φορά, θα σταθούμε απέναντι σε όλα αυτά τα συμφέροντα που με βάση το κέρδος και τη συσσώρευση απεργάζονται δεινά για το περιβάλλον και την υγεία μας.

Για να συζητήσουμε αναλυτικά όλα όσα αναφέρονται παραπάνω

και να οργανώσουμε τις αντιστάσεις μας

καλούμε σε  ενημερωτική συνάντηση-συνέλευση

την  Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, στις 7 μ.μ.

στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης

(Μαρίνου Αντύπα σαι Σοφοκλή Βενιζέλου, κεντρική πλατεία Ηλιούπολης).

 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΥΤ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

επιστροφή στην αρχή

επιστροφή στην αρχή