Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

Πληροφορική

Ερωτήσεις επανάληψης για την Γ' Γυμνασίου
Σταύρος Κουνάδης - Κώστας Σκουρόγλου, καθηγητές Πληροφορικής

 1. Πόσοι αγωγοί χρησιμοποιούνται στην παράλληλη σύνδεση. Περιγράψτε τον τρόπο μετάδοσης πληροφοριών σε αυτή

 2. Πόσοι αγωγοί χρησιμοποιούνται στη σειριακή σύνδεση. Περιγράψτε τον τρόπο μετάδοσης πληροφοριών σε αυτή

 3. Ποιες οι διαφορές (πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα) σειριακής και παράλληλης σύνδεσης

 4. Τρόποι σύνδεσης δύο υπολογιστών

 5. Πότε χρησιμοποιούνται οι τηλεφωνικές γραμμές στη σύνδεση υπολογιστών

 6. Τι χρειαζόμαστε για να συνδέσουμε υπολογιστές μέσω του τηλεφωνικού δικτύου

 7. Τι ρόλο παίζει το μόντεμ και τι χρειάζεται για να λειτουργήσει. Σε ποια σύνδεση χρησιμοποιούμε μόντεμ (σειριακή, παράλληλη, μέσω τηλεφώνου) και γιατί

 8. Διάγραμμα αναλογικής μετάδοσης δεδομένων - περιγραφή

 9. Διάγραμμα ψηφιακής μετάδοσης δεδομένων – περιγραφή

 10. Είδη μόντεμ σε σχέση με τον τρόπο σύνδεσής τους με ηλεκτρονικό υπολογιστή

 11. Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη σύνδεση δύο υπολογιστών

 12. Πότε λέμε ότι δύο ή περισσότεροι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο

 13. Πλεονεκτήματα από την χρήση δικτύου υπολογιστών

 14. Τύποι δικτύων - Διαφορές τους

 15. Πότε χρησιμοποιούμε τοπικό δίκτυο

 16. Αναφέρατε ονομαστικά τις κυριότερες τοπολογίες δικτύου

 17. Τι ονομάζουμε τοπολογία δικτύου

 18. Αναφέρατε ονομαστικά το υλικό που είναι απαραίτητο για ένα τοπικό δίκτυο

 19. Τι ρόλο παίζει η μονάδα εξυπηρέτησης (server) σ' ένα τοπικό δίκτυο 

 20. Ποια δίκτυα ονομάζονται ομότιμα (peer to peer)

 21. Ποιος ο ρόλος της κάρτας δικτύου

 22. Τι ονομάζουμε πρωτόκολλο επικοινωνίας σε ένα δίκτυο. Αναφέρατε δύο πρωτόκολλα (ονομαστικά)

 23. Τι ονομάζουμε λειτουργικό σύστημα δικτύου - ρόλος του – βασικές λειτουργίες του

 24. Τι ονομάζουμε φλοιό (shell) ενός λειτουργικού συστήματος δικτύου και που πρέπει να βρίσκεται εγκατεστημένος

 25. Τι κάνει ο υπεύθυνος διαχειριστής ενός δικτύου

 26. Πότε χρησιμοποιούνται δίκτυα ευρείας περιοχής – Κύριο χαρακτηριστικό τους

 27. Τι είναι (από τι αποτελείται) το Διαδίκτυο (INTERNET)

 28. Τι είναι το πρωτόκολλο IP (INTERNET PROTOCOL)

 29. Τι είναι το πρωτόκολλο TCP/IP και τι εξασφαλίζεται μ' αυτό

 30. Τι είναι οι παροχείς υπηρεσιών INTERNET (ISP) 

 31. Υπάρχει κάποιο «υπολογιστικό κέντρο» υπεύθυνο για τη λειτουργία του INTERNET

 32. Τι χρειάζεται για τη σύνδεσή μας στο INTERNET

 33. Από τι αποτελείται μια διεύθυνση INTERNET (περιγραφή)

 34. Πως εκφράζεται μια διεύθυνση INTERNET ώστε να είναι εύκολη η απομνημόνευσή της

 35. Αναφέρατε (ονομαστικά)υπηρεσίες του INTERNET

 36. Πλεονεκτήματα από τη χρήση e-mail

 37. Τι μπορεί να συνοδεύει ένα e-mail

 38. Τι είναι ο Παγκόσμιος Πληροφοριακός Ιστός (www)

 39. Τι μπορούν να κάνουν οι εφαρμογές αναζήτησης και παρουσίασης πληροφοριών στον Παγκόσμιο Πληροφοριακό Ιστό (www)

 40. Τι ονομάζουμε αρχείο δεδομένων

 41. Τι ονομάζουμε εγγραφή (record) και τι πεδίο (field) ενός αρχείου – Δώστε παράδειγμα αρχείου με 3 εγγραφές και 5 πεδία

 42. Τι αποτελεί μια Βάση Δεδομένων

 43. Ποιες οι εργασίες διαχείρισης ενός αρχείου δεδομένων

 44. Ποιες οι βασικές λειτουργίες των εφαρμογών Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 

 45. Τι ονομάζουμε δομή μιας Βάσης Δεδομένων

 46. Αναφέρατε τους τύπους δεδομένων Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

 47. Τι περιλαμβάνει ο τύπος δεδομένων «χαρακτήρων»

 48. Τι περιλαμβάνει ο τύπος δεδομένων «αριθμητικός»

 49. Τι περιλαμβάνει ο τύπος δεδομένων «λογικός»

 50. Τι περιλαμβάνει ο τύπος δεδομένων «ημερομηνίας»

 51. Γράψτε τις εντολές στη γλώσσα logo που χρειάζονται για να δημιουργηθεί μια διαδικασία σχεδίασης κανονικού πολυγώνου, με όνομα "poligono"

 52. Εκτελέστε την διαδικασία "poligono" ώστε να δημιουργηθεί κανονικό οκτάγωνο με μήκος πλευράς 6

 53. Αν στην διαδικασία "poligono" πληκτρολογήσουμε "poligono 4" εμφανίζεται το μήνυμα «not enough inputs». Γιατί;

 54. Αν εκτελέσουμε "poligono 8 30" ποιο θα είναι το αποτέλεσμα;

 55. Αν εκτελέσουμε "poligono 30 8" ποιο θα είναι το αποτέλεσμα;

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site