"Τα διαλογικά πολυμέσα στην εκπαίδευση των ΑμΕΑ"

Εισαγωγή
Το πλαίσιο
Οι εταίροι

Περιγραφή

Οι στόχοι
Το έργο