επιστροφή

για τη δράση της WWF: World Wildlife Fund (WWF)  

Περιβαλλοντική αξιολόγηση της Ολυμπιάδας του 2004

WWF Ελλάς Ιούλιος 2004

Περίληψη

Με το παρόν κεί΅ενο, το WWF Ελλάς επιχειρεί να συ΅βάλει στην αποτί΅ηση του περιβαλλοντικού αποτυπώ΅ατος των Ολυ΅πιακών Αγώνων του 2004. Δυστυχώς, κα΅ία τέτοια προσπάθεια δεν έγινε ως τώρα από τους φορείς που έχουν αναλάβει τη διοργάνωση του ΅εγαλύτερου διεθνούς αθλητικού γεγονότος, καθώς ήδη από τη φάση του σχεδιασ΅ού δεν τέθηκαν συγκεκρι΅ένοι και ΅ετρήσι΅οι περιβαλλοντικοί στόχοι.

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε στόχους και δείκτες που κατέδειξαν τα περιβαλλοντικά οφέλη και τις αποτυχίες της 'πράσινης' Ολυ΅πιάδας 2000 του Σίδνεϊ, αν και στην περίπτωση της Αθήνας τα κριτήρια απλουστεύθηκαν ση΅αντικά. Η Ολυ΅πιάδα της Αθήνας εξετάζεται για τις επιδόσεις της στους εξής το΅είς: - Συνολικός σχεδιασ΅ός ΅ε συγκεκρι΅ένους περιβαλλοντικούς στόχους - Φυσικό περιβάλλον: προστασία φυσικών βιοτόπων - Αστικό περιβάλλον: προστασία ελεύθερων χώρων, αύξηση του αστικού πρασίνου, αναβάθ΅ιση του δο΅η΅ένου περιβάλλοντος - Κατασκευές: χωροθετήσεις ολυ΅πιακών έργων, χρήση οικολογικών ΅εθόδων δό΅ησης, προτεραιότητα στη χρήση υφιστά΅ενων εγκαταστάσεων - Ενέργεια: χρήση ανανεώσι΅ων πηγών ενέργειας - Νερό: στρατηγική για την εξοικονό΅ηση νερού - Απορρί΅΅ατα: ανακύκλωση και ολοκληρω΅ένη διαχείριση απορρι΅΅άτων - Κοινωνική συ΅΅ετοχή: κοινωνική διαβούλευση, διαφάνεια, πληροφόρηση - Γενικά θέ΅ατα: σεβασ΅ός στην περιβαλλοντική νο΅οθεσία Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση, το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπω΅α των Ολυ΅πιακών Αγώνων της Αθήνας είναι απογοητευτικό: ο ΅έσος όρος που προκύπτει από τη βαθ΅ολογία ανά κατηγορία είναι 0,77 ΅ε άριστα το 4. Συγκεκρι΅ένα, στους το΅είς που αφορούν στον συνολικό σχεδιασ΅ό, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ελεύθερων χώρων, το αστικό πράσινο, τις χωροθετήσεις, την οικολογική δό΅ηση, τη χρήση ανανεώσι΅ων πηγών ενέργειας και εξοικονό΅ησης νερού, τα απορρί΅΅ατα, την κοινωνική διαβούλευση και διαφάνεια και τον σεβασ΅ό στην περιβαλλοντική νο΅οθεσία, οι επιδόσεις των Ολυ΅πιακών Αγώνων κυ΅αίνονται από 0 ΅έχρι 2 σε ΅ια κλί΅ακα 0 - 4. Θετικές έως πολύ θετικές επιδόσεις καταγράφονται στους το΅είς των ΅εταφορών και της αναβάθ΅ισης του προσώπου της πόλης, καθώς επίσης και στην ευαισθητοποίηση του κοινού.

Το παράρτη΅α περιέχει τη θέση του WWF International για τους Ολυ΅πιακούς Αγώνες, και καταλήγει σε σειρά συγκεκρι΅ένων προτάσεων για τη ΅είωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής κάθε διοργανώτριας πόλης.

Το WWF Ελλάς καλεί τη ΔΟΕ και κάθε αρ΅όδιο φορέα να λάβει σοβαρά υπόψη του το περιβαλλοντικό ΅άθη΅α της Αθήνας, ώστε στο ΅έλλον να αποφευχθούν οι σοβαρές επιπτώσεις των Ολυ΅πιακών Αγώνων στο περιβάλλον και να επιτευχθεί ΅ια θετική συ΅βολή στην ποιότητα ζωής των επό΅ενων ολυ΅πιακών πόλεων.

Εισαγωγή Λιγότερο από τριάντα η΅έρες έ΅ειναν ΅έχρι την έναρξη των Ολυ΅πιακών Αγώνων της Αθήνας. Στο διάστη΅α που ΅εσολάβησε από το 1997 ΅έχρι σή΅ερα έγινε πολύς λόγος για τις επιπτώσεις των αγώνων στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής. Σε κα΅ία ό΅ως φάση του σχεδιασ΅ού και της προετοι΅ασίας δεν έγινε προσπάθεια για ουσιαστική ενσω΅άτωση περιβαλλοντικών παρα΅έτρων στη ΅εγαλύτερη διοργάνωση που έχει ποτέ αναλάβει η Ελλάδα.

Η περιβαλλοντική αξιολόγηση των Ολυ΅πιακών Αγώνων είναι απαραίτητη για την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρω΅ένη εκτί΅ηση του περιβαλλοντικού κόστους και οφέλους που προκύπτει από τη ΅εγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του κόσ΅ου. Μέχρι στιγ΅ής δεν έχει επιχειρηθεί κα΅ία τέτοια επίση΅η αξιολόγηση από τους φορείς που έχουν αναλάβει την προετοι΅ασία και την υλοποίηση της Ολυ΅πιάδας της Αθήνας. Κάτι τέτοιο δεν έχει καν απαιτηθεί από τη Διεθνή Ολυ΅πιακή Επιτροπή.

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς θεωρεί υποχρέωσή της να συ΅βάλει στην κάλυψη αυτού του ουσιαστικού ελλεί΅΅ατος, επιχειρώντας ΅ια πρώτη αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώ΅ατος των Ολυ΅πιακών Αγώνων του 2004.

Κατά την επταετία που ΅εσολάβησε από την επίση΅η ανάληψη της Ολυ΅πιάδας από την Αθήνα, πολλές φωνές δια΅αρτυρίας τόνισαν ποικίλες αρνητικές για το περιβάλλον πτυχές της διοργάνωσης. Παράλληλα, οι φορείς που έχουν επιφορτισθεί ΅ε τη διοργάνωση προβάλλουν διάφορες πτυχές των έργων ως "πράσινους Ολυ΅πιακούς Αγώνες".

Η πρωτοβουλία του WWF Ελλάς αποκτά ιδιαίτερη ση΅ασία καθώς λιγότερο από ένα ΅ήνα πριν την έναρξη των Αγώνων οι αντικρουό΅ενες απόψεις σχετικά ΅ε το περιβαλλοντικό κόστος και όφελός τους για την πόλη εξακολουθούν να στηρίζονται σε αποσπασ΅ατικά δεδο΅ένα. Όπως ήταν ανα΅ενό΅ενο, η προσπάθεια του WWF Ελλάς συνάντησε το ση΅αντικό ε΅πόδιο της έλλειψης αντικει΅ενικών στοιχείων και πληροφόρησης. Χαρακτηριστική της γενικότερης ΅υστικοπάθειας ΅ε την οποία οι αρ΅όδιοι φορείς αντι΅ετωπίζουν την πορεία των ολυ΅πιακών έργων είναι πως σε πρόσφατα έγγραφα ερωτή΅ατα για συγκεκρι΅ένες πτυχές της ποιότητας των ολυ΅πιακών εγκαταστάσεων η ΟΕΟΑ Αθήνα 2004 περιορίστηκε σε απλή αναφορά στις γενικόλογες περιβαλλοντικές κατευθύνσεις του φακέλου υποψηφιότητας. Έτσι, σίγουρα το τελικό αποτέλεσ΅α υστερεί από ανάλογες προσπάθειες αξιολόγησης προηγού΅ενων ολυ΅πιάδων (όπως π.χ. του Σίδνεϊ) από περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Στόχος της αξιολόγησης αλλά και ευχή του WWF είναι το ΅άθη΅α της Ολυ΅πιάδας του 2004 να χρησι΅εύσει στις επό΅ενες ολυ΅πιακές πόλεις, αλλά και σε επό΅ενες ΅εγάλες διοργανώσεις που πιθανώς να αναλάβει η Ελλάδα, ώστε να αποφευχθούν σοβαρές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Έτσι, τα αποτελέσ΅ατα της αξιολόγησης θα σταλούν και στη Διεθνή Ολυ΅πιακή Επιτροπή, ΅ε την παρότρυνση η περιβαλλοντική διάσταση των Αγώνων να αντι΅ετωπιστεί ειλικρινά ως "τρίτος πυλώνας του Ολυ΅πισ΅ού".

Τη σύνταξη της έκθεσης και την έρευνα για την τεκ΅ηρίωση των αποτελεσ΅άτων ανέλαβε η Θεοδότα Νάντσου, Συντονίστρια Περιβαλλοντικών Δράσεων του WWF Ελλάς.

Στην προσπάθεια συνέβαλαν ΅ε σχόλια, παρατηρήσεις και υλικό οι Μιχάλης Πετράκος .ρ Στατιστικός, Κώστας Κατώπης - Μηχανολόγος ΑΠΕ, Νίκος Χαραλα΅πίδης - Διευθυντής Ελληνικού Γραφείου Greenpeace, Φίλιππος Κιρκίτσος - Διευθυντής Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, Θύ΅ιος Παπαγιάννης, Αρχιτέκτων-Πολεοδό΅ος, Λεωνίδας Λουλούδης, Καθηγητής Γεωπονικού Π.Α. Ευχαριστίες απευθύνου΅ε και στους Γιώργο Καζαντζόπουλο και Χριστίνα Θεοχάρη του Το΅έα Περιβάλλοντος της "Αθήνα 2004" για την παροχή πληροφοριών σχετικά ΅ε τις περιβαλλοντικές δεσ΅εύσεις της Οργανωτικής Επιτροπής "Αθήνα 2004".

Μεθοδολογία Τα στοιχεία που χρησι΅οποιήθηκαν για την αξιολόγηση προέρχονται από ΅ια ποικιλία πηγών, επίση΅ες και ανεπίση΅ες, καθώς η άντληση αξιόπιστης και λεπτο΅ερούς πληροφορίας για τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των έργων από επίση΅ες πηγές (δηλαδή από την Οργανωτική Επιτροπή Αθήνα 2004 ή το ΥΠΕΧ..Ε) στάθηκε σχεδόν αδύνατη. Επίσης αδύνατη στάθηκε η εξασφάλιση αντιτύπου του φακέλου υποψηφιότητας, εκτός από ΅ε΅ονω΅ένες σελίδες αυτού, παρά το γεγονός πως το WWF Ελλάς τον έχει επανειλη΅΅ένα ζητήσει από το ΥΠΕΧ..Ε και από την Αθήνα 2004. Συγκεκρι΅ένα, οι πηγές που χρησι΅οποιήθηκαν είναι οι εξής: - Υλικό από την Οργανωτική Επιτροπή "Αθήνα 2004 ": απάντηση σε σχετική επιστολή του WWF Ελλάς, αλληλογραφία από το 1998, πληροφορία από την ιστοσελίδα www.athens2004.gr - Υλικό από το ΥΠΕΧ..Ε: αλληλογραφία από τον Απρίλιο του 1998 - Υλικό από τον η΅ερήσιο τύπο και το διαδίκτυο - Πληροφορίες από την περιβαλλοντική αξιολόγηση της προηγού΅ενης Ολυ΅πιάδας του Σίδνεϊ 2000 - Υλικό από περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών - Σχετική ε΅πειρία του WWF Ελλάς Οι δείκτες επιλέχθηκαν ΅ε βάση τις περιβαλλοντικές αξιολογήσεις της "πράσινης" Ολυ΅πιάδας του Σίδνεϊ. Καθώς ό΅ως η Αθήνα εξ΄αρχής φάνηκε να υστερεί σοβαρά έναντι του Σίδνεϊ, κάποιοι δείκτες απλουστεύθηκαν ώστε η αξιολόγηση να ΅η φανεί υπερβολική. Δς δείκτες επιλέχθηκαν και εξετάστηκαν το΅είς που είναι ση΅αντικοί για την εκτί΅ηση του περιβαλλοντικού αποτυπώ΅ατος κάθε Ολυ΅πιάδας. Οι το΅είς που επιλέχθηκαν είναι οι εξής: - Συνολικός σχεδιασ΅ός - Φυσικό περιβάλλον - Αστικό περιβάλλον - Κατασκευές - Ενέργεια - Νερό - Απορρί΅΅ατα - Κοινωνική συ΅΅ετοχή - Γενικά θέ΅ατα Κάθε βαθ΅ός αναφέρεται στις επιδόσεις, δηλαδή το περιβαλλοντικό αποτύπω΅α, της επταετίας 1997 - 2004 που ΅εσολάβησε από την ανάληψη της Ολυ΅πιάδας ΅έχρι σή΅ερα. Αν και απο΅ένει περίπου ένας ΅ήνας ΅έχρι την έναρξη της Ολυ΅πιάδας, το WWF Ελλάς εκτι΅ά πως η επίδοση της Αθήνας ως διοργανώτριας πόλης δεν πρόκειται να αλλάξει ουσιαστικά.

Η βαθ΅ολόγηση βασίστηκε σε ποικιλία κριτηρίων, ΅ε βασικότερα την ύπαρξη ή όχι συγκεκρι΅ένων και ουσιαστικών δεσ΅εύσεων, την επίτευξη ολοκληρω΅ένης προσέγγισης στο θέ΅α, την εκτί΅ηση της "κληρονο΅ιάς" που θα αφήσει η Ολυ΅πιάδα στην Αθήνα.

Παράλληλα συνυπολογίστηκε η ε΅πειρία από προηγού΅ενες διοργανώσεις, κυρίως από τους Ολυ΅πιακούς Αγώνες του Σίδνεΐ και της Βαρκελώνης που, σε αντίθεση ΅ε την Ατλάντα, έχουν να επιδείξουν ση΅αντικά περιβαλλοντικά αποτελέσ΅ατα.

Με άριστα το 4, η βαθ΅ολογική κλί΅ακα έχει ως εξής: (4) Πολύ θετική επίδοση (3) Θετική επίδοση (2) Μέτρια επίδοση (1) Απογοητευτική επίδοση (0) Πολύ απογοητευτική επίδοση

Παρουσίαση περιβαλλοντικών δεικτών

Α. Συνολικός σχεδιασ΅ός Περιβαλλοντικός σχεδιασ΅ός

Δεσ΅εύσεις: Ο φάκελος υποψηφιότητας της Αθήνας για τους Ολυ΅πιακούς του 2004 σχεδιάστηκε χωρίς συγκεκρι΅ένους και ΅ετρήσι΅ους περιβαλλοντικούς στόχους. Το 2001, τρία δηλαδή χρόνια πριν την Ολυ΅πιάδα, η "Αθήνα 2004" συνέταξε επίσης γενικόλογο κεί΅ενο ΅ε τίτλο "Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΟΕΟΑ Αθήνα 2004", το οποίο είναι ΅άλλον επικοινωνιακό παρά στρατηγικό κεί΅ενο. Η ΔΟΕ ποτέ δεν απαίτησε συγκεκρι΅ένες δεσ΅εύσεις και έ΅εινε προφανώς ικανοποιη΅ένη από τις γενικόλογες αναφορές του φακέλου υποψηφιότητας.

Το Σίδνεϊ ανέλαβε συγκεκρι΅ένες δεσ΅εύσεις ήδη από τον φάκελο υποψηφιότητας και τις εξειδίκευσε ΅ε το κεί΅ενο "Environmental Guidelines for the Summer Olympic Games ".

H πραγ΅ατικότητα: 'Όπως είναι ανα΅ενό΅ενο, αυτή η έλλειψη περιβαλλοντικών στόχων συνεπάγεται εγγενή δυσκολία στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Ολυ΅πιάδας. Η ύπαρξη ό΅ως περιβαλλοντικών στόχων ήδη από τη φάση του σχεδιασ΅ού ενός τόσο ΅εγάλης έκτασης και προβεβλη΅ένου γεγονότος είναι επιβεβλη΅ένη. Η απουσία τους από τους αγώνες της Αθήνας είναι απόδειξη της έλλειψης σοβαρών περιβαλλοντικών δεσ΅εύσεων και παραγνώρισης της ανάγκης για προστασία, αν όχι αναβάθ΅ισης, της ποιότητας ζωής για τους κατοίκους της πόλης.

Βαθ΅ός επταετίας: Πολύ απογοητευτική επίδοση Περιβαλλοντική αξιολόγηση Η απουσία συγκεκρι΅ένων και ΅ετρήσι΅ων περιβαλλοντικών στόχων δυσχεραίνει κάθε προσπάθεια αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Ολυ΅πιάδας. Το κεί΅ενο Αρχές περιβαλλοντικής πολιτικής της ΟΕΟΑ Αθήνα 2004 δεν ΅πορεί ουσιαστικά να συ΅βάλει σε ΅ια ολοκληρω΅ένη και σοβαρή αξιολόγηση, καθώς δεν περιέχει συγκεκρι΅ένες δεσ΅εύσεις και δείκτες. Μια ολοκληρω΅ένη περιβαλλοντική αξιολόγηση που θα πραγ΅ατοποιηθεί ΅έσα από ΅ια ανοιχτή διαδικασία είναι απαραίτητη για κάθε διοργανώτρια πόλη που σέβεται τους πολίτες της.

Βαθ΅ός επταετίας: Πολύ απογοητευτική επίδοση

Β . Φυσικό περιβάλλον Προστασία βιοτόπων

Δεσ΅εύσεις: Στις Αρχές περιβαλλοντικής πολιτικής της ΟΕΟΑ Αθήνα 2004 η Οργανωτική Επιτροπή δεσ΅εύθηκε πως "το περιβάλλον όχι ΅όνο θα προστατευθεί, αλλά θα βελτιωθεί" και πως "θα ληφθούν ΅έτρα έτσι ώστε το φυσικό περιβάλλον, η πανίδα και η χλωρίδα, να ΅η θιγούν καθόλου στο στάδιο της κατασκευής των έργων".

Το Σίδνεΐ, ανέλαβε συγκεκρι΅ένες δεσ΅εύσεις για προστασία των φυσικών οικοσυστη΅άτων της Νέας Νότιας Ουαλίας. Επιτυχίες των Ολυ΅πιακών του Σίδνεΐ θεωρούνται η αποκατάσταση του ΅αγκρόβιου δάσους του Haslam Creek και η προστασία του βιοτόπου δύο ειδών βατράχων που κινδύνευαν ά΅εσα από εξαφάνιση.

Η πραγ΅ατικότητα της Αθήνας είναι θλιβερή. Η υπόθεση του Σχοινιά, που έλαβε διεθνείς διαστάσεις ως κραυγαλέο παράδειγ΅α υποβάθ΅ισης ση΅αντικού βιοτόπου και περιοχής ΅ε ιστορική αξία, αποτελεί απόδειξη πως η Ολυ΅πιάδα της Αθήνας σχεδιάστηκε και υλοποιείται χωρίς πρόνοια για την προστασία των λίγων φυσικών βιοτόπων της Αττικής. Δυστυχώς, παρά τις διακηρύξεις και τις υποσχέσεις για αναβάθ΅ιση συγκεκρι΅ένων ση΅είων του Σχοινιά, η περιοχή έχει υποστεί ΅η-αντιστρεπτή υποβάθ΅ιση από την κατασκευή του Ολυ΅πιακού Κέντρου Κανό - Κωπηλασίας.

Επιπλέον, η επέκταση του αστικού πολεοδο΅ικού ιστού, όπως θα συζητηθεί στην επό΅ενη ενότητα, δεν ευνοεί την προστασία των τελευταίων φυσικών βιοτόπων του λεκανοπεδίου. Ση΅αντικές φυσικές περιοχές όπως οι ορεινοί όγκοι της Πάρνηθας, του Υ΅ηττού και της Πεντέλης βρίσκονται εγκλωβισ΅ένοι ανά΅εσα σε ολυ΅πιακές εγκαταστάσεις, υποδο΅ές και κεντρικά οδικά δίκτυα, ΅ε συνέπεια να αναδεικνύονται ως ελκυστικές τοποθεσίες ΅όνι΅ης κατοικίας. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε αύξηση της οικιστικής πίεσης προς κάθε περιαστικό πνεύ΅ονα πρασίνου. Όπως είχε επιση΅άνει το WWF Ελλάς το φθινόπωρο του 1998, η πλειονότητα των δασικών πυρκαγιών του "πύρινου" καλοκαιριού εκείνης της χρονιάς συνέβη σε περιοχές πέριξ ολυ΅πιακών εγκαταστάσεων και σχετικών υποδο΅ών (έξι ση΅ειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Σχοινιά), νέων ΅εγάλων οδικών αξόνων και του νέου αεροδρο΅ίου.

Βαθ΅ός επταετίας: Πολύ απογοητευτική επίδοση

Γ . Αστικό περιβάλλον Προστασία ελεύθερων χώρων

Δεσ΅εύσεις: Σύ΅φωνα ΅ε τις Αρχές περιβαλλοντικής πολιτικής της ΟΕΟΑ Αθήνα 2004, "θα γίνει προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθούν στο ΅έγιστο οι υπάρχουσες υποδο΅ές ώστε να ΅η δεσ΅ευθούν υπάρχοντες ελεύθεροι χώροι".

Το Σίδνεϊ έβαλε ως στόχο και πέτυχε σε ση΅αντικό βαθ΅ό την αποκατάσταση και απόδοση στους κατοίκους ΅ιας σειράς από ελεύθερους χώρους που καθαρίστηκαν, φυτεύτηκαν και δια΅ορφώθηκαν για αναψυχή (΅ε δίκτυο ΅ονοπατιών και ποδηλατοδρό΅ων) ΅έσα από το πρόγρα΅΅α Millennium Parklands (΅τφ "πάρκα της χιλιετίας"). Η χωροθέτηση του κύριου όγκου των αθλητικών εγκαταστάσεων έγινε στη ρυπασ΅ένη ΅ε τοξικά περιοχή Homebush Bay, της οποίας η απορρύπανση αποτέλεσε αντικεί΅ενο τεράστιου προγρά΅΅ατος που ολοκληρώθηκε τρία χρόνια ΅ετά τους Αγώνες.

Η πραγ΅ατικότητα: Δυστυχώς στον το΅έα της προστασίας και αναβάθ΅ισης των ήδη λιγοστών ελεύθερων χώρων της πόλης, η Ολυ΅πιάδα της Αθήνας ΅έχρι στιγ΅ής αφήνει αρνητικό αποτύπω΅α. Η χωροθέτηση ολυ΅πιακών εγκαταστάσεων και υποδο΅ών σε αδό΅ητους χώρους που θα ΅πορούσαν και θα έπρεπε να ΅ετατραπούν σε πράσινους χώρους αναψυχής υποβαθ΅ίζει ακό΅η περισσότερο την ποιότητα ζωής στην πόλη και εντείνει την ασφυκτική έλλειψη πρασίνου στην Αθήνα. Η κατασκευή του Κέντρου Πινγκ Πονγκ στο Γαλάτσι, του Ολυ΅πιακού Χωριού στους πρόποδες της Πάρνηθας, του Κέντρου Ιστιοπλοΐας στο θαλάσσιο ΅έτωπο και κολοσσιαίων υποδο΅ών για τη στέγαση των ΜΜΕ στο Μαρούσι είναι παραδείγ΅ατα ΅ιας γενικότερης προσέγγισης των αρ΅όδιων φορέων που αντι΅ετώπισαν κάθε ελεύθερο χώρο σαν οικόπεδο για ολυ΅πιακή εκ΅ετάλλευση. Επιπλέον, λόγω των υπερβάσεων στον τελικό προϋπολογισ΅ό αλλά και στα χρονοδιαγρά΅΅ατα, δεν υλοποιήθηκαν οι δεσ΅εύσεις για έργα ανάπλασης, όπως το πολυδιαφη΅ισ΅ένο οικολογικό πάρκο που είχε σχεδιαστεί για το φαληρικό δέλτα.

Βαθ΅ός επταετίας: Πολύ απογοητευτική επίδοση Αύξηση του αστικού πρασίνου .εσ΅εύσεις: Οι διακηρύξεις για αύξηση του πρασίνου της πόλης κυ΅άνθηκαν ΅εταξύ 820.000 και 100.000.000 δένδρων και θά΅νων (σύ΅φωνα ΅ε σχετικές δηλώσεις του τέως ΥΠΕΧ..Ε Κ. Λαλιώτη). Τα φυτά θα ήταν ΅εσογειακά και προσαρ΅οσ΅ένα στις ιδιαίτερες κλι΅ατικές συνθήκες, άρα ελάχιστα απαιτητικά σε νερό.

Στο Σίδνεϊ οι Ολυ΅πιακοί του 2000 χρησί΅ευσαν ως πρώτης τάξης ευκαιρία για υλοποίηση ΅εγάλου προγρά΅΅ατος φυτεύσεων ΅ε τοπικά είδη. Όπως αναφέρει σχετική αναφορά της Συντονιστικής επιτροπής των Ολυ΅πιακών του 2000 προς τους κατοίκους του Σίδνεϊ, το 1998, δύο χρόνια πριν τους αγώνες, είχαν φυτευτεί 107.000 δένδρα και θά΅νοι στην περιοχή Homebush Bay.

Η πραγ΅ατικότητα: Οι ΅εγάλης έκτασης φυτεύσεις ΅εσογειακών φυτών δεν έγιναν. Σε κάποιες εγκαταστάσεις έγιναν φυτεύσεις άρον άρον και εκτός εποχής. Με δεδο΅ένο πλέον τον περιορισ΅ένο χρόνο που απο΅ένει ΅έχρι τους αγώνες, οι φυτεύσεις που γίνονται είναι εκτός εποχής, άρα σε ΅εγάλο βαθ΅ό καταδικασ΅ένες, και έχουν ως αποκλειστικό στόχο τον προσωρινό εξωραϊσ΅ό της πόλης. Επιπλέον, λόγω των καθυστερήσεων χρησι΅οποιήθηκαν σε ΅εγάλο βαθ΅ό ταχυαυξή είδη που είναι εξαιρετικά υδροβόρα, όπως λεύκες, πλατάνια και ακακίες αλλά και γκαζόν. Συνυπολογίζοντας τις προειδοποιήσεις της ΕΥ.ΑΠ για τον κίνδυνο λειψυδρίας και την ανάγκη χρήσης εναλλακτικών τρόπων άρδευσης των νέων φυτών (που άλλωστε ήταν και δέσ΅ευση του τέως ΥΠΕΧ..Ε Κ. Λαλιώτη), το ΅έλλον αυτών των φυτών είναι χλω΅ό, καθώς ήδη ποτίζονται από το δίκτυο της ΕΥ.ΑΠ. Ήδη στις περισσότερες Ολυ΅πιακές εγκαταστάσεις (π.χ. στον Σχοινιά, στο Κέντρο Τάεκβοντο και στη Μαραθώνια Διαδρο΅ή) τα φυτε΅ένα δεντράκια και οι θά΅νοι έχουν αρχίσει να ξεραίνονται. Αξιέπαινες, αλλά καθόλου ενταγ΅ένες στον συνολικό σχεδιασ΅ό των Αγώνων, είναι οι ΅ε΅ονω΅ένες προσπάθειες του .ή΅ου Αθηναίων για δη΅ιουργία ΅ικρών χώρων πρασίνου σε γειτονιές.

Βαθ΅ός επταετίας: Πολύ απογοητευτική επίδοση Αναβάθ΅ιση του δο΅η΅ένου περιβάλλοντος Η αισθητική κυρίως αναβάθ΅ιση του προσώπου της Αθήνας είναι σαφώς ένα από τα θετικά ση΅εία της Ολυ΅πιάδας του 2004. Η δια του νό΅ου 2833/2000 απο΅άκρυνση των διαφη΅ίσεων από κάθε κτίριο σε κεντρική οδική αρτηρία, η βελτίωση του δικτύου πεζοδρο΅ίων ΅ε ταυτόχρονη διευκόλυνση της κίνησης στην πόλη προσώπων ΅ε ειδικές ανάγκες (αν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι ειδικές ρά΅πες έχουν ΅ετατραπεί σε χώρους στάθ΅ευσης), η ολοκλήρωση ΅έρους του σχεδίου ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, ο καθαρισ΅ός και το πρόγρα΅΅α του Δή΅ου Αθηναίων για φρεσκάρισ΅α των προσόψεων κτιρίων και η επιτάχυνση της ανακαίνισης διατηρητέων κτιρίων σε κεντρικούς οδικούς άξονες άλλαξαν το πρόσωπο της πόλης.

Δυστυχώς αυτή η βελτίωση, που κατά ΅ια έννοια συνεπάγεται και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, δεν περιλα΅βάνει πιο ουσιαστικές και ΅ακροπρόθεσ΅ες παρε΅βάσεις, όπως η θεσ΅ική θωράκιση και η αναβάθ΅ιση των υφιστά΅ενων ελεύθερων χώρων (π.χ.

Εθνικός Κήπος, πάρκο Ελευθερίας, κ.α.). Για τους περισσότερους ελεύθερους και πράσινους χώρους η Ολυ΅πιάδα ση΅αίνει αποψιλωτικά κλαδέ΅ατα και διανοίξεις ΅ε απο΅άκρυνση δένδρων και θά΅νων, καθώς και χαλικοστρώσεις "για λόγους ασφάλειας".

Βαθ΅ός επταετίας: Θετική επίδοση

Δ. Μεταφορές Βελτίωση συστή΅ατος δη΅όσιων ΅εταφορών

Δεσ΅εύσεις: Σύ΅φωνα ΅ε τον φάκελο υποψηφιότητας "Οι Ολυ΅πιακές εγκαταστάσεις θα εξυπηρετηθούν από ΅έσα ΅αζικής ΅εταφοράς και θα ληφθούν ΅έτρα για τη ΅είωση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου." και "Θα ληφθούν ΅έτρα για την ΅είωση του θορύβου στον αστικό και περιαστικό ιστό της πρωτεύουσας , ιδίως κατά τη φάση διεξαγωγής των Αγώνων".

Στο Σίδνεϊ επιτεύχθηκε η ΅εταφορά του 85% των επισκεπτών και αθλητών ΅ε ΅έσα ΅αζικής ΅εταφοράς, κυρίως τραίνα και λεωφορεία. Επιπλέον, έγιναν ση΅αντικές παρε΅βάσεις που διευκόλυναν την πρόσβαση ποδηλατιστών και ατό΅ων ΅ε ειδικές ανάγκες.

Η πραγ΅ατικότητα της Αθήνας στον το΅έα των ΅εταφορών χαρακτηρίζεται από πολλά θετικά ση΅εία. Η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης βασικών έργων ΅εταφορών, που δε σχετίζονται ΅εν ά΅εσα ΅ε τους Ολυ΅πιακούς, αλλά εξυπηρετούν ση΅αντικά τις ΅ετακινήσεις στην ολυ΅πιακή πόλη, είναι ΅ια θετική εξέλιξη. Η ολοκλήρωση του ΅ετρό της Αθήνας, η εισαγωγή στόλου λεωφορείων που κινούνται ΅ε φυσικό αέριο, η προώθηση της κατασκευής του προαστιακού σιδηρόδρο΅ου, καθώς και η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του τρα΅ της Αθήνας αποτελούν παρε΅βάσεις που συ΅βάλλουν θετικά στην τόνωση των προσφερό΅ενων υπηρεσιών από ΅έσα γενικής ΅εταφοράς προς τους κατοίκους της Αθήνας. Τέλος, θετική είναι και η εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την προώθηση της χρήσης ΅έσων ΅αζικής ΅εταφοράς, αν και αυτή περιορίζεται στην ανάγκη περιορισ΅ού της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Ση΅αντική έλλειψη στον το΅έα των ΅εταφορών είναι η αγνόηση της ανάγκης για προώθηση του ποδηλάτου ως ΅έσου κίνησης.

Βαθ΅ός επταετίας: Θετική επίδοση

Ε. Κατασκευές

Χωροθετήσεις Οι περισσότερες χωροθετήσεις δεν έγιναν ΅ε γνώ΅ονα το δη΅όσιο συ΅φέρον, δηλαδή την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ΅ε βάση κυρίως οικονο΅ικά κριτήρια που αφορούσαν στη ΅ετα-ολυ΅πιακή αξία του έργου. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις χωροθετήθηκαν σε ελεύθερους χώρους επιβαρύνοντας ακό΅α περισσότερο ΅ια πόλη που ασφυκτιά από έλλειψη ανοιχτών χώρων για αναψυχή. Όπως ήταν ανα΅ενό΅ενο, το γεγονός αυτό προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις από οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, ιδιαίτερα καθώς οι αποφάσεις ελήφθησαν πίσω από πόρτες κλειστές για κάθε ενδιαφερό΅ενο πολίτη, επιστη΅ονικό ίδρυ΅α ή φορέα της κοινωνίας των πολιτών. Μάλιστα, παρά το γεγονός πως ειδική επιστη΅ονική ο΅άδα του Τ΅ή΅ατος Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ κατέθεσε α΅έσως ΅ετά την ανάληψη της Ολυ΅πιάδας τεκ΅ηριω΅ένη και ολοκληρω΅ένη πρόταση εναλλακτικών και περιβαλλοντικά φιλικών χωροθετήσεων για τα περισσότερα έργα, οι προτάσεις ούτε καν συζητήθηκαν.

Επιπλέον, οι χωροθετήσεις δεν εντάσσονται σε κάποια στρατηγική για την ανάπτυξη της πόλης και την ΅ελλοντική εκτόνωση των κυκλοφοριακών πιέσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγ΅α το Ολυ΅πιακό χωριό, το οποίο χωροθετήθηκε στους πρόποδες τις Πάρνηθας, κοντά σε ήδη πυκνοκατοικη΅ένες περιοχές (Λιόσια). ’λλο κραυγαλέο παράδειγ΅α είναι το Κέντρο Κωπηλασίας στον Σχοινιά που τελικά υποβάθ΅ισε ακό΅α περισσότερο την οικολογικά ευαίσθητη περιοχή και την επιβάρυνε ΅ε ένα εκτετα΅ένο νέο οδικό δίκτυο.

Βαθ΅ός επταετίας: Πολύ απογοητευτική επίδοση Χρήση υφιστά΅ενων εγκαταστάσεων .εσ΅εύσεις: Σύ΅φωνα ΅ε τις Αρχές περιβαλλοντικής πολιτικής της ΟΕΟΑ Αθήνα 2004, "θα γίνει προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθούν στο ΅έγιστο οι υπάρχουσες υποδο΅ές ώστε να ΅η δεσ΅ευθούν υπάρχοντες ελεύθεροι χώροι".

Η πραγ΅ατικότητα πολύ απέχει από τις δεσ΅εύσεις. Αν εξαιρέσει κανείς το υφιστά΅ενο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το Ολυ΅πιακό Στάδιο (Καλογρέζα), η ανακαίνιση και επανάχρηση υφιστά΅ενων κτιρίων ή υποδο΅ών δεν αντι΅ετωπίστηκε ως προοπτική. Η αναφορά στην περιβαλλοντική στρατηγική της "Αθήνα 2004" για αξιοποίηση στο ΅έγιστο των υπαρχουσών υποδο΅ών, ώστε να ΅η δεσ΅ευθούν ελεύθεροι χώροι προκαλεί σοβαρά ερωτη΅ατικά, καθώς η χωροθέτηση των περισσότερων αθλητικών εγκαταστάσεων σε ελεύθερους χώρους αποφασίστηκε αρκετά πριν τη σύνταξή της.

Βαθ΅ός επταετίας: Απογοητευτική επίδοση Χρήση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών Δεσ΅εύσεις: Σύ΅φωνα ΅ε τις Αρχές περιβαλλοντικής πολιτικής της ΟΕΟΑ Αθήνα 2004 στον το΅έα των κατασκευών τονίζεται η ανάγκη χρήσης "καθαρών" δο΅ικών υλικών.

"Το βασικό κριτήριο για την επιλογή φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων και προϊόντων στον το΅έα των κτιριακών κατασκευών, είναι ο περιορισ΅ός των αποβλήτων (και των ανεπιθύ΅ητων περιβαλλοντικών επιπτώσεων) κατά τη φάση της παραγωγής , το χα΅ηλό τους ενεργειακό περιεχό΅ενο, η ΅ειω΅ένη κατανάλωση νερού κατά το στάδιο της επεξεργασίας τους, η καλή συ΅περιφορά τους στην δη΅ιουργία του ΅ικροκλί΅ατος και η ΅η τοξικότητα ΅ετά την ενσω΅άτωσή τους στο κτιριακό κέλυφος". Στη συνέχεια συστήνεται η αποφυγή της χρήσης υλικών από PVC, PCB και άλλα χλωριω΅ένα προϊόντα.

Το Σίδνεϊ έδωσε εξετάσεις και αρίστευσε στην αποφυγή χρήσης τοξικών υλικών στις κατασκευές. Το PVC εξοβελίστηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από το Ολυ΅πιακό Χωριό και τα έργα υποδο΅ής (σωλήνες αποχέτευσης, αγωγοί νερού, καλώδια, κλπ). Για την κατασκευή πολλών αθλητικών εγκαταστάσεων και του αθλητικού χωριού χρησι΅οποιήθηκε ξυλεία ΅ε οικολογική πιστοποίηση από το Forest Stewardship Council. Επιπλέον, στους χώρους των αγώνων εγκαταστάθηκε σύστη΅α ανακύκλωσης και εξοικονό΅ησης νερού.

Η πραγ΅ατικότητα δυστυχώς πολύ διαφέρει από τις υποσχέσεις του φακέλου υποψηφιότητας και τις διακηρύξεις της οργανωτικής επιτροπής. ’λλωστε αυτές οι υποσχέσεις τελικά δεν δεσ΅εύουν τις αναδόχους κατασκευάστριες εταιρείες. Στην περίπτωση του Ολυ΅πιακού Χωριού για παράδειγ΅α οι συ΅βατικές υποχρεώσεις του Οργανισ΅ού Εργατικής Κατοικίας δεν περιλα΅βάνουν την εγκατάσταση ηλιακών συστη΅άτων για ηλεκτροπαραγωγή, θέρ΅ανση ή κλι΅ατισ΅ό. Επιπλέον, δεν υπάρχει συ΅βατική υποχρέωση για εγκατάσταση συστη΅άτων εξοικονό΅ησης νερού ή για τη χρήση περιβαλλοντικά φιλικών υλικών (π.χ. πιστοποιη΅ένη ξυλεία, περιβαλλοντικά αβλαβή ψυκτικά ΅έσα, κ.α).

Βαθ΅ός επταετίας: Πολύ απογοητευτική επίδοση

ΣΤ. Ενέργεια Χρήση ανανεώσι΅ων πηγών και εξοικονό΅ηση ενέργειας

Δεσ΅εύσεις: Σύ΅φωνα ΅ε τις Αρχές περιβαλλοντικής πολιτικής της ΟΕΟΑ Αθήνα 2004, "Οι τεχνολογίες εξοικονό΅ησης ενέργειας πρέπει να βρουν ευρεία εφαρ΅ογή στα νέα κτίρια και γενικότερα στις νέες Ολυ΅πιακές εγκαταστάσεις. Η παθητική ηλιακή αρχιτεκτονική, οι σωστές ΅ονώσεις, η ανάκτηση θερ΅ότητας, η συ΅παραγωγή (π.χ ΅ε βάση το φυσικό αέριο), η χρήση ανανεώσι΅ων πηγών ενέργειας και η ηλεκτρονικές διατάξεις για τη ρύθ΅ιση των λειτουργιών των κτιρίων είναι ΅ερικές ΅όνον από τις εφαρ΅ογές από ΅ια ΅εγάλη γκά΅α καινοτο΅ιών που προσφέρει η νέα ενεργειακή τεχνολογία. Θεα΅ατικά ΅πορεί επίσης να είναι τα αποτελέσ΅ατα από τη χρήση συστη΅άτων φωτισ΅ού χα΅ηλής ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και η ΅εγιστοποίηση της χρήσης του φυσικού φωτός.

"Ενεργητικά" ηλιακά συστή΅ατα ΅πορούν επίσης να χρησι΅οποιηθούν για τη θέρ΅ανση του νερού των κολυ΅βητικών δεξα΅ενών ενώ τα φωτοβολταικά συστή΅ατα ΅πορούν να προσφέρουν συ΅πληρω΅ατική ηλεκτρική ενέργεια σε πολλές από τις σχεδιαζό΅ενες κατασκευές (ενσω΅άτωση στα στοιχεία του κτιριακού κελύφους) και να καλύψουν τις ηλεκτρικές ανάγκες δρό΅ων, πλατειών και εσωτερικών κοινοχρήστων χώρων. Πέρα από την εξοικονό΅ηση συ΅βατικών καυσί΅ων, οι νέες ενεργειακές τεχνολογίες ΅πορούν να συντελέσουν στην αύξηση της αυτονο΅ίας των εγκαταστάσεων , στη ΅είωση της ρύπανσης και στην πτώση του λειτουργικού κόστους από την χρήση της ενέργειας". Επιπλέον, σύ΅φωνα ΅ε σχετικό έγγραφο της ΟΕΟΑ "Αθήνα 2004" προς το WWF Ελλάς ΅ε η΅ερο΅ηνία 19 Μαΐου 2004, "στα νέα έργα, και ειδικά στο Ολυ΅πιακό Χωριό, θα συ΅περιλα΅βάνονται υποστηρικτικές υποδο΅ές για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον ή εναλλακτικών ΅ορφών ενέργειας (ηλιακή και αιολική ενέργεια) η οποία θα χρησι΅οποιείται για τη θέρ΅ανση του νερού και την παροχή ηλεκτροφωτισ΅ού και κλι΅ατισ΅ού.

Τα κτίρια του Ολυ΅πιακού Χωριού θα σχεδιαστούν λα΅βάνοντας υπόψη παρα΅έτρους εξοικονό΅ησης ενέργειας και βιοκλι΅ατικής αρχιτεκτονικής...". Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, οι δεσ΅εύσεις αυτές προκύπτουν από τον φάκελο υποψηφιότητας.

Το Σίδνεϊ αρίστευσε και στη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Συγκεκρι΅ένα, η ηλιακή ενέργεια είχε την τι΅ητική της στο Ολυ΅πιακό Χωριό, στο Super Dome, και στις περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις. Επίσης, εφαρ΅όστηκαν οι αρχές του βιοκλι΅ατικού σχεδιασ΅ού στις ΅εγαλύτερες εγκαταστάσεις, όπως το Ολυ΅πιακό Χωριό.

Η πραγ΅ατικότητα της Αθήνας είναι γκρίζα. Οι ανησυχίες των αρ΅όδιων φορέων και των συναρ΅όδιων υπουργών και οι συνεχείς αναφορές στον Τύπο για την πιθανότητα ενεργειακού ελλεί΅΅ατος ή ακό΅α και ΅πλακ άουτ κατά τη διάρκεια των αγώνων αποτελεί απόδειξη πως: 1. Οι Ολυ΅πιακοί Αγώνες είναι ΅ια εξαιρετικά ενεργοβόρος υπόθεση 2. Οι Ολυ΅πιάδα της Αθήνας δεν θα αξιοποιήσει τον αττικό ήλιο για την παραγωγή ανανεώσι΅ης ενέργειας Ιδέες και εφικτές προτάσεις και για τη χρήση ανανεώσι΅ων πηγών ενέργειας υπήρξαν έγιναν τόσο από το Κέντρο Ανανεώσι΅ων Πηγών Ενέργειας, όσο και από περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως η Greenpeace. Έτσι, κατασκευάζοντας ένα συ΅βατικό και φτωχό σε κατασκευαστικές καινοτο΅ίες Ολυ΅πιακό Χωριό, η ολυ΅πιακή πόλη της Αθήνας έχασε την ιστορικά ση΅αντικότερη ίσως ευκαιρία για προώθηση εφικτών λύσεων για τη ΅εγάλη στροφή του ενεργειακού το΅έα της χώρας από τον περιβαλλοντικά ρυπογόνο λιγνίτη προς ανανεώσι΅ες φυσικές πηγές.

Βαθ΅ός επταετίας: Πολύ απογοητευτική επίδοση Ζ . Νερό Στρατηγική για την εξοικονό΅ηση νερού .εσ΅εύσεις: Σύ΅φωνα ΅ε σχετικό έγγραφο της ΟΕΟΑ "Αθήνα 2004" προς το WWF Ελλάς ΅ε η΅ερο΅ηνία 19 Μαΐου 2004, "στο Ολυ΅πιακό Χωριό και στους Χώρους Αθλητικών Εγκαταστάσεων θα χρησι΅οποιηθεί η πιο εξελιγ΅ένη τεχνολογία για την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών και των αναγκών υδροδότησης....". Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, οι δεσ΅εύσεις αυτές προκύπτουν από τον φάκελο υποψηφιότητας.

Το Σίδνεϊ επένδυσε στην προσπάθεια για εξοικονό΅ηση νερού και προστασία υδατικών οικοσυστη΅άτων, θέτοντας συγκεκρι΅ένες στρατηγικές κατευθύνσεις. Το φιλόδοξο σχέδιο Water Reclamation and Management Scheme ήταν ΅ια καλά σχεδιασ΅ένη πρωτοβουλία ΅είωσης της κατανάλωσης νερού και ΅εγιστοποίησης της χρήσης ανακυκλω΅ένου νερού. Επιπλέον, στις ολυ΅πιακές εγκαταστάσεις τοποθετήθηκαν ειδικές συσκευές εξοικονό΅ησης, ενώ η στέγη του Super Dome σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συλλέγει νερό για άρδευση του χλοοτάπητα.

Η πραγ΅ατικότητα της Αθήνας δεν συ΅βάλει καθόλου στη ΅είωση της κατανάλωσης ή στην εξοικονό΅ηση νερού. Παρά τις προτάσεις και υποσχέσεις, κα΅ία πρόβλεψη δεν έγινε ώστε στο Ολυ΅πιακό Χωριό να τοποθετηθούν συστή΅ατα εξοικονό΅ησης νερού.

Έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως οι ήδη ετεροχρονισ΅ένες φυτεύσεις θα αρδεύονται ΅ε νερό της ΕΥ.ΑΠ (για όσο αντέξουν), ενώ το κωπηλατοδρό΅ιο του Σχοινιά σε περιόδους ξηρασίας θα υδροδοτείται επικουρικά από τη λί΅νη Μαραθώνα ΅έσω ειδικού αγωγού ΅ήκους 16 χιλιο΅έτρων.

Βαθ΅ός επταετίας: Πολύ απογοητευτική επίδοση

Η. Απορρί΅΅ατα Ολοκληρω΅ένη διαχείριση απορρι΅΅άτων και ανακύκλωση

Δεσ΅εύσεις: Σύ΅φωνα ΅ε τις Αρχές περιβαλλοντικής πολιτικής της ΟΕΟΑ Αθήνα 2004, "Για όλες τις Ολυ΅πιακές εγκαταστάσεις να προβλεφθεί ένα σύστη΅α σωστής χωροθέτησης των χώρων υποδοχής των απορρι΅΅άτων καθώς και έγκαιρης αποκο΅ιδής τους κατά τη διάρκεια των Ολυ΅πιακών Αγώνων". Όσον αφορά στο Ολυ΅πιακό Χωριό, "θα πρέπει να σχεδιαστεί ένα σύστη΅α διαλογής των απορρι΅΅άτων στην πηγή και να προβλεφθούν οι ανάλογοι χώροι για την τοποθέτηση των ση΅είων συγκέντρωσής τους ΅ε τρόπο που να διευκολύνονται οι χρήστες (π.χ ΅ε τη σωστή σή΅ανση)". Επιπλέον, σύ΅φωνα ΅ε σχετικό έγγραφο της ΟΕΟΑ "Αθήνα 2004" προς το WWF Ελλάς ΅ε η΅ερο΅ηνία 19 Μαΐου 2004, "Το σύστη΅α περιβαλλοντικά βιώσι΅ης διαχείρισης απορρι΅΅άτων που θα εφαρ΅οσθεί στους Ολυ΅πιακούς και Παραολυ΅πιακούς Αγώνες του 2004 διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: . Επίτευξη υψηλού ποσοστού ανακύκλωσης / ανάκτησης υλικών . Έλεγχος των απορρι΅΅άτων ΅ε τη χρήση ανακυκλώσι΅ων υλικών συσκευασίας Το Σίδνεϊ εφάρ΅οσε ολοκληρω΅ένο σύστη΅α διαχείρισης απορρι΅΅άτων που βασίστηκε σε εξειδικευ΅ένη στρατηγική ΅ε τίτλο "Waste Management for the Olympics - Policies and Infrastructure for the 2000 Olympics and Homebush Bay Development". Η στρατηγική είχε ως βασική κατεύθυνση τη ΅είωση του όγκου των απορρι΅΅άτων αλλά και τον διαχωρισ΅ό σε κο΅ποστοποιήσι΅α, ανακυκλώσι΅α και υπολει΅΅ατικά απορρί΅΅ατα, ενώ ακό΅α και οι ΅εγάλοι χορηγοί πιέστηκαν για να χρησι΅οποιήσουν ανακυκλώσι΅ες συσκευασίες. Επίσης, σύ΅φωνα ΅ε την περιβαλλοντική αξιολόγηση των Ολυ΅πιακών Αγώνων του 2000 από την περιβαλλοντική συ΅΅αχία οργανώσεων Green Games Watch 2000, το 90% των απορρι΅΅άτων επαναχρησι΅οποιήθηκε ή ανακυκλώθηκε. Η επιτυχία αυτή οφείλεται στην εφαρ΅ογή ολοκληρω΅ένης στρατηγικής διαχείρισης απορρι΅΅άτων, στην οποία η ανακύκλωση κατείχε εξέχουσα θέση. Για το Σίδνεϊ η ανακύκλωση δεν περιορίστηκε στην τοποθέτηση κάδων διαχωρισ΅ού των απορρι΅΅άτων.

Η πραγ΅ατικότητα πολύ απέχει από τις υποσχέσεις και ακό΅α περισσότερο από την ε΅πειρία του Σίδνεϊ. Στο σύνολό της η διοργάνωση δεν θα συνεισφέρει ΅ε κανέναν τρόπο στη βελτίωση του ήδη πολύ προβλη΅ατικού και κορεσ΅ένου συστή΅ατος διαχείρισης απορρι΅΅άτων της πρωτεύουσας. Στο Ολυ΅πιακό Χωριό, παρά τις πολύ συγκεκρι΅ένες και εφικτές προτάσεις της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, δεν θα εφαρ΅οστεί ολοκληρω΅ένο πρόγρα΅΅α διαχείρισης απορρι΅΅άτων, αλλά το σύστη΅α θα περιοριστεί στον απλό διαχωρισ΅ό τους.

Επιπλέον, όσον αφορά στην ανακύκλωση απορρι΅΅άτων, η πραγ΅ατικότητα της Αθήνας απέδειξε πως για τους Ολυ΅πιακούς του 2004 η ανακύκλωση είναι ΅ια επικοινωνιακή υπόθεση που στα΅ατάει στην τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης. Οι Ολυ΅πιακοί δε λειτούργησαν τελικά ως καταλύτης για τη βελτίωση του συστή΅ατος ανακύκλωσης απορρι΅΅άτων της Αθήνας, σε αντίθεση ΅ε τις αρχικές υποσχέσεις. Επιπλέον, στον το΅έα της ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων δεν έχει υπάρξει κα΅ία απολύτως πρόνοια. Έτσι, η Αθήνα δεν θα κληρονο΅ήσει τίποτα θετικό σε αυτόν τον το΅έα από τους Ολυ΅πιακούς Αγώνες.

Βαθ΅ός επταετίας: Πολύ απογοητευτική επίδοση Θ . Κοινωνική συ΅΅ετοχή Κοινωνική διαβούλευση .εσ΅εύσεις: Η κοινωνική διαβούλευση κατά τον σχεδιασ΅ό και την προετοι΅ασία των Αγώνων της Αθήνας δεν αποτέλεσε στόχο ούτε της ΟΕΟΑ "Αθήνα 2004", αλλά ούτε και των αρ΅όδιων κυβερνητικών φορέων.

To Σίδνεϊ επένδυσε στη συνεργασία ΅ε την κοινωνία των πολιτών. Η περιβαλλοντική συ΅΅αχία Green Watch Games, ΅ια κοινωνική πρωτοβουλία ΅ε στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής συ΅΅ετοχής και του διαρκούς κοινωνικού ελέγχου κάθε περιβαλλοντικής πτυχής των Αγώνων του 2000, αναγνωρίστηκε θεσ΅ικά από την Κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας. ’λλες ΅η κυβερνητικές οργανώσεις όπως η Greenpeace και το WWF ανα΅ίχθηκαν επίσης ενεργά ΅ε στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώ΅ατος της Ολυ΅πιάδας για το Σίδνεϊ. Η εποικοδο΅ητική τους συ΅βολή, που σε αρκετές περιπτώσεις ήταν αρκετά επικριτική προς την πορεία της διοργάνωσης, βασίστηκε σε ένα γενικότερο πνεύ΅α αποδοχής προτάσεων και κριτικής από οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς.

Η πραγ΅ατικότητα της Αθήνας αποτελεί απόδειξη πως η διοργανώτρια πόλη της Ολυ΅πιάδας του 2004 δεν διδάχθηκε τίποτα από την ε΅πειρία του Σίδνεϊ. Η συνεργασία ΅ε περιβαλλοντικές οργανώσεις υπήρξε ιδιαίτερα προβλη΅ατικός το΅έας για τους φορείς διοργάνωσης της Ολυ΅πιάδας του 2004. Ενώ ο φάκελος υποψηφιότητας που τελικά υπερψηφίστηκε από τη ΔΟΕ τον Σεπτέ΅βριο του 2004 σχεδιάστηκε χωρίς κα΅ία συ΅΅ετοχή κοινωνικών ο΅άδων ή ΅η κυβερνητικών οργανώσεων και η έγκριση των χωροθετήσεων των έργων προωθήθηκε επίσης χωρίς κοινωνική διαβούλευση, η "Αθήνα 2004" ζήτησε συνεργασία ΅ε περιβαλλοντικές οργανώσεις για τη διαφή΅ιση του περιβαλλοντικού προσώπου της Ολυ΅πιάδας. Όπως ήταν ανα΅ενό΅ενο, τέτοια συνεργασία δεν επιτεύχθηκε καθώς δεν απέβλεπε σε ουσιαστική βελτίωση των ολυ΅πιακών περιβαλλοντικών επιδόσεων. Αντίθετα, η ΅υστικότητα που ακολουθήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της χωροθέτησης και κατασκευής των έργων και η έλλειψη ενη΅έρωσης και κοινωνικής συ΅΅ετοχής προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις περιβαλλοντικών και πολιτιστικών ο΅άδων και οργανώσεων. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του κωπηλατοδρο΅ίου στον Σχοινιά, οι αντιδράσεις γρήγορα έλαβαν διεθνή διάσταση, ενώ προκλήθηκε και παρέ΅βαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασφάλιση ΅έτρων προστασίας στοιχείων του βιοτόπου. Ση΅αντικές ό΅ως αντιδράσεις προκάλεσαν και άλλες προβλη΅ατικές χωροθετήσεις, όπως το Κέντρο Πινγκ Πονγκ στο Γαλάτσι, το Κέντρο Ιστιοπλοΐας στον ’γιο Κοσ΅ά, το Ολυ΅πιακό Χωριό στους πρόποδες της Πάρνηθας και το Χωριό Τύπου στο Μαρούσι.

Σε κάποια ήσσονος ση΅ασίας θέ΅ατα και δράσεις, όπως το πρόγρα΅΅α οικο-εκδρο΅ών και η έκδοση εκπαιδευτικού υλικού η "Αθήνα 2004" διαφή΅ισε δεόντως τη συνεργασία ΅ε περιβαλλοντικές ο΅άδες και το Μουσείο Γουλανδρή, υπό τον τίτλο "Ολυ΅πιακή Περιβαλλοντική Συ΅΅αχία". Επιπλέον, η υπογραφή ΅νη΅ονίου συνεργασίας ΅ε τη UNEP (περιβαλλοντικό πρόγρα΅΅α του ΟΗΕ) σε δράσεις ευαισθητοποίησης για το νερό και τα σκουπίδια διαφη΅ίστηκε υπέρ΅ετρα σαν "έ΅πρακτη απόδειξη της στενής σχέσης αθλητισ΅ού και περιβάλλοντος". Η συνεργασία ό΅ως αυτή τελικά δεν προβλέπεται να έχει κα΅ία ουσιαστική επίδραση στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώ΅ατος των Ολυ΅πιακών της Αθήνας, αλλά απλά θα αποτελέσει ένα καλό επικοινωνιακό εργαλείο.

Βαθ΅ός επταετίας: Απογοητευτική επίδοση Διαφάνεια Το Σίδνεϊ αρίστευσε και στο ζήτη΅α της διαφάνειας στην πληροφόρηση γύρω από κάθε πτυχή της διοργάνωσης της Ολυ΅πιάδας. Εκτός από την πολύ περιεκτική σε ουσιαστική πληροφορία επίση΅η ιστοσελίδα, η Συντονιστική Αρχή για τους Ολυ΅πιακούς (Olympic Coordination Authority-OCA) εξέδιδε ετήσιες αναφορές "προς τους πολίτες της Νέας Νότιας Ουαλίας". Αυτές οι αναφορές που ήταν διαθέσι΅ες προς κάθε ενδιαφερό΅ενο πολίτη, περιείχαν σοβαρή πληροφορία για την πορεία και ποιότητα των έργων, καθώς και στοιχεία για την κατάσταση του ολυ΅πιακού προϋπολογισ΅ού.

Η πραγ΅ατικότητα της Αθήνας απέχει πολύ από την ε΅πειρία του Σίδνεϊ. Αρχικά, η διαφάνεια στην πληροφορία για θέ΅ατα που αφορούν το περιβάλλον, κυρίως ζητή΅ατα σχετικά ΅ε τις χωροθετήσεις, ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Επανειλη΅΅ένα αιτή΅ατα του WWF Ελλάς προς το ΥΠΕΧ..Ε για ενη΅έρωση σχετική ΅ε τις χωροθετήσεις του κωπηλατοδρο΅ίου στον Σχοινιά και το περιεχό΅ενο του φακέλου υποψηφιότητας έ΅ειναν αναπάντητα. Όταν ό΅ως γιγαντώθηκαν οι αντιδράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων για την έλλειψη πληροφόρησης, διαφάνειας και συνεργασίας, διευκολύνθηκε ση΅αντικά η πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, τουλάχιστον για κάποιες ΅εγάλες οργανώσεις διεθνούς απήχησης. Εδώ πρέπει να ση΅ειωθεί πως η αρχικά αρνητική στάση του ΥΠΕΧ..Ε στο θέ΅α της παροχής εγγράφων, ιδιαίτερα στην περίπτωση του Σχοινιά, βελτιώθηκε αισθητά όταν αυξήθηκε η πίεση από οργανώσεις που ασχολήθηκαν ΅ε το ζήτη΅α. Η ΟΕΟΑ "Αθήνα 2004" επέδειξε κάποια ευαισθησία στο θέ΅α της διαφάνειας και της παροχής πληροφοριών, αποφεύγοντας ό΅ως να παράσχει συγκεκρι΅ένες απαντήσεις και έγγραφα (όπως η περιβαλλοντική στρατηγική που ήταν ούτως ή άλλως διαθέσι΅η στο διαδίκτυο από ιστοσελίδα φορέα άσχετου ΅ε την ΟΕΟΑ Αθήνα 2004).

Βαθ΅ός επταετίας: Απογοητευτική επίδοση Πληροφόρηση Το Σίδνεϊ υλοποίησε ΅ια σειρά από πρωτοβουλίες ΅ε στόχο την ευρεία διάδοση ουσιαστικής πληροφόρησης για κάθε πτυχή των Αγώνων. Εκτός από την επίση΅η ιστοσελίδα της OCA, υποστηρίχθηκε η συ΅΅ετοχή ΅η κυβερνητικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών στο πρόγρα΅΅α πληροφόρησης. Έτσι, η συ΅΅αχία Green Games Watch 2000 είχε πρόσβαση σε πληροφορία, την οποία στη συνέχεια δη΅οσίευε είτε ΅ε έντυπο ενη΅ερωτικό υλικό, είτε δια των ΜΜΕ, είτε δια της συνεχώς ενη΅ερω΅ένης ιστοσελίδας της.

Η επίση΅η αποδοχή του ρόλου των οργανώσεων από την OCA και η παροχή πληροφόρησης και στήριξης προς τις πρωτοβουλίες τους ήταν κρίσι΅ος παράγοντας για την επιτυχία της προσπάθειας.

Η πραγ΅ατικότητα της Αθήνας χαρακτηρίζεται από την έλλειψη αξιόπιστης πληροφόρησης για ουσιαστικές πτυχές του περιβαλλοντικού αποτυπώ΅ατος των Ολυ΅πιακών Αγώνων. Για παράδειγ΅α, η ιστοσελίδα της ΟΕ "Αθήνα 2004" www.athens2004.gr, η βασική δηλαδή πηγή πληροφόρησης του κοινού για την Ολυ΅πιάδα, παρέχει επιγρα΅΅ατικά ΅όνο κάποιες γενικές προτάσεις που δυνητικά θα ΅πορούσαν να εφαρ΅οστούν για την επίτευξη περιβαλλοντικά αποδεκτών αποτελεσ΅άτων. Δεν περιέχει ό΅ως κα΅ία αναφορά σε δεσ΅εύσεις και χρονοδιαγρά΅΅ατα, στο περιεχό΅ενο του φακέλου υποψηφιότητας, δεν ενη΅ερώνει ουσιαστικά για την πρόοδο των έργων και δεν περιέχει έγγραφα ΅εγάλου ενδιαφέροντος όπως η περιβαλλοντική στρατηγική. Επιπλέον, ειδικά στο κο΅΅άτι που αφορά στο περιβάλλον, δεν ενη΅ερώνεται σχεδόν ποτέ. Η ιστοσελίδα είναι απλά εργαλείο διαφή΅ισης των Αγώνων και όχι εργαλείο πληροφόρησης. Το ίδιο ισχύει και για τις ιστοσελίδες της Γενικής Γρα΅΅ατείας Ολυ΅πιακών Αγώνων, του Υπουργείου Τύπου & ΜΜΕ και της Ελληνικής Ολυ΅πιακής Επιτροπής. Η ίδια λογική, δηλαδή η διαφή΅ιση και όχι η πληροφόρηση, ακολουθήθηκε και από το έντυπο υλικό που εξέδωσε η "Αθήνα 2004". Μοναδική σταθερή πηγή και σύ΅΅αχος πληροφόρησης κάθε ενδιαφερό΅ενου πολίτη για την Ολυ΅πιάδα ήταν ΅έχρι στιγ΅ής ο Τύπος, κυρίως οι εφη΅ερίδες, στις οποίες ευτυχώς έγινε εκτενής παρουσίαση και συζήτηση για το περιβαλλοντικό αποτύπω΅α της Ολυ΅πιάδας.

Βαθ΅ός επταετίας: Απογοητευτική επίδοση

Ι. Γενικά Σεβασ΅ός στην περιβαλλοντική νο΅οθεσία

Δεσ΅εύσεις: Σύ΅φωνα ΅ε τον φάκελο υποψηφιότητας, "όλες οι εργασίες οι οποίες θα εκτελεσθούν για την οργάνωση των Αγώνων θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις που θέτει η εθνική νο΅οθεσία...". Επίσης, σύ΅φωνα ΅ε τις Αρχές περιβαλλοντικής πολιτικής της ΟΕΟΑ Αθήνα 2004, "για την επίτευξη των στόχων απαιτείται: η εφαρ΅ογή - και συχνά υπερκάλυψη -της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νο΅οθεσίας." Η πραγ΅ατικότητα είναι πολύ διαφορετική. Η ισχύουσα περιβαλλοντική νο΅οθεσία που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των ολυ΅πιακών έργων παρακά΅φθηκε στις περισσότερες χωροθετήσεις. Οι χωροθετήσεις των ολυ΅πιακών εγκαταστάσεων και οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο Ρυθ΅ιστικό Σχέδιο της Αθήνας έγιναν δια νό΅ου (2730/1999 και 2833/2000), ΅ε στόχο να ΅ειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος προσφυγής στη δικαιοσύνη φορέων που αντιτίθενται σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο διευθετήθηκε η αυξη΅ένη δυσαρέσκεια ο΅άδων πολιτών και οργανώσεων για την επιλογή χωροθετήσεων που επηρεάζουν σοβαρά τη ζωή στην πόλη χωρίς κα΅ία διαδικασία διαβούλευσης και διαλόγου. Αυτό συνέβη παρά τις αρχικές δεσ΅εύσεις της κυβέρνησης πως οι χωροθετήσεις θα ακολουθούσαν την ισχύουσα τότε διαδικασία της προέγκρισης χωροθέτησης και της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Η πιο κραυγαλέα ίσως περίπτωση παράκα΅ψης της ισχύουσας νο΅οθεσίας είναι η υπόθεση του Ολυ΅πιακού Χωριού Τύπου και του Χωριού Φιλοξενίας Δη΅οσιογράφων στο Μαρούσι. Η χωροθέτηση του κέντρου σε αδό΅ητο χώρο κοντά στο Ολυ΅πιακό Στάδιο κατά παρέκκλιση των ισχυόντων όρων δό΅ησης προκάλεσε την ισχυρή αντίδραση πολιτών της περιοχής. Η υπόθεση έφθασε στο Συ΅βούλιο της Επικρατείας, η Ολο΅έλεια του οποίου ακύρωσε τη χωροθέτηση (απόφαση 1528/2003). Τον τελικό λόγο ό΅ως είχε πεισ΅ατικά το ΥΠΕΧ..Ε, το οποίο προώθησε προς ψήφιση από τη Βουλή τον νό΅ο 3207/2003, δη΅ιουργώντας έτσι σχέδιο πόλεως στην περιοχή και δίνοντας ταυτόχρονα άδεια δό΅ησης! Βαθ΅ός επταετίας: Πολύ απογοητευτική επίδοση Ευαισθητοποίηση κοινού Δεσ΅εύσεις: Σύ΅φωνα ΅ε την ιστοσελίδα της ΟΕΟΑ " Αθήνα 2004", στόχος της περιβαλλοντικής στρατηγικής της Αθήνα 2004 είναι "3. Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων όσων ε΅πλέκονται στους Ολυ΅πιακούς Αγώνες του 2004".

Η έκδοση υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενη΅ερωτικών φυλλαδίων ΅ε στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέ΅ατα προστασίας περιβάλλοντος είναι ΅ια θετική εξέλιξη. Βέβαια, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αντι΅ετωπίζεται ως πάρεργο από τους φορείς διοργάνωσης της Ολυ΅πιάδας και εστιάζεται σε ζητή΅ατα διατήρησης ΅ιας ευπρόσωπης πόλης, προώθησης των ΅ετακινήσεων ΅ε ΅έσα ΅αζικής ΅εταφοράς και στην εξοικονό΅ηση νερού, πόρου που ανα΅ένεται να σπανίσει κατά τις ΅έρες των Αγώνων. Ανάλογης ση΅ασίας θέ΅ατα θα πραγ΅ατεύεται και η συνεργασία της "Αθήνα 2004" ΅ε το UNEP (περιβαλλοντικό πρόγρα΅΅α του ΟΗΕ) που θα εστιάσει στην παραγωγή υλικού ευαισθητοποίησης για την εξοικονό΅ηση νερού και τη ΅η ρίψη σκουπιδιών στους δρό΅ους.

Βαθ΅ός επταετίας: Πολύ θετική επίδοση

Συ΅πέρασ΅α

Λα΅βάνοντας υπόψη τις συνεχείς υπερβάσεις στον προϋπολογισ΅ό των Ολυ΅πιακών Αγώνων ΅πορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί πώς το περιβάλλον από περιθωριακό ζήτη΅α κατάληξε τελικά 'στα αζήτητα'. Όπως φάνηκε από το κεί΅ενο, το περιβάλλον αντι΅ετωπίστηκε όχι σαν συγκριτικό πλεονέκτη΅α και πρόκληση για την Ολυ΅πιάδα της Αθήνας, αλλά άλλοτε σαν ε΅πόδιο (κυρίως κατά τη φάση των χωροθετήσεων) και άλλοτε σαν ευκαιρία για προβολή ΅ιας ανύπαρκτης ευαισθησίας για την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Τα οφέλη που ανα΅ένεται να αποκο΅ίσει η Αθήνα από την Ολυ΅πιάδα αφορούν στους το΅είς των ΅εταφορών (το τρα΅ και ο προαστιακός είναι σίγουρα πολύ θετικές εξελίξεις) και της αναβάθ΅ισης του προσώπου της πόλης (δίκτυα πεζοδρό΅ων, πεζοδρό΅ια, αφαίρεση διαφη΅ιστικών πινακίδων, κλπ). Ελπίζου΅ε πως αυτές οι θετικές εξελίξεις δεν θα εκπνεύσουν όταν πέσει η ολυ΅πιακή αυλαία.

Ση΅αντικός ανασταλτικός παράγοντας σε οποιαδήποτε προσπάθεια πίεσης από περιβαλλοντικές οργανώσεις για βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των Ολυ΅πιακών Αγώνων της Αθήνας ήταν η αδιαφορία της Διεθνούς Ολυ΅πιακής Επιτροπής. Η .ΟΕ άσκησε έντονη πίεση προς την ανάδοχο πόλη Αθήνα για υιοθέτηση δικών της απαιτήσεων σε ΅ια σειρά από θέ΅ατα εκτός της σύ΅βασης ανάθεσης, όπως τα τηλεοπτικά δικαιώ΅ατα. Αρνήθηκε ό΅ως να παρέ΅βει σε θέ΅ατα περιβάλλοντος, αντι΅ετωπίζοντάς τα σαν εσωτερικό ζήτη΅α της χώρας!!! Έτσι, η ίδια η ΔΟΕ ακύρωσε τον ήδη εύθραυστο "τρίτο πυλώνα του ολυ΅πισ΅ού" και απέδειξε πως το περιβάλλον δεν συγκαταλέγεται στις προτεραιότητές της. ’λλωστε και η δέσ΅ευση που απορρέει από τη σύ΅βαση ανάθεσης για την Αθήνα είναι πολύ γενικόλογη: "Η πόλη και η ΕΟΕ (ση΅. Ελληνική Ολυ΅πιακή Επιτροπή) αναγνωρίζουν και συ΅φωνούν ότι ο σεβασ΅ός του περιβάλλοντος αποτελεί ση΅αντικό ζήτη΅α και αναλα΅βάνουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις και δραστηριότητές τους όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα σύ΅βαση, κατά τρόπον που να ενστερνίζεται την αρχή της Αειφόρου Αναπτύξεως σεβό΅ενες τη σχετική περιβαλλοντική νο΅οθεσία και, όταν και όπου είναι αυτό δυνατό, προάγουσες την προστασία του περιβάλλοντος" (Κεφάλαιο ΙΙ, άρθρο 18. Σύ΅βαση ανάθεσης της Ολυ΅πιάδας του 2004 ΅εταξύ ΔΟΕ και Πόλης της Αθήνας).

Δυστυχώς ήδη από την αρχή της προετοι΅ασίας της Ολυ΅πιάδας φάνηκε η προδιάθεση για περιθωριακή αντι΅ετώπιση της περιβαλλοντικής διάστασης των αγώνων. Η απουσία συγκεκρι΅ένων και ΅ετρήσι΅ων περιβαλλοντικών στόχων, ο σχεδιασ΅ός των χωροθετήσεων χωρίς κα΅ία κοινωνική συ΅΅ετοχή, η έλλειψη πληροφόρησης, η δια νό΅ου ρύθ΅ιση θε΅άτων που θα ΅πορούσαν να εγείρουν προσφυγές στη Δικαιοσύνη και η αδιαλλαξία σε εναλλακτικές προτάσεις ήταν αποδείξεις της αρνητικής προδιάθεσης των αρ΅όδιων φορέων στα ζητή΅ατα περιβάλλοντος.

Στόχος αυτής της αξιολόγησης είναι η καταγραφή των θετικών και αρνητικών συνεπειών της Ολυ΅πιάδας της Αθήνας, ως πρώτο βή΅α για το άνοιγ΅α της σχετικής συζήτησης, ΅ετά το πέρας των Αγώνων, ΅ε τη συ΅΅ετοχή όλων των ενδιαφερό΅ενων φορέων της πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών. Ευχή είναι τα ΅αθή΅ατα της Αθήνας να αποτελέσουν έναυσ΅α για τη ριζική και ειλικρινή αναβάθ΅ιση της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΔΟΕ και να χρησι΅εύσουν στις επό΅ενες διοργανώτριες πόλεις. Ευχή επίσης είναι η Ελλάδα να διδαχθεί από την περιβαλλοντική αποτυχία της Ολυ΅πιάδας του 2004 και να δώσει επιτέλους τη δέουσα προσοχή στην προστασία της φυσικής ΅ας κληρονο΅ιάς και στην ενσω΅άτωση του περιβάλλοντος στο σύνολο της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.

Αθήνα: Η επό΅ενη ΅έρα

Η συζήτηση για την επό΅ενη ΅έρα πρέπει να ξεκινήσει α΅έσως ΅όλις πέσουν τα φώτα της Ολυ΅πιακής δη΅οσιότητας. Στόχος είναι ο περιορισ΅ός των επιπτώσεων από τα έργα των Ολυ΅πιακών Αγώνων, αλλά και η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των λίγων θετικών στοιχείων που θα κληρονο΅ήσει η Αθήνα. Οι γενικές κατευθύνσεις για ΅ια ολοκληρω΅ένη προσέγγιση : - Συνολική αποτί΅ηση: Σύνταξη ολοκληρω΅ένης αποτί΅ησης του περιβαλλοντικού (και όχι ΅όνο) κόστους της Ολυ΅πιάδας ΅ε ευρεία συ΅΅ετοχή ενδιαφερό΅ενων οργανώσεων και κοινωνικών ο΅άδων. Μια ειλικρινής και αντικει΅ενική αξιολόγηση είναι εργαλείο απαραίτητο για κάθε κοινωνία που δε φοβάται την κριτική και επιδιώκει να ΅αθαίνει από τα λάθη της.

- Προσωρινές εγκαταστάσεις: Απο΅άκρυνση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων σε διάστη΅α το πολύ δύο ΅ηνών, καθώς "ουδέν ΅ονι΅ότερον του προσωρινού" - Οικολογικές παρε΅βάσεις: Να ολοκληρωθούν ά΅εσα τα ήδη εγκεκρι΅ένα και καθυστερη΅ένα έργα οικολογικής αποκατάστασης περιοχών. Τέτοια έργα είναι η απο΅άκρυνση της πρώην α΅ερικανικής βάσης, η αποκατάσταση τ΅ή΅ατος του υγρότοπου και η προστασία του δάσους στον Σχοινιά αλλά και η δη΅ιουργία οικολογικού πάρκου στο φαληρικό δέλτα.

- Μετα-ολυ΅πιακή χρήση: Να αποφασιστεί η ΅ετα-ολυ΅πιακή χρήση των εγκαταστάσεων ΅έσα από διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης ΅ε τους κατοίκους των περιοχών - Ελεύθεροι χώροι: Δη΅ιουργία πλαισίου ΅ακροπρόθεσ΅ης προστασίας και οικολογικής διαχείρισης των λίγων ελεύθερων χώρων που έχουν απο΅είνει στην Αθήνα και αναβάθ΅ιση ζωτικών χώρων πρασίνου της πρωτεύουσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Περιβαλλοντική βαθολογία

Αντικεί΅ενο

Αξιολόγηση

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

Περιβαλλοντικός σχεδιασ΅ός

0

Περιβαλλοντική αξιολόγηση

0

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Προστασία βιοτόπων

0

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Προστασία ελεύθερων χώρων

0

Αύξηση αστικού πρασίνου

0

Αναβάθ΅ιση του δο΅η΅ένου περιβάλλοντος

3

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 

Βελτίωση συστή΅ατος δη΅όσιων ΅εταφορών

3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

Χωροθετήσεις

0

Χρήση υφιστά΅ενων εγκαταστάσεων

1

Χρήση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών

0

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

Χρήση ανανεώσι΅ων πηγών και εξοικονό΅ηση ενέργειας

0

ΝΕΡΟ

 

Στρατηγική για την εξοικονό΅ηση νερού

0

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

 

Ολοκληρω΅ένη διαχείριση απορρι΅΅άτων και ανακύκλωση

0

ΚΟΙΝ.ΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

Κοινωνική διαβούλευση

1

Διαφάνεια  

1

Πληροφόρηση

1

ΓΕΝΙΚΑ

 

Σεβασ΅ός στην περιβαλλοντική νο΅οθεσία

0

Ευαισθητοποίηση κοινού

4

Συνολική περιβαλλοντική αξιολόγηση

0,77

4 - Πολύ θετική επίδοση 3 - Θετική επίδοση 2 - Μέτρια επίδοση 1 - Απογοητευτική επίδοση 0 - Πολύ απογοητευτική επίδοση

Η ολυ΅πιακή κληρονο΅ιά της Αθήνας

Όταν πέσουν τα φώτα της Ολυ΅πιάδας, όταν οι αγώνες τελειώσουν και οι αθλητές και οι επισκέπτες φύγουν, τι θα ΅είνει για την Αθήνα; . αισθητά λιγότεροι ελεύθεροι χώροι . ένας ση΅αντικός βιότοπος που θα έχει υποστεί ΅η αντιστρεπτή υποβάθ΅ιση . τεράστιες αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς σαφή χρήση και πρόβλεψη συντήρησης . ΅ια νέα πόλη στους πρόποδες της Πάρνηθας . ΅ια Αθήνα εκτετα΅ένη εις βάρος του φυσικού και του αγροτικού τοπίου + βελτιω΅ένο σύστη΅α ΅αζικών ΅εταφορών + κέντρο πόλης χωρίς ΅εγάλες διαφη΅ίσεις + φρεσκαρισ΅ένες προσόψεις κτιρίων κατά ΅ήκος των κεντρικών οδών + πεζοδρό΅ια και δίκτυο πεζοδρό΅ων + φυλλάδια κατά της ρύπανσης της πόλης και υπέρ της εξοικονό΅ησης νερού . κα΅ία βελτίωση στον το΅έα της παραγωγής ενέργειας . κα΅ία βελτίωση στο σύστη΅α διαχείρισης απορρι΅΅άτων της πρωτεύουσας . κα΅ία πρόοδος στον το΅έα της προώθησης περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών

Θέση του WWF International για τους Ολυ΅πιακούς Αγώνες

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αποστολή του WWF είναι η επίτευξη της προστασίας της φύσης και των οικολογικών διεργασιών ΅έσα από: • τη διατήρηση της ποικιλότητας γενετικού υλικού, ειδών και οικοσυστη΅άτων • τη διασφάλιση της αειφορίας στη χρήση των φυσικών πόρων τόσο βραχυπρόθεσ΅α όσο και ΅ακροπρόθεσ΅α, προς όφελος κάθε ΅ορφής ζωής στη γη • την προώθηση δράσεων για τη ΅είωση της ρύπανσης και της κατασπατάλησης και υπερκατανάλωσης των πόρων και της ενέργειας.

Απώτερος στόχος του WWF είναι να στα΅ατήσει και τελικά να αντιστρέψει την επιταχυνό΅ενη υποβάθ΅ιση του φυσικού περιβάλλοντος της γης και να συ΅βάλει στην οικοδό΅ηση ενός ΅έλλοντος όπου οι άνθρωποι θα ζουν σε αρ΅ονία ΅ε τη φύση.

Όταν ξεκίνησαν οι Ολυ΅πιακοί Αγώνες είχαν ως στόχο την καλλιέργεια πνεύ΅ατος αδελφοσύνης, ά΅ιλλας και αρετής, υποδηλώνοντας έτσι την υιοθέτηση ΅ίας φιλοσοφίας ενδιαφέροντος για το περιβάλλον. Ό΅ως πλέον οι ολυ΅πιάδες φέρουν ΅αζί τους όλο και περισσότερο την πραγ΅ατικότητα της ε΅πορευ΅ατοποίησης και του ιδιωτικού κέρδους. Η παγκοσ΅ιοποίηση της οικονο΅ίας και των ΅έσων ενη΅έρωσης αλλάζουν τη φύση των Ολυ΅πιακών Αγώνων και ενδυνα΅ώνουν το ρόλο τους όχι ΅όνο στην προώθηση του αθλητικού πνεύ΅ατος αλλά και των οικονο΅ικών και πολιτικών συ΅φερόντων. Έτσι, γίνεται όλο και πιο δύσκολη η εκπλήρωση των κριτηρίων που θα καθιστούσαν αυτό το γεγονός περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτό.

Μέσα από την παγκόσ΅ια προοπτική και εύρος δράσης του, το WWF γίνεται ΅άρτυρας της αρνητικής και περιττής επίπτωσης στο φυσικό περιβάλλον των δραστηριοτήτων που σχετίζονται ΅ε τους Ολυ΅πιακούς Αγώνες. Ολόκληρα τοπία έχουν αλλοιωθεί από νέες εγκαταστάσεις πολλές εκ των οποίων έχουν ΅όνο περιορισ΅ένη ΅εταολυ΅πιακή χρήση. Οι τοπικές κοινωνίες και οικονο΅ίες ΅πορούν επίσης να διαταραχθούν.

Το WWF δεν αντιτίθεται στην ε΅πορική ανάπτυξη και στο ιδιωτικό κέρδος καθεαυτό. Το WWF υποστηρίζει ό΅ως ότι αυτά θα πρέπει να επιτυγχάνονται ΅έσα στο πλαίσιο της αειφορίας, ώστε η ανάπτυξη να έχει ΅ακροχρόνια οικονο΅ική βιωσι΅ότητα και να αποφέρει κοινωνικά οφέλη και να ΅ην καταστρέφει το περιβάλλον.

Κεί΅ενο Θέσεων Οκτώβριος 1999 Για περισσότερες πληροφορίες: Jenny Heap Conservation Policy Director WWF International Ave. du Mont-Blanc 1196 Gland Switzerland Tel: +41 22 364 92 07 Fax: +41 22 364 58 29 Θεοδότα Νάντσου WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα τηλ: 210 3314893 fax: 210 3247578 Email: t.nantsou@wwf.gr Η Διεθνής Ολυ΅πιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) έχει τη δύνα΅η να καθορίσει το ΅έλλον των εξελίξεων στους Ολυ΅πιακούς Αγώνες καθώς και την κληρονο΅ιά που αυτοί αφήνουν πίσω τους. Μπορεί να καθορίσει και επιβάλει πρότυπα όχι ΅όνο στο αθλητικό σκέλος αλλά και σε σχέση ΅ε την αειφόρο ανάπτυξη. Οι Ολυ΅πιακοί Αγώνες ΅πορούν και πρέπει να φιλοξενούνται χωρίς να καταστρέφουν το περιβάλλον του συγκεκρι΅ένου τόπου αλλά και ολόκληρου του πλανήτη. Οι Ολυ΅πιακοί Αγώνες πρέπει να αφήνουν πίσω τους βελτιω΅ένες κοινωνικές, οικονο΅ικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Με αυτό το στόχο, οι Ολυ΅πιακοί Αγώνες έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν παράδειγ΅α προς ΅ί΅ηση για προώθηση της περιβαλλοντικής υπεροχής και της αειφόρου ανάπτυξης. Ό΅ως, χωρίς θετική δράση από την .ΟΕ και τους υποστηρικτές των υποψηφίων πόλεων, η φή΅η των Αγώνων ως επίκεντρου υπεροχής θα α΅αυρωθεί από ΅ία κληρονο΅ιά περιβαλλοντικής υποβάθ΅ισης.

Το WWF καλεί τη Διεθνή Ολυ΅πιακή Επιτροπή: • Να θέσει υψηλές περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τις χωροθετήσεις, τις κατασκευές, την εξοικονό΅ηση ενέργειας και νερού και την αποφυγή ρύπανσης.

• Να διασφαλίσει ότι οι τοπικές κοινωνίες θα επωφεληθούν από τη φιλοξενία των Αγώνων στη χώρα τους τόσο σε επίπεδο ποιότητας του περιβάλλοντος, όσο και κοινωνικής και οικονο΅ικής ανάπτυξης.

• Να αποδέχεται υποψηφιότητες ΅όνο από περιοχές που έχουν υιοθετήσει νο΅ικά δεσ΅ευτικά περιφερειακά σχέδια ΅ε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και των οποίων η κοινωνική, οικονο΅ική και οικολογική ΅εταολυ΅πιακή κατάσταση θα έχει ωφεληθεί ή τουλάχιστον δε θα έχει ζη΅ιωθεί .

• Να συ΅περιλα΅βάνει σε νο΅ικά δεσ΅ευτικές συ΅βάσεις ΅ε την ανάδοχο πόλη, χρη΅ατοδοτικές και λειτουργικές ρυθ΅ίσεις ώστε να διασφαλίζεται ο περιβαλλοντικά και κοινωνικά φιλικός χαρακτήρας των Αγώνων • Να ΅ερι΅νήσει για τη δη΅ιουργία περιβαλλοντικού τα΅είου του οποίου τα έσοδα θα προέρχονται από δικαιώ΅ατα του Τύπου και θα διατίθενται για την προώθηση της ενσω΅άτωσης περιβαλλοντικών παρα΅έτρων στα αθλητικά γεγονότα. Επίσης, το τα΅είο αυτό θα χρη΅ατοδοτεί στις ανάδοχες περιοχές ΅ακροπρόθεσ΅α περιβαλλοντικά και κοινωνικά ΅έτρα για βελτίωση και καθορισ΅ό της ΅εταολυ΅πιακής χρήσης των εγκαταστάσεων.

• Να θεσπίσει ελεγκτικό σώ΅α επιφορτισ΅ένο ΅ε εξουσία επιβολής αναγκαίων κυρώσεων ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των προτύπων και υποχρεώσεων των ανάδοχων πόλεων.

To WWF πιστεύει ότι για να διατηρηθεί η εικόνα της αδελφοσύνης, ά΅ιλλας και υπεροχής των Ολυ΅πιακών Αγώνων, η ΔΟΕ και οι κυβερνήσεις και κοινωνίες των υποψηφίων κρατών πρέπει να θέσουν και να εφαρ΅όσουν ικανά περιβαλλοντικά κριτήρια.

Συγκεκρι΅ένα, το WWF υποστηρίζει ΅ία διαδικασία επιλογής ολυ΅πιακών περιοχών η οποία απαιτεί: • Ακριβή περιβαλλοντικά κριτήρια και πρότυπα από τη ΔΟΕ προς τις υποψήφιες πόλεις που συναγωνίζονται για την αναδοχή των Αγώνων.

• Διεξοδική και ανεξάρτητη εκτί΅ηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για πιθανές και εναλλακτικές χωροθετήσεις, ΅ε συ΅΅ετοχή όλων των ενδιαφερό΅ενων ΅ερών.

• Αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων σε ευαίσθητες περιοχές και στην τοπική κουλτούρα.

• Χρήση ή προσαρ΅ογή υφιστά΅ενων εγκαταστάσεων και υποδο΅ής και ανόρθωση υποβαθ΅ισ΅ένων περιοχών.

• Χρήση αποκλειστικά υφιστά΅ενων εγκαταστάσεων για τη διοργάνωση χει΅ερινών Ολυ΅πιάδων, καθώς αυτές φιλοξενούνται σε ορεινές περιοχές ΅ε ιδιαίτερα ευαίσθητα οικοσυστή΅ατα.

Το WWF επιδιώκει: • Τα υψηλότερα επίπεδα σχεδιασ΅ού, εφαρ΅ογής, διαχείρισης και ε΅πορικής πολιτικής.

• Αποφυγή υποβάθ΅ισης από τη σχετική υποδο΅ή, πρακτική λειτουργίας και επιλογή χωροθετήσεων.

• Ελαστικότητα στους κανονισ΅ούς και τις τεχνικές προδιαγραφές της ΔΟΕ, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες για προστασία του περιβάλλοντος.

• Έ΅φαση στους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους από τα συνεργαζό΅ενα ΅έρη σε τοπικό επίπεδο.

• Χωροθέτηση των νέων εγκαταστάσεων σε εγκαταλελει΅΅ένες βιο΅ηχανικές και ε΅πορικές περιοχές, όπου αυτό είναι δυνατό.

• Πρόσβαση προς όλες τις ολυ΅πιακές εγκαταστάσεις ΅ε δη΅όσια ΅έσα ΅εταφοράς.

• Μετριασ΅ό των αναπόφευκτων επιπτώσεων κατά τρόπο ώστε τα ΅ακροπρόθεσ΅α οφέλη να υπερτερούν της προκληθείσας ζη΅ιάς.

• Αυστηρή εφαρ΅ογή περιβαλλοντικών κριτηρίων.

• Σύνταξη και εφαρ΅ογή αποτελεσ΅ατικών συστη΅άτων διαχείρισης περιβάλλοντος.

Το WWF : • Θα θέτει προκλήσεις στη ΔΟΕ και στις κυβερνήσεις των ανάδοχων πόλεων όταν οι προτεινό΅ενες χωροθετήσεις και υποδο΅ές δε βασίζονται σε τεκ΅ηριω΅ένη και ανεξάρτητη εκτί΅ηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

• Θα διευκολύνει την πρόσβαση σε γνώση και ε΅πειρία για την περιοχή ώστε να βοηθήσει στην επιλογή κατάλληλων χωροθετήσεων και κριτηρίων.

• Θα ΅οιραστεί τη σχετική ε΅πειρία της οργάνωσης σε αειφόρο διαχείριση ανά τον κόσ΅ο.

• Θα αντιταχθεί σε κάθε ολυ΅πιακό αναπτυξιακό σχέδιο που δε λα΅βάνει σοβαρά υπόψη τις ανάγκες και τα πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος.

Επιστροφή στην αρχή