ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός της σύμπραξης είναι η γνωριμία, η ευαισθητοποίηση και η αλληλοαποδοχή όλων των μαθητών, μέσω της διαδικασίας για την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ), βασισμένου στις νέες τεχνολογίες.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία δικτύου επαφών μεταξύ των καθηγητών και μαθητών σχολείων του κέντρου (3ο ΤΕΛ Περιστερίου, Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αναπήρων Παίδων Ιλίου, 1ο ΤΕΛ Αιγάλεω, 14ο Γυμνάσιο Περιστερίου, 8ο Γυμνάσιο Περιστερίου, 6ο Γυμνάσιο Νίκαιας) και της περιφέρειας (1ο ΤΕΛ Σερρών).

Το τελικό αποτέλεσμα της σύμπραξης θα είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής διαλογικών πολυμέσων με περιεχόμενο «βοηθήματα - παιχνίδια» που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση και την πληρέστερη ανάπτυξη των γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, είτε στο σχολείο, είτε και στο σπίτι.

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση θα γίνει μια καταγραφή των γνωστικών και κινητικών αναγκών και προβλημάτων των ΑμΕΑ και πως αυτά μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσω μιας εφαρμογής διαλογικών πολυμέσων και θα καταλήξει σε μια δοκιμαστική υλοποίηση της εφαρμογής. Στην δεύτερη φάση θα γίνει η τελική παραγωγή και η παρουσίαση της εφαρμογής σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Το προβλεπόμενο (συνοπτικό) χρονοδιάγραμμα του έργου ανά μήνα είναι:

1ος- 5ος Kαθορισμός και εξειδίκευση των καθηκόντων κάθε εταίρου. Αρχικός σχεδιασμός ερωτηματολογίων. Συλλογή σχετικού υλικού.
3ος - 6ος Ολοκλήρωση δημιουργίας ερωτηματολογίων. Διανομή, συμπλήρωση και συγκέντρωση των ερωτηματολογίων.
5ος - 9ος Επεξεργασία των απαντήσεων. Σχεδίαση του σκελετού της εφαρμογής (storyboard).
9ος - 11ος Επιλογή λογισμικού. Εκπαίδευση στο λογισμικό που επιλέχτηκε
11ος - 14ος Δημιουργία demo της εφαρμογής Διάθεση και επίδειξη του δοκιμαστικού της εφαρμογής
14ος - 21ος Παραγωγή της εφαρμογής
18ος - 19ος Τελική δοκιμή της εφαρμογής. Τροποποιήσεις και δημιουργία του τελικού προϊόντος. Εγγραφή σε CD-ROM του τελικού προϊόντος
22ος - 24ος Διάθεση του τελικού προϊόντος. Διοργάνωση ημερίδων παρουσίασής του. Παρουσίασή του στο INTERNET.

 

Η Μέθοδος για την επίτευξη των στόχων στην α΄ φάση είναι ερευνητική με την δημιουργία ομάδων εργασίας από μαθητές και καθηγητές και ερωτηματολογίων που θα αποσκοπούν στη συλλογή στοιχείων που αφορούν τις ανάγκες, τις δεξιότητες και τις τάσεις των ΑμΕΑ, σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Στην β΄ φάση, οι εταίροι θα εργαστούν συλλογικά, αναλαμβάνοντας ο καθένας ένα συγκεκριμένο τμήμα της εφαρμογής που θα αναπτυχθεί. Ο απαραίτητος συντονισμός και η συνεργασία θα γίνεται με προσωπικές συναντήσεις, τηλεφωνικά ή με FAX, με το ταχυδρομείο και ηλεκτρονικά με e-mail.

Η αξιολόγηση θα γίνει από τους μαθητές και τους καθηγητές των σχολείων που συμμετέχουν, κύρια από αυτούς του Ειδικού Λυκείου Αναπήρων Παίδων Ιλίου, του Ειδικού σχολείου και Κέντρου Αποκατάστασης ΑμΕΑ της πόλης των Σερρών, καθώς και από άλλα παρόμοια σχολεία που θα ενδιαφερθούν. Επίσης από τους συλλογικούς φορείς των ΑμΕΑ, από τους άλλους οργανισμούς με τους οποίους θα συνεργασθούμε και από τους ειδικούς επιστήμονες με τους οποίους θα έρθουμε σε επαφή.

Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι συμβολή του προγράμματος στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ΑμΕΑ, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Μέσω της συνεργασίας και της επαφής μεταξύ καθηγητών και μαθητών διαφορετικών σχολείων, θα βοηθηθεί η αποδοχή, η κοινωνική ένταξη και η επαγγελματική αποκατάσταση των ΑμΕΑ. Οι μαθητές και καθηγητές των σχολείων-εταίρων με την άμεση συμμετοχή τους, θα εξοικειωθούν με μεθόδους έρευνας και δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, αποκτώντας την σχετική τεχνογνωσία. Γενικά το πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην ενθάρρυνση των πειραματισμών με νέους τρόπους και διαδικασίες μάθησης, συμβάλλοντας στον στόχο της διάδοσης των νέων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης.

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site