Μεθοδολογία και οργάνωση:

Μέθοδοι
 1. Δημιουργία ομάδων εργασίας από καθηγητές και μαθητές σε κάθε σχολείο της σύμπραξης.
 2. Έρευνα, καταγραφή και συλλογή του απαραίτητου υλικού, (φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, ιστορικά στοιχεία, κείμενα, ήχους, σχετικά βιβλία, κλπ), με:
  α) Επιτόπιες επισκέψεις
  β) Συνεντεύξεις από γονείς, γείτονες και κατοίκους της περιοχής, Ιερωμένους, Ειδικούς Επιστήμονες και σχετικούς με το θέμα φορείς: Εκκλησία, ΥΠΕΧΩΔΕ, Οργανισμός Αθήνας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Περιβαλλοντικοί οργανισμοί, Πανεπιστήμια.
  γ) Αναζήτηση σε βιβλία, έντυπα και γενικά σε άλλες πηγές.
 3. Συμμετοχή όλων των εταίρων στη:
  α) Ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία και ταξινόμηση των στοιχείων που θα συλλεχθούν.
  β) Αναζήτηση και ανάλυση των αιτιών και των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του Κηφισού.
  γ) Κατάθεση προτάσεων ανάδειξης-διάσωσης των εξωκλησιών.
 4. Συλλογική εργασία όλων των εταίρων, με ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων σε κάθε ένα απ’ αυτούς, στην διαδικασία παραγωγής των τελικών “προϊόντων”, (multimedia εφαρμογή, INTERNET, βιβλίο).
 5. Παρουσίαση από το κάθε σχολείο, του όλου έργου στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία, με διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων, ημερίδων, εκθέσεων φωτογραφίας κλπ.
 6. Συνεχής παρακολούθηση του έργου απ’ όλους τους εταίρους, με τις διαδοχικές ανατροφοδοτήσεις, τις διορθωτικές αλλαγές, την τελική αξιολόγηση.
 7. Δημιουργία ημερολογίου συναντήσεων, εργασιών και δραστηριοτήτων από κάθε εταίρο, φωτοαντίγραφο του οποίου θα αποστέλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου στο σχολείο-συντονιστή, που θα εκδίδει συγκεντρωτικό δελτίο στοιχείων και δραστηριοτήτων, για ενημέρωση όλων των εταίρων και όλων των άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων καθώς και άλλων σχολείων.
 8. Τα περιεχόμενα του δελτίου ενημέρωσης θα παρουσιάζονται και στο INTERNET, στην σελίδα της σύμπραξης, που θα δημιουργηθεί με την έναρξη του προγράμματος.

Σε όλες τις φάσεις θα υπάρχει συνεχής επαφή, συνεργασία και ενημέρωση των εταίρων, με χρήση όλων των μέσων: προσωπικές συναντήσεις (τουλάχιστον 1 φορά στους 2 μήνες με τον υπεύθυνο του προγράμματος), τηλέφωνο, FAX, ταχυδρομείο, e-mail.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα κάθε φάσης είναι :

Α’ φάση:

 1. Γνωριμία των εταίρων, κατανόηση του θέματος, προσδιορισμός των τρόπων συνεργασίας και των ειδικών καθηκόντων των ομάδων καθηγητών-μαθητών.
 2. Καταγραφή και συλλογή του απαραίτητου υλικού. Διεύρυνση της γνώσης και ενίσχυση της ιστορικής μνήμης, κατανόηση του ρόλου των εξωκλησιών και των ποταμιών στην ανάπτυξη της πόλης και κατανόηση των επιπτώσεων της ανάπτυξης αυτής, σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
 3. Απόκτηση εμπειρίας στην έρευνα και στη συνεργασία των μελών της σύμπραξης μεταξύ τους και με κατοίκους, φορείς και άλλους εξωσχολικούς παράγοντες, συνεισφορά στην σύνδεση σχολείου και κοινωνίας. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
 4. Υποβολή προτάσεων και απόκτηση ικανότητας ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθύνης, στην κατεύθυνση της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
 5. Γνωριμία με την Νέα εκπαιδευτική Τεχνολογία των πολυμέσων (multimedia). Εκπαίδευση και εξοικείωση με το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί.
 6. Δημιουργία δοκιμαστικού (demo) της εφαρμογής.

Β’ φάση:

 1. Συγκέντρωση παρατηρήσεων και υποδείξεων, διορθωτικές αλλαγές.
 2. Παραγωγή τελικών προϊόντων, (multimedia εφαρμογή, INTERNET, βιβλίο), με συμμετοχή στην διαδικασία υλοποίησής των, όλων των εταίρων.
 3. Απόκτηση εμπειρίας και διάχυση της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε σε όλους τους εταίρους.
 4. Παρουσίαση – διάθεση του έργου. Αξιολόγησή του. Τελικός απολογισμός.

Ρόλος των εταίρων

 • Το 14ο Γυμνάσιο Περιστερίου ως συντονιστής, αναλαμβάνει τον ρόλο της δημιουργίας των επαφών μεταξύ των εταίρων, τον έλεγχο της ποσοτικής και ποιοτικής πορείας εκτέλεσης του προγράμματος και της διαχείρισης της οικονομικής επιχορήγησης. Στην α’ φάση θα συνεισφέρει στη καταγραφή και συλλογή υλικού (φωτογραφίες, video) από ένα τμήμα του Κηφισού, στην επεξεργασία και ταξινόμηση των στοιχείων και στην δημιουργία της δομής (storyboard) της παραγωγής. Θα αναλάβει την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου της σύμπραξης και την παρουσίασή του στο INTERNET. Στην β’ φάση και στην διαδικασία της παραγωγής, θα αναλάβει το μέρος που αφορά γενικά την παραγωγή, το σενάριο, την σκηνοθεσία και τον προγραμματισμό με το λογισμικό που θα επιλεγεί και την παρουσίασή του όλου έργου στο INTERNET. Θα είναι υπεύθυνο για την πειραματική εφαρμογή του υλικού και θα έχει ενεργό συμμετοχή στα διαδοχικά στάδια ανατροφοδότησης (δοκιμαστικές επιδείξεις, παρατηρήσεις, υποδείξεις) που έχουν προβλεφθεί. Θα συμμετέχει στην τελική διάθεση των “προϊόντων” της σύμπραξης, καθώς και στη αξιολόγησή τους.
 • Το Πειραματικό Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων, στην α’ φάση θα έχει την ευθύνη για ένα μέρος των επαφών με τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΧΩΔΕ, Οργανισμός Αθήνας, Τοπική Αυτοδιοίκηση) καθώς και με την τοπική κοινωνία. Θα συνεισφέρει στη καταγραφή και συλλογή υλικού (φωτογραφίες, video) από ένα τμήμα του Κηφισού, στην επεξεργασία και ταξινόμηση των στοιχείων και στην δημιουργία της δομής (storyboard) της παραγωγής. Στην β’ φάση και στην διαδικασία της παραγωγής, θα αναλάβει το μέρος που αφορά την ηλεκτρονική επεξεργασία των εικόνων και του video, θα έχει ευθύνη για την πειραματική εφαρμογή του υλικού και ενεργό συμμετοχή στα διαδοχικά στάδια ανατροφοδότησης (δοκιμαστικές επιδείξεις, παρατηρήσεις, υποδείξεις) που έχουν προβλεφθεί. Θα συμμετάσχει στην τελική διάθεση των “προϊόντων” της σύμπραξης, καθώς και στην αξιολόγησή τους.
 • Η Πατμιάς Εκκλησιαστική Σχολή, στην α’ φάση θα έχει την ευθύνη της δημιουργίας επαφών με την Εκκλησία και της συλλογής των απαραίτητων Θρησκευτικών και Ιστορικών στοιχείων ανατρέχοντας σε αντίστοιχες πηγές. Θα συνεισφέρει στην επεξεργασία και ταξινόμηση των στοιχείων και στην δημιουργία της δομής (storyboard) της παραγωγής, “φωτίζοντας” το θέμα από την πλευρά του Χριστιανισμού. Στην β’ φάση και στην διαδικασία της παραγωγής, θα αναλάβει το μέρος που αφορά ένα μέρος της συγγραφής, την ηχητική επένδυση και την αφήγηση και θα έχει ενεργό συμμετοχή στα διαδοχικά στάδια ανατροφοδότησης (δοκιμαστικές επιδείξεις, παρατηρήσεις, υποδείξεις) που έχουν προβλεφθεί. Ιδιαίτερο ρόλο θα έχει στην τελική διάθεση των “προϊόντων” της σύμπραξης και στη αξιολόγησή τους.
 • Το 1ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών, στην α’ φάση θα έχει την ευθύνη για ένα μέρος των επαφών με τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΧΩΔΕ, Οργανισμός Αθήνας, Τοπική Αυτοδιοίκηση) καθώς και με την τοπική κοινωνία. Θα συνεισφέρει στη καταγραφή και συλλογή υλικού (φωτογραφίες, video) από ένα τμήμα του Κηφισού, στην επεξεργασία και ταξινόμηση των στοιχείων και στην δημιουργία της δομής (storyboard) της παραγωγής. Στην β’ φάση και στην διαδικασία της παραγωγής, θα αναλάβει το μέρος που αφορά την ηλεκτρονική επεξεργασία των κειμένων και θα έχει ενεργό συμμετοχή στα διαδοχικά στάδια ανατροφοδότησης (δοκιμαστικές επιδείξεις, παρατηρήσεις, υποδείξεις) που έχουν προβλεφθεί. Θα συμμετάσχει στην τελική διάθεση των “προϊόντων” της σύμπραξης, καθώς και στη αξιολόγησή τους.
 • Το 1ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, στην α’ φάση θα έχει την ευθύνη της δημιουργίας επαφών με Δίκτυα, περιβαλλοντικές ομάδες και οργανισμούς που ασχολούνται με την διάσωση των ποταμιών και των ρεμάτων και της συλλογής των απαραίτητων “περιβαλλοντικών” στοιχείων, ανατρέχοντας σε αντίστοιχες πηγές. Θα συνεισφέρει στην επεξεργασία και ταξινόμηση των στοιχείων και στην δημιουργία της δομής της παραγωγής, δίνοντας στο θέμα την περιβαλλοντική-οικολογική του διάσταση. Στην β’ φάση και στην διαδικασία της παραγωγής, θα αναλάβει ένα μέρος της συγγραφής και θα έχει ενεργό συμμετοχή στα διαδοχικά στάδια ανατροφοδότησης (δοκιμαστικές επιδείξεις, παρατηρήσεις, υποδείξεις) που έχουν προβλεφθεί. Ιδιαίτερο ρόλο θα έχει στην τελική διάθεση των “προϊόντων” της σύμπραξης και στη αξιολόγησή τους.

Άλλοι φορείς:

 • Οι Ιερές Μητροπόλεις στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα εξωκλήσια και με τις οποίες έχουμε ήδη έλθει σε επαφή.
 • Το ΥΠΕΧΩΔΕ και ο Οργανισμός Αθήνας που έχουν εκπονήσει σχέδιο Δράσης για την διάσωση του Κηφισού.
 • Οι Δήμοι που βρίσκονται στην λεκάνη απορροής του Κηφισού.
 • Άλλα σχολεία Α΄/θμιας ή Β΄/θμιας εκπαίδευσης που θα ενδιαφερθούν.
 • Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια που πιθανόν έχουν ενδιαφερθεί ή θα ενδιαφερθούν για το θέμα από την Περιβαλλοντική, την Ιστορική και Θρησκευτική ή την Τεχνολογική του διάσταση.
 • Διάφορες άλλες υπηρεσίες όπως Αρχαιολογική, εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κλπ
 • Πολιτιστικοί σύλλογοι, περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ.

Φύση εμπλοκής: Η φύση της εμπλοκής των φορέων αυτών στην α’ φάση του προγράμματος, συνίσταται στη παροχή πληροφοριών, οδηγιών και μέσων έρευνας. Στη β’ φάση θα εμπλακούν στη διαδικασία της ανατροφοδότησης, της παρουσίασης και της προβολής του έργου και στο θέμα της αξιολόγησής του.
Ανάγκη εμπλοκής: Το θέμα του προγράμματος καθιστά αυτονόητη την εμπλοκή των συγκεκριμένων φορέων και συνάμα προϋπόθεση της επιτυχούς έκβασής του.

Επιπτώσεις του Προγράμματος

α) Στους εκπαιδευτικούς:

 • Βελτίωση του επιπέδου τους, με την υιοθέτηση νέων τρόπων δράσης, μέσω της συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με μαθητές, εξωσχολικούς παράγοντες και τοπική κοινωνία.
 • Εξοικείωση και απόκτηση εμπειρίας σε μεθόδους έρευνας και δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού.
 • Απόκτηση της σχετικής τεχνογνωσίας με την γνωριμία και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

β) Στους μαθητές:

 • Απόκτηση ικανότητας ανάληψης ευθύνης, πρωτοβουλιών και ανάπτυξης κοινών δραστηριοτήτων με μαθητές και καθηγητές άλλων σχολείων και με ομάδες διαφορετικής ηλικίας.
 • Απόκτηση εμπειρίας στην αναζήτηση πληροφοριών μέσα και έξω από το σχολείο και κατανόηση του περιβάλλοντός τους, μέσα από την δική τους ενεργοποίηση.
 • Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων και επικοινωνίας.

Γενικά το πρόγραμμα θα συνεισφέρει:

 • Στην ενθάρρυνση των πειραματισμών σε νέους τρόπους και διαδικασίες μάθησης, συμβάλλοντας στον στόχο της διάδοσης των νέων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και έτσι στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της.
 • Στην ανάπτυξη της ποιότητας των σχέσεων μεταξύ σχολείου και κοινωνίας.
 • Στην σύνδεση στην πράξη “διαφορετικών” εκ πρώτης όψεως αντικειμένων της ανθρώπινης σκέψης και δραστηριότητας, όπως είναι η Πολιτιστική μας κληρονομιά και η Θρησκεία, το Περιβάλλον, η Πληροφορική.

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site