Μικρογραφία από "Προσκυνητάριο Αγίων Τόπων"

Περιεχόμενο, στόχοι και αποτελέσματα:

Στόχος της σύμπραξης είναι η γνωριμία και η επαφή των καθηγητών και μαθητών με τα ιστορικά εξωκλήσια που βρίσκονται στην λεκάνη απορροής του Κηφισού ποταμού και η ευαισθητοποίησή τους στην κατεύθυνση της καταγραφής, ανάδειξης και διάσωσής τους ως συστατικών στοιχείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μέσω της διαδικασίας για την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, βασισμένου στις νέες τεχνολογίες. της σύμπραξης είναι η γνωριμία και η επαφή των καθηγητών και μαθητών με τα ιστορικά εξωκλήσια που βρίσκονται στην λεκάνη απορροής του Κηφισού ποταμού και η ευαισθητοποίησή τους στην κατεύθυνση της καταγραφής, ανάδειξης και διάσωσής τους ως συστατικών στοιχείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μέσω της διαδικασίας για την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, βασισμένου στις νέες τεχνολογίες.

Ειδικότεροι σκοποί και περιεχόμενο της σύμπραξης είναι, οι μαθητές και οι καθηγητές ως ομάδα έρευνας και γενικά ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα και οι τοπικές κοινωνίες:
 • Να ενισχύσουν την ιστορική τους μνήμη, μέσω της καταγραφής και ανάδειξης των μνημείων αυτών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (αρχιτεκτονική, θέση κλπ), που διατρέχουν πολλές περιόδους της Ελληνικής Ιστορίας.
 • Να αντιληφθούν την συνεισφορά των εκκλησιών στην κοινωνική ζωή και εξέλιξη της πόλης.
 • Να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο και την σπουδαιότητα των ποταμιών γενικά, στην ανάπτυξη των πόλεων.
 • Να κατανοήσουν τον ρόλο που έπαιξαν τα εξωκλήσια, στην διαμόρφωση της Θρησκευτικής συνείδησης των κατοίκων της περιοχής και έτσι να αντιληφθούν τον ρόλο της Ορθοδοξίας στην ιστορική εξέλιξη του Ελληνικού Έθνους.
 • Να αντιληφθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να ευαισθητοποιήσουν ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα και τις τοπικές κοινωνίες, για τις επιπτώσεις από την αλόγιστη ανάπτυξη της πόλης, όχι μόνον στο Φυσικό περιβάλλον, αλλά και σε άλλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
 • Να αποκτήσουν την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθύνης ως ενεργοί πολίτες και να καταλήξουν στην υποβολή προτάσεων σε αρμόδιους φορείς, στην κατεύθυνση της προστασίας των μνημείων.
 • Να γνωρίσουν τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα της Νέας εκπαιδευτικής Τεχνολογίας των διαλογικών πολυμέσων (interactive multimedia), συμμετέχοντας στην διαδικασία παραγωγής μιας τέτοιας εφαρμογής.
 • Να αποκτήσουν εμπειρία στην έρευνα, καταγραφή και αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών στις πηγές τους, καθώς και στη συνεργασία με διάφορους κοινωνικούς φορείς.
 • Να συνεισφέρουν στην λειτουργική σύνδεση σχολείου και κοινωνίας, καθιστώντας το σχολείο πόλο ενεργοποίησης των νέων ανθρώπων και των πολιτών.
 • Να προκαλέσουν ανάλογες δραστηριότητες στο μέλλον, ειδικά από τους εταίρους της επαρχίας, στην Πάτμο και στον Σπερχειό, που θα αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία, ώστε να αναλάβουν ανάλογα “έργα” στην περιοχή τους.

Αποτέλεσμα του προγράμματος θα είναι η δημιουργία ενός Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Δικτύου συνεργασίας, μεταξύ των καθηγητών και μαθητών σχολείων της Πρωτεύουσας (14ο Γυμνάσιο Περιστερίου, Πειραματικό Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων, 1ο Λύκειο Αχαρνών) και της περιφέρειας (Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, 1ο Λύκειο Λαμίας).
Το δίκτυο αυτό, συνδυάζοντας την διεπιστημονική (συνεργασία καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων) και την ολιστική (ενσωμάτωση στα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος των κοινωνικών, ιστορικών, επιστημονικών, τεχνολογικών κ.ά.. θεμάτων) θεώρηση της εκπαίδευσης αποβλέπει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων και επικοινωνίας. Θα συνεισφέρει στην κατανόηση της αλληλεξάρτησης που υπάρχει ανάμεσα στο περιβάλλον, την ιστορία, τον πολιτισμό και θα βοηθήσει στην απόκτηση τεχνογνωσίας για ανάλογα “έργα”, με χρήση Νέων Τεχνολογιών. Προτείνοντας ένα σχέδιο δράσης για τα σχολεία, ιδιαίτερα τα γειτνιάζοντα τον Κηφισό, θα επιδιώξει την συνεργασία με το πιλοτικό “Εθνικό Δίκτυο Π.Ε. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ” και την ένταξή του στο σχέδιο ανάπτυξης του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Οργανισμού Αθήνας για τον Κηφισό, που επίσης αποτελεί πιλοτική παρέμβαση για την γενικότερη διάσωση των ρεμάτων, που κάθε ένα ξεχωριστά αποτελεί ένα μικρό Κηφισό.
του προγράμματος θα είναι η δημιουργία ενός Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Δικτύου συνεργασίας, μεταξύ των καθηγητών και μαθητών σχολείων της Πρωτεύουσας (14ο Γυμνάσιο Περιστερίου, Πειραματικό Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων, 1ο Λύκειο Αχαρνών) και της περιφέρειας (Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, 1ο Λύκειο Λαμίας).
Το δίκτυο αυτό, συνδυάζοντας την διεπιστημονική (συνεργασία καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων) και την ολιστική (ενσωμάτωση στα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος των κοινωνικών, ιστορικών, επιστημονικών, τεχνολογικών κ.ά.. θεμάτων) θεώρηση της εκπαίδευσης αποβλέπει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων και επικοινωνίας. Θα συνεισφέρει στην κατανόηση της αλληλεξάρτησης που υπάρχει ανάμεσα στο περιβάλλον, την ιστορία, τον πολιτισμό και θα βοηθήσει στην απόκτηση τεχνογνωσίας για ανάλογα “έργα”, με χρήση Νέων Τεχνολογιών. Προτείνοντας ένα σχέδιο δράσης για τα σχολεία, ιδιαίτερα τα γειτνιάζοντα τον Κηφισό, θα επιδιώξει την συνεργασία με το πιλοτικό “Εθνικό Δίκτυο Π.Ε. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ” και την ένταξή του στο σχέδιο ανάπτυξης του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Οργανισμού Αθήνας για τον Κηφισό, που επίσης αποτελεί πιλοτική παρέμβαση για την γενικότερη διάσωση των ρεμάτων, που κάθε ένα ξεχωριστά αποτελεί ένα μικρό Κηφισό.

Το τελικό αποτέλεσμα-προϊόν της σύμπραξης, θα είναι μια εφαρμογή πολυμέσων (με χρήση εικόνων, κειμένου, ήχων κλπ) σε CD-ROM, με περιεχόμενο “τα Ιστορικά εξωκλήσια του Κηφισού”. Το “προϊόν” αυτό θα αποτελεί μια βάση δεδομένων και πηγή πληροφοριών που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση και στην έρευνα, στο σχολείο και στο σπίτι. Το τελικό προϊόν θα μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί από άλλους ερευνητές, είτε ως πρωτότυπο είτε ως τρόπος παρουσίασης. Το περιεχόμενο του CD-ROM θα εγγραφεί και σε video, θα τυπωθεί σε μορφή βιβλίου και θα παρουσιαστεί στο διαδίκτυο Internet.

Οι κοινές δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

 • Συναντήσεις και ανταλλαγές απόψεων, υλικών και στοιχείων της έρευνας, μεταξύ των καθηγητών και μαθητών των σχολείων της σύμπραξης.
 • Επαφές με τους εκπροσώπους της Εκκλησίας και των Ιερών Μητροπόλεων στις οποίες ανήκουν τα εκκλησάκια αυτά, με Ειδικούς Επιστήμονες και με Οργανισμούς ή Κοινωνικούς φορείς που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με το θέμα ή μπορούν να βοηθήσουν με διάφορους τρόπους (ΥΠΕΧΩΔΕ, Οργανισμός Αθήνας, Αρχαιολογική Υπηρεσία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστήμια).
 • Ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών των σχολείων-εταίρων, που περιλαμβάνουν επιτόπιες επισκέψεις για συλλογή των απαραίτητων στοιχείων-υλικών και γενικά έρευνα σε διάφορες πηγές (αρχεία, βιβλία κλπ).
 • Ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία και ταξινόμηση των στοιχείων που θα συλλεχθούν. Αναζήτηση και ανάλυση αιτιών.
 • Διατύπωση κοινών προτάσεων για την ανάδειξη και διάσωση των ιστορικών εξωκλησιών.
 • Έκδοση τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου με τις δραστηριότητες της σύμπραξης
 • Συλλογική προσπάθεια για την δημιουργία του τελικού προϊόντος (CD-ROM, video και βιβλίο), σε όλες τις φάσεις της παραγωγής του, μέσω των διαδοχικών ανατροφοδοτήσεων που έχουν προβλεφθεί.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων παρουσίασης και αξιολόγησής του (ημερίδων, εκθέσεων φωτογραφίας κλπ).

Η μορφή στην οποία θα αναπτυχθούν τα προϊόντα της συνεργασίας θα είναι ηλεκτρονική, (CD-ROM, site στον World Wide Web του INTERNET, video), καθώς και έντυπη υπό μορφή βιβλίου, που θα αφορά στην τεκμηρίωση της εφαρμογής, αλλά και που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα, σαν οδηγός αναφοράς από κάθε ενδιαφερόμενο.

Η αξιολόγηση θα γίνει κύρια από τους μαθητές και τους καθηγητές των σχολείων που συμμετέχουν στη σύμπραξη με χρήση ερωτηματολογίων. Επίσης από τις Δ/νσεις Δ.Ε., άλλα σχολεία, τους φορείς της Εκκλησίας, το ΥΠΕΧΩΔΕ και από τους άλλους Οργανισμούς με τους οποίους θα συνεργασθούμε και τελικά θα κριθεί από την τοπική κοινωνία μέσω της “γνώμης” που θα διαμορφώσει για το τελικό αποτέλεσμα και προϊόν.

Το τελικό προϊόν της σύμπραξης θα γνωστοποιηθεί με:

 • Οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, εκθέσεων φωτογραφίας.
 • Διάθεση του CD-ROM, του video και του βιβλίου σε όλους τους εμπλεκόμενους ή ενδιαφερόμενους καθώς και στα άλλα σχολεία των περιοχών που ανήκουν τα σχολεία της σύμπραξης.
 • Αρθρογραφία στον τύπο και με συνεντεύξεις στα ΜΜΕ
 • Παρουσίασή του σε site του WWW του INTERNET.

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site