Επιστροφή στην αρχική σελίδα Του Παρατηρητηρίου Ελεύθερων Χώρων 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004  ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΣ

Αθήνα, 28-7-2004

Λίγες ΅όλις η΅έρες πριν από την έναρξη των Ολυ΅πιακών Αγώνων, το περιβάλλον είναι ο πρώτος ΅εγάλος αποκλεισ΅ένος. Στη ση΅ερινή συνέντευξη τύπου, η Greenpeace παρουσίασε την πιο πρόσφατη αποτί΅ηση της περιβαλλοντικής διάστασης των Αγώνων. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν και ο χρόνος, και τα χρή΅ατα, και η διαθέσι΅η τεχνολογία, οι επιδόσεις είναι δυστυχώς εξαιρετικά φτωχές. Η Αθήνα έχασε οριστικά την ευκαιρία να διοργανώσει πραγ΅ατικά ‘πράσινους’ Ολυ΅πιακούς Αγώνες και ΅αζί έχασε ένα στοίχη΅α που έβαλε ΅ε τον εαυτό της όταν διεκδικούσε τους Αγώνες προβάλλοντας τη φιλοπεριβαλλοντική διάστασή τους.

Οι Ολυ΅πιακοί Αγώνες της Αθήνας δεν υστερούσαν σε διακηρύξεις για την ανάδειξη της περιβαλλοντικής τους διάστασης. Απ’ αυτές είχα΅ε πολλές, τόσο από τις κυβερνήσεις και την Οργανωτική Επιτροπή Αθήνα 2004, όσο και από τη ∆ιεθνή Ολυ΅πιακή Επιτροπή (∆ΟΕ). Εκεί που σίγουρα υστερούν είναι τα αποτελέσ΅ατα.  “Οι Ολυ΅πιακοί Αγώνες της Αθήνας είναι οι αγώνες των χα΅ένων ευκαιριών για το περιβάλλον. Οι περιβαλλοντικές τους επιδόσεις είναι εξαιρετικά φτωχές και υπολείπονται κατά πολύ των αντίστοιχων δεσ΅εύσεων, διακηρύξεων και υποσχέσεων. Η εικόνα των Αγώνων, λίγες ΅όλις η΅έρες πριν από την έναρξή τους, δε θυ΅ίζει σε τίποτα τις πράσινες δεσ΅εύσεις του φακέλου υποψηφιότητας. Με πρόσχη΅α τα ασφυκτικά χρονοδιαγρά΅΅ατα, υπήρξαν απαράδεκτοι συ΅βιβασ΅οί και επιβλήθηκαν πρακτικές και επιλογές που κα΅ία σχέση δεν έχουν ΅ε τις αντίστοιχες δεσ΅εύσεις. Ανεξαρτήτως λοιπόν του αγωνιστικού ΅έρους, για το οποίο ευχό΅αστε κάθε επιτυχία, το περιβάλλον είναι ο πρώτος ΅εγάλος αποκλεισ΅ένος στους Ολυ΅πιακούς Αγώνες της Αθήνας”, επεσή΅ανε ο Νίκος Χαραλα΅πίδης, διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace.

Σε συνέντευξη τύπου που πραγ΅ατοποιήθηκε σή΅ερα στα γραφεία της, η Greenpeace δη΅οσιοποίησε την τρίτη κατά σειρά (και τελευταία) έκθεση ΅ε τίτλο “Ολυ΅πιακοί Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004: Υποσχέσεις – πάντα πράσινες, πάντα ξεχασ΅ένες”(1). Στην έκθεση γίνεται ΅ια αποτί΅ηση της περιβαλλοντικής διάστασης των Αγώνων. Η αποτί΅ηση βασίστηκε στα όσα οι ιθύνοντες είχαν υποσχεθεί στο Φάκελο Υποψηφιότητας για την ανάληψη των Αγώνων, καθώς και στις Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Οργανωτικής Επιτροπής ‘Αθήνα 2004’.  Όπως προκύπτει από την έκθεση της Greenpeace, οι ευθύνες για την εξαιρετικά χα΅ηλή περιβαλλοντική επίδοση των Αγώνων της Αθήνας κατα΅ερίζονται στην κυβέρνηση (η απουσία πολιτικής βούλησης έβαλε το περιβάλλον στο περιθώριο), τους δη΅όσιους φορείς (οι προδιαγραφές τους, στις περισσότερες περιπτώσεις, απλώς αντέγραψαν την παρωχη΅ένη συ΅βατική εργολαβική λογική(2)), την Οργανωτική Επιτροπή Ολυ΅πιακών Αγώνων “ΑΘΗΝΑ 2004” (δεν απαίτησε την υλοποίηση των δικών της διακηρύξεων και δεσ΅εύσεων για το περιβάλλον), τη ∆ιεθνή Ολυ΅πιακή Επιτροπή (προτί΅ησε τη λογική των πολιτικών ισορροπιών από την υλοποίηση των δικών της δεσ΅εύσεων για την ανάδειξη του περιβάλλοντος σε τρίτο πυλώνα του ολυ΅πισ΅ού) και την πλειοψηφία των χορηγών (οι οποίο περιορίστηκαν σε δη΅όσιες σχέσεις αντί της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον).

Φωτεινή εξαίρεση στη χα΅ηλή περιβαλλοντική επίδοση των Ολυ΅πιακών Αγώνων της Αθήνας αποτελεί η προώθηση σύγχρονων ΅έσων συλλογικής ΅εταφοράς (τρα΅, προαστιακός σιδηρόδρο΅ος, επέκταση ΅ετρό, ανανέωση λεωφορείων), η οποία πολλά οφείλει στα αυστηρά χρονοδιαγρά΅΅ατα των Αγώνων και τις πιέσεις των οργανωτών.  Στα παράπλευρα περιβαλλοντικά οφέλη των Αγώνων, πρέπει να αναφέρου΅ε την περίπτωση συγκεκρι΅ένων εταιριών, χορηγών ή ΅η (Coca Cola, Unilever, ∆ΕΛΤΑ, ΦΑΓΕ), που σκοπεύουν να αποφύγουν τη χρήση επιβλαβών για το περιβάλλον ψυκτικών σε συσκευές που θα χρησι΅οποιήσουν κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Περί τις 1.500 από τις συσκευές επαγγελ΅ατικής ψύξης που θα βρίσκονται στους χώρους τέλεσης των αγώνων ή σε κεντρικά ση΅εία της πόλης, θα χρησι΅οποιούν τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον (΅ε ψυκτικό διοξείδιο του άνθρακα ή υδρογονάνθρακες, ενώ θα επιδειχτούν και νέες τεχνικές). Η αλλαγή αυτή ανα΅ένεται να επιφέρει τα επό΅ενα χρόνια σαρωτικές αλλαγές στις ψυκτικές συσκευές που χρησι΅οποιούνται κατά εκατο΅΅ύρια σε όλο τον κόσ΅ο, συ΅βάλλοντας ση΅αντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.  Η ανάδειξη της περιβαλλοντικής διάστασης των Αγώνων από τη ∆ΟΕ,(3) ΅ε αφορ΅ή κυρίως τους Αγώνες του Σίδνεϋ, αποτέλεσε ανάσα ελπίδας για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών ΅έτρων, καθαρών τεχνολογιών και σύγχρονων λύσεων στα περιβαλλοντικά προβλή΅ατα. Η ε΅πειρία που αποκτήθηκε στο Σίδνεϋ, ΅έσα από τις επιτυχίες και αποτυχίες στην προώθηση και εφαρ΅ογή συγκεκρι΅ένων περιβαλλοντικών ΅έτρων, αποτελε ΅ια πολύτι΅η βάση και ση΅είο εκκίνησης για κάθε επό΅ενη Ολυ΅πιάδα. Η Αθήνα αντί να χρησι΅οποιήσει αυτή την ε΅πειρία ως ση΅είο εκκίνησης και να προσπαθήσει να τη βελτιώσει, έκανε βή΅ατα προς τα πίσω ολοταχώς. Ενώ λοιπόν οι Αγώνες του Σίδνεϋ έ΅ειναν στην ιστορία ως οι πρώτοι “πράσινοι” Ολυ΅πιακοί, οι αντίστοιχοι της Αθήνας “πέτυχαν” τον αποκλεισ΅ό του περιβάλλοντος. Η δέσ΅ευση της ∆ΟΕ για την ανάδειξη του περιβάλλοντος ως του τρίτου πυλώνα του Ολυ΅πισ΅ού αποδείχθηκε, στην Αθήνα, κενή περιεχο΅ένου.

Η περίπτωση του πρόσφατου black out είναι χαρακτηριστική. Ενώ ΅έχρι το 2001 οι οργανωτές δήλωναν ότ “η ΑΘΗΝΑ 2004 φιλοδοξεί να είναι η πρώτη Ολυ΅πιάδα που θα χρησι΅οποιεί 100% πράσινη ενέργεια από το δίκτυο, χρησι΅οποιώντας την αιολική ενέργεια αλλά και φωτοβολταϊκές διατάξεις”,(4) η τοποθέτηση ρυπογόνων ντιζελογεννητριών δίπλα στους χώρους τέλεσης των αγώνων υιοθετήθηκε ως η ΅όνη λύση για την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας. Έτσι, σε ΅ια από τις πιο ηλιόλουστες χώρες του κόσ΅ου, ο ήλιος (όπως άλλωστε και ο αέρας) θα απουσιάζει από τις κερκίδες της “πιο ΅εγάλης γιορτής του πλανήτη”.

“Αν ΅ένει κάτι από την αποτί΅ηση της περιβαλλοντικής διάστασης των Ολυ΅πιακών Αγώνων, αυτό είναι η πικρή γεύση των χα΅ένων ευκαιριών. Όλα τα θετικά που θα προκύψουν λόγω των Αγώνων είναι φυσικά καλοδεχού΅ενα. Αρκούν ό΅ως αυτά; Ως πότε θα συ΅βιβαζό΅αστε ΅ε τα συ΅βατικά και τα αυτονόητα; Ως πότε θα ανεχό΅αστε να συνθλίβεται η καινοτο΅ία και οι φρέσκιες ιδέες; Ως πότε το περιβάλλον θα αποτελε το αγκάθι και όχι το άνθος της αναπτυξιακής προσπάθειας;” τόνισε ο Νίκος Χαραλα΅πίδης.  Η Greenpeace ζητά • από τη ∆ΟΕ να εγγυηθεί στην πράξη ότι οι Ολυ΅πιακοί Αγώνες θα αποτελούν ευκαιρία για τη βελτίωση των όρων ζωής των πολιτών και ότι το περιβάλλον θα αποτελέσει όντως τον τρίτο πυλώνα του Ολυ΅πισ΅ού, όπως ανέξοδα διακηρύχθηκε επανειλη΅΅ένως προς πάσα κατεύθυνση,  • από την Ελληνική κυβέρνηση, να εξασφαλίσει ότι η ΅ετα-ολυ΅πιακή χρήση των χώρων και εγκαταστάσεων θα είναι αυτή που προβλεπόταν στον “πράσινο” φάκελο υποψηφιότητας και δε θα υπάρξουν περαιτέρω εκπτώσεις.

Ση΅ειώσεις (1). Η πλήρης έκθεση της Greenpeace υπάρχει στην ιστοσελίδα της οργάνωσης, http://www.greenpeace.gr/ (2). Η κατασκευή των δια΅ερισ΅άτων του Ολυ΅πιακού Χωριού δεν είναι καν συ΅βατή ΅ε τις οδηγίες του Σχεδίου ∆ράσης “Ενέργεια 2001” του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, τον Κανονισ΅ό Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονό΅ησης Ενέργειας (Κ.Ο.Χ.Ε.Ε.) και τη νέα Κοινοτική Οδηγία για τα κτίρια.  (3).“Οι Ολυ΅πιακοί Αγώνες ΅πορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις που σκοπεύουν πολύ πέραν της συγκυρίας και αφορούν την αθλητική κοινότητα στο σύνολό της”  Πρόεδρος ∆ΟΕ (1997) (4). Υπεύθυνος Έργου Τεχνολογίας, ΑΘΗΝΑ 2004, Οκτώβριος 2001.

ΠΗΓΗ: helios.teiath.gr/documents/Lab_News/ Athens2004/Greenpeace_Athens2004.pdf –   www.greenpeace.gr/library/other/Pinocchio2004-Aug03.pdf

 

 

 

ΠΙΝΟΚΙΟ 2004  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΑΘΗΝΑ 2004  Υποσχέσεις: πάντα πράσινες, πάντα ξεχασ΅ένες Το περιβαλλοντικό τοπίο ένα χρόνο πριν τους Αγώνες Β’ Έκδοση ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003  

 

Εισαγωγή στη δεύτερη έκδοση

Τον Οκτώβριο του 2002, η Greenpeace κυκλοφόρησε την πρώτη εκτενή αποτί΅ηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επερχό΅ενων Ολυ΅πιακών Αγώνων της Αθήνας. Η αποτί΅ηση αυτή εστίαζε κυρίως στις χα΅ένες ευκαιρίες, τόσο σε οργανωτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο παρε΅βάσεων που θα ΅πορούσαν να επιφέρουν ση΅αντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, αλλά και να πυροδοτήσουν θετικές αλλαγές σε ΅ια σειρά από θέ΅ατα που άπτονται των νέων τεχνολογιών στην ενέργεια, τη δό΅ηση και τις κατασκευές, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, κ.λπ.  Σή΅ερα, ένα χρόνο πριν την τέλεση των Αγώνων, η κριτική αυτή ισχύει σχεδόν ακέραια. Είναι αλήθεια πως εκτελούνται πολλά έργα που σχετίζονται ά΅εσα ή έ΅΅εσα ΅ε τους Αγώνες. Είναι ακό΅η αλήθεια πως πολλά από τα έργα αυτά, κυρίως στον το΅έα των ΅εταφορών, θα αφήσουν ΅ια περιβαλλοντική κληρονο΅ιά στην πόλη και θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της και ΅ετά τους Αγώνες. Είναι επίσης αλήθεια πως πολλά από τα εκτελού΅ενα έργα είτε δεν θα υλοποιούνταν ποτέ είτε θα παραπέ΅πονταν στις καλένδες αν δεν υπήρχαν τα σφιχτά χρονοδιαγρά΅΅ατα της διοργάνωσης. Οι διαπιστώσεις αυτές ενισχύουν άλλωστε ένα από τα βασικά επιχειρή΅ατα τόσο των διοργανωτών όσο και της Greenpeace, ότι οι Ολυ΅πιακοί Αγώνες πέρα από πρόκληση ΅πορούσαν να είναι και ΅ια ΅εγάλη ευκαιρία για αναβάθ΅ιση του αστικού περιβάλλοντος.  Από την άλλη ό΅ως είναι επίσης αλήθεια πως οι Αγώνες της Αθήνας είναι και οι αγώνες των χα΅ένων ευκαιριών. Υπήρχε και ο χρόνος, και τα χρή΅ατα, και η διαθέσι΅η τεχνολογία και συχνά και οι διακηρύξεις από επίση΅α χείλη για επιπλέον παρε΅βάσεις σε το΅είς όπως π.χ.  η ανάδειξη και εφαρ΅ογή νέων τεχνολογιών (στην ενέργεια, τη δό΅ηση, τη διαχείριση νερού,  αποβλήτων, κ.λπ), παρε΅βάσεις που, πέραν των ά΅εσων περιβαλλοντικών πλεονεκτη΅άτων, θα δη΅ιουργούσαν νέες αγορές, θα έφερναν τεχνογνωσία στη χώρα, θα αναδείκνυαν προοπτικές για ανάπτυξη νέων το΅έων στην οικονο΅ία, θα ενίσχυαν την πράσινη επιχειρη΅ατικότητα και θα αποτελούσαν ένα θετικό παράδειγ΅α προς ΅ί΅ηση. Στους το΅είς αυτούς, οι επιδόσεις είναι δυστυχώς εξαιρετικά φτωχές, όπως άλλωστε τεκ΅ηριώνου΅ε παρακάτω.  

∆εν υστερού΅ε σε διακηρύξεις. Απ’ αυτές είχα΅ε πολλές, τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από την οργανωτική επιτροπή Αθήνα 2004, αλλά και από τη ∆ιεθνή Ολυ΅πιακή Επιτροπή (∆ΟΕ). Αποδείχτηκε ό΅ως στην πράξη, ότι δεν υπήρξαν οι κατάλληλοι ΅ηχανισ΅οί και,  κυρίως, η ισχυρή πολιτική βούληση για να εφαρ΅οστούν στην πράξη αυτές οι διακηρύξεις. Το αποτέλεσ΅α ήταν ότι συχνά επικράτησε η ισοπεδωτική λογική της αδράνειας, ενώ οι προδιαγραφές αντέγραψαν την παρωχη΅ένη εργολαβική λογική διαγράφοντας κάθε προοπτική καινοτο΅ίας. Παράλληλα, συχνά τορπιλίστηκε η συνεργασία, αφού η κατάθεση προτάσεων και φιλοπεριβαλλοντικών προδιαγραφών θεωρήθηκε άκο΅ψη παρέ΅βαση στα εσωτερικά γραφειοκρατικών οργανισ΅ών που υπερασπίστηκαν το ζωτικό χώρο τους και τα κακώς ενοού΅ενα ‘κεκτη΅ένα’ τους. Έτσι, ΅ε πρόσχη΅α τα ασφυκτικά χρονοδιαγρά΅΅ατα, υπήρξαν απαράδεκτοι συ΅βιβασ΅οί και επιβλήθηκαν πρακτικές και επιλογές που διόλου δεν συνάδουν ΅ε το όρα΅α ΅ιας πράσινης Ολυ΅πιάδας και ΅ε τις αρχικές, καλών προθέσεων, διακηρύξεις.  Η Αθήνα έχασε έτσι την ευκαιρία να διοργανώσει πραγ΅ατικά ‘πράσινους’ Ολυ΅πιακούς Αγώνες. Έχασε ένα στοίχη΅α που έβαλε ΅ε τον εαυτό της όταν διεκδικούσε τους Αγώνες προβάλλοντας την φιλοπεριβαλλοντική διάστασή τους. Έχασε τέλος την ευκαιρία να χτίσει πάνω στην ε΅πειρία των προηγού΅ενων Αγώνων του Σίδνεϋ, αφού δεν φρόντισε να αντιγράψει τα όποια θετικά εφαρ΅όστηκαν εκεί, βάζοντας ένα επιπλέον λιθαράκι. Έ΅εινε στα συ΅βατικά και τα αυτονόητα, χάνοντας το τρένο της καινοτο΅ίας.  Τι ΅πορεί να γίνει λοιπόν στον ένα χρόνο που ΅ένει ΅έχρι την τέλεση των Αγώνων; Όχι πολλά είναι η αλήθεια, αλλά αρκετά για να δοθεί ΅ια συ΅βολική έστω ώθηση σε ορισ΅ένες κατευθύνσεις στις οποίες υστερεί η διοργάνωση. Ακό΅η και τώρα υπάρχει χρόνος για κάποιες συ΅βολικές παρε΅βάσεις που θα ΅πορούσαν να δράσουν πολλαπλασιαστικά ΅ετά τους Αγώνες. Τίποτα δεν ε΅ποδίζει π.χ. την εγκατάσταση ηλιακών συστη΅άτων στο Ολυ΅πιακό Χωριό, για να δώσου΅ε ένα ΅όνο παράδειγ΅α στο οποίο ο σχεδιασ΅ός απέτυχε παταγωδώς να ενσω΅ατώσει καθαρές τεχνολογίες. Το βασικό ερώτη΅α ό΅ως παρα΅ένει.  Υπάρχει αλήθεια πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο και πόσο ισχυρή είναι αυτή η βούληση; Θα κάνου΅ε υπο΅ονή άλλο ένα χρόνο για την απάντηση. Ας ΅ας επιτραπεί ό΅ως να ΅ην αισιοδοξού΅ε. Και ΅ακάρι να διαψευστού΅ε.  

 

Greenpeace και Ολυ΅πιακοί Αγώνες: Μια ιστορία ΅ε παρελθόν Το 1992, η Greenpeace εκ΅εταλλεύθηκε τον ανοιχτό και ανώνυ΅ο διαγωνισ΅ό που προκήρυξε η Ολυ΅πιακή Επιτροπή του Σίδνεϋ για το σχεδιασ΅ό του Ολυ΅πιακού Χωριού,  για να αποδείξει ότι ΅ια πόλη ΅πορεί – ΅ε τις κατάλληλες δεσ΅εύσεις – να αποτελέσει τη “βιτρίνα” για την εξεύρεση και την εφαρ΅ογή λύσεων στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλή΅ατα.  Για την υποβολή του σχετικού φακέλου υποψηφιότητας, η Greenpeace συ΅βουλεύθηκε αρκετούς πρωτοπόρους αρχιτέκτονες και συγκέντρωσε πληροφορίες για όλες τις ιδέες και τις περιβαλλοντικές τεχνικές που θα ΅πορούσαν να αξιοποιηθούν. Τα κυριότερα ση΅εία των προτάσεων της Greenpeace για το Ολυ΅πιακό Χωριό ήταν τα ακόλουθα: απουσία αυτοκινήτων, παροχή ηλεκτρισ΅ού από τον ήλιο, προσεκτικές χρήσεις γης, χρήση ΅η τοξικών και φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, προστασία και επαναχρησι΅οποίηση των φυσικών πόρων.  Η Greenpeace εστίασε την προσοχή της σε ορισ΅ένους ση΅αντικούς το΅είς όπως: ηλιακή ενέργεια, εξοικονό΅ηση ενέργειας, ΅έσα συλογικής ΅εταφοράς, ασφαλείς τεχνικές για τη διαχείριση των τοξικών αποβλήτων, οικοδο΅ικά υλικά που δεν περιέχουν PVC και τοξικές ουσίες, ΅είωση των αποβλήτων και ασφαλής διάθεσή τους, εξοικονό΅ηση και επαναχρησι΅οποίηση των υδατικών πόρων, προστασία απειλού΅ενων βιοτόπων και ειδών,  υπεύθυνη χρήση της ξυλείας και των οικοδο΅ικών υλικών.  Στο διαγωνισ΅ό για το σχεδιασ΅ό του Ολυ΅πιακού Χωριού συ΅΅ετείχαν τελικά περισσότεροι από 100 υποψήφιοι, κυρίως αρχιτεκτονικά γραφεία και αναπτυξιακές εταιρίες. Όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσ΅ατα, η Greenpeace συ΅περιλα΅βανόταν στους πέντε νικητές.  Έτσι η Greenpeace ανα΅είχθηκε στην ανάπτυξη του τελικού σχεδίου. Όχι πολύ αργότερα, η Οργανωτική Επιτροπή ∆ιεκδίκησης των Ολυ΅πιακών Αγώνων του Σίδνεϋ αποφάσισε ότι τους άρεσε τόσο πολύ η ιδέα ενός “πράσινου” Ολυ΅πιακού Χωριού, που την ενσω΅άτωσαν και στα υπόλοιπα Ολυ΅πιακά έργα.  Παράλληλα, ζητήθηκε από την Greenpeace να συ΅βάλλει στη δια΅όρφωση συγκεκρι΅ένων Περιβαλλοντικών Οδηγιών για τους Ολυ΅πιακούς Αγώνες του Σίδνεϋ. Έτσι η Greenpeace  συνεργάστηκε ΅ε ειδικούς στις ανανεώσι΅ες πηγές ενέργειας και τη διαχείριση των αποβλήτων, ΅ε κατασκευαστές οικολογικών κτιρίων, ΅ε ακαδη΅αϊκούς και ΅ε την ο΅άδα των υπεύθυνων της οργάνωσης για τις διεθνείς περιβαλλοντικές εκστρατείες και δια΅όρφωσε ΅ια σειρά από πρωτοποριακά περιβαλλοντικά ΅έτρα. Η Greenpeace συνέβαλε αποφασιστικά   στη δη΅ιουργία ενός προσχεδίου, που έ΅ελλε τελικά να αποτελέσει τις επίση΅ες Περιβαλλοντικές Οδηγίες της Οργανωτικής Επιτροπής ∆ιεκδίκησης των Ολυ΅πιακών Αγώνων του Σίδνεϋ.  Το Σεπτέ΅βριο του 1993 πραγ΅ατοποιήθηκε στο Μόντε Κάρλο η υποστήριξη του φακέλου υποψηφιότητας του Σίδνεϋ για τους Ολυ΅πιακούς Αγώνες του 2000 προς τη ∆ΟΕ. Μαζί ΅ε την Οργανωτική Επιτροπή ∆ιεκδίκησης των Ολυ΅πιακών Αγώνων του Σίδνεϋ, στη συνάντηση του Μόντε Κάρλο συ΅΅ετείχε και η Greenpeace για να προωθήσει την ιδέα των “Πράσινων Αγώνων”, αφού αυτή η ιδέα αποτελούσε ΅ια ΅οναδική και εξαιρετικά ση΅αντική καινοτο΅ία στην υποψηφιότητα της πόλης του Σίδνεϋ. Επιπλέον, η Greenpeace επεδίωξε να προωθήσει αυτή την ιδέα και στις υπόλοιπες υποψήφιες πόλεις για την ανάληψη της διοργάνωσης Ολυ΅πιακών Αγώνων.  Μετά την ανάληψη της διοργάνωσης των Ολυ΅πιακών Αγώνων του 2000 από το Σίδνεϋ, η Greenpeace ξεκίνησε ΅ια επταετή εκστρατεία για να διασφαλίσει ότι το Σίδνεϋ θα τηρήσει πιστά όλες τις περιβαλλοντικές υποσχέσεις που έδωσε πριν κερδίσει το χρίσ΅α της διεξαγωγής των Αγώνων από τη ∆ΟΕ. Η Greenpeace παρακολούθησε στενά όλα τα στάδια των κατασκευαστικών και των υπόλοιπων αναπτυξιακών έργων στους χώρους των Ολυ΅πιακών Αγώνων.  Η Greenpeace υποστήριξε αποτελεσ΅ατικά την ιδέα των ‘Πράσινων Αγώνων’, πετυχαίνοντας να ψηφισθεί από την Κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας ένας νό΅ος που περιλά΅βανε τις Περιβαλλοντικές Οδηγίες στο πακέτο του προϋπολογισ΅ού για τους Ολυ΅πιακούς Αγώνες. Η Greenpeace συνεργάστηκε επίσης ΅ε σχεδιαστικές, κατασκευαστικές και προ΅ηθευτικές εταιρίες που έδωσαν προσφορές για τους Ολυ΅πιακούς Αγώνες, ενώ παράλληλα δια΅αρτυρόταν έντονα κάθε φορά που η Οργανωτική Επιτροπή αποτύγχανε να υλοποιήσει τις σχετικές δεσ΅εύσεις της στον το΅έα του περιβάλλοντος.  Παρόλο που η Greenpeace συνεργάστηκε στενά ΅ε την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυ΅πιακών Αγώνων του Σίδνεϋ (Sydney Organising Committee for the Olympic Games, SOCOG), την Ολυ΅πιακή Συντονιστική Επιτροπή (Olympic Co-ordination Authority, OCA), καθώς και ΅ε άλλους φορείς και υπηρεσίες που σχετίζονταν ΅ε τους Ολυ΅πιακούς Αγώνες,  κατάφερε να παρα΅είνει ανεξάρτητη και α΅ερόληπτη. Η Greenpeace εξέφρασε την επιδοκι΅ασία της για όλες τις προσπάθειες του Σίδνεϋ που οδήγησαν σε ΅ερικά από τα πιο πρωτοποριακά επιτεύγ΅ατα στον το΅έα του περιβάλλοντος σε διεθνές επίπεδο, ενώ δια΅αρτυρήθηκε έντονα όταν οι προσπάθειες υπολείπονταν από τις σχετικές υποσχέσεις και τις υπάρχουσες δυνατότητες.  

Για την Greenpeace, οι Ολυ΅πιακοί Αγώνες του Σίδνεϋ αποτέλεσαν το εφαλτήριο για την εφαρ΅ογή αποτελεσ΅ατικών και πρωτοπόρων λύσεων για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλή΅ατα. Από το 1992, που δια΅ορφώθηκε για πρώτη φορά η ιδέα για τους Πράσινους Ολυ΅πιακούς Αγώνες, πολλά έχουν ήδη επιτευχθεί. Παρόλα αυτά, πολλά θα ΅πορούσαν ακό΅α να έχουν γίνουν στο Σίδνεϋ, ώστε να γίνει πραγ΅ατικότητα το αρχικό περιβαλλοντικό όρα΅α.  Παρόλες τις πολυετείς προσπάθειες, πολλές ήταν τελικά οι υπαναχωρήσεις των οργανωτών.  Στο τέλος των αγώνων, η Greenpeace βαθ΅ολόγησε την περιβαλλοντική διάσταση των Αγώνων και το Σίδνεϋ πήρε απλά τη βάση: 5 ΅ε άριστα το 10.

 

∆ιδάγ΅ατα από τους ‘πράσινους’ Ολυ΅πιακούς Αγώνες του Σίδνεϋ

Η Greenpeace ανα΅είχθηκε ΅ε την προσπάθεια διοργάνωσης των Πράσινων Ολυ΅πιακών Αγώνων του Σίδνεϋ, επειδή διαπίστωσε ότι υπήρχαν δυνατότητες προώθησης των περιβαλλοντικών θε΅άτων και επιπλέον θα αποδεικνυόταν στην πράξη ότι υπάρχουν ρεαλιστικές και ά΅εσα εφαρ΅όσι΅ες λύσεις. Οι Ολυ΅πιακοί Αγώνες αποτελούν ένα ΅οναδικό γεγονός, παγκόσ΅ιας ε΅βέλειας, και οι όποιες θετικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες αναλα΅βάνονται εκεί έχουν διεθνή αντίκτυπο.  Η Greenpeace υποστηρίζει ότι η ∆ιεθνής Ολυ΅πιακή Επιτροπή (∆ΟΕ) θα πρέπει να διαδρα΅ατίσει ση΅αντικό ρόλο στον το΅έα της παροχής βοήθειας προς τις διοργανώτριες και τις υποψήφιες πόλεις, ώστε αυτές να ΅πορέσουν αφενός να αποφύγουν τις κακοτοπιές που αντι΅ετώπισε το Σίδνεϋ και αφετέρου να το ξεπεράσουν στα περιβαλλοντικά κριτήρια.  Ση΅αντικό ρόλο στο “πρασίνισ΅α” των Ολυ΅πιακών Αγώνων παίζει η κατανόηση των σχετικών διδαγ΅άτων και η ΅ετάδοσή τους στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν ΅ελλοντικά Ολυ΅πιακούς Αγώνες.  Ο κατάλογος ΅ε τα διδάγ΅ατα από το Σίδνεϋ που ακολουθεί είναι ση΅αντικός για να διασφαλιστεί το γεγονός ότι οι επιτυχίες του Σίδνεϋ στον το΅έα του περιβάλλοντος θα αποτελέσουν την αρχή ΅ιας συνεχούς διαδικασίας βελτίωσης του περιβάλλοντος και προώθησης σε διεθνές επίπεδο.  

 

ΤΑ ∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΙ∆ΝΕΫ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

∆Ι∆ΑΓΜΑ 1  Είναι εξαιρετικά ση΅αντική η ανάληψη συγκεκρι΅ένων περιβαλλοντικών δεσ΅εύσεων πολύ πριν ολοκληρωθεί ο αρχικός σχεδιασ΅ός και αρχίσουν οι κατασκευές.  Απαραίτητη κρίνεται επίσης η δη΅οσιοποίηση αυτών των δεσ΅εύσεων.  

∆Ι∆ΑΓΜΑ 2  Οι Περιβαλλοντικές Οδηγίες πρέπει να έχουν σαφή και συγκεκρι΅ένα ση΅εία αναφοράς που δεν θα επιδέχονται διαπραγ΅ατεύσεις,  θα είναι ΅ετρήσι΅α και θα υποστηρίζονται από την εθνική νο΅οθεσία. Αυτά τα ση΅εία αναφοράς πρέπει να περιλα΅βάνονται σε όλους τους διαγωνισ΅ούς που αφορούν τα Ολυ΅πιακά έργα και να δη΅οσιοποιούνται.  

∆Ι∆ΑΓΜΑ 3  Οι οργανωτές των Ολυ΅πιακών Αγώνων και οι ε΅πλεκό΅ενες εταιρίες πρέπει υποχρεωτικά να συλλέγουν και να καταγράφουν τις πληροφορίες για όλα τα περιβαλλοντικά θέ΅ατα του προγρά΅΅ατός τους. Επιπλέον,  τα στοιχεία αυτά πρέπει να δη΅οσιοποιούνται.  

∆Ι∆ΑΓΜΑ 4  Ο ανεξάρτητος έλεγχος όλων των περιβαλλοντικών στοιχείων είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας.  

∆Ι∆ΑΓΜΑ 5  Ανεξάρτητα από τον τρόπο εκτέλεσης των Ολυ΅πιακών κατασκευαστικών έργων (ύπαρξη ενός συντονιστή του προγρά΅΅ατος ή ύπαρξη ανεξαρτήτων προγρα΅΅άτων και συ΅βολαίων), οι οργανωτές των Ολυ΅πιακών Αγώνων πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα χρησι΅οποιηθούν τα καλύτερα και τα οικονο΅ικότερα περιβαλλοντικά συστή΅ατα και υλικά σε όλη τη διάρκεια του προγρά΅΅ατος.  

∆Ι∆ΑΓΜΑ 6  Σε παγκόσ΅ιο επίπεδο υπάρχει γενικά ΅εγάλος ενθουσιασ΅ός και ε΅πειρία τόσο στην κατασκευή οικολογικών κτιρίων όσο και στη διοργάνωση ΅εγάλων αθλητικών γεγονότων. Η αναζήτηση και η πρόσληψη εκείνων των ειδικών που ενδιαφέρονται για την περιβαλλοντική επιτυχία του προγρά΅΅ατος πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.  

∆Ι∆ΑΓΜΑ 7  Η υψηλού επιπέδου και συνέπειας ανταλλαγή απόψεων ΅ε τις τοπικές κοινωνίες, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις κοινωνικές ο΅άδες είναι απαραίτητη και πρέπει να αποτελεί ΅έρος του προγρά΅΅ατος από το ξεκίνη΅ά του.  Είναι εξίσου απαραίτητη η καθιέρωση και η ενσω΅άτωση,  στις Περιβαλλοντικές Οδηγίες, ΅ιας ξεκάθαρης διαδικασίας για την επίλυση των πιθανών διαφορών.  

∆Ι∆ΑΓΜΑ 8  Η εκπαίδευση γύρω από τις πρωτοβουλίες που αναλα΅βάνονται στον το΅έα του περιβάλλοντος και τα οφέλη που αποκο΅ίζονται είναι απαραίτητη σε όλα τα επίπεδα, από τους πολίτες ΅έχρι τους αθλητές, τους χορηγούς, τα ΅έσα ΅αζικής επικοινωνίας και τον ε΅πορικό το΅έα.  

 

Ο ρόλος της ∆ΟΕ

Η ∆ιεθνής Ολυ΅πιακή Επιτροπή (∆ΟΕ) έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι Ολυ΅πιακοί Αγώνες θα έχουν τις ΅ικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ότι θα αφήσουν ΅ια θετική κληρονο΅ιά στις πόλεις που τους φιλοξενούν. Επιπλέον, η ∆ΟΕ έχει την ευκαιρία να διασφαλίσει ότι το περιβάλλον θα αποτελέσει και στην πράξη τον τρίτο πυλώνα του Ολυ΅πισ΅ού, ΅ετατρέποντας ουσιαστικά τους Ολυ΅πιακούς Αγώνες σε ένα “όχη΅α” για την εξεύρεση και εφαρ΅ογή λύσεων για τα ση΅αντικότερα περιβαλλοντικά προβλή΅ατα.  Το θε΅ελιώδες ερώτη΅α που καλείται να απευθύνει η ∆ΟΕ στα ΅έλη της και στις υποψήφιες πόλεις είναι εάν οι Ολυ΅πιακοί Αγώνες, που διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια σε διαφορετική χώρα, είναι περιβαλλοντικά βιώσι΅οι. Η διοργάνωση των Αγώνων από περιορισ΅ένο αριθ΅ό χώρων, οι οποίες διαθέτουν ΅όνι΅ες εγκαταστάσεις και υποδο΅ές, ενδέχεται να αποτελέσει την καλύτερη προοπτική για τη ΅είωση των ΅ελλοντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η Greenpeace πιστεύει ότι η απάντηση στην προαναφερθείσα ερώτηση θα αποτελέσει ση΅αντικό τ΅ή΅α της ΅ελλοντικής δέσ΅ευσης της ∆ΟΕ για τα περιβαλλοντικά θέ΅ατα.  Στο επίπεδο της ρητορείας έχουν γίνει κάποια βή΅ατα. Ήδη από το Μάρτιο του 1993, ο Richard Pound, εκ ΅έρους του ∆.Σ. της ∆ιεθνούς Ολυ΅πιακής Επιτροπής (∆ΟΕ), διατύπωνε την πρόθεση της ηγεσίας του παγκόσ΅ιου αυτού αθλητικού οργανισ΅ού, να συ΅περιλάβει στις θε΅ελιώδεις αξίες του Ολυ΅πισ΅ού (που είναι η ανάπτυξη της άθλησης και η ενίσχυση του πολιτισ΅ού) και την προστασία του περιβάλλοντος. Λίγα χρόνια αργότερα (1997), ο τότε Πρόεδρος της ∆ΟΕ, Χουάν Αντόνιο Σά΅αρανγκ, εξέφραζε την πεποίθησή του ότι “οι Ολυ΅πιακοί Αγώνες ΅πορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις που σκοπεύουν πολύ πέραν της συγκυρίας και αφορούν την αθλητική κοινότητα στο σύνολό της”.

Η ανάλυση της Greenpeace για τους Ολυ΅πιακούς Αγώνες του Σίδνεϋ (αλλά και της Αθήνας) επεσή΅ανε ό΅ως την απουσία ε΅πλοκής της ∆ΟΕ σε λεπτο΅ερειακό επίπεδο και την αποτυχία παρέ΅βασής της για τη διασφάλιση της ΅η καταπάτησης των Περιβαλλοντικών Οδηγιών από την Ολυ΅πιακή Επιτροπή του Σίδνεϋ παλιότερα και σή΅ερα από την αντίστοιχη της Αθήνας. Έτσι η ∆ΟΕ πρέπει στην πραγ΅ατικότητα να αυξήσει τις δυνατότητές της στο να συ΅βουλεύει, να κατευθύνει και να πιέζει, τόσο τις χώρες που θέτουν υποψηφιότητα όσο και τις χώρες που φιλοξενούν Ολυ΅πιακούς Αγώνες, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών κριτηρίων και δεσ΅εύσεων.  

 

Οι Ολυ΅πιακοί Αγώνες της Αθήνας: ανέξοδη πράσινη ρητορεία

Το “πράσινο” πλαίσιο…  Προστασία του Περιβάλλοντος = θε΅ελιώδης αξία του Ολυ΅πισ΅ού ∆ιεθνής Ολυ΅πιακή Επιτροπή (∆ΟΕ, 1993)  “Οι Ολυ΅πιακοί Αγώνες ΅πορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις που σκοπεύουν πολύ πέραν της συγκυρίας και αφορούν την αθλητική κοινότητα στο σύνολό της”  Πρόεδρος ∆ΟΕ (1997)  “Οι Ολυ΅πιακοί Αγώνες αποτελούν πρόκληση αλλά και ευκαιρία για την ευρεία εφαρ΅ογή προγρα΅΅άτων και δράσεων ΅ε σεβασ΅ό στο περιβάλλον και σύ΅φωνων ΅ε την αρχή της βιώσι΅ης ανάπτυξης”  Φάκελος Υποψηφιότητας της πόλης των Αθηνών Στο ίδιο πνεύ΅α, ο Πρωθυπουργός Κ. Ση΅ίτης, χαιρετίζοντας την ανάληψη των Αγώνων του 2004 από την πόλη της Αθήνας, κατέθετε την υπόσχεση της κυβέρνησης να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα συνέβαλαν στην αλλαγή του προσώπου της πρωτεύουσας ΅ε αφορ΅ή τα Ολυ΅πιακά έργα στην ευρύτερη περιοχή της.  Έτσι, αξίζει να επαναλάβου΅ε κάποια βασικά ση΅εία από το πλαίσιο που έβαζε ο Φάκελος Υποψηφιότητας σχετικά ΅ε το περιβάλλον :  

• Κανένα έργο, όσο ΅ικρό κι αν είναι, δεν θα ΅πεί στο στάδιο της υλοποίησης χωρίς να προηγηθεί ΅ια εξαντλητική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

• Το περιβάλλον όχι ΅όνο θα προστατευθεί, αλλά και θα βελτιωθεί.  

• Θα ληφθούν ΅έτρα έτσι ώστε το φυσικό περιβάλλον, η πανίδα και η χλωρίδα, να ΅η θιγούν καθόλου στο στάδιο της κατασκευής των έργων.  

• Θα γίνει προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθούν στο ΅έγιστο οι υπάρχουσες υποδο΅ές,  ώστε να ΅η δεσ΅ευτούν υπάρχοντες ελεύθεροι χώροι.  

• Οι εργασίες θα γίνουν ΅ε τη βοήθεια τεχνολογιών και υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, στοιχείο που θα ΅εταφερθεί ως υποχρέωση στους παραχωρησιούχους των έργων.  

• Κα΅ία ΅όνι΅η εγκατάσταση δεν θα πραγ΅ατοποιηθεί αν δεν έχει προβλεφθεί η ΅ετά- Ολυ΅πιακή χρήση της.  

• Οι Ολυ΅πιακές εγκαταστάσεις θα εξυπηρετηθούν από ΅έσα ΅αζικής ΅εταφοράς και θα ληφθούν ΅έτρα για τη ΅είωση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου.  

• Θα ληφθούν ΅έτρα για τη ΅είωση του θορύβου στον αστικό και περιαστικό ιστό της πρωτεύουσας, ιδίως κατά τη φάση διεξαγωγής των Αγώνων.  

• Θα δοθεί έ΅φαση στην ενη΅έρωση του κοινού ΅ε τρόπο που να ευνοηθεί η συ΅΅ετοχή του πριν και κατά την διάρκεια της τέλεσης των Αγώνων.  

 

…και η γκρίζα πραγ΅ατικότητα

Η συνολική αποτί΅ηση της περιβαλλοντικής διάστασης των Ολυ΅πιακών Αγώνων της Αθήνας θα γίνει στα τέλη του 2004. ∆εν ΅πορεί ό΅ως κανείς να ΅η σχολιάσει ορισ΅ένα θέ΅ατα τα οποία έχουν ήδη προκαθορίσει πολλές από τις περιβαλλοντικές παρα΅έτρους.  Τέτοια είναι π.χ. τα θέ΅ατα χωροθέτησης των Ολυ΅πιακών εγκαταστάσεων, αλλά και οι προδιαγραφές των προκηρύξεων για πολλά Ολυ΅πιακά έργα. Η περίπτωση π.χ. της χωροθέτησης του κωπηλατοδρο΅ίου στον Σχινιά είναι γνωστή και η αντίδραση πολλών περιβαλλοντικών οργανώσεων για το θέ΅α αυτό έχει τραβήξει τα φώτα της δη΅οσιότητας.  Θέ΅ατα που έτυχαν λιγότερης δη΅οσιότητας, ως προς την περιβαλλοντική τους διάσταση,  είναι π.χ. η περίπτωση του Ολυ΅πιακού Χωριού. Η περίπτωση αυτή είναι ενδεικτική των πρακτικών που ακολουθήθηκαν σχεδόν σε όλα τα έργα, γι’ αυτό και θα την χρησι΅οποιήσου΅ε ως παράδειγ΅α. ∆εδο΅ένου ότι το Ολυ΅πιακό Χωριό αποτελεί το ΅εγαλύτερο ΅έχρι σή΅ερα πρόγρα΅΅α οικιστικής ανάπτυξης στη χώρα, και δεδο΅ένου του δη΅όσιου χαρακτήρα του οργανισ΅ού που είναι επιφορτισ΅ένος ΅ε την ανάπτυξή του (Οργανισ΅ός Εργατικής Κατοικίας), η χρήση τεχνικών οικολογικής δό΅ησης σ’ αυτόν τον οικισ΅ό θα ΅πορούσε να αλλάξει δραστικά τα δεδο΅ένα στον το΅έα της δό΅ησης για όλο τον κλάδο των κατασκευών, στρέφοντάς τον σε ΅ια πιο φιλοπεριβαλλοντική κατεύθυνση.  

 

Το Ολυ΅πιακό Χωριό ως παράδειγ΅α προς αποφυγήν

Τον Ιούλιο του 2000, η Ο΅άδα Συντονισ΅ού Έργου Ολυ΅πιακού Χωριού του 2004, οριστικοποίησε τις προδιαγραφές Ολυ΅πιακής χρήσης για το Ολυ΅πιακό Χωριό. Οι κατευθύνσεις που περιέγραψε στο σχετικό τεύχος που εξέδωσε, προέκυψαν από:  • Τις συ΅βατικές υποχρεώσεις της ΟΕΟΑ “Αθήνα 2004” προς τη ∆ΟΕ, όπως αναφέρονται στο “Host City Contract”.  • Το έντυπο “IOC Olympic Village Guidelines”, που αποτελεί αναπόσπαστο κο΅΅άτι του “Host City Contract”.  • Τις συναντήσεις των αντίστοιχων ο΅άδων εργασίας κατά τη διάρκεια της 3ης και 4ης επίσκεψης της Συντονιστικής Επιτροπής της ∆ΟΕ (Οκτώβριος 1999 και Μάιος 2000).  • Τις συναντήσεις εκπροσώπων του Οργανισ΅ού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), της Αθήνας 2004 και της ∆ΟΕ (από τον Ιούνιο του 1999 ΅έχρι και τη συνάντηση της 12ης-13ης Ιουνίου 2000).  • Την επεξεργασία στοιχείων του Ολυ΅πιακού Χωριού της Βαρκελώνης.  • Την επεξεργασία στοιχείων από το Ολυ΅πιακό Χωριό του Σίδνεϋ, που προέκυψαν από το ΤΟΚ (Transfer Of Knowledge), τις επισκέψεις στο Σίδνεϋ και τις συναντήσεις ΅ε τους υπεύθυνους του έργου, καθώς και από την επεξεργασία των σχεδίων του Ολυ΅πιακού Χωριού.  Οι προδιαγραφές αυτές προσπαθούσαν να κάνουν πράξη τα όσα κατά καιρούς έχει εξαγγείλει, τόσο το διεθνές Ολυ΅πιακό κίνη΅α, όσο και η ελληνική κυβέρνηση δι’  εκπροσώπων της αλλά και δια του φακέλου υποψηφιότητας για τη διεκδίκηση των αγώνων.  Μεταξύ άλλων ΅άλιστα, ο Φάκελος Υποψηφιότητας προέβλεπε ότι “οι εργασίες θα γίνουν ΅ε τη βοήθεια τεχνολογιών και υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, στοιχείο που θα ΅εταφερθεί ως υποχρέωση στους παραχωρησιούχους των έργων”.

Έτσι λοιπόν, σε όλες τις εκθέσεις που προηγήθηκαν της δη΅οπράτησης του έργου του Ολυ΅πιακού Χωριού γινόταν λόγος, ΅εταξύ άλλων, για εφαρ΅ογή του βιοκλι΅ατικού σχεδιασ΅ού, τεχνολογίες εξοικονό΅ησης ενέργειας και νερού, χρήση ανανεώσι΅ων πηγών ενέργειας (΅ε ιδιαίτερη ΅νεία στη χρήση ηλιακών θερ΅οσιφώνων για παραγωγή ζεστού νερού και φωτοβολταϊκών ενσω΅ατω΅ένων στο κέλυφος των κτιρίων για παραγωγή ηλεκτρισ΅ού),  στην αποφυγή χρήσης τοξικών υλικών (΅ε ιδιαίτερη ΅άλιστα έ΅φαση στην αποφυγή χρήσης πλαστικών PVC), κ.λπ.  

Αξίζει να αναφέρου΅ε ότι και στην τεχνική έκθεση που συνέταξε ο Οργανισ΅ός Εργατικής Κατοικίας τον Ιούνιο του 2000, ΅ε θέ΅α “Πολεοδο΅ική Μελέτη Οικισ΅ού ‘Ολυ΅πιακό Χωριό’”,  τα παραπάνω κρίνονται ως προαπαιτού΅ενα για την κατασκευή του έργου.  Παρόλα αυτά, οι ση΅αντικές αυτές κατευθύνσεις και συστάσεις δεν συ΅περιελήφθησαν τελικά στις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε ο ΟΕΚ τον Φεβρουάριο του 2001 και αποτελούν τις συ΅βατικές υποχρεώσεις των εργοληπτριών εταιριών.  Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφουν ουσιαστικά ένα συ΅βατικό οικισ΅ό, από το σχεδιασ΅ό του οποίου απουσιάζουν οποιαδήποτε καινοτο΅ικά ή ΅η στοιχεία θα του προσέδιδαν ένα φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα. Αναφέρου΅ε χαρακτηριστικά:  • Η κατασκευή των δια΅ερισ΅άτων δεν είναι καν συ΅βατή ΅ε τις οδηγίες του Σχεδίου ∆ράσης “Ενέργεια 2001” του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, τον Κανονισ΅ό Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονό΅ησης Ενέργειας (Κ.Ο.Χ.Ε.Ε.) και τη νέα Κοινοτική Οδηγία για τα κτίρια.

• Από την ανάλυση των σχεδίων και τις προσο΅οιώσεις της ενεργειακής συ΅περιφοράς των προτεινό΅ενων κτιρίων που πραγ΅ατοποίησε το Πανεπιστή΅ιο Αθηνών (Τ΅ή΅α Φυσικής, Το΅έας Εφαρ΅ογών), προκύπτει ότι η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων είναι εξαιρετικά ΅εγάλη. Συγκεκρι΅ένα, ενώ η απαιτού΅ενη κατανάλωση ενέργειας για θέρ΅ανση είναι λογική, η απαιτού΅ενη ενέργεια για δροσισ΅ό είναι 2,7 έως 3,3 φορές ΅εγαλύτερη απ’ αυτήν που προβλέπει η σχετική νο΅οθεσία (Κ.Ο.Χ.Ε.Ε) του 1998. Ένας δη΅όσιος οργανισ΅ός (όπως ο ΟΕΚ εν προκει΅ένω) δεν εφαρ΅όζει στην πράξη τη σχετική νο΅οθεσία που ψηφίστηκε 5 χρόνια πριν, και το αρ΅όδιο υπουργείο (ΥΠΕΧΩ∆Ε) δεν έχει να πει τίποτα γι’ αυτό. Αποτέλεσ΅α βέβαια του κακού σχεδιασ΅ού είναι να χρειάζεται η εγκατάσταση ακριβών και ενεργοβόρων κλι΅ατιστικών στα κτίρια αυτά, ΅ε επιβάρυνση τόσο του προϋπολογισ΅ού όσο και του περιβάλλοντος.  

 

Ετήσιες ενεργειακές ανάγκες για δροσισ΅ό στα δια΅ερίσ΅ατα του Ολυ΅πιακού Χωριού (KWh/m 2 )  

Ενδεικτικά όρια ετήσιων ενεργειακών αναγκών για δροσισ΅ό χώρων σε κτίρια κατοικιών για την περιοχή της Αττικής,  σύ΅φωνα ΅ε τον Κ.Ο.Χ.Ε.Ε (KWh/m 2)  40-66 15-20

• ∆εν προβλέπεται η χρήση ηλιακών συστη΅άτων, ούτε για παραγωγή ζεστού νερού ούτε για ηλεκτροπαραγωγή, κάτι που είχε εφαρ΅οστεί σε ευρεία κλί΅ακα στο Σίδνεϋ. Η ηλιακή ενέργεια θα ΅πορούσε να χρησι΅οποιηθεί επίσης για θέρ΅ανση και κλι΅ατισ΅ό των δια΅ερισ΅άτων, επιλογή που δυστυχώς δεν συζητήθηκε. Ευτυχώς, λίγους ΅ήνες πριν τους Αγώνες, διαφαίνεται τουλάχιστον η προοπτική να εγκατασταθεί ΅ία πιλοτική ΅ονάδα ηλιακού κλι΅ατισ΅ού σε ένα από τα γυ΅ναστήρια που βρίσκονται ΅έσα στο χώρο του Ολυ΅πιακού Χωριού.  

• Οι προδιαγραφές επιβάλλουν(!) στους προ΅ηθευτές τη χρήση ψυκτικών ΅έσων που καταστρέφουν το περιβάλλον. Συγκεκρι΅ένα, προβλέπουν τη χρήση υδροφθορανθράκων (HFCs) που συ΅βάλλουν στις κλι΅ατικές αλλαγές και,  παράλληλα, αποκλείουν τεχνικές ψύξης και ψυκτικά υγρά φιλικά προς το περιβάλλον. Ση΅ειωτέον ότι οι υδροφθοράνθρακες είναι ελεγχό΅ενες ουσίες ΅ε βάση το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο έχει επικυρωθεί και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.  

• Στις ξύλινες επιφάνειες προβλέπεται γενικά χρήση ΅οριοσανίδων και δεν εξετάστηκαν άλλες εναλλακτικές λύσεις (ούτε συζήτηση βέβαια για πιστοποιη΅ένη ξυλεία αειφορικής διαχείρισης), ενώ οι προδιαγραφές προβλέπουν εκτετα΅ένη χρήση των επιβλαβών για το περιβάλλον πλαστικών PVC. Το PVC προκρίνεται ως αποκλειστική ΅άλιστα επιλογή στο υπόγειο δίκτυο αποστράγγισης ο΅βρίων, στις σωληνώσεις των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, στα καλώδια, κ.λπ.  

• ∆εν χρησι΅οποιούνται χρώ΅ατα που φέρουν το Οικολογικό Σή΅α της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που κάτι τέτοιο προβλέπεται στις προδιαγραφές και τις συ΅βατικές υποχρεώσεις των εργολάβων.  

• ∆εν προβλέπονται συστή΅ατα εξοικονό΅ησης νερού στα κτίρια του Ολυ΅πιακού Χωριού.  Το καλοκαίρι του 2001 έγινε ΅ία προσπάθεια από την τότε διοίκηση του Οργανισ΅ού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), που έχει την ευθύνη κατασκευής του Ολυ΅πιακού Χωριού, να βελτιωθούν κάποιες από τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές του οικισ΅ού.

Ανατέθηκαν μάλιστα για το σκοπό αυτό και ειδικές ΅ελέτες. Οι ΅ελέτες αυτές πρότειναν, ΅εταξύ άλλων τα εξής:  

• Παρε΅βάσεις στο κέλυφος των κτιρίων.  

• Χρήση υαλοπετασ΅άτων χα΅ηλού συντελεστή εκπε΅ψι΅ότητας (low-e).  

• Εναλλακτικές τεχνολογίες δροσισ΅ού, όπως ο νυχτερινός αερισ΅ός και οι ανε΅ιστήρες οροφής.  

• Εξορθολογισ΅ό του συστή΅ατος αερισ΅ού.  

• Χρήση προηγ΅ένων συστη΅άτων φωτισ΅ού που επιτρέπουν την βελτιστοποίηση χρήσης του φυσικού φωτισ΅ού και βελτιώνουν την κατανάλωση ενέργειας.  

• Κεντρικό ή κεντρικά συστή΅ατα θέρ΅ανσης-ψύξης. Προβλέπεται γενικά η χρήση φυσικού αερίου για θέρ΅ανση χώρων, ενώ για τη θέρ΅ανση του νερού προτάθηκε ένα σύστη΅α τριπλής ενέργειας (ηλιακός θερ΅οσίφωνας, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό), στο οποίο η ηλιακή ενέργεια θα παρέχει το 75-80% του συνολικού θερ΅ού νερού.  

• Ενσω΅άτωση φωτοβολταϊκών στις υπάρχουσες ΅εταλλικές κατασκευές.  

Με την εφαρ΅ογή των παραπάνω, θα εξοικονο΅ούνταν έως και 9,72 εκατ. κιλοβατώρες ετησίως, θα είχα΅ε δηλαδή 48% συνολική εξοικονό΅ηση ενέργειας για θέρ΅ανση και ψύξη.  Οι ΅ελέτες πρότειναν ακό΅η ΅έτρα περιορισ΅ού των τοξικών υλικών, την αποφυγή χρήσης προϊόντων PVC και υδροφθορανθράκων, ΅έτρα εξοικονό΅ησης και ορθολογικής διαχείρισης του νερού, διαχείριση πρασίνου συ΅βατή ΅ε την οικολογία της περιοχής, κ.λπ.  ∆υστυχώς, οι ΅ελέτες αυτές έ΅ειναν στα συρτάρια, παρόλο που οι προτάσεις δεν επιβάρυναν τον προϋπολογισ΅ό του έργου ούτε άλλαζαν το χρονοδιάγρα΅΅α κατασκευής του. Αντίθετα, οι προτάσεις αυτές συνεπάγονταν ση΅αντική εξοικονό΅ηση χρη΅άτων για τους ΅ελλοντικούς χρήστες του οικισ΅ού (δικαιούχους του ΟΕΚ), ενώ επιπλέον υπήρχε η δυνατότητα χρη΅ατοδότησης πολλών από τα προτεινό΅ενα έργα από το Γ’ ΚΠΣ.  Η λογική αυτή των περιβαλλοντικών εκπτώσεων δεν εξαντλείται δυστυχώς ΅όνο στο Ολυ΅πιακό Χωριό, αλλά διατρέχει λίγο πολύ όλα τα Ολυ΅πιακά έργα.  

 

Ο “∆είκτης Πινόκιο” ...σε άνοδο

Η ευθύνη για την αθέτηση των πράσινων υποσχέσεων διαχέεται ασφαλώς σε πολλούς (κυβέρνηση, Οργανωτική Επιτροπή “Αθήνα 2004”, ∆ΟΕ, φορείς υλοποίησης κ.λπ).  Καταγράφου΅ε παρακάτω ΅ερικές ΅όνο από τις αθετη΅ένες υποσχέσεις:  Νέες ενεργειακές τεχνολογίες “Η ΑΘΗΝΑ 2004 φιλοδοξεί να είναι η πρώτη Ολυ΅πιάδα που θα χρησι΅οποιήσει 100% Πράσινη Ενέργεια από το δίκτυο, χρησι΅οποιώντας την αιολική ενέργεια αλλά και φωτοβολταϊκές διατάξεις”.

Υπεύθυνος Έργου Τεχνολογίας, ΑΘΗΝΑ 2004, Οκτώβριος 2001  “Οι τεχνολογίες εξοικονό΅ησης ενέργειας πρέπει να βρούν ευρεία εφαρ΅ογή στα νέα κτίρια και γενικότερα στις νέες Ολυ΅πιακές εγκαταστάσεις. Η παθητική ηλιακή αρχιτεκτονική, οι σωστές ΅ονώσεις, η ανάκτηση θερ΅ότητας, η συ΅παραγωγή (π.χ ΅ε βάση το φυσικό αέριο), η χρήση ανανεώσι΅ων πηγών ενέργειας και οι ηλεκτρονικές διατάξεις για τη ρύθ΅ιση των λειτουργιών των κτιρίων είναι ΅ερικές ΅όνον από τις εφαρ΅ογές από ΅ια ΅εγάλη γκά΅α καινοτο΅ιών που προσφέρει η νέα ενεργειακή τεχνολογία. Θεα΅ατικά ΅πορεί επίσης να είναι τα αποτελέσ΅ατα από τη χρήση συστη΅άτων φωτισ΅ού χα΅ηλής ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και η ΅εγιστοποίηση της χρήσης του φυσικού φωτός. "Ενεργητικά" ηλιακά συστή΅ατα ΅πορούν επίσης να χρησι΅οποιηθούν για τη θέρ΅ανση του νερού των κολυ΅βητικών δεξα΅ενών, ενώ τα φωτοβολταϊκά συστή΅ατα ΅πορούν να προσφέρουν συ΅πληρω΅ατική ηλεκτρική ενέργεια σε πολλές από τις σχεδιαζό΅ενες κατασκευές (ενσω΅άτωση στα στοιχεία του κτιριακού κελύφους) και να καλύψουν τις ηλεκτρικές ανάγκες δρό΅ων,  πλατειών και εσωτερικών κοινοχρήστων χώρων. Πέρα από την εξοικονό΅ηση συ΅βατικών καυσί΅ων,  οι νέες ενεργειακές τεχνολογίες ΅πορούν να συντελέσουν στην αύξηση της αυτονο΅ίας των εγκαταστάσεων, στη ΅είωση της ρύπανσης και στην πτώση του λειτουργικού κόστους από την χρήση της ενέργειας” .

 

Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΟΕΟΑ “Αθήνα 2004”, Φεβρουάριος 2000  Η επιλογή των δο΅ικών υλικών

“Η αλλαγή των ση΅ερινών προτύπων στα οικοδο΅ικά υλικά, όπως επίσης και σε όλα τα αναλώσι΅α προϊόντα, ΅πορεί όντως να προκαλέσει ΅ια πραγ΅ατική επανάσταση στο χώρο της "καθαρής παραγωγής". Το βασικό κριτήριο για την επιλογή φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων και προϊόντων στον το΅έα των κτιριακών κατασκευών, είναι ο περιορισ΅ός των αποβλήτων (και των ανεπιθύ΅ητων περιβαλλοντικών επιπτώσεων) κατά τη φάση της παραγωγής, το χα΅ηλό τους ενεργειακό περιεχό΅ενο,  η ΅ειω΅ένη κατανάλωση νερού κατά το στάδιο της επεξεργασίας τους, η καλή συ΅περιφορά τους στην δη΅ιουργία του ΅ικροκλί΅ατος και η ΅η τοξικότητα ΅ετά την ενσω΅άτωσή τους στο κτιριακό κέλυφος. Η καθοδηγητική αρχή στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να είναι όχι η αποδεδειγ΅ένη βλάβη, αλλά η πρόληψη των ενδεχό΅ενων βλαβών. Έτσι, θα πρέπει για παράδειγ΅α να αποφεύγονται (στο βαθ΅ό που υπάρχουν αξιόπιστα υποκατάστατα) οι συνθέσεις από χλωριω΅ένα προϊόντα (PVC, PCB) και τα προϊόντα ξυλείας που προέρχονται από ΅η-αειφορική ξύλευση δασών. ’λλα προϊόντα όπως τα προϊόντα α΅ιάντου ή τα χρώ΅ατα που περιέχουν βαριά ΅έταλλα δεν θα πρέπει να χρησι΅οποιηθούν.  Θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί η χρήση ανακυκλω΅ένων υλικών, ή υλικών που προέρχονται από κατεδαφίσεις. Τόσο η ελληνική, όσο και η διεθνής αγορά έχουν κάνει ση΅αντικές προόδους στον το΅έα και οι σχετικές επιχειρήσεις χρειάζεται να ενισχυθούν από τους αρ΅όδιους κρατικούς φορείς και να βρουν πεδία εφαρ΅ογής για τα προϊόντα τους”.

 

Η προστασία της βιοποικιλότητας

“Ο ανασχεδιασ΅ός των παρε΅βάσεων στο χώρο, ΅ε τρόπο που να λα΅βάνουν υπ΄όψιν την προστασία της βιοποικιλότητας, θα ΅πορούσε να είναι ένας από τους παράλληλους στόχους των Ολυ΅πιακών έργων. Παρακάτω δίνεται ένας κατάλογος αρχών και προτεραιοτήτων που κρίνεται σκόπι΅ο να ληφθούν υπ΄όψιν κατά το σχεδιασ΅ό, για την εφαρ΅ογή των οποίων η ΟΕΟΑ θα συνεργασθεί ΅ε τους εκάστοτε φορείς υλοποίησης των έργων:  

• ∆η΅ιουργία καταφυγίων και ενδιαιτη΅άτων για είδη που εκτοπίζονται από την αστική επέκταση.  

• Ανάταξη κατεστρα΅΅ένων βιοτόπων στην περιοχή των έργων.  

• Προστασία και επέκταση της ιθαγενούς βλάστησης ΅ε τη χρησι΅οποίηση τοπικών ποικιλιών φυτών και δέντρων, ώστε να ευνοηθεί η αναπαραγωγή της διάδοσης της και να ΅ειωθούν οι ανάγκες για πότισ΅α.  

• Αποφυγή της κοπής υφιστά΅ενων δέντρων (ή ΅εταφορά τους σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν).  

• ∆η΅ιουργία διαδρό΅ων και συνδέσεων ΅εταξύ της αστικής και της περιαστικής βλάστησης για την διευκόλυνση της διανο΅ής και της ΅ετακίνησης της άγριας πανίδας.  

• Σχεδιασ΅ός των κτιρίων και των υποδο΅ών ΅ε τρόπο που να ΅ην ε΅ποδίζεται η κυκλοφορία και το φώλιασ΅ά των ειδών της άγριας πανίδας.  

• ∆η΅ιουργία διαδρό΅ων για τα ΅εταναστευτικά είδη της ΅ικροπανίδας”.

 

Ολυ΅πιακό Χωριό

“Βασικό στοιχείο για την ικανοποίηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων στο Ολυ΅πιακό Χωριό είναι η υπαγωγή όλων των έργων σε ένα πρόγρα΅΅α Βιώσι΅ης Ολοκληρω΅ένης Οικιστικής Ανάπτυξης. Το πρόγρα΅΅α αυτό θα παίρνει υπ΄όψιν του:  

• Την κτηθείσα ε΅πειρία από συστή΅ατα οργανω΅ένης δό΅ησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

• Την ε΅πειρία και την κατασκευή Ολυ΅πιακών Χωριών και σε άλλες χώρες.  

• Τις εξελίξεις στην επιστή΅η και τεχνολογία της κατασκευής νέων οικιστικών συνόλων ΅ε βάση τις αρχές του βιοκλι΅ατικού σχεδιασ΅ού, της εξοικονό΅ησης ενέργειας, της κατά το δυνατόν ΅είωσης της χρήσης ΅η ανανεώσι΅ων πόρων, τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον οικοδο΅ικών υλικών,  της αποτελεσ΅ατικής διαχείρισης των αποβλήτων (΅είωση ή ΅ηδενισ΅ός των επιπτώσεων στους αποδέκτες, ανακύκλωση), της προστασίας της βιοποικιλότητας, της ελαχιστοποίησης των ατ΅οσφαιρικών εκπο΅πών και θορύβου από την κίνηση των οχη΅άτων, της δια΅όρφωσης ανάγλυφου συ΅βατού ΅ε το γενικότερο τοπίο, της σωστής ένταξης του οικισ΅ού στο ευρύτερο περιβάλλον, της εξασφάλισης σύγχρονων υποδο΅ών, ενός αειφορικού συστή΅ατος κυκλοφορίας (για πεζούς και οχή΅ατα).  Τα στοιχεία που θα κρίνουν σε ση΅αντικό βαθ΅ό την επιτυχία του εγχειρή΅ατος είναι:  

1. Η σύνταξη επαρκών και ρεαλιστικών προδιαγραφών οι οποίες θα τύχουν της συγκατάθεσης του Οργανισ΅ού Εργατικής Κατοικίας.  

2. Η παρακολούθηση της εφαρ΅ογής των σχετικών ΅ε το περιβάλλον και την ενέργεια προδιαγραφών από τον φορέα υλοποίησης.  

3. Η εξασφάλιση της σωστής διαχείρισης (κυρίως ΅ετα-Ολυ΅πιακά) εκείνων των λειτουργιών του οικισ΅ού που απαιτούν ανθρώπινη παρέ΅βαση (διαχείριση απορρι΅΅άτων, διαχείριση της ενέργειας, διαχείριση κυκλοφορικού συστή΅ατος κ.ά) από τον ΟΕΚ, τις ε΅πλεκό΅ενες ∆η΅όσιες Υπηρεσίες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση .

  Ση΅ειώνεται ότι το τελευταίο ση΅είο θα αποβεί ιδιαίτερα κρίσι΅ο για τη βιωσι΅ότητα των ΅έτρων και των ρυθ΅ίσεων που θα προταθούν, καθώς οι λύσεις για τους τρόπους και τους φορείς διαχείρισης θα πρέπει να αποτελούν βασική συνιστώσα των προτάσεων κατά τη φάση του σχεδιασ΅ού. Ήδη η ΟΕΟΑ σε συνεργασία ΅ε τους συ΅βούλους της σε θέ΅ατα ενέργειας (Κέντρο Ανανεώσι΅ων Πηγών Ενέργειας και Πανεπιστή΅ιο Αθηνών) έχει προετοι΅άσει ΅ια σειρά κατευθύνσεων και προδιαγραφών που αφορούν στον ενεργειακό σχεδιασ΅ό, τη βιοκλι΅ατική αρχιτεκτονική, τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και τη δη΅ιουργία ευνοϊκού ΅ικροκλί΅ατος στην περιοχή του Ολυ΅πιακού Χωριού”.

“Ο Βιοκλι΅ατικός Πολεοδο΅ικός Σχεδιασ΅ός που επιλέγεται και εφαρ΅όζεται στο Ολυ΅πιακό Χωριό,  δίνει έ΅φαση στις αρχές της βιώσι΅ης ανάπτυξης, της αειφορίας, του σεβασ΅ού του φυσικού περιβάλλοντος, της εξοικονό΅ησης ενέργειας, της ΅η κατασπατάλησης των συ΅βατικών ενεργειακών πόρων, της ΅εγιστοποίησης της εκ΅ετάλλευσης των ανανεώσι΅ων πηγών ενέργειας και της ελαχιστοποίησης των δυσ΅ενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έτσι θα αποτελέσει και ΅ια αφετηρία για την αλλαγή της φιλοσοφίας σχεδιασ΅ού του δο΅η΅ένου περιβάλλοντος στη χώρα ΅ας”.

 

Γ. Κοντορούπης, σύ΅βουλος επί ενεργειακών θε΅άτων στην Ολυ΅πιακό Χωριό Α.Ε, 25-7-2002

Παράπλευρα οφέλη και άλλα τινά

Θα εί΅ασταν άδικοι αν ισχυριζό΅ασταν πως όλες οι περιβαλλοντικές εξελίξεις που σχετίζονται ΅ε τους Ολυ΅πιακούς Αγώνες είναι αρνητικές. Προφανώς οι αγώνες θα συ΅βάλλουν θετικά στην αναβάθ΅ιση της ποιότητας ζωής σε πολλές περιπτώσεις. Κι αυτό γιατί λόγω των αγώνων εκβιάστηκαν ή επιταχύνθηκαν αρκετά έργα ιδιαιτέρως απαραίτητα για την πόλη. Χαρακτηριστικό παράδειγ΅α αποτελεί π.χ. το τρα΅. Χωρίς την πίεση των Ολυ΅πιακών Αγώνων και την απειλή των χρονοδιαγρα΅΅άτων, ακό΅η δεν θα υπήρχε ούτε καν η προκήρυξη του διαγωνισ΅ού για την κατασκευή του.  Το ίδιο ισχύει για πολλά ακό΅η έργα υποδο΅ών στις ΅εταφορές. Και αποτελεί ασφαλώς θετική εξέλιξη η δέσ΅ευση δισεκατο΅΅υρίων ευρώ για την ανάπτυξη ΅έσων ΅αζικής ΅εταφοράς (΅ετρό, προαστιακός, τρα΅, εκσυγχρονισ΅ός τρόλεϊ και λεωφορείων) στην ΅ητροπολιτική περιοχή της Αθήνας. Η συ΅βολή των Ολυ΅πιακών Αγώνων στην ανάπτυξη αυτών των υποδο΅ών είναι ότι έθεσαν αυστηρά χρονοδιαγρά΅΅ατα για την υλοποίησή τους,  πράγ΅α σχεδόν πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδο΅ένα.  Το ίδιο θετική είναι και η αισθητική αναβάθ΅ιση πολλών περιοχών ΅ε αφορ΅ή τους Ολυ΅πιακούς Αγώνες. Αυτό ισχύει ακό΅η και σε περιπτώσεις όπου η επιλογή χωροθέτησης κατακρίθηκε έντονα (π.χ. Φαληρικό ∆έλτα).  Μακριά από τα φώτα της δη΅οσιότητας, είχα΅ε ακό΅η κάποιες εξελίξεις που ανα΅ένεται να έχουν θετικές επιπτώσεις όχι ΅όνο για τη χώρα ΅ας αλλά και διεθνώς. Χαρακτηριστική είναι π.χ. η περίπτωση κάποιων χορηγών των αγώνων που σκοπεύουν να αποφύγουν τη χρήση επιβλαβών για το περιβάλλον ψυκτικών στις συσκευές που θα χρησι΅οποιήσουν κατά τη διάρκεια των αγώνων. Το θέ΅α αυτό προέκυψε ήδη από τους Ολυ΅πιακούς του Σίδνεϋ όπου πολλοί χορηγοί (όπως η Coca-Cola, η McDonalds, η Unilever, κ.λπ), υπό την πίεση της Greenpeace, δεσ΅εύτηκαν να αλλάξουν τις τεχνικές ψύξης που χρησι΅οποιούν,  αποφεύγοντας τη χρήση υδροφθορανθράκων (ισχυρότατων αερίων του θερ΅οκηπίου) και να στραφούν σε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και τεχνολογίες ψύξης. Η πρώτη εφαρ΅ογή αυτών των δεσ΅εύσεων ανα΅ένεται κατά τη διάρκεια των Ολυ΅πιακών Αγώνων της Αθήνας. Η αλλαγή αυτή ανα΅ένεται να επιφέρει τα επό΅ενα χρόνια σαρωτικές αλλαγές στις ψυκτικές συσκευές που χρησι΅οποιούνται κατά εκατο΅΅ύρια σε όλο τον κόσ΅ο,  συ΅βάλλοντας ση΅αντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.  

Εν κατακλείδι, αν ΅ένει κάτι από τη ΅έχρι τώρα αποτί΅ηση της περιβαλλοντικής διάστασης των Ολυ΅πιακών Αγώνων, αυτό είναι η πικρή γεύση των χα΅ένων ευκαιριών. Όλα τα θετικά που θα προκύψουν λόγω των Αγώνων είναι φυσικά καλοδεχού΅ενα. Αρκούν ό΅ως αυτά; Ως πότε θα συ΅βιβαζό΅αστε ΅ε τα συ΅βατικά και τα αυτονόητα; Ως πότε θα ανεχό΅αστε να συνθλίβεται η καινοτο΅ία και οι φρέσκες ιδέες; Ως πότε το περιβάλλον θα αποτελεί αγκάθι και όχι άνθος της αναπτυξιακής προσπάθειας;