Η
"ΚΛΙΜΑΞ" είναι ένας συνεταιρισμός που ιδρύθηκε το 1996, ως απάντηση στην ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για κοινωνικό-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, που είναι τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Βασικοί στόχοι του συνεταιρισμού είναι η επαγγελματική αποκατάσταση - επανένταξη των ατόμων που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό λόγω της ψυχικής νόσου και η διαμόρφωση της κοινής γνώμης, προκειμένου να αποδέχεται στρατηγικές για την ισότητα των ευκαιριών για τα ΑμΕΑ, καθώς και η βελτίωση της εικόνας των ΑμΕΑ, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στους αρμοδίους.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέλη του συνεταιρισμού που είναι πολιτισμικώς διαφοροποιημένα και επιβαρημένα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Οι δραστηριότητές της "ΚΛΙΜΑΚΑΣ" έχουν ως κεντρικό άξονα την καταπολέμηση , όσο είναι δυνατό, των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες ψυχιατρικών υπηρεσιών, στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, μέσα από ένα αυστηρά συντονισμό παρεχομένων υπηρεσιών, από την επιστημονική ομάδα του συνεταιρισμού, που παρακολουθεί όλο τον κύκλο της ζωής των ΑμΕΑ.

Η "ΚΛΙΜΑΞ" αριθμεί περίπου 150 μέλη, εκ των οποίων το 50% είναι χρήστες ψυχιατρικών υπηρεσιών, το 30% επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, και το 20% άτομα και φορείς ευαισθητοποιημένοι στην ψυχική νόσο.

Ο Συνεταιρισμός συνεργάζεται στενά με άτομα από όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες τα οποία ενισχύουν την υπόστασή του με τις επιστημονικές γνώσεις και την επαγγελματική τους εμπειρία.