Επιστροφή στην αρχική σελίδα του Παρατηρητηρίου

WWF Ελλάς για τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, Φεβρουάριος 2004

- Πεδίο ’ρεως

- Πάρκο Ριζάρη

- ’λσος Νέας Φιλαδέλφειας

- Κτή΅α Συγγρού

 

Εισαγωγή

Όπως δηλώνει και ο τίτλος αυτού του κει΅ένου παρέ΅βασης, οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου είναι ανεκτί΅ητος πλούτος για τα αστικά κέντρα της χώρας. Με δεδο΅ένο ότι σε κάθε κάτοικο της Αθήνας αναλογούν ΅όνο 2-3 τετραγωνικά ΅έτρα πρασίνου1, το χα΅ηλότερο ποσοστό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάγκη προστασίας των λίγων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που έχουν απο΅είνει θα έπρεπε να αντι΅ετωπίζεται από την Πολιτεία ως επείγουσα προτεραιότητα. ∆υστυχώς ό΅ως, αυτές οι πράσινες γωνιές όλων των ΅εγάλων πόλεων της Ελλάδας αντι΅ετωπίζονται ΅άλλον σαν υποψήφιοι χώροι φιλοξενίας ΅ικρών και ΅εγάλων κατασκευών, ε΅πορικών δραστηριοτήτων και αθλητικών και κοινωνικών εγκαταστάσεων, ή σαν σκουπιδότοποι, παρά ως αναντικατάστατοι περιβαλλοντικοί πόροι και τόποι αναψυχής και ξεκούρασης των πολιτών. Το παρόν κεί΅ενο είναι αποτέλεσ΅α της δουλειάς της εθελοντικής Νο΅ικής Ο΅άδας Υποστήριξης Πολιτών του WWF Ελλάς (εφ’ εξής Νο΅ική Ο΅άδα), η οποία κατά το 2003 ανέλαβε να επεξεργαστεί, ΅εταξύ άλλων, 23 καταγγελίες που αφορούσαν σε υποβάθ΅ιση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκρι΅ένα, η Νο΅ική Ο΅άδα συγκέντρωσε στοιχεία από τις καταγγελίες, ενώ παράλληλα διερεύνησε σε βάθος κάποιες περιπτώσεις σοβαρής υποβάθ΅ισης πάρκων, αλσών και χώρων πρασίνου της Αθήνας. Στο παρόν κεί΅ενο παρέ΅βασης περιγράφονται οι διαπιστώσεις της ο΅άδας και διατυπώνονται προτάσεις για την προστασία και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αυτών.

Για τη συγγραφή του κει΅ένου παρέ΅βασης συνεργάστηκαν οι: - Θεοδότα Νάντσου, Συντονίστρια προγρα΅΅άτων δράσης του WWF Ελλάς - Ηλίας Κυριακόπουλος, ∆ικηγόρος, Συντονιστής της Νο΅ικής Ο΅άδας - Νίκος Τσι΅πουκάκης, ∆ικηγόρος, ΅έλος της Νο΅ικής Ο΅άδας - Βάλια Κουφοπούλου, Αρχιτέκτων, ΅έλος της Νο΅ικής Ο΅άδας - Ιωάννα Τόπακα, ∆ικηγόρος, ΅έλος της Νο΅ικής Ο΅άδας Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τα εποικοδο΅ητικά σχόλιά τους, χωρίς τα οποία δεν θα ήταν δυνατή η σύνταξη των προτάσεων για την προστασία και ορθή διαχείριση των ελεύθερων χώρων, οφείλου΅ε στον κ. Γιάννη Πολύζο, Καθηγητή Αρχιτεκτονικής στο ΕΜΠ, τον αρχιτέκτονα κ. Γιώργο Πατρίκιο, Λέκτορα στο Πανεπιστή΅ιο Ξάνθης, τον δασολόγο κ. Γιώργο Ντούρο, τον κ. Θύ΅ιο Παπαγιάννη, Αρχιτέκτονα-Πολεοδό΅ο και Πρόεδρο του ∆Σ του WWF Ελλάς, τον κ. Ηλία Γιαννίρη, Αρχιτέκτονα-Πολεοδό΅ο, Υπεύθυνο του Παρατηρητηρίου Ελεύθερων Χώρων και τις Ελένη Σβορώνου και Μαρίνα Συ΅βουλίδου από το WWF Ελλάς.

Ελεύθεροι χώροι: η ανάσα της ΅εγαλούπολης

Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου είναι η ανάσα της ΅εγαλούπολης. Είναι ΅ια σιωπηλή πηγή ζωής περιτριγυρισ΅ένη από έναν συνήθως πυκνοδο΅η΅ένο πολεοδο΅ικό ιστό. Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου είναι τα αστικά πάρκα, τα άλση, καθώς και τα περιαστικά βουνά, δάση, παραλίες. Η παρούσα έκθεση, θα εστιάσει στα αστικά πάρκα, τα άλση και τους χώρους πρασίνου των οποίων η ακεραιότητα και ο προορισ΅ός υφίστανται καθη΅ερινά πλήγ΅ατα. Αυτές οι σπάνιες πλέον πράσινες γωνιές της πόλης προσφέρουν ανεκτί΅ητες υπηρεσίες στην ποιότητα ζωής του κατοίκου της πόλης, καθώς: - Βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα, καθώς τα δένδρα παράγουν οξυγόνο και φιλτράρουν τους αέριους ρυπαντές

1 Σύ΅φωνα ΅ε τα δεδο΅ένα που δη΅οσίευσε το ΥΠΕΧΩ∆Ε στις 18 Φεβρουαρίου 2004, τα τετραγωνικά που αναλογούν σε κάθε κάτοικο ανέρχονται σε 3,55, συνυπολογίζοντας ό΅ως και το πράσινο των οδικών νησίδων, το γρασίδι της Αττικής Οδού και της Περιφερειακής Υ΅ηττού και αγνοώντας τη ΅είωση πρασίνου από την κατασκευή τους (όπως στην περίπτωση του Υ΅ττού).

- Συ΅βάλλουν στη ΅είωση της θερ΅οκρασίας, γεγονός ση΅αντικό για τις ΅εσογειακές πόλεις ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς ΅ήνες - Είναι τα τελευταία καταφύγια βιοποικιλότητας στα αστικά κέντρα - Μειώνουν τον κίνδυνο πλη΅΅υρών, καθώς απορροφούν σα σφουγγάρια το νερό της βροχής ε΅πλουτίζοντας ταυτόχρονα τον υδροφόρο ορίζοντα. - Είναι καταφύγια αναψυχής, χαλάρωσης ή γυ΅ναστικής και κοινωνικής συναναστροφής για τον κάτοικο της ΅εγαλούπολης. ∆υστυχώς ό΅ως οι ελεύθεροι χώροι, ειδικά στα ΅εγάλα αστικά κέντρα, βρίσκονται στο στόχαστρο της κακώς εννοού΅ενης “αξιοποίησης” και του εκσυγχρονισ΅ού. Οι περιπτώσεις υποβάθ΅ισής τους είναι πλέον τόσες, ώστε τείνουν να γίνουν κανόνας, εθίζοντας παράλληλα τους κατοίκους της πόλης στην ιδέα πως τίποτα δεν ΅πορεί να ανακόψει την πορεία εξαθλίωσης της ποιότητας ζωής στις ελληνικές ΅εγαλουπόλεις.

Θεσ΅ικό πλαίσιο

Η ελληνική νο΅οθεσία προστατεύει τους ελεύθερους αστικούς χώρους πρασίνου ως είδος εν ανεπαρκεία, ως πολύτι΅ο κοινό αγαθό που χρήζει απόλυτης προστασίας από κάθε αλλαγή χρήσης και από κάθε εκ΅ετάλλευση που αντίκειται στον κοινωφελή τους χαρακτήρα. Κυριότερα θεσ΅ικά εργαλεία προστασίας των ελεύθερων χώρων πρασίνου είναι η δασική και η πολεοδο΅ική νο΅οθεσία.

Α) Συγκεκρι΅ένα, ο Νό΅ος 998/1979 “Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων” κατατάσσει τους ελεύθερους αστικούς χώρους στα πάρκα (εκτάσεις εντός πόλεων ή οικιστικών περιοχών που καλύπτονται από βλάστηση που έχει δη΅ιουργηθεί τεχνητά) και στα άλση (εκτάσεις εντός πόλεων ή οικιστικών περιοχών που καλύπτονται από φυσική δασική βλάστηση) και απαγορεύει οποιαδήποτε αλλαγή προορισ΅ού ή χρήσης αυτών.

Β) Σύ΅φωνα ΅ε την πολεοδο΅ική νο΅οθεσία, ο ν. 1515/1982 (Ρυθ΅ιστικό Σχέδιο Αθήνας), όπως συ΅πληρώθηκε ΅ε τον ν. 2052/1992, αποτελεί νό΅ο - πλαίσιο για τον πολεοδο΅ικό και αστικό σχεδιασ΅ό. Θέτει γενικούς κανόνες και κατευθύνσεις για τα ζητή΅ατα που άπτονται του πολεοδο΅ικού σχεδιασ΅ού της Αθήνας. Ειδικότερα, το Γενικό Πολεοδο΅ικό Σχέδιο της Αθήνας, που καθορίζει την πολεοδο΅ική οργάνωση του ∆ή΅ου Αθηνών, κατοχυρώνει τους υφιστά΅ενους χώρους πρασίνου και προτείνει τη δη΅ιουργία νέων. Τέλος, ο όρος “΅ητροπολιτικά πάρκα” αναφέρεται σε διαδη΅οτικούς κοινόχρηστους χώρους πρασίνου ή σε ΅εγάλες διαδη΅οτικές εκτάσεις που αποδίδονται σε κοινή χρήση συνήθως κατόπιν της κατάργησης άλλων χρήσεων (π.χ. στρατόπεδα). Ο όρος δεν έχει ακό΅α νο΅ικό περιεχό΅ενο. Εδώ πρέπει επίσης να τονιστεί πως οι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι προστατεύονται και από την συνταγ΅ατικά κατοχυρω΅ένη αρχή του ισοζυγίου των κοινοχρήστων χώρων που έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης2, γεγονός που ση΅αίνει ότι επιτρέπεται η αναδιάρθρωσή τους ΅όνον όταν η συνολική επιφάνειά παρα΅ένει η ίδια ή αυξάνεται. Συνταγ΅ατικά κατοχυρω΅ένη είναι και η αρχή του πολεοδο΅ικού κεκτη΅ένου, δηλαδή της ΅η χειροτέρευσης του οικιστικού περιβάλλοντος, όπως οι αρχές αυτές έχουν διαπλασθεί και ερ΅ηνευθεί από το ΣτΕ.

2 Ενδεικτικά αναφέρου΅ε τις αποφάσεις ΣτΕ 866/2001, 2242/1994, 1976/1991, 10/1988 Ολο΅έλειας, 1159/1988 και 2587/1992. Η τελευταία, αναφέρει ότι "Επειδή, ούτως έχουσα η ως άνω πολεοδο΅ική ρύθ΅ισις, ήτοι ΅ετατρέπουσα χώρον χαρακτηριζό΅ενον δια του αναθεωρη΅ένου σχεδίου, ως κοινόχρηστον εις εν ΅έρει οικοδο΅ήσι΅ον, αντίκειται εις τον εκ του άρθρου 24 παρ. 2 του Συντάγ΅ατος και των αρχών προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος και βελτιώσεως των όρων διαβιώσεως συναγο΅ένον θε΅ελιώδη κανόνα, ότι κατά την τροποποίησιν εγκεκρι΅ένων σχεδίων πόλεων δεν επιτρέπεται κατ' αρχήν η ΅είωσις κοινοχρήστων χώρων (βλ. ΠΕ 442/91). Και ναι ΅εν είναι δυνατή η αναδιάταξις των χώρων αυτών δια πολεοδο΅ικούς λόγους, πλην ό΅ως το καθαρόν ποσοστόν των κοινοχρήστων χώρων δέον, αν δεν αυξάνεται, να παρα΅ένει τουλάχιστον εις το αυτό ποσοστόν, γεγονός το οποίον δεν προκύπτει εκ του φακέλου ότι συ΅βαίνει εις την προκει΅ένην περίπτωσιν."

Αθήνα: οι ελεύθεροι χώροι υπό διωγ΅ό

Στην Αθήνα, πόλη που δικαίως συχνά χαρακτηρίζεται από τους ίδιους τους κατοίκους της ως αφιλόξενη, οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου είναι ελάχιστοι και επο΅ένως εξαιρετικά πολύτι΅οι. Εκτός από τους περιαστικούς ορεινούς όγκους, τα δάση και το παράκτιο ΅έτωπο που έχουν ήδη υποστεί ΅η αντιστρεπτή υποβάθ΅ιση, η ΅ητροπολιτική περιοχή της Αθήνας φιλοξενεί λίγους αλλά ση΅αντικούς χώρους πρασίνου. Το Πεδίο του ’ρεως, το πάρκο Ριζάρη, το πάρκο Ελευθερίας, το άλσος Φιλοπάππου, το άλσος Νέας Φιλαδέλφειας, το κτή΅α Συγγρού, το άλσος Γουδί, ο Αρδηττός και βέβαια το Ζάππειο και ο Εθνικός Κήπος είναι ίσως οι πιο γνωστοί χώροι ανάσας για την πόλη. Το ίδιο πρόβλη΅α αντι΅ετωπίζουν βέβαια οι περισσότερες ΅εγάλες πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη τόσο ΅ε την υποβάθ΅ιση των ελεύθερων χώρων της πόλης όσο και ΅ε τα προβλή΅ατα που πλήττουν το περιαστικό δάσος Σέϊχ Σου. ∆υστυχώς ό΅ως, οι περισσότεροι χώροι πρασίνου της Αθήνας υφίστανται συνεχείς και ση΅αντικές πιέσεις υποβάθ΅ισης, όπως, παραχωρήσεις σε ιδιώτες, αλλαγή χρήσης, ανεξέλεγκτη ε΅πορευ΅ατοποίηση από τους ΟΤΑ που τους u948 διαχειρίζονται προς κάλυψη τα΅ειακών τους αναγκών και ΅ε τρόπο ΅η συ΅βατό προς τον χαρακτήρα τους κ.ά. Το κοινό στοιχείο στις παραπάνω περιπτώσεις είναι πως το δη΅όσιο συ΅φέρον προβάλλεται ως βασικός λόγος για τις οποιεσδήποτε επε΅βάσεις που ό΅ως, εν τοις πράγ΅ασι, υποβαθ΅ίζουν αυτούς τους πνεύ΅ονες ζωής της Αθήνας. Κραυγαλέο παράδειγ΅α η χωροθέτηση ολυ΅πιακών εγκαταστάσεων σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα σε ελεύθερους χώρους. Προβάλλοντας ως πρόσχη΅α το δη΅όσιο συ΅φέρον που απορρέει από τη φιλοξενία της Ολυ΅πιάδας του 2004, χώροι αστικού και περιαστικού πρασίνου, όπως το ’λσος Βεΐκου και ο Σχοινιάς καλύφθηκαν ΅ε το τσι΅έντο αθλητικών εγκαταστάσεων. ∆υστυχώς, ακό΅α και η ΅έχρι πρότινος ιδιαίτερα αυστηρή νο΅ολογία του ΣτΕ "υποχώρησε" σε αρκετές περιπτώσεις έργων σχετικών ΅ε τους Ολυ΅πιακούς αγώνες, καθώς το ανώτατο ακυρωτικό δέχτηκε ότι η απρόσκοπτη διεξαγωγή των αγώνων συνιστά περίπτωση “υπέρτερου δη΅οσίου συ΅φέροντος”3. Εκτός ό΅ως από τους Ολυ΅πιακούς Αγώνες, ως δη΅όσιο συ΅φέρον που επιτάσσει την οικοδό΅ηση ελεύθερων χώρων πρασίνου προβάλλονται και άλλοι λόγοι, όπως η χωροθέτηση γηπέδων αθλητικών ο΅άδων. Τέτοια κραυγαλέα περίπτωση είναι αυτή του Παναθηναϊκού που επιβουλεύεται το άλσος Γουδί και ΅ειώνει τις ελπίδες για δη΅ιουργία ΅ητροπολιτικού πάρκου. Ση΅αντικές ελπίδες γεννούν οι ολοένα και αυξανό΅ενες αντιδράσεις πολιτών που εκφράζονται είτε ΅ε΅ονω΅ένα είτε συλλογικά. Σε πολλές ΅άλιστα περιπτώσεις οι παρε΅βάσεις πολιτών έχουν θεα΅ατικό αποτέλεσ΅α καθώς καταφέρνουν να αναχαιτίσουν σοβαρές απειλές, να περιφρουρήσουν το δικαίω΅α πρόσβασης του πολίτη σε χώρους πρασίνου και τελικά να προστατεύσουν τα τελευταία δείγ΅ατα φυσικού περιβάλλοντος στην πόλη. Η Νο΅ική Ο΅άδα επεξεργάστηκε συγκεκρι΅ένες περιπτώσεις υποβάθ΅ισης χώρων αστικού πρασίνου ΅ετά από καταγγελίες ευαισθητοποιη΅ένων πολιτών που αγωνίζονται για την προστασία των χώρων αυτών.

Η έρευνα του WWF Ελλάς

Η Νο΅ική Ο΅άδα Υποστήριξης Πολιτών του WWF Ελλάς4 έχει λάβει αρκετές καταγγελίες για υποβάθ΅ιση ελεύθερων χώρων και ανέλαβε ενδεικτικά να διερευνήσει την κατάσταση u954 κάποιων ση΅αντικών χώρων. Οι χώροι αυτοί είναι: 3 βλ. το σχετικό αφιέρω΅α του περιοδικού "Περιβάλλον και ∆ίκαιο", τεύχος 2/2003

4 Η Νο΅ική Ο΅άδα Υποστήριξης Πολιτών για το περιβάλλον είναι εθελοντική ο΅άδα της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς. Αποτελείται κυρίως από δικηγόρους αλλά και από ΅έλη άλλων σχετικών

- Πεδίο ’ρεως

- Πάρκο Ριζάρη

- ’λσος Νέας Φιλαδέλφειας

- Κτή΅α Συγγρού

Σύ΅φωνα ΅ε τα συ΅περάσ΅ατα της Νο΅ικής Ο΅άδας οι ελεύθεροι χώροι που εξετάστηκαν υφίστανται ση΅αντικές απειλές (καταπατήσεις, περιορισ΅ός στην πρόσβαση των πολιτών, χωροθετήσεις εγκαταστάσεων και κτιρίων, τσι΅εντόστρωση, κ.α.). Το κοινό στοιχείο στις παραπάνω περιπτώσεις είναι πως το δη΅όσιο συ΅φέρον προβάλλεται ως βασικός λόγος για όλες τις ενέργειες που υποβαθ΅ίζουν αυτούς τους πνεύ΅ονες ζωής της Αθήνας. Έτσι, για παράδειγ΅α, η α΅φίβολης νο΅ι΅ότητας παραχώρηση 5 στρε΅΅άτων του Πεδίου ’ρεως στον Πανελλήνιο ΓΣ και η κατασκευή αυθαίρετων εγκαταστάσεων σε συνδυασ΅ό ΅ε τα σχέδια κοπής δένδρων της περιοχής, όπως επίσης η χωροθέτηση Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο πάρκο Ριζάρη, η παραχώρηση έκτασης του άλσους Ν. Φιλαδέλφειας στην ΑΕΚ και η επέκταση του Μεγάρου Μουσικής εις βάρος του Πάρκου Ελευθερίας διαφη΅ίζονται ως έργα που αποσκοπούν στο κοινό καλό. Στην ουσία ό΅ως περιορίζουν τον λιγοστό και ζωτικό χώρο που προσφέρουν στην πόλη αυτοί οι πνεύ΅ονες πρασίνου και υποβαθ΅ίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Ο περιορισ΅ός της έρευνας του WWF Ελλάς σε αυτές τις περιπτώσεις υποβάθ΅ισης ελεύθερων χώρων πρασίνου οφείλεται αποκλειστικά στην ιδιαίτερη ενασχόληση της Νο΅ικής Ο΅άδας ΅ε τις συγκεκρι΅ένες περιπτώσεις και όχι στην αγνόηση άλλων εξωφρενικών περιπτώσεων.

Προτάσεις

Η θεσ΅ική και ουσιαστική θωράκιση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, είναι κρίσι΅ο θέ΅α για την ποιότητα ζωής. Επειδή η απώλεια αυτών των “πνευ΅όνων” πρασίνου της πόλης είναι παντοτινή και δεν αναπληρώνεται, στη συνέχεια παρατίθεται σειρά προτάσεων για την προστασία και σωστή διαχείριση των πράσινων και ελεύθερων χώρων της Αθήνας:

1. Καταγραφή όλων των ελεύθερων χώρων πρασίνου ανά ∆ή΅ο

Η καταγραφή όλων των ελεύθερων χώρων πρασίνου εντός οικισ΅ών είναι το πρώτο βή΅α για την κατοχύρωση του κοινωφελούς χαρακτήρα τους και για την προστασία τους. Κατά το παρελθόν έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες καταγραφής τους, αλλά κα΅ία δεν ΅πορεί να χαρακτηρισθεί ως ολοκληρω΅ένη. Προτείνεται λοιπόν η συγκέντρωση της διαθέσι΅ης πληροφορίας και η ά΅εση απογραφή όλων των ελεύθερων χώρων σε γεωγραφικό σύστη΅α πληροφοριών. Η διαχείριση αυτού του συστή΅ατος για τις ευρύτερες περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ΅πορεί να ανατεθεί στους Οργανισ΅ούς Ρυθ΅ιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Παράλληλα, προτείνεται λοιπόν η έκδοση πράξεων χαρακτηρισ΅ού για κάθε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου που δεν έχει ενταχθεί σε εγκεκρι΅ένο σχέδιο πόλης.

2. Σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου για κάθε πάρκο, άλσος και προστατευό΅ενο χώρο πρασίνου

Τα διαχειριστικά σχέδια θα πρέπει να περιλα΅βάνουν σαφή οριοθέτηση του προστατευό΅ενου χώρου (΅ε παραπο΅πή σε τοπογραφικό διάγρα΅΅α), περιγραφή της τοπογραφίας και των περιβαλλοντικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν την περιοχή (βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά) ΅ε ιδιαίτερη έ΅φαση στην υπάρχουσα βλάστηση και στα είδη πανίδας. Επιπλέον, θα αποτυπώνουν τις υπάρχουσες υποδο΅ές (περίφραξη, κτίρια, δρό΅ους, πλατείες, ΅ονοπάτια, αρδευτικό δίκτυο, σύστη΅α πυρόσβεσης, φωτισ΅ό, κ.α.). Τα διαχειριστικά σχέδια θα καταλήγουν σε διατύπωση προτάσεων για την προστασία και διαχείριση των χώρων αυτών (φύλαξη, διοίκηση, έργα δια΅όρφωσης, απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, κ.α). Κάθε διαχειριστικό σχέδιο θα εγκρίνεται από τη ∆ασική Υπηρεσία. Οι προδιαγραφές για τα διαχειριστικά σχέδια αστικών πάρκων και αλσών χρήζουν έγκρισης ΅ε Κοινή Υπουργική u913 Απόφαση των υπουργών Γεωργίας και ΠΕΧΩ∆Ε.

3. ∆η΅ιουργία διαχειριστικών φορέων ανά πάρκο και προστατευό΅ενο χώρο πρασίνου (εφόσον δεν υπάρχει).

Η διαχείριση των ελεύθερων χώρων κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική συ΅΅ετοχή είναι το κλειδί για την προστασία τους και την παρακολούθηση της νο΅οθεσίας προστασίας τους. Καθώς ό΅ως κάθε παρέ΅βαση που υποβαθ΅ίζει έναν ελεύθερο χώρο κατά κανόνα προβάλλεται ως απαραίτητη για τη διαχείρισή του, προτείνεται η θεσ΅οθέτηση διαχειριστικού φορέα ανά πάρκο και προστατευό΅ενο χώρο πρασίνου. Καθώς βέβαια τούτο δεν είναι εφικτό για τους κοινόχρηστους χώρους ΅ικρής έκτασης, προτείνεται κατ’ αρχήν η θεσ΅οθέτηση τέτοιων φορέων για τα διαδη΅οτικά πάρκα και χώρους πρασίνου και στη συνέχεια η δια νό΅ου θεσ΅οθέτηση ελάχιστης έκτασης. Σε κάθε διαχειριστική αρχή θα πρέπει να διασφαλίζεται η συ΅΅ετοχή των κατοίκων της περιοχής, ενώ επιθυ΅ητή είναι και η συ΅΅ετοχή κάποιας περιβαλλοντικής ΅η-κυβερνητικής οργάνωσης.

4. ∆η΅ιουργία νέων χώρων πρασίνου

Οι υφιστά΅ενοι ελεύθεροι χώροι πρασίνου της Αθήνας, εκτός από τις συνεχείς πιέσεις και την υποβάθ΅ιση που υφίστανται, είναι πολύ λίγοι. Προτείνεται η απαλλοτρίωση ιδιωτικών αδό΅ητων εκτάσεων, και η φύτευσή τους ΅ε στόχο τη δη΅ιουργία νέων πνευ΅όνων αστικού πρασίνου. Ως τέτοιοι χώροι προσφέρονται, ΅εταξύ άλλων, τα στρατόπεδα που απο΅ακρύνθηκαν ή πρόκειται να απο΅ακρυνθούν από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως άλλωστε έχει ήδη ανακοινώσει το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Όσον αφορά στην απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων, υπενθυ΅ίζεται πως για τον σκοπό αυτόν υπάρχει πρόβλεψη στο Ειδικό Τα΅είο Εφαρ΅ογής Ρυθ΅ιστικών και Πολεοδο΅ικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), το οποίο διαχειρίζεται ποσοστό από τον φόρο κατανάλωσης της βενζίνης, καθώς και άλλες εισφορές για το περιβάλλον.

5. Συντονισ΅ός των ενεργειών των ΟΤΑ των ΅εγάλων αστικών κέντρων

Τα ΅εγάλα πολεοδο΅ικά συγκροτή΅ατα της χώρας, δηλαδή η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, έχουν εδώ και καιρό αποκτήσει τη ΅ορφή ΅ητροπολιτικών δή΅ων, χωρίς ό΅ως αυτή η ΅ορφή να έχει αναγνωριστεί νο΅οθετικά και χωρίς να τους έχουν εκχωρηθεί ανάλογες αρ΅οδιότητες.

WWF Ελλάς για τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, Φεβρουάριος 2004

Περίπτωση 1η : Πεδίο ’ρεως

Ι. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ

Από τις αρχές του 20ου αιώνα το πεδίο του ’ρεως δια΅ορφώθηκε ως κοινόχρηστο άλσος των Αθηνών, και ως τέτοιο ε΅φαίνεται στο ρυ΅οτο΅ικό σχέδιο της Αθήνας, έχει δε τεθεί στην ά΅εση και κοινή χρήση των πολιτών της. Ο χαρακτήρας του Πεδίου του ’ρεως ως κοινόχρηστου ’λσους έχει αναγνωρισθεί επίσης από την νο΅ολογία του Συ΅βουλίου της Επικρατείας. Το Πάρκο απειλήθηκε καίρια ΅ε την έναρξη ανέγερσης του Μουσείου Πασσά ΅εταξύ του Πάρκου και της Σχολής Ευελπίδων. Σή΅ερα το ση΅είο αυτό του πάρκου ονο΅άζεται Πλατεία Πρωτο΅αγιάς και έχει τσι΅εντοποιηθεί, καθώς δη΅ιουργήθηκε γκαράζ από ιδιώτη. και ΅ε την ΅εταγενέστερη πρόταση ΅ετεγκατάστασης στο ίδιο ση΅είο του Συ΅βουλίου Επικρατείας. Και οι δύο απειλές αποφεύχθηκαν, ενώ ο σκελετός του Μουσείου κατεδαφίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 1 του π.δ 98/2000 περί κατάργησης του Ειδικού Τα΅είου Μονί΅ων Οδοστρω΅άτων Αθηνών (Ε.Τ.Μ.Ο.Α.), οι δραστηριότητες που σχετίζονται ΅ε τη διεύθυνση, συντήρηση, και εκ΅ετάλλευση του Πεδίου του ’ρεως έχουν ανατεθεί στην ∆ιευρυ΅ένη Νο΅αρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς. Σύ΅φωνα ΅ε την παραγρ. 4 του άρθρο 3 του νό΅ου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων “εις τας διατάξεις του παρόντος Νό΅ου υπάγονται και οι εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών ευρισκό΅εναι εκτάσεις, οι οποίαι καλύπτονται από δασική βλάστηση φυσικώς ή τεχνικώς δη΅ιουργου΅ένης (πάρκα και άλση), ως και αι οπουδήποτε δη΅ιουργού΅εναι δενδροστοιχίαι ή δασικαί φυτείαι”. ειδικοτήτων. Η Ο΅άδα χειρίζεται όλες τις τεκ΅ηριω΅ένες καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες ή ο΅άδες πολιτών στο WWF Ελλάς, παρέχοντας συ΅βουλές και υποστηρίζοντας τη δράση τους. Στις 7-11-1994 εκδόθηκε σύ΅φωνα ΅ε τα άρθρα 66 και 177 του ν.δ. 86/69 “Περί ∆ασικού Κώδικα”, ΅ετά εγκρίσεως του Νο΅άρχη Αθηνών, η υπ’ αριθ΅. 1/1994 δασική απαγορευτική διάταξη του ∆ιευθυντή ∆ασών Αθηνών, η οποία απαγορεύει “για δέκα χρόνια ………..την υλοτο΅ία, κλάδευση, εκρίζωση και φθορά γενικά παντός δασικού δένδρου – θά΅νου και φρυγάνων που φύονται …………… σε πάρκα – άλση και γύρω από αρχαιολογικούς, ιστορικούς χώρους σε ολόκληρη την περιφέρεια της ∆/νσης ∆ασών Αθηνών ………..…….., άνευ άδειας την αρ΅όδιας ∆ασικής Αρχής”. Όπως ΅νη΅ονεύεται στην ως άνω διάταξη, η έκδοση αυτής βασίστηκε “στην ανάγκη να απαγορευθεί η υλοτο΅ία, κλάδευση, εκρίζωση και ζη΅ία γενικά παντός δασικού δένδρου και φρυγάνων σε όλη της περιοχή της Νο΅αρχίας Αθηνών”. Επο΅ένως, για την εκτέλεση οποιωνδήποτε πράξεων που θίγουν το πράσινο εντός του χώρου του ’λσους, πρέπει να εκδοθεί άδεια από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών Αθηνών.

ΙΙ. ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

1. Στις 15-3-1988 παραχωρήθηκε στον Πανελλήνιο Γυ΅ναστικό Σύλλογο από την Κτη΅ατική Εταιρία του ∆η΅οσίου, κατόπιν σύ΅φωνης γνώ΅ης της Ε.Τ.Μ.Ο.Α., η χρήση τ΅ή΅ατος λωρίδας, εντός του χώρου του ’λσους, εκτάσεως 5.661 τ.΅. για την επέκταση των αθλητικών του εγκαταστάσεων. Πέραν, ό΅ως, της α΅φιβόλου νο΅ι΅ότητας παραχώρησης αυτής, ο εν λόγω Σύλλογος προέβη στην κατασκευή αυθαίρετων εγκαταστάσεων ΅έσα στην παραχωρού΅ενη έκταση, κατά σαφή παράβαση των όρων της παραχώρησης και της σχετικής πολεοδο΅ικής νο΅οθεσίας. Συγκεκρι΅ένα, κατά το χρονικό διάστη΅α από τον Οκτώβριο του 1998 έως αρχές του 2001, ο παραπάνω Σύλλογος εκτελούσε αυθαίρετες εργασίες στην εν λόγω έκταση αγνοώντας προκλητικά τις σχετικές συστάσεις της Αστυνο΅ικής Αρχής. Όλες οι πολεοδο΅ικές παραβάσεις έχουν πιστοποιηθεί από την αρ΅όδια ∆ιεύθυνση Πολεοδο΅ίας Αθηνών και έχουν βεβαιωθεί τα σχετικά πρόστι΅α στις υπηρεσίες του ∆ή΅ου Αθηνών, ενώ έχουν εκδοθεί και πρωτόκολλα κατεδάφισης. Ο Σύλλογος ουδε΅ία δραχ΅ή κατέβαλε έως σή΅ερα, ενώ οι αυθαίρετες κατασκευές εξακολουθούν να υφίστανται. Η Νο΅αρχία που έχει την ευθύνη των κατεδαφίσεων παράνο΅ων κτισ΅άτων δεν έχει δραστηριοποιηθεί στην κατεύθυνση της κατεδάφισης των αυθαιρέτων αυτών. Μετά τα παραπάνω ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά των υπευθύνων του Π.Γ.Σ. που εκκρε΅εί για εκδίκαση στο Πλη΅΅ελειοδικείο Αθηνών. 2. Ελλιπής συντήρηση – παρκάρισ΅α αυτοκινήτων 3. Εγκλη΅ατικότητα 4. Ανεξέλεγκτη ε΅πορευ΅ατοποίηση Στον χώρο του άλσους φιλοξενούνται κατά καιρούς διάφορες εκθέσεις ΅ε συνέπεια να δυσχεραίνεται σοβαρά η απρόσκοπτη ΅ετακίνηση των πεζών ΅έσα σε αυτό και να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του ως χώρου περιπάτου, ανάπαυσης και περισυλλογής των κατοίκων της πρωτεύουσας. ∆εν υπάρχει, δε, κα΅ία ΅έρι΅να για τα σκουπίδια, ΅ε αποτέλεσ΅α, ΅ετά το πέρας αυτών των εκθέσεων, ο χώρος να θυ΅ίζει βο΅βαρδισ΅ένο τοπίο. Αυτόν τον καιρό εκπονείται ΅ελέτη για την ανάπλαση του Πεδίου του ’ρεως από την ∆ιευρυ΅ένη Νο΅αρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών, στην οποία, ΅ετά από διαβεβαιώσεις της Νο΅άρχου, δεν προβλέπεται πλέον η διάνοιξη δύο βασικών οδικών αξόνων, όπως προέβλεπε η παλαιότερη. Η διάνοιξη των αξόνων αυτών είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, διότι ΅ετέβαλλε άρδην το ρυ΅οτο΅ικό σχέδιο του πάρκου και δη΅ιουργούσε τις προϋποθέσεις για την ε΅πορευ΅ατοποίηση του. ∆εν είναι τυχαίο ότι το άρθρο 23 & 8 του ν. 2300/1995 προβλέπει τη δυνατότητα λειτουργίας θερινών κινη΅ατογράφων και θεάτρων στον χώρο του πάρκου. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι η υπ’ αριθ΅. 2189/1982 απόφαση του Συ΅βουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι οι εγκαταστάσεις του κέντρου διασκέδασης Green Park προκάλεσαν ουσιώδη ΅εταβολή του προορισ΅ού του χώρου και αναίρεσαν την κοινή του χρήση λόγω της κλειστής και ΅όνι΅ης περίφραξης.

ΙΙΙ. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Λόγω αφενός της προκλητικής αδιαφορίας και αδράνειας των αρ΅όδιων αρχών και αφετέρου λόγω της προσπάθειας ιδιωτικών παραγόντων για ε΅πορική εκ΅ετάλλευση του ’λσους του Πεδίου του ’ρεως, δη΅ιουργήθηκε από περίοικους η “Επιτροπή για τη ∆ιάσωση του Πεδίου του ’ρεως”, που σκοπό έχει να αναδείξει τα προβλή΅ατα που αυτό αντι΅ετωπίζει, να αντισταθεί στις όποιες ενέργειες παραχώρησής του σε ιδιώτες και να ευαισθητοποιήσει τους κατοίκους για την προστασία του ως πνεύ΅ονα πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Ση΅αντικές πληροφορίες για τις κινητοποιήσεις πολιτών για την προστασία του Πεδίου ’ρεως υπάρχουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

http://www.pedioareos.gr/

http://www.asda.gr/elxoroi/alepArews.

http://www.asda.gr/elxoroi/alsosyp.htm

∆ιερεύνηση περίπτωσης: Ηλίας Κυριακόπουλος, ∆ικηγόρος

WWF Ελλάς για τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, Φεβρουάριος 2004

Περίπτωση 2η : Πάρκο Ριζάρη

Ι. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ

Το πάρκο αποτελεί κληροδότη΅α του Γεωργίου Ριζάρη, ο οποίος στη διαθήκη του ση΅είωνε: “Τερπνότατον προς διασκέδασιν των ΅αθητών περιβόλιον, προς διατήρησιν του οποίου διατάττω να ληφθώσιν όλα τα αναγκαία ΅έτρα”. Από τα αρχικά 115 στρέ΅΅ατα του κληροδοτή΅ατος, σή΅ερα έχουν απο΅είνει 50 στρέ΅΅ατα που καλύπτονται από δενδρώδη βλάστηση. Από το 1979 ο χώρος ανήκει στην κυριότητα του ελληνικού δη΅οσίου.

ΙΙ. ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΡΙΖΑΡΗ

Με βάση το άρθρο 5 α.ν. 1331/49, όπως τροποποιήθηκε ΅ε το άρ.1 παρ.5 Ν. 2412/96, προβλέπεται η παραχώρηση ακινήτων του ∆η΅οσίου ΅ε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονο΅ίας και Οικονο΅ικών, "σε Ιδρύ΅ατα και Οργανισ΅ούς ή Σω΅ατεία κοινής ωφελείας για την εκπλήρωση των ειδικών σκοπών τους Ση΅ειώνεται πάντως ότι όταν θεσπίστηκε η διάταξη αυτή το 1949, η παραχώρηση χάριν της οποίας "επεκτάθηκε" η εν λόγω πρόβλεψη γινόταν προς το ΙΚΑ για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Ιδρύ΅ατος Στηριζό΅ενοι στις διατάξεις αυτές, οι Υπουργοί Εθνικής Οικονο΅ίας και Οικονο΅ικών εξέδωσαν την κοινή Υ.Α. 1110245/11.400/Α0010/3 ∆εκ 1999, ΅ε την οποία παραχωρούνται οι επί΅αχες εκτάσεις στο Ίδρυ΅α Γουλανδρή. Από τον Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδό΅ων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) αιτήσεις ακύρωσης στο ΣτΕ, το οποίο εξέδωσε σε Ολο΅έλεια την υπ' αριθ. 604/2002 απόφασή του, ΅ε την οποία δέχτηκε τα εξής: ότι το Ρυθ΅ιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ) (Ν. 1515/85) και το ειδικότερο Γενικό Πολεοδο΅ικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της πόλης των Αθηνών (Υ.Α. ΠΕΧΩ∆Ε 255/45/4-1-1988) ορίζουν το επί΅αχο ακίνητο ως ΅έρος του Πολιτιστικού άλσους και δίνουν τις εξής κατευθύνσεις για τον χειρισ΅ό του χώρου: "∆η΅ιουργία ελεύθερων χώρων πρασίνου, χώρων ανθρώπινης επικοινωνίας, ψυχαγωγίας, πολιτιστικών και πνευ΅ατικών δραστηριοτήτων, χώροι εκδηλώσεων επι΅όρφωσης καθώς και υπόγειο γκαράζ". Στον χάρτη Π1 "περί χρήσεων γης", που συνοδεύει το ΓΠΣ, το εν λόγω οικοδο΅ικό τετράγωνο χαρακτηρίζεται ως "αστικό πράσινο - ελεύθεροι χώροι (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές)". Τέλος, το άρθ. 9 του από 23.2/6.3.1987 π.δ. ΅ε τίτλο "κατηγορίες και περιεχό΅ενο χρήσεων γης", για περιοχές της κατηγορίας "αστικό πράσινο - ελεύθεροι χώροι" εντεταγ΅ένες σε ΓΠΣ επιτρέπει ΅όνο χρήσεις αναψυκτηρίου, αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών κτιρίων και χώρων συναθροίσεως κοινού. Με βάση όλα τα παραπάνω, έκρινε η Ολο΅έλεια του ΣτΕ ότι η ανέγερση του Μουσείου δεν προβλέπεται, και έτσι ακύρωσε την ανωτέρω Κ.Υ.Α. ΅ε την οποία παραχωρήθηκε ο χώρος, αν και ΅ε ΅ειοψηφία. Ενδια΅έσως, ό΅ως, είχαν ψηφιστεί οι νό΅οι 2819/2000 και 2947/2001. Το άρ.16 του Ν. 2819/2000, ΅ε ρύθ΅ιση φωτογραφικού χαρακτήρα, όρισε ότι το τ΅ή΅α του συγκεκρι΅ένου ακινήτου του ∆η΅οσίου, που είχε παραχωρηθεί ΅ε την πιο πάνω Κ.Υ.Α. (που δεν είχε ακό΅η ακυρωθεί) στο Ίδρυ΅α Γουλανδρή, χαρακτηρίζεται ως χώρος ανέγερσης κτιρίου για τη λειτουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Επίσης, έθεσε πολεοδο΅ικούς περιορισ΅ούς (ε΅βαδόν κτιρίου, συντελεστές δό΅ησης- κάλυψης κλπ). Τέλος, όρισε ότι "κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, αντικεί΅ενη στα παραπάνω, δεν εφαρ΅όζεται για το συγκεκρι΅ένο ακίνητο". Τη ρύθ΅ιση αυτή επικύρωσε ουσιαστικά και το άρ.14 Ν. 2947/01, την οποία ΅άλιστα επέκτεινε και σε γειτονικό ακίνητο. Τις διατάξεις αυτές επικαλέστηκαν και οι δικηγόροι του ∆η΅οσίου ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση των πιο πάνω αιτήσεων ακυρώσεως, το τελευταίο ό΅ως αρνήθηκε να τις εφαρ΅όσει, διότι η υπουργική απόφαση που παραχωρούσε το επί΅αχο ακίνητο είχε εκδοθεί πριν από την ψήφιση των νό΅ων αυτών.

Τελευταία εξέλιξη: Με το νό΅ο 3057/2002, που δη΅οσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 10.10.2002, και συγκεκρι΅ένα ΅ε το άρθρο 80, παραχωρείται το επί΅αχο ακίνητο στο Ίδρυ΅α Γουλανδρή. Έτσι, ξεπεράστηκε ο σκόπελος του ενδεχό΅ενου ακυρωτικού ελέγχου από το ΣτΕ σε περίπτωση που εκδιδόταν νέα υπουργική απόφαση. Με τον τρόπο αυτόν καταργήθηκε κάθε έννοια νο΅ι΅ότητας, αφού χρησι΅οποιείται η νο΅οθετική εξουσία της Βουλής κατά τρόπο που αντιβαίνει στο Σύνταγ΅α, προκει΅ένου να αποφευχθεί ο έλεγχος από τα αρ΅όδια ∆ικαστήρια, στον οποίο υπόκεινται οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις, όπως είναι οι υπουργικές αποφάσεις. Μόνη περίπτωση να ελεγχθεί πλέον ο νό΅ος αυτός (και οι προηγού΅ενοι) ως αντισυνταγ΅ατικός είναι να προσβληθεί ΅ε ένδικο βοήθη΅α στα διοικητικά u948 δικαστήρια ή στο ΣτΕ η πράξη έκδοσης της οικοδο΅ικής αδείας που θα πάρει το Μουσείο, οπότε το ∆ικαστήριο θα υποχρεωθεί να ασκήσει παρε΅πίπτοντα έλεγχο συνταγ΅ατικότητας ή ΅η του νό΅ου.

ΙΙΙ. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Με αφορ΅ή την επαπειλού΅ενη κατασκευή του ιδιωτικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο Πάρκο Ριζάρη, ση΅ειώθηκε ευρεία κινητοποίηση πολιτών και φορέων. Παράλληλα, αναπτύχθηκε ένας ση΅αντικός διάλογος ΅έσα από τα ΜΜΕ σχετικά ΅ε την αξία της προαγωγής του πολιτισ΅ού όταν έρχεται σε σύγκρουση ΅ε την προστασία του περιβάλλοντος. Ση΅αντικές παρε΅βάσεις για την προστασία του χώρου και την αλλαγή της χωροθέτησης του ΅ουσείου προήλθαν, ΅εταξύ άλλων, από την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, το Τ΅ή΅α Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, τον Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδό΅ων – Χωροτακτών και το ελληνικό τ΅ή΅α του ICOMOS. Ση΅αντικές πληροφορίες για το Πάρκο Ριζάρη υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.asda.gr/elxoroi\rizari.htm

∆ιερεύνηση περίπτωσης: Νικόλαος Τσι΅πουκάκης, ∆ικηγόρος

WWF Ελλάς για τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, Φεβρουάριος 2004

Περίπτωση 3η : ’λσος Νέας Φιλαδέλφειας

Ι. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ

Το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας είναι ΅ια από τις τελευταίες δασικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Αποτελείται από 470 στρέ΅΅ατα των οποίων η διαχείριση έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας στον ∆ή΅ο Ν. Φιλαδέλφειας.

ΙΙ. ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ

Παρά το γεγονός πως απαγορεύονται άλλες χρήσεις του χώρου πλην εκείνων που αποσκοπούν στη διατήρηση της δασικής βλάστησης, σή΅ερα το άλσος “φιλοξενεί”, ΅εταξύ άλλων, δύο κέντρα διασκεδάσεως, κινη΅ατογράφο, παιδικό σταθ΅ό, περίπτερα διαφόρων χρήσεων, γκαράζ απορρι΅΅ατοφόρων οχη΅άτων, παιδούπολη, εκκλησία, κ.α Η τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή για παραχώρηση έκτασης του άλσους ΅ε σκοπό την ανακατασκευή του σταδίου “Νίκος Γκού΅ας” της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως (ΑΕΚ) και ένταξη του έργου στον γενικότερο σχεδιασ΅ό των Ολυ΅πιακών Αγώνων έχει δικαίως προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής. Η περίπτωση της παραχώρησης έκτασης του άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας στην ΑΕΚ ΅πορεί να χαρακτηρισθεί σκανδαλώδης, διότι τόσο α) η τροποποίηση του Ρυ΅οτο΅ικού Σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας, όσο και β) η παραχώρηση όχι του Σταδίου της ΑΕΚ, αλλά δη΅όσιας έκτασης η οποία παραχωρείται κατά χρήση στην ΑΕΚ για να επεκταθεί το υπάρχον στάδιο, έγιναν ΅ε διάταξη φωτογραφικού χαρακτήρα που πέρασε τον Αύγουστο σε τ΅ή΅α διακοπών της Βουλής, στο άρ.19 του Ν.3044/02 Μάλιστα σε αυτήν τη διάταξη, αντί να περιληφθεί πλήρης περιγραφή της παραχωρού΅ενης έκτασης, προσαρτάται απλώς το τοπογραφικό διάγρα΅΅α σε σ΅ίκρυνση. Στις παραγράφους 2-3 του άρθρου καθορίζονται και όροι δό΅ησης, καθώς και επιτρεπό΅ενες χρήσεις (ανώτατο ύψος κτιρίου 27΅., συντελεστής δό΅ησης 2, ποσοστό κάλυψης 60% κλπ). Το σκεπτικό της παραχώρησης αποκαλύπτεται στην παρ.5 του άρθρου: "Οι εγκαταστάσεις του σταδίου της ΑΕΚ θα παραχωρηθούν άνευ ανταλλάγ΅ατος στην Αθήνα 2004 για τις ανάγκες διεξαγωγής των αγώνων". Είναι ενδιαφέρον ότι επί του άρθρου αυτού δεν κάνει καθόλου λόγο η εισηγητική έκθεση (πιθανώς διότι προστέθηκε εκ των υστέρων). Πλην ό΅ως, λόγω των γνωστών οικονο΅ικών προβλη΅άτων της ΑΕΚ, η άδεια κατεδάφισης του παλιού σταδίου υπογράφηκε ΅όλις την άνοιξη του 2003, ΅ε αποτέλεσ΅α να ΅ην υπάρχει χρόνος να κατασκευαστεί το καινούριο γήπεδο ΅έχρι την Ολυ΅πιάδα, δεδο΅ένου ότι τα έργα ανακατασκευής δεν έχουν ξεκινήσει ακό΅η. Με δύο λόγια, το ∆η΅όσιο παραχωρεί στην ΑΕΚ δωρεάν κάποια έκταση από το ’λσος της Ν. Φιλαδέλφειας, στην οποία θα κατασκευαστεί το καινούριο γήπεδο της ΑΕΚ, καθώς και διάφοροι ε΅πορικοί χώροι (καταστή΅ατα, εστιατόρια κλπ), οι οποίοι βέβαια θα χτιστούν εκεί όπου σή΅ερα υπάρχει πράσινο. Σε αντάλλαγ΅α, υποτίθεται ότι η Πολιτεία θα έπαιρνε τη χρήση του γηπέδου κατά τους Ολυ΅πιακούς του 2004 χωρίς να καταβάλλει κάποιο άλλο αντάλλαγ΅α, ΅όνο που το στάδιο δεν πρόκειται να είναι τότε έτοι΅ο

ΙΙΙ. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το ζήτη΅α της παραχώρησης έκτασης του άλσους Ν. Φιλαδέλφειας σκαλώνει σε δύο ση΅εία: στα οικονο΅ικά προβλή΅ατα της ΑΕΚ, η οποία υποτίθεται ότι πρέπει να χτίσει νέο γήπεδο ΅ε ίδιους πόρους, και στις δικαιολογη΅ένες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, όπως εκφράζονται από τον τοπικό σύλλογο “Φίλοι του δάσους, του πράσινου και του φυσικού περιβάλλοντος”, καθώς και από τον ∆ή΅αρχο και το ∆η΅οτικό Συ΅βούλιο της Ν. Φιλαδέλφειας που συ΅φωνούν ΅εν επί της αρχής, διαφωνούν ό΅ως ΅ε κάποιες λεπτο΅έρειες όπως οι περαιτέρω χρήσεις και η κυκλοφοριακή συ΅φόρηση που θα προκληθεί. Ο ∆ή΅ος Ν. Φιλαδέλφειας προσέφυγε στο ΣτΕ και η υπόθεση εκκρε΅εί, ΅ε αποτέλεσ΅α να παγώσουν οι εργασίες ανακατασκευής του γηπέδου. Το γεγονός έχει προκαλέσει βέβαια αντιδράσεις εκ ΅έρους των οργανω΅ένων συνδέσ΅ων των οπαδών του συλλόγου, οι οποίοι ΅προστά στον κίνδυνο να ΅είνει η αγαπη΅ένη τους ο΅άδα χωρίς τη φυσική της έδρα, ουδόλως ασχολούνται ΅ε την περιβαλλοντική υποβάθ΅ιση του ’λσους. Πάντως, η εισήγηση του Συ΅βούλου Επικρατείας Π. Πικρα΅ένου για την υπόθεση δέχεται ότι παραβιάζονται οι συνταγ΅ατικές διατάξεις που προστατεύουν το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον και προτείνει να γίνει δεκτή η αίτηση του ∆ή΅ου Ν. Φιλαδελφείας. ∆ιερεύνηση περίπτωσης: Νικόλαος Τσι΅πουκάκης, ∆ικηγόρος

WWF Ελλάς για τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, Φεβρουάριος 2004

Περίπτωση 4η: Κτή΅α Συγγρού

I.ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ

Το κτή΅α Συγγρού κληροδοτήθηκε ΅ε την από 1921 διαθήκη της Ιφιγένειας Συγγρού, συζύγου του Ανδρέα Συγγρού, στη “Βασιλική και Γεωργική Εταιρία”, η οποία ΅ετονο΅άστηκε ΅ε το ν.δ. 572/1970 σε “Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστη΅ών”, ΅ε τη ρητή επιθυ΅ία της “να χρησι΅εύει διαρκώς εις την ΅όρφωσιν καλών γεωργών και κηπουρών”. Με την ΅ε αριθ. 103571/7467 Υ.Α. (ΠΕΧΩ∆Ε) της 17/31.12.1991(ΦΕΚ ∆ 968), ΅ε την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδο΅ικό Σχέδιο του ∆ή΅ου Α΅αρουσίου, ολόκληρο το κτή΅α Συγγρού, τα 970 στρέ΅΅ατα που έχουν εναπο΅είνει σή΅ερα από την αρχική έκταση του κληροδοτή΅ατος, κηρύσσονται σαν τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ορίζεται η ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρη΅άτων του.

II. ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ

Το 1949, κατά παρέκκλιση των όρων της διαθέτιδος, η τότε διοίκηση του κτή΅ατος Συγγρού εκ΅ίσθωσε τ΅ή΅α του, ΅ε τα περιεχό΅ενα σε αυτό κτίρια, στο ίδρυ΅α “Βασιλεύς Παύλος” προκει΅ένου να λειτουργήσει εκεί η πρότυπη Σχολή Αναβρύτων. Τη δεκαετία του ΄60 η έκταση του κτή΅ατος Συγγρού περιορίστηκε στα ση΅ερινά του όρια, λόγω απαλλοτρίωσης τ΅ή΅ατός του δυτικά και νότια αυτού ΅ε σκοπό τη διάνοιξη της λεωφόρου Κηφισίας. Το 1981 υπέστη το σοβαρότερο ΅έχρι τότε πλήγ΅α, όταν ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία αποτέφρωσε 407 στρέ΅΅ατα δάσους. Στα τέλη του 2002, αυθαίρετα και χωρίς την άδεια της Πολεοδο΅ίας, έγινε επέκταση και ανακατασκευή σε ένα από τα υπάρχοντα παλιά κτίρια στην καρδιά του κτή΅ατος Συγγρού, για να στεγαστεί το Σώ΅α των Ελλήνων Προσκόπων. Αν και η ∆ιεύθυνση Κληροδοτη΅άτων του Υπουργείου Οικονο΅ικών ζήτησε από το Ινστιτούτο Γεωπονικών Ερευνών να λάβει κάθε νό΅ι΅ο και ενδεδειγ΅ένο ΅έτρο για την προστασία της περιουσίας του Κληροδοτή΅ατος, κι ενώ το ∆ασαρχείο Πεντέλης χαρακτήρισε το συγκεκρι΅ένο ση΅είο δασικό και η Πολεοδο΅ία Α΅αρουσίου έκρινε το κτίσ΅α αυθαίρετο και κατεδαφιστέο (!), το κτίσ΅α εξακολουθεί παρόλα αυτά να βρίσκεται στη θέση του. Πρόπερσι, χωρίς λόγο, κατεδαφίστηκε ένα από τα 3 θερ΅οκήπια που υπήρχαν στο κτή΅α Συγγρού και ο χώρος περιφράχτηκε και ΅παζώθηκε. Ο χώρος αυτός σύ΅φωνα ΅ε σχέδια του ∆ή΅ου Α΅αρουσίου, προοριζόταν να γίνει υπόγειος χώρος στάθ΅ευσης. Τον Ιούλιο του 2003 το κτή΅α Συγγρού κινδύνευσε όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κτή΅α Καρέλλα, το οποίο βρίσκεται ανατολικά και ακριβώς δίπλα του και η οποία εξαπλώθηκε επειδή δεν είχε ληφθεί κα΅ιά ΅έρι΅να από τον ∆ή΅ο για να καθαριστεί ο χώρος. Λίγες ΅έρες αργότερα το κτή΅α Συγγρού κινδύνευσε πάλι από φωτιά στο νότιο τ΅ή΅α του. Κατά τη διάρκεια των ετών που πέρασαν από τη σύνταξη της διαθήκης της Ιφιγένειας Συγγρού, οι συνθήκες στο κτή΅α Συγγρού όσο και στη γύρω από αυτό περιοχή έχουν αλλάξει άρδην. Η έντονη αστικοποίηση, οι άστοχες επε΅βάσεις, η φθορά του χρόνου, η εγκατάλειψη και η έλλειψη διαχείρισης αποτελούν καθη΅ερινές απειλές για το κτή΅α, για τις κτιριακές εγκαταστάσεις -΅ερικές από τις οποίες χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας λόγω της πολιτιστικής τους σπουδαιότητας- και για τη φυσική βλάστηση, η οποία, παρά τις αντιξοότητες και τις πλήγ΅ατα που δέχεται καθη΅ερινά, αναπτύχθηκε σε ένα ενιαίο δασικό οικοσύστη΅α ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Σοβαρές απειλές ό΅ως υφίσταται και το γειτονικό κτή΅α Καρέλλα (ιδιοκτησίας ∆ή΅ου Α΅αρουσίου). Συγκεκρι΅ένα, σύ΅φωνα ΅ε σειρά από καταγγελίες ευαισθητοποιη΅ένων και ενεργών κατοίκων της περιοχής Α΅αρουσίου, στις αρχές του 2004 εγκαταστάθηκε στην περιοχή εργοτάξιο ΅ε άγνωστο αντικεί΅ενο εργασιών. Στο παρελθόν, το κτή΅α έχει κατ’ επανάληψη ΅πει στο στόχαστρο “αναπτυξιακών” σχεδίων, κυρίως από τον ∆ή΅ο Α΅αρουσίου, αλλά και για την κατασκευή ολυ΅πιακών έργων. Τ΅ή΅α του κτή΅ατος είναι εδώ και καιρό καλυ΅΅ένο ΅ε ΅πάζα και σκουπίδια. Ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια και ενόψει των Ολυ΅πιακών Αγώνων το κτή΅α Συγγρού, αλλά και το κτή΅α Καρέλλα, αποτελούν αντικεί΅ενο συζητήσεων, ΅ελετών και προτάσεων για διάφορα έργα. Σκοπός των περισσότερων από αυτά τα σχέδια και τις ΅ελέτες είναι κυρίως η ε΅πορική εκ΅ετάλλευση της περιοχής, σε αντίθεση ΅ε τους όρους του κληροδοτή΅ατος Συγγρού, την ισχύουσα νο΅οθεσία και την επιθυ΅ία των πολιτών για προστασία αυτών των ση΅αντικών πνευ΅όνων αστικού πρασίνου.

III. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τα σχέδια ε΅πορικής εκ΅ετάλλευσης του κτή΅ατος Συγγρού έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις των κατοίκων και των τοπικών φορέων, οι οποίοι ζήτησαν (επιτυχώς) τη συνδρο΅ή του Συ΅βουλίου της Επικρατείας για να αποτρέψουν τις επε΅βάσεις, που θα έθιγαν τον όρο της διαθήκης και αυτό το ίδιο το κτή΅α. Η κινητοποίηση των κατοίκων έχει ως στόχο την προστασία και του κτή΅ατος Καρέλλα. Συγκεκρι΅ένα, τον Αύγουστο του 2003 κατατέθηκε από τα σω΅ατεία “ Οι Φίλοι του ∆άσους Συγγρού”, “Σύλλογος Προστασίας Κηφισιάς”, “Παρέ΅βαση Πολιτών Α΅αρουσίου” και από πολίτες της περιοχής στο ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως κατά των σχετικών ΅ε την προγρα΅΅ατική σύ΅βαση ΅εταξύ Ι.Γ.Ε και των ∆ή΅ων Α΅αρουσίου, Κηφισιάς και Μελισσίων πράξεων των τριών ∆η΅οτικών Συ΅βουλίων και του ∆ιοικητικού Συ΅βουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Ερευνών και παράλληλα αίτηση αναστολής εκτελέσεως κάθε σχετικής εργασίας, την οποία έκανε δεκτή ΅ε απόφασή του ο Πρόεδρος του Β’ Τ΅ή΅ατος ∆ιακοπών του ΣτΕ, αναστέλλοντας προσωρινώς τα σχέδια του Ι.Γ.Ε. και των ∆ή΅ων της περιοχής. Ως αποτέλεσ΅α των αντιδράσεων, το καλοκαίρι του 2003, ο ∆ή΅ος Α΅αρουσίου ΅ε τη σύ΅φωνη του ΙΓΕ κάλεσε το WWF Ελλάς να καταθέσει προτάσεις για την προστασία και ορθή διαχείριση του δάσους. Το WWF Ελλάς ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει εθελοντικά στη σύνταξη προτάσεων, ΅ε τη συ΅΅ετοχή όλων των φορέων και κοινωνικών ο΅άδων που δραστηριοποιούνται για την προστασία του δάσους. Η διαδικασία σύνταξης της σχετικής ΅ελέτης και των προτάσεων ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2004. Αντιδράσεις ό΅ως έχουν υπάρξει και για την προστασία του κτή΅ατος Καρέλλα. Βασικό αίτη΅α είναι ο καθαρισ΅ός του κτή΅ατος, η δενδροφύτευση και ο χαρακτηρισ΅ός του ως χώρος πρασίνου. Ση΅αντικές πληροφορίες για το Κτή΅α Συγγρού και για το Κτή΅α Καρέλλα αλλά και για τις κινητοποιήσεις πολιτών για την προστασία αυτών των ση΅αντικών χώρων υπάρχουν στις σελίδες: http://www.asda.gr/elxoroi/marousi.htm#Συγγρού και www.dasosygrou.gr ∆ιερεύνηση περίπτωσης: Βάλια Κουφοπούλου, Αρχιτέκτων και Ιωάννα Τόπακα, ∆ικηγόρος

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του Παρατηρητηρίου