Δήμος Ελληνικού: Άγιος Κοσμάς- Αεροδρόμιο του Ελληνικού  (10)

(προηγούμενα κείμενα για Ελληνικό 1, Ελληνικό 2, Ελληνικό 3, Ελληνικό 4, Ελληνικό 5, Ελληνικό 6, Ελληνικό 7, Ελληνικό 8, Ελληνικό 9) (άλλα σχετικά κείμενα)

επιστροφή

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(εληφθη 10-7-2011)

 

1. Όπως βλέπουμε (επισυνάπτεται στο τέλος ο πίνακας αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου των ετών 2011 και 2012) έχει προβλεφθεί σε δύο στάδια η εκποίηση του Ελληνικού. Ένα Τμήμα το 2011 (Ελληνικό 1) και το άλλο το 2012 (Ελληνικό 2)

2. Μια πρώτη παρατήρηση. Στο πίνακα αποκρατικοποιήσεων και στην σχετική στήλη που αναφέρει το ποσοστό της κρατικής ιδιοκτησίας, αναφέρεται ότι το Ελληνικό είναι 100% Δημόσια περιουσία ενώ είναι γνωστό ότι στο Ελληνικό υπάρχουν κατά τμήματα πολλοί ιδιοκτήτες.

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι στην στήλη «ποσοστό προς πώληση» και στο Ελληνικό 1 και στο Ελληνικό 2 ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ προς πώληση. Καταλαβαίνουν φαίνεται τα προβλήματα και αποφεύγουν να εκτεθούν.

3. Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 (παρ. 4 και 5) του Εφαρμοστικού Νόμου του Μεσοπρόθεσμου

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

Παραπλανητικός τίτλος που κρύβει την αλήθεια.

Ο σωστός θάπρεπε να είναι

 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

 

Άρθρο 1

Σύσταση - Σκοπός

Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου,….

(προσοχή στις λέξεις που χρησιμοποιούνται. Το ξεπούλημα λέγεται «αξιοποίηση» και η Δημόσια Περιουσία λέγεται «της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου,». Απίθανε Πασοκισμέ!!!!)

 

2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του επόμενου άρθρου.

 

Σχόλιο. Δηλαδή, ό,τι ξεπουλιέται δηλώνεται ευθύς εξ αρχής ότι πάει κατευθείαν στους δανειστές δηλαδή κυρίως στις Γαλλογερμανικές Τράπεζες και μετά στις άλλες ευρωπαϊκές, όπως Ελβετικές κ.α..

 

 

3. Το Ταμείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτό,…. οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο,

 

Σχόλιο. Ενώ πρόκειται καθαρά για Δημόσια περιουσία και Δημόσιους Οργανισμούς (ΔΕΗ, Λιμάνια, ΕΥΔΑΠ, Αεροδρόμια, Δρόμοι, Τράπεζες, Αιγιαλός και Παραλία, Βουνά κ.λ.π) το Ταμείο θα λειτουργεί «..σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας…». Μια καθαρή ιδεολογική τοποθέτηση που υποδηλώνει την επιθυμία τους όχι μόνο να αποκρατικοποιήσουν αλλά να ιδιωτικοποιήσουν το σύμπαν.

 

6. Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός του Ταμείου δεν έχει εκπληρωθεί.

 

Σχόλιο. Πρακτικά η διάρκεια του Ταμείου θα είναι αορίστου χρόνου αφού μετά την εξαετία θα ανανεώνεται με απλή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η τεχνική της διατύπωσης περί διάρκειας τάχα 6 ετών γίνεται για λόγους εντυπώσεων ότι δήθεν πρόκειται για κάποια πρόσκαιρη κατάσταση που θα τελειώσει μετά από 6-7 χρόνια και άρα αν υπάρχει και καμιά υπερβολή εντάξει βρε αδερφέ, πρόσκαιρη θάναι, μην το κάνουμε θέμα!!!.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4 και 5

 

          4. «Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα:

α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών.....

β) Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης,…….

        γ) Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου …….

 

5. Οι κινητές αξίες, τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα ακίνηταμεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212).

………Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Ταμείο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και το Δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επί αυτών από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 

          Σε απλά ελληνικά τα παραπάνω σημαίνουν ότι το Ελληνικό είναι ακίνητο που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου

Με απλή απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α. το Ελληνικό μπορεί να μεταβιβαστεί κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή  στο Ταμείο.

Το Δημόσιο δε παράλληλα απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επ’ αυτού από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για να μην υπάρξουν δε ασάφειες ή παρανοήσεις παρακάτω στην παρ. 7 διευκρινίζεται ρητά ότι

 

«7. Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 

Από τη μεταβίβαση του πράγματος ή την παραχώρηση του δικαιώματος στο Ταμείο, ο προηγούμενος κύριος ή δικαιούχος παραμένει στη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος, ως εκ του νόμου εντολοδόχος του Ταμείου, χωρίς αμοιβή, υποχρεούται να το διατηρεί κατάλληλο για τον προορισμό του, σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται εγγράφως σ’ αυτόν από το Ταμείο και εξακολουθεί να βαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εντολής του Α.Κ., με εξαίρεση τα άρθρα 721 έως και 723 του ίδιου Κώδικα. Η εντολή λύνεται με την αξιοποίηση του πράγματος ή του δικαιώματος από το Ταμείο, μπορεί δε να ανακαλείται ή να τροποποιείται ελεύθερα οποτεδήποτε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, η οποία ισχύει από την κοινοποίησή της στον εντολοδόχο.»

 

Άρα από την στιγμή που θα αποφασιστεί η μεταβίβαση του Ελληνικού προς το Ταμείο, μετά δεν μπορεί κανείς πια να ανακαλέσει την απόφαση αυτή και να το πάρει πίσω ΠΟΤΕ.  

Φαίνεται πως επειδή οι ευρωπαίοι δεν έχουν εμπιστοσύνη στους Έλληνες πολιτικούς και στα κόμματα προσπαθούν να δεσμεύσουν με τέτοιες ρητές διατυπώσεις.

 

Το Δημόσιο συνεχίζει να βαρύνεται με τις Δαπάνες!! Συντήρησης του Ελληνικού, ενώ όλα τα έσοδα θα πηγαίνουν απευθείας στην ΤΡΟΪΚΑ!!!!

 

Η υπάρχουσα διοίκηση του Ελληνικού (η Διοίκηση της Α.Ε Ελληνικό που πρόσφατα διόρισε μάλιστα το Δ.Σ. και τον Πρόεδρό της) θα λειτουργεί πλέον ως ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ του Ταμείου ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ και θα εκτελεί τις οδηγίες που δίνονται εγγράφως σε αυτήν.

 

Αυτή η εντολή μπορεί να λυθεί μόνο και αποκλειστικά, με την αξιοποίηση του Ελληνικού από το Ταμείο, μπορεί δε να ανακαλείται ή να τροποποιείται ελεύθερα οποτεδήποτε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου (Ουσιαστικά της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων).

 

Και όταν λέμε αξιοποίηση Ελληνικού εννοούμε πώληση ή παραχώρηση ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ χωρίς ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ δεδομένου ότι το Ταμείο μπορεί να υπερβεί Οικοδομικούς Κανόνες, Συντελεστές και ενίοτε Χωροθετήσεις κάθε είδους. Μοναδικός σκοπός και στόχος πως θα βγάλουν περισσότερα χρήματα για να τα δώσουν στις Τράπεζες-τοκογλύφους.

 

Περαιτέρω επειδή στην παρ. 8 αναφέρεται ότι

 

8. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών….

Αν η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε ακίνητο επί του οποίου αναγνωρίστηκαν δικαστικώς, μετά τη μεταβίβαση του ακινήτου στο Ταμείο…. εμπράγματα δικαιώματα τρίτων, η δαπάνη της αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση βαρύνει το Δημόσιο…..».

 

Εφόσον λοιπόν μετά την μεταφορά του Ελληνικού στο Ταμείο υπάρξουν δικαιώματα Τρίτων π.χ. ιδιωτών ή νομικών προσώπων, τότε το Ταμείο μπορεί ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ να τα ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙ με απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΟΥ εφόσον έτσι κρίνει το Ταμείο ή όποιος αγοραστής ως αναγκαίο! Δηλαδή θα χάσουν οι όποιοι Τρίτοι (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, άλλοι συλλογικοί ιδιοκτήτες τμημάτων του Ελληνικού) τα δικαιώματά τους αναγκαστικά μέσω απαλλοτρίωσης!

Και το εξοργιστικό είναι ότι την δαπάνη θα την καταβάλει το ΔΗΜΟΣΙΟ και όχι αυτός που θα κερδίσει από την πώληση ή την παραχώρηση δηλ. το Ταμείο.

Φωτογραφική ρύθμιση για το Ελληνικό και ενδεχομένως για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις με σύνθετο ιδιοκτησιακό.

 

Αυτός όμως που θα αποφασίσει για το πώς θα αξιοποιηθεί το Ελληνικό, μπορεί τυπικά να φαίνεται πως είναι το Δ. Συμβούλιο του Ταμείου, όμως ουσιαστικά θα είναι το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων

 

Στην παρ. 3 του άρθρου 5 αναφέρεται ρητά ότι :

 

«…Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την έκδοση της οποίας προβλέπεται η προηγούμενη υποχρεωτική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων είναι απολύτως άκυρη, αν εκδοθεί χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή.».

 

Τι ακριβώς θα κάνει και ποιοι θα αποτελούν το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων; Δείτε παρακάτω.

 

«Αρθρο 5 παρ. 2.

Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί υποχρεωτικά :

α) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 2

(Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου όπως π.χ. το Ελληνικό, αξιοποιούνται σύμφωνα με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης που περιλαμβάνει ενδεικτικούς τριμηνιαίους στόχους, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων)

 και στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 (αναδιάρθρωση  μιας εταιρείας ή θέση της υπό εκκαθάριση).»

β) Στις συμβάσεις που αφορούν την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου καθώς και στις συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, εφόσον για τις τελευταίες απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και

γ) Για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για γνωμοδότηση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

 

Συνεπώς για ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ αξιοποίησης ή πώλησης περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου όπως το Ελληνικό, η εισήγηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ για το Δ.Σ. Αν το Δ.Σ. αποφασίσει χωρίς εισήγηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων η απόφασή του είναι άκυρη. Δεν εφαρμόζεται δηλαδή. Είναι εμφανές πως εμπιστεύονται πιο πολύ το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων απ’ότι το Δ.Σ.

 

Και αυτό το καταλαβαίνουμε καλύτερα όταν βλέπουμε από ποιους θα αποτελείται αυτό το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων.

 

Άρθρο 4

Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων

Στο Ταμείο συνιστάται επταμελές Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ε.)…...

Τρία (3) από τα επτά (7) μέλη του Σ.Ε. υποδεικνύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου για τοποθέτηση, από τους εκπροσώπους που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 3 (δηλαδή εκπρόσωποι από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπής).

 

Τι να θαυμάσει κανείς σ’αυτό το μνημείο ξενοδουλίας και υποτέλειας. Σημειώστε ότι 3 από τους 7 θα ορίζονται από τους τοκογλύφους δανειστές απευθείας!!!! Με δεδομένο δε ότι και για τον Πρόεδρο θα υπάρξει από κοινού απόφαση, ουσιαστικά ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ οι τοκογλύφοι δανειστές θα έχουν την πλειοψηφία και θα κάνουν ότι θέλουν.

Ενδιαφέρον επίσης φαίνεται να έχει και το ότι οι 3 θα είναι εκπρόσωποι αφενός των Κρατών της Ευρωζώνης (λέγε με Γερμανία και Γαλλία) και απ’ την άλλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί όλα τα Κράτη της Ε.Ε.. Στην πράξη φαίνεται καθαρά για άλλη μια φορά ότι σε σοβαρά θέματα δεν υπάρχει ούτε λειτουργεί ενιαία η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Τέλος επειδή ούτε και έτσι είναι σίγουροι δίνουν στο Ταμείο και την νομική δυνατότητα να αλλάζει μονομερώς ακόμα και τα Καταστατικά των εταιρειών που θα του δοθούν.

 

Άρθρο 9

1. Τα καταστατικά των εταιρειών των οποίων το σύνολο των μετοχών περιέρχεται άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο μπορούν να τροποποιούνται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, ως προς όλες τις διατάξεις τους,….»

 

Έτσι αν συναντήσουν το παραμικρό εμπόδιο ή δυσκολία από το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας Ελληνικό Α.Ε. έχουν την νομική ευχέρεια να αλλάξουν το Καταστατικό της κατά τον τρόπο που τους βολεύει και να τελειώνουν.

 

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ.

 

1. Το Ελληνικό ως ακίνητο του Ελληνικού Δημοσίου αναφέρεται στον Πίνακα των προς αποκρατικοποίηση ακινήτων του 2011 (Ελληνικό 1) και του 2012 (Ελληνικό 2)

2. Ως τέτοιο, με απλή απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α. το Ελληνικό μπορεί να μεταβιβαστεί κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή  στο Ταμείο.

3. Από την στιγμή που θα αποφασιστεί η μεταβίβαση του Ελληνικού προς το Ταμείο και μετά δεν μπορεί κανείς πια να ανακαλέσει αυτή την απόφαση και να το πάρει πίσω ΠΟΤΕ.  

4. Το Δημόσιο παράλληλα απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επ’ αυτού από τη δημοσίευση της απόφασης και συνεχίζει να βαρύνεται με τις Δαπάνες Συντήρησης ενώ όλα τα έσοδα θα πηγαίνουν απευθείας στην Τρόϊκα.

5. Μετά την μεταφορά του Ελληνικού στο Ταμείο τα όποια δικαιώματα Τρίτων ιδιοκτητών απαλλοτριώνονται  με απόφαση του υπουργού εφόσον έτσι κρίνει το Ταμείο ή ο όποιος αγοραστής ως αναγκαίο. Την δαπάνη της απαλλοτρίωσης θα καταβάλει το Δημόσιο.

Επίσης σε 2 μήνες λύνονται μονομερώς από το Ταμείο και οι όποιες μισθωτικές συμβάσεις υπάρχουν.

6. Το Ελληνικό, αξιοποιείται σύμφωνα με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης που περιλαμβάνει ενδεικτικούς τριμηνιαίους στόχους, που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων.

Και όταν λέμε αξιοποίηση Ελληνικού σημαίνει πώληση ή παραχώρηση για κάθε χρήση χωρίς περιορισμούς. Μοναδικός και αποκλειστικός στόχος η συγκέντρωση χρημάτων για να τα δώσουν στις δανείστριες Τράπεζες-τοκογλύφους.

7. Η υπάρχουσα διοίκηση της Α.Ε Ελληνικό που δημιουργήθηκε για την διαχείριση του Ελληνικού, δεν θα έχει πλέον καμία ουσιαστική εξουσία ούτε θα μπορεί να αποφασίζει για οτιδήποτε. Θα λειτουργεί πλέον ως ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ του Ταμείου, χωρίς αμοιβή και θα εκτελεί τις οδηγίες που θα τις δίνονται εγγράφως.

Αυτή η σχέση, (δηλ. η εντολή), θα τελειώσει με την πώληση ή παραχώρηση του Ελληνικού για αξιοποίηση από το Ταμείο.

8. Για κάθε θέμα αξιοποίησης ή πώλησης του Ελληνικού, τυπικά αποφασίζει το Δ.Σ. του Ταμείου. Όμως επί της ουσίας την απόφαση καθορίζει η εισήγηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων που είναι αναγκαστική. Αν το Δ.Σ. αποφασίσει χωρίς εισήγηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων η απόφασή του είναι άκυρη.

9. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων αποτελείται από 7 μέλη. Οι 3 από τους 7 θα ορίζονται από τους τοκογλύφους δανειστές απευθείας ήτοι από τα Κράτη της Ευρωζώνης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με δεδομένο δε ότι και για τον Πρόεδρο θα υπάρχει κοινής εμπιστοσύνης πρόσωπο, ουσιαστικά αλλά και τυπικά οι τοκογλύφοι δανειστές θα έχουν την πλειοψηφία και θα κάνουν ότι θέλουν.

10. Αν παρόλα τα παραπάνω κάτι δεν πάει καλά ή στραβώσει, το Ταμείο είτε αυτοτελώς είτε με την βοήθεια Υπουργικής απόφασης, μπορεί να τροποποιεί προηγούμενες αποφάσεις του ή ισχύουσες για τον υπόλοιπο λαό διατάξεις.

 

Συμπερασματικά θα έλεγα ότι ο Εφαρμοστικός Νόμος είναι μια ακραία μορφή νομικού εκτρώματος που είναι σίγουρο ότι στο μέλλον θα διδάσκεται στις Νομικές Σχολές ως ο ορισμός της νομικής Αντισυνταγματικής εκτροπής. Αν υπήρχε (έστω και η Αστική) Δικαιοσύνη θα μπορούσαμε να ελπίζουμε στην σύντομη κατάργηση αυτών των εμφανών αντισυνταγματικών και «παράνομων» νομοθετημάτων. Όταν όμως ακόμα και το ΣΤΕ βρίσκει συνταγματικό!!!!!! το Μνημόνιο σε τι να ελπίζει κανείς από την Δικαστική εξουσία;

Η μόνη δυνατότητα που φαίνεται να μένει είναι ο λαός με την μαζική του παρουσία και άρνηση υποταγής να ακυρώσει στην πράξη την εφαρμογή αυτών των ακραία αντισυνταγματικών διατάξεων που ακυρώνουν εντελώς τον όποιο ευρωπαϊκό και ελληνικό Νομικό Πολιτισμό έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα.

 

Πόλυς Τακόπουλος

 

Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο θα εκποιηθούν

 

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

(Εκποίηση του συνόλου σχεδόν του Δημόσιου πλούτου)

 

 

Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011-2015

 

Έτος

                Όνομα

Εκτιμώμενος χρόνος

Ποσοστό του Δημοσίου

Ποσοστό προς

πώληση

Είδος συναλλαγής

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (OTE)

2ο τρίμηνο

16.0%

10,0%

Πώληση Μετοχών

 

Εταιρία  Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

3ο τρίμηνο

74,0%

40%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ)

3ο τρίμηνο

100,0%

-

Επέκταση Σύμβασης

 

Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 1

3ο τρίμηνο

100,0%

-

Επέκταση Σύμβασης

 

Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 2

3ο τρίμηνο

100,0%

-

Νέες Άδειες Παιγνίων

 

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

3ο τρίμηνο

74,3%

23,3%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Κρατικά Λαχεία

3ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς

4ο τρίμηνο

74,1%

23,1%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ)

4ο τρίμηνο

99,8%

99,8%

Πώληση Μετοχών

 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

4ο τρίμηνο

34,0%

34,0%

Πώληση Μετοχών

 

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)

4ο τρίμηνο

65,0%

55,0%

Πώληση Μετοχών

 

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Αερίου (ΔΕΣΦΑ)

4ο τρίμηνο

65,0%

31,0%

Πώληση Μετοχών

 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ

4ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών

ΛΑΡΚΟ

4ο τρίμηνο

55,2%

55,2%

Πώληση Μετοχών

Alpha Bank

4ο τρίμηνο

0,6%

0,6%

Πώληση Μετοχών

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

4ο τρίμηνο

1,2%

1,2%

Πώληση Μετοχών

Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ)

4ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών

Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας

4ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Επέκταση Σύμβασης

Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας

4ο τρίμηνο

49,0%

49,0%

Πώληση Μετοχών

Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ)

4ο τρίμηνο

72,6%

72,6%

Πώληση Μετοχών

Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου

4ο τρίμηνο

34,0%

34,0%

Πώληση Μετοχών

Ελληνικό 1

4ο τρίμηνο

100,0%

-

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Τέσσερα Αεροσκάφη Airbus

4ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση

Ακίνητα 1

4ο τρίμηνο

100,0%

-

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ)

1ο τρίμηνο

55,0%

³ 21%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ)

1ο τρίμηνο

35,5%

35,5%

Πώληση Μετοχών

Τράπεζα Πειραιώς

1ο τρίμηνο

1,3%

1,3%

Πώληση Μετοχών

Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ATE)

1ο τρίμηνο

77,3%

26,2%

Πώληση Μετοχών

Αυτοκινητόδρομος «Εγνατία Οδός»

1ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)

1ο τρίμηνο

90,0%

³ 40%

Πώληση Μετοχών

Λιμάνια 1

1ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Εταιρία  Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης

2ο τρίμηνο

61,3%

27,3%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

2ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ακίνητα 2

2ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

3ο τρίμηνο

51,0%

17,0%

Πώληση Μετοχών

Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 1

3ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Περιφερειακά Αεροδρόμια 1

3ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ελληνικό 2

4ο τρίμηνο

100,0%

-

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ακίνητα 3

4ο τρίμηνο

100,0%

-

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ψηφιακό Μέρισμα 1

4ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Δικαιωμάτων

Εταιρία  Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

4ο τρίμηνο

34,0%

 

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Μεταλλευτικά Δικαιώματα 1

4ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

 

Επιστροφή στην αρχή

 

Πρωτοβουλία για έναν αυτοδιαχειριζόμενο αγρό στο Ελληνικό, ο αγρος στην ΕΤ 1 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: http://agroselliniko.blogspot.com/2011/07/1.html

 

Επιστροφή στην αρχή

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ» ΜΕ ΤΟ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ»

Στα πλαίσια του προωθούμενου νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής, πληροφορούμαστε, όσον αφορά τον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, ότι προβλέπονται «…χρήσεις αθλητισμού, αναψυχής, πολιτισμού και με κοινωνικές εξυπηρετήσεις, σε συνδυασμό με αστική ανάπτυξη μικτών χρήσεων υπηρεσιών, επιχειρηματικού κέντρου, κέντρου έρευνας και εκπαίδευσης, τουρισμού και κατοικίας σε περιορισμένη έκταση…» Όλες οι παραπάνω χρήσεις αναπτύσσονται παράλληλα με ένα «…Μητροπολιτικό  Πάρκο κυρίως πράσινου…» και εντάσσονται στην λογική της αιτιολογικής έκθεσης του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος που ψηφίστηκε πρόσφατα, το οποίο θεωρεί ότι η έκταση των 5.500 στρεμμάτων προσφέρεται προς «αξιοποίηση» με την ένδειξη  μελλοντική/δυνητική χρήση εμπορική, τουριστική, ψυχαγωγική, οικιστική (βλ. Αυγή 17/7/2011)

Είναι προφανές ότι η διοίκηση του  Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), υποχωρώντας στις ασκούμενες πιέσεις, υπέκυψε στους σχεδιασμούς των εμπνευστών του «Μεσοπρόθεσμου», επιτρέποντας στον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού όλες τις χρήσεις που θα ενδιέφεραν τους λεγόμενους «επενδυτές», από το Κατάρ, ή οποιονδήποτε άλλον.

Μάλιστα, στο «παρά πέντε», προστέθηκε και η χρήση «κατοικία», η οποία δεν είχε συμπεριληφθεί στο κείμενο που διέρρευσε στην «Αυγή» της Κυριακής 17/7.

Έτσι, αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι τα σχέδια Αθεμπίγιο μιλούσαν για ένα νέο οικιστικό συγκρότημα 6.000-6.500 κατοικιών στο Ελληνικό για 15.000 κατοίκους συνολικής επιφάνειας 980.000 τ.μ, και για συνολική δόμηση άνω των 2.000.000 τ.μ, τότε μπορεί να γίνει κατανοητό για ποιο «Μητροπολιτικό Πάρκο κυρίως πράσινου» μπορούμε να μιλάμε στο Ελληνικό.

Πάνος Τότσικας

μέλος της «Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού»

(ελήφθη 20-7-2011)

 

Επιστροφή στην αρχή

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απέστειλε στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου το προσχέδιο του νομου «Σχέδιο ανάπτυξης του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Εθνικό πρόγραμμα αξιοποίησης ηλιακού ενεργειακού δυναμικού “Ήλιος” – Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ για τα βιοκαύσιμα».

Το προσχέδιο του νομου περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες που αποτελούν και υποχρεώσεις του ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο του νέου Μνημονίου Συνεννόησης Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Πολιτικών της χώρας μας με τους εταίρους μας:

Πλαίσιο αξιοποίησης του Ελληνικού: δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις χρήσεων γης και συνολικής αξιοποίησης ως βασικό πλαίσιο για τις προσφορές που αναμένονται μέχρι 30 Μαρτίου από υποψήφιους επενδυτές με βάση την πρόσκληση ενδιαφέροντος που έχει δημοσιοποιηθεί στις 8-12-2011, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας.

Θέσπιση του προγράμματος «ΗΛΙΟΣ» για την αξιοποίηση του ηλιακού ενεργειακού δυναμικού, την εξαγωγή ενέργειας μέσω των διευρωπαϊκών δικτύων και τη συνεισφορά στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Σύσταση της εταιρείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, ως φορέα προώθησης και υλοποίησης του προγράμματος.

Ολοκλήρωση της μεταφοράς της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ για τα βιοκαύσιμα, που υπόκεινται σε κοινοτική προθεσμία που λήγει επίσης εντός του πρώτου τριμήνου 2012.

Το προσχέδιο του νομου θα συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα αναρτηθεί για ηλεκτρονική διαβούλευση, ώστε να κατατεθούν σχόλια και προτάσεις των πολιτών, πριν την οριστική κατάθεσή του στη Βουλή. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=1582&language=el-GR 16-2-2012

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Επιστροφή στην αρχή

 

ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Σε συνέχεια των διαδικασιών που έχουν δρομολογήσει τους τελευταίους μήνες κυβέρνηση και τρόικα, ήρθε στη δημοσιότητα στις 16 Φεβρουαρίου ένα επαίσχυντο σχέδιο νόμου για την «αξιοποίηση» του Ελληνικού. Με το νόμο αυτό διαμορφώνεται ένα ελαστικό πλαίσιο χρήσεων και όρων δόμησης, καθώς και ένα ευέλικτο πλέγμα διαδικασιών εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου, με αποκλειστικό στόχο να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των μελλοντικών επενδυτών.

Ανάμεσα σε άλλα το σχέδιο νόμου προβλέπει τα εξής:

Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση προχωρά χωρίς αιδώ το κοινωνικά και περιβαλλοντικά καταστροφικό της έργο. Θα μας βρει μπροστά της, αντίθετους σε οποιαδήποτε απόπειρα ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και διεκδικώντας τη δημιουργία ενός δημόσιου και κοινόχρηστου Μητροπολιτικού Πάρκου πρασίνου για όλους του κατοίκους της Αθήνας!

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ BLOG ΜΑΣ
   1. ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΕΙΣ Ν. ΜΠΕΛΑΒΙΛΑ & Χ.ΚΟΡΤΖΙΔΗ
   2. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ
   3. ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ
http://synergasiaellinikouargyroupolis.blogspot.com/ (19-2-2012)
 

Επιστροφή στην αρχή

 

ΡΙΖΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κατά της προωθούμενης εκποίησης του Ελληνικού και υπέρ της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού, ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης σε συνεργασία με την «Πρωτοβουλία για έναν αυτοδιαχειριζόμενο αγρό στο Ελληνικό» προγραμματίζει τη δημιουργία ενός ελαιώνα εντός του πρώην αεροδρομίου, με πρώτη δενδροφύτευση την Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 στις 11.00π.μ (είσοδος από την οδό Αεροπορίας - πύλη κανόε-καγιάκ).

Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης καλεί πολίτες και συλλογικότητες να συμμετάσχουν στη δενδροφύτευση και τις παράλληλες δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα εντός του πρώην αεροδρομίου την ημέρα αυτή. Τους καλεί επίσης να «υιοθετήσουν» ελαιόδεντρα, καταβάλλοντας το ποσό των 5? ανά δέντρο και να συμβάλλουν στη μελλοντική φροντίδα τους.

Όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δενδροφύτευση μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον και να παραγγείλουν δέντρα μέχρι την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στα τηλ. 2132026025, 2132026022 και 6939110201.

 

Επιστροφή στην αρχή

 

Ενημερωτικό για το ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού ΚΑΙ άλλες ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

22-2-2012

Από:  "Anna Karapa-Lavasa" <lavasa@elliniko.gr>

 

Διάβασα το προσχέδιο και είναι τραγικό. Κάποιες πρώτες παρατηρήσεις:

 

1. (άρθρο 2 παράγραφος 3β και 3στ) Μιλά για μικτό Συντελεστή Δόμησης (ΣΔ) 0,.. (δεν το ορίζει) επί όλης της έκτασης και για μικτούς ΣΔ στις Ζώνες Ανάπτυξης (Τουρισμός, Αναψυχή, Υποδομές) 0,2-0,4. Τι σημαίνει μικτός ΣΔ; Σημαίνει ότι αυτοί οι ΣΔ δεν εφαρμόζονται στα οικόπεδα αλλά σε όλη την έκταση (που περιλαμβάνει δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες, οδικούς κόμβους κλπ.). Ο καθαρός ΣΔ θα είναι πολλαπλάσιος. Ειδικότερα για τις πολεοδομούμενες ζώνες λέει ότι "ειδικά σε περιοχές με χρήση πολεοδομικού κέντρου, καθώς και σε περιοχές γενικής και αμιγούς κατοικίας ή τμήματα αυτών,..... μπορεί να καθορίζονται και μεγαλύτεροι συντελεστές δόμησης, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν πάντως το 2,2"! ΣΔ 2,2 έχει το Κουκάκι.Η Γλυφάδα έχει ΣΔ 1,2 ενώ το Μοσχάτο 1,8. Στο Ελληνικό προβλέπονται πυκνότητες δόμησης κατοικιών, γραφείων και καταστημάτων Κουκακίου 2,2!!!!

 

2. (άρθρο 2 παράγραφος 3γ) Δεν ορίζεται μέγιστο ύψος κτιρίων! Αναφέρεται όμως ότι "Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η κατασκευή υψηλών κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός ζώνης 100 μέτρων από τα όρια του ακινήτου του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με εξαίρεση το τμήμα αυτού που έχει πρόσωπο επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης και επί της Λεωφ. Ποσειδώνος". Τα 100 μέτρα αντιστοιχούν σε ένα μικρό Οικοδομικό Τετράγωνο. Ειδικά για το παράκτιο μέτωπο (άρθρο 2 παράγραφος 3στ)“Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η κατασκευή ενός και μόνο υψηλού κτιρίου

 

3. (άρθρο 2 παράγραφος 3δ) "Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης για κτίρια και εγκαταστάσεις στο σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά: 40%". Εξηγώ: η κάλυψη των οικοπέδων των γύρω δήμων είναι 40%. Δηλαδή σε ένα οικόπεδο 1 στρ. έχεις δικαίωμα να καλύψεις το 40%, ήτοι τα 400μ. Στην Αθήνα η κάλυψη των οικοπέδων είναι 70%. Καλύπτεις δηλαδή αντίστοιχα 700μ. Η κάλυψη όμως όλης της Γλυφάδας δεν είναι 40% φυσικά, όπως η κάλυψη όλης της Αθήνας δεν είναι 70%. Διότι υπάρχουν δρόμοι, πεζοδρόμια, πάρκα, πλατείες. Η κάλυψη για κτίρια στο σύνολο τουυ Γλυφάδας δεν υπερβαίνει το 25% και της Αθήνας το 40%. Στο χώρο του πρώην αεροδρομιου Ελληνικού αυτό η συνολική κάλυψη θα είναι σαν αυτή της Αθήνας (ξαναβλέπε το Κουκάκι που λέγαμε).

 

4. (άρθρο 2 παράγραφος 3ε) Το τελικό "Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής" θα έχει έκταση 2.000 τουλάχιστον στρεμμάτων, λέει αρχικά. Μην χαίρεστε όμως! Μετά προσθέτει ότι:

 

-          στο πάρκο επιτρέπονται χρήσεις "αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού, κοινωφελών λειτουργιών και πρότυπων αστικών υποδομών". Δηλαδή... τα πάντα: αναψυκτήρια, αθλητικά κτήρια, πολιτιστικά κέντρα, κινηματογράφοι, θέατρα, νυχτομάγαζα, σχολεία, νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, μουσεία, αμαξοστάσια, δεξαμενές, ελικοδρόμιο, κλπ.

-          Η κάλυψη αυτών των "πάσης φύσεως, μονίμων κτιρίων που θα ανεγερθούν για την εξυπηρέτηση του Πάρκου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της συνολικής επιφανείας της πιο πάνω έκτασης" Δηλαδή τα κτήρια (μόνα τους, χωρίς τον περιβάλλοντα χώρο τους) θα μπορούν να καλύπτουν τα 300 στρέμματα του πάρκου.

-          "Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων για τα πιο πάνω κτίρια ορίζεται σε δύο (2) και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος σε δέκα (10) μέτρα". Δεν χρειάζεται διευκρίνηση.

-          Και φυσικά, επειδή για όλα αυτά πρέπει να εξασφαλιστούν προσβάσεις, "Δρόμοι και τεχνικά έργα, καθώς και ρέματα, τα οποία διέρχονται από την πιο πάνω έκταση δεν συνιστούν κατάτμηση αυτής".  Δηλαδή το πάρκο μπορεί να δισσχίζεται από δρόμους, γέφυρες, οδικούς ανισόπεδους κόμβους, κλπ σε ποσοστό που δεν ορίζεται, αλλά μπορεί κανείς να το εκτιμήσει, με βάσει τα 300 στρ. δόμησης. Υπολογίστε τουλάχιστον 2 φορές τα 300 στρ.

-          Υπολογίστε επίσης ότι τα κτήρια αυτά θα έχουν κάποιο περιβάλλοντα χώρο για εκτόνωση (πχ. αυλή σχολείου) ή για στάθμευση (της τάξης των 400 στρ).

-          Υπολογίστε τέλος ότι θα υπάρχουν παιδικές χαρές, αναψυκτήρια, αθλητικοί χώροι, υπαίθριοι κινηματογράφοι και θέατρα, ελικοδρόμιο, χρήσεις δηλαδή που δεν θα είναι πάρκο, θα μειώνουν την έκτασή του δηλαδή, αλλά δεν θα υπολογίζονται στη δόμηση που προαναφέραμε.

 

Τι μένει; Λωρίδες πράσινου, κανένα παρκάκι. Δεν υπερβάλλω, το λένε και αυτοί εμμέσως πλην σαφώς: "Οι χώροι πρασίνου και οι ελεύθεροι χώροι πρέπει να ανέρχονται στο 75% τουλάχιστον της συνολικής έκτασης του Πάρκου". Καμία δέσμευση για τους χώρους πράσινου αυτούς καθεαυτούς.

 

Για να μην με θεωρήσετε κακόπιστη, πιο κάτω, στο άρθρο 3 παράγραφος1β, όπου μιλά για το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής αναφέρονται "οι χώροι περιπάτου, παιχνιδιού, άθλησης, εκπαίδευσης, περιπέτειας, εκθέσεων, συναυλιών και λοιπών δραστηριοτήτων, ο τρόπος διαμόρφωσης αυτών και το περίγραμμα των σχετικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, το εσωτερικό οδικό δίκτυο και το δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, η θέση των υπόγειων και υπαίθριων χώρων στάθμευσης, καθώς και η γενική οργάνωση κάθε άλλου χώρου, κτιρίου, εγκατάστασης, χρήσης ή λειτουργίας που θα απαιτηθεί για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και λειτουργία του Πάρκου".

 

5. Ακόμη χειρότερα, πιο κάτω (στο ίδιο άρθρο 2 παράγραφος 8α), "...μπορεί να καθορίζεται και δεύτερος, αυξημένος, μικτός συντελεστής δόμησης στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,.. (πάλι δεν ορίζεται). Εφόσον γίνει χρήση της δυνατότητας αυτής, οι οριζόμενοι  στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 ανώτατοι συντελεστές δόμησης, μπορεί να προσαυξάνονται κατά ποσοστό έως και 20%, ανά ζώνη ανάπτυξης ή περιοχή προς πολεοδόμηση. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις περιοχές των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 3".   Δηλαδή το 2,2 μπορεί να γίνει 2,64 (προσεγγίζουμε το ΣΔ της Πλ. Αττικής).

 

6. Και το δέλεαρ για αυτή την αύξηση συντελεστή; (βρίσκεται στο ίδιο άρθρο 2 παράγραφος 8β και 8γ) "Η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Α.Ε.» μπορεί να χρησιμοποιήσει τον δεύτερο, αυξημένο, συντελεστή δόμησης μόνον εφόσον αποδώσει στο Πράσινο Ταμείο τo 50% της ωφέλειας σε χρήμα που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συντελεστών δόμησης". Αυτό το Πράσινο Ταμείο συνεχίζει να αποτελεί άλλοθι για κάθε παρανομία! Εδώ μάλιστα κάνουμε και χάρη στους δήμους! "Το αποδιδόμενο ποσόν κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταμείου που ονομάζεται «Ταμείο Ελληνικού» και διατίθεται κατά ποσοστό 30% στους Δήμους Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Γλυφάδας, κατά ποσοστό 40% στους Δήμους Αθηναίων και Πειραιώς και κατά ποσοστό 30% στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής για να το διαθέσει περαιτέρω σε άλλους δήμους των περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών και Πειραιώς".

 

7. Στο άρθρο 3 παράγραφος 3β επιτρέπονται προσχώσεις επί της θάλασσας

 

8. Στο άρθρο 4 παραχωρείται η χρήση αιγιαλού και παραλίας.

 

9. Στο άρθρο 5 παράγραφος 2. όλα τα δικαιολογητικά, οι μελέτες, οι διαδικασίες ελέγχου, οι χρόνοι ισχύος και οι διαδικασίες και προϋποθέσεις αναθεώρησης και ενημέρωσης των φακέλων των αδειών δόμησης βαφτίζονται ειδικές.

 

10. Στο ίδιο άρθρο 5 παράγραφος 3, και οι άδειες κατεδάφισης των υφισταμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων δίδονται κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

11. Στο άρθρο 8 τέλος, ανακαλούνται όλες οι πράξεις ή αποφάσεις παραχώρησης κτιρίων ή γηπέδων σε τρίτους και πρέπει να παραδοθούν εντός ενός (1) μηνός. Ο μήνας αυτός τρέχει ήδη. Η μη παράδοσή τους ενεργοποιεί ένα νόμο του 1938!

 

Επιστροφή στην αρχή