Επιστροφή στην αρχική σελίδα 

Βιβλιογραφική αναφορά: 
Κάρολος Ιωσήφ Καβουλάκος, ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2001-2005, (έρευνα: Κινήματα της πόλης για την προστασία και διεκδίκηση δημόσιων χώρων στην Αθήνα του 21ου αιώνα), Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ), ερευνητικό πρόγραμμα Αριστεία ΙΙ με τίτλο "Τάσεις Κοινωνικού Μετασχηματισμού στον Αστικό Χώρο: Κοινωνική Αναπαραγωγή, Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνική Συνοχή στην Αθήνα του 21ου Αιώνα", ΓΓΕΤ.
 
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2001-2005
 
κατάλογος 2001-2005
 
    Η καταγραφή των γεγονότων διαμαρτυρίας για την προστασία και διεκδίκηση δημόσιων χώρων στην Αθήνα έγινε από τον Κάρολο Ιωσήφ Καβουλάκο, στο πλαίσιο έρευνας με τίτλο "Κινήματα της πόλης για την προστασία και διεκδίκηση δημόσιων χώρων στην Αθήνα του 21ου αιώνα".  Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Αριστεία ΙΙ με τίτλο "Τάσεις Κοινωνικού Μετασχηματισμού στον Αστικό Χώρο: Κοινωνική Αναπαραγωγή, Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνική Συνοχή στην Αθήνα του 21ου Αιώνα", το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 
    Η καταγραφή των γεγονότων διαμαρτυρίας οδήγησε στη διαμόρφωση μιας βάσης δεδομένων, η οποία σύντομα θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ. Στοιχεία της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι υπό δημοσίευση σε άρθρο συλλογικού τόμου με τίτλο "Τάσεις Κοινωνικού Μετασχηματισμού στον Αστικό Χώρο" με επιμέλεια των Θ. Μαλούτα, Ρ. Καυτατζόγλου, Δ. Εμμανουήλ, Α. Χατζηγιάννη, Ε. Ζακοπούλου.
 
    Για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων στοιχείων παρακαλώ αναφέρατε τον ερευνητή, τον τίτλο του ερευνητικού προγράμματος και το ερευνητικό ίδρυμα.
 
 
Τρεις απαραίτητες διευκρινήσεις:
 
    1. Ως πηγές για την καταγραφή των γεγονότων διαμαρτυρίας χρησιμοποιήθηκαν οι εφημερίδες Ελευθεροτυπία και Ριζοσπάστης, καθώς επίσης και ιστοσελίδες εναλλακτικής ενημέρωσης, όπως το Παρατηρητήριο Ελεύθερων Χώρων και το Athens Independent Media Center. Επικουρικά χρησιμοποιήθηκαν οι εφημερίδες Καθημερινή, Αυγή και Εποχή. 
 
    2. Ως δημόσιος χώρος ορίστηκε κάθε χώρος της πόλης, στον οποίο έχουν ελεύθερα πρόσβαση όλοι οι πολίτες και βρίσκεται σε κοινή χρήση. Πιο συγκεκριμένα στην έρευνα ως τέτοιοι χώροι ορίστηκαν τα πάρκα, τα άλση, οι παραλίες, τα δάση, οι πρασιές, οι πλατείες, τα πεζοδρόμια, οι δρόμοι και οι αρχαιολογικοί χώροι.  Οι αρχαιολογικοί χώροι εντάχθηκαν στη σχετική κατηγορία των δημόσιων χώρων εξαιτίας του ιδιαίτερου κοινού ενδιαφέροντος των πολιτών της πόλης, παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση σε αυτούς είναι μόνο περιοδικά ελεύθερη.
 
    3. Ως γεγονός διαμαρτυρίας θεωρήθηκε κάθε ενέργεια, η οποία έχει όλα  τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:  (α) Πραγματοποιείται  στο δημόσιο χώρο (β) από ανεξάρτητη από τους επίσημους κρατικούς θεσμούς (γ) συλλογικότητα ή στο όνομα συλλογικότητας, και (δ) έχει ως στόχο την έκφραση διαφωνίας και τον επηρεασμό συγκεκριμένων αποφάσεων ή και συνολικότερα των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συνθηκών, των θεσμών, αξιών και αντιλήψεων που διαμορφώνουν τις σχετικές αποφάσεις.
     
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τον ερευνητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( kkavoulakos@hotmail.com). Ευπρόσδεκτες είναι τυχούσες συμπληρώσεις από ακτιβιστές των κινημάτων της πόλης, οι διαμαρτυρίες των οποίων δεν δημοσιεύτηκαν στις πηγές της έρευνας. 

 

κατάλογος 2001-2005
 

(Η σελίδα αυτή όπως και ο κατάλογος 2001-2005 στάλθηκε στο Παρατηρητήριο τον Μάρτιο 2008. Το Παρατηρητήριο ευχαριστεί τον κ. Κάρολο Ι. Καβουλάκο για την ευγενή καλοσύνη του να στείλει για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου την έρευνα του).

 

επιστροφή